TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1189 - deomai

Choose a new font size and typeface
δέομαι
Transliteration
deomai (Key)
Pronunciation
deh'-om-ahee
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Middle voice of δέω (G1210)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 2:40,144

Strong’s Definitions

δέομαι déomai, deh'-om-ahee; middle voice of G1210; to beg (as binding oneself), i.e. petition:—beseech, pray (to), make request. Compare G4441.


KJV Translation Count — Total: 22x

The KJV translates Strong's G1189 in the following manner: pray (12x), beseech (9x), make request (1x).

KJV Translation Count — Total: 22x
The KJV translates Strong's G1189 in the following manner: pray (12x), beseech (9x), make request (1x).
  1. to want, lack

  2. to desire, long for

  3. to ask, beg

    1. the thing asked for

    2. to pray, make supplications

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
δέομαι déomai, deh'-om-ahee; middle voice of G1210; to beg (as binding oneself), i.e. petition:—beseech, pray (to), make request. Compare G4441.
STRONGS G1189:
δέομαι; 3 person singular imperfect ἐδέετο (cf. Lob. ad Phryn., p. 220; Winers Grammar, 46; [Veitch, under the word δέω to need at the end]), Luke 8:38 (where Lachmann ἐδέειτο, Tr WH ἐδεῖτο; cf. Meyer at the passage; [WHs Appendix, p. 166]; Buttmann, 55 (48)); 1 aorist ἐδεήθην; (from δέω to want, need; whence middle δέομαι to stand in need of, want for oneself); [from Herodotus down];
1. to want, lack: τινός.
2. to desire, long for: τινός.
3. to ask, beg (German bitten);
a. universally — the thing asked for being evident from the context: with the genitive of the person from whom, Galatians 4:12; the thing sought being specified in direct discourse: Luke 5:12; Luke 8:28; Luke 9:38 (according to the reading ἐπίβλεψον R L); Acts 8:34 (δέομαί σου, περὶ τίνος προφήτης λέγει τοῦτο; of whom, I pray thee, doth the prophet say this?); Acts 21:39; 2 Corinthians 5:20; followed by the infinitive, Luke 8:38; Luke 9:38 (according to the reading ἐπιβλέψαι Tr WH); Acts 26:3 (where G L T Tr WH omit σοῦ after δέομαι); followed by ἵνα, Luke 9:40 (cf. Winers Grammar, 335 (315); [Buttmann, 258 (222)]); followed by τό with an infinitive 2 Corinthians 10:2 [cf. Buttmann, 263 (226), 279 (239); Winer's Grammar, 321, 322 (301f)]; with the genitive of person and the accusative of a thing, 2 Corinthians 8:4 (G L T Tr WH; for Rec. adds δέξασθαι ἡμᾶς without warrant), [cf. Buttmann, 164 (143); Winers Grammar, 198 (186)].
b. specifically, of requests addressed to God; absolutely to pray, make supplication: Acts 4:31; τοῦ θεοῦ, Acts 10:2; followed by εἰ ἄρα, Acts 8:22 [Buttmann, 256 (220); Winer's Grammar, 300 (282)]; τοῦ κυρίου, ὅπως etc. Matthew 9:38; Luke 10:2; without the genitive θεοῦ, — followed by εἴ πως, Romans 1:10 [cf. Winers Grammar, and Buttmann's Grammar, the passages cited]; by ἵνα, Luke 21:36; Luke 22:32; by the telic εἰς τό, 1 Thessalonians 3:10 [cf. Buttmann, 265 (228)]; ὑπέρ τινος πρὸς τὸν κύριον, ὅπως, Acts 8:24. [Synonyms: see αἰτέω and δέησις. Compare: προσδέομαι.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
9:38
Luke
5:12; 8:28; 8:38; 8:38; 9:38; 9:38; 9:40; 10:2; 21:36; 22:32
Acts
4:31; 8:22; 8:24; 8:34; 10:2; 21:39; 26:3
Romans
1:10
2 Corinthians
5:20; 8:4; 10:2
Galatians
4:12
1 Thessalonians
3:10

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1189 matches the Greek δέομαι (deomai),
which occurs 22 times in 22 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 9:38 - δεήθητε G1189 οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 5:12 - Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη G1189 αὐτοῦ λέγων, Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
Unchecked Copy BoxLuk 8:28 - ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν Τί ἐμοὶ καὶ σοί Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου δέομαί G1189 σου μή με βασανίσῃς
Unchecked Copy BoxLuk 8:38 - ἐδέετο G1189 δὲ αὐτοῦ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν Ἰησοῦς, λέγων
Unchecked Copy BoxLuk 9:38 - καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησεν λέγων, Διδάσκαλε δέομαί G1189 σου ἐπιβλέψον ἐπὶ τὸν υἱόν μου ὅτι μονογενής ἐστιν μοί
Unchecked Copy BoxLuk 9:40 - καὶ ἐδεήθην G1189 τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλλωσιν αὐτό καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν
Unchecked Copy BoxLuk 10:2 - ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς μὲν θερισμὸς πολύς οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε G1189 οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 21:36 - ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι G1189 ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου
Unchecked Copy BoxLuk 22:32 - ἐγὼ δὲ ἐδεήθην G1189 περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλείπῃ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου
Unchecked Copy BoxAct 4:31 - καὶ δεηθέντων G1189 αὐτῶν ἐσαλεύθη τόπος ἐν ἦσαν συνηγμένοι καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες πνεύματος ἁγίου καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας
Unchecked Copy BoxAct 8:22 - μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης καὶ δεήθητι G1189 τοῦ Θεοῦ, εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἐπίνοια τῆς καρδίας σου
Unchecked Copy BoxAct 8:24 - ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων εἶπεν Δεήθητε G1189 ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε
Unchecked Copy BoxAct 8:34 - Ἀποκριθεὶς δὲ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν Δέομαί G1189 σου περὶ τίνος προφήτης λέγει τοῦτο περὶ ἑαυτοῦ περὶ ἑτέρου τινός
Unchecked Copy BoxAct 10:2 - εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ποιῶν τε ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος G1189 τοῦ θεοῦ διαπαντός
Unchecked Copy BoxAct 21:39 - εἶπεν δὲ Παῦλος Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης· δέομαι G1189 δέ σου ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν
Unchecked Copy BoxAct 26:3 - μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων διὸ δέομαι G1189 σου, μακροθύμως ἀκοῦσαί μου
Unchecked Copy BoxRom 1:10 - δεόμενος G1189 εἴπως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
Unchecked Copy Box2Co 5:20 - ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν· δεόμεθα G1189 ὑπὲρ Χριστοῦ καταλλάγητε τῷ θεῷ
Unchecked Copy Box2Co 8:4 - μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι G1189 ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους δέξασθαι ἡμᾶς·
Unchecked Copy Box2Co 10:2 - δέομαι G1189 δὲ τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας
Unchecked Copy BoxGal 4:12 - Γίνεσθε ὡς ἐγώ ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς ἀδελφοί δέομαι G1189 ὑμῶν οὐδέν με ἠδικήσατε·
Unchecked Copy Box1Th 3:10 - νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπὲρ ἐκπερισσοῦ δεόμενοι G1189 εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν
BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan