LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1587 - ekleipō

Choose a new font size and typeface
ἐκλείπω
Transliteration
ekleipō (Key)
Pronunciation
ek-li'-po
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ἐκλείπω ekleípō, ek-li'-po; from G1537 and G3007; to omit, i.e. (by implication) cease (die):—fail.


KJV Translation Count — Total: 3x

The KJV translates Strong's G1587 in the following manner: fail (3x).

KJV Translation Count — Total: 3x
The KJV translates Strong's G1587 in the following manner: fail (3x).
  1. fail

    1. to leave out, omit, pass by

    2. to leave, quit

  2. to fail

    1. to leave off, cease, stop

    2. of the failing or eclipse of the light of the sun and the moon

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἐκλείπω ekleípō, ek-li'-po; from G1537 and G3007; to omit, i.e. (by implication) cease (die):—fail.
STRONGS G1587:
ἐκλείπω; future ἐκλείψω; 2 aorist ἐξέλιπον;
1. transitive,
a. to leave out, omit, pass by.
b. to leave, quit (a place): τὸ ζῆν, τὸν βίον, to die, 2 Macc. 10:13; 3 Macc. 2:23; Sophocles Electr. 1131; Polybius 2, 41, 2, others; Dionysius Halicarnassus 1, 24; Luc. Macrobius, 12; Alciphron 3, 28.
2. intransitive, to fail; i. e. to leave off, cease, stop: τὰ ἔτη, Hebrews 1:12 from Psalm 101:28 (Psalm 102:28) (where for תָּמַם); πίστις, Luke 22:32; riches, according to the reading ἐκλίπῃ (L text T Tr WH), Luke 16:9 (often so in Greek writings, and the Sept. as Jeremiah 7:28; Jeremiah 28:30 (Jer. 51:30)). as often in classic Greek from Thucydides down, it is used of the failing or eclipse of the light of the sun and the moon: τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος [WH ἐκλειποντος], the sun having failed [or failing], Luke 23:45 Tdf.; on this (without doubt the true) reading [see especially WHs Appendix, at the passage, and] cf., besides Tdf.s note, Keim, iii. 440 [English translation, 6:173] (Sir. 17:31 (26)). to expire, die; so according to R G L marginal reading ἐκλίπητε in Luke 16:9 (Tobit 14:11; Wis. 5:13; Sept. for גָּוַע, Genesis 25:8, etc.; Psalm 103:29 (Ps. 104:29); Lamentations 1:19; for מוּת, Jeremiah 49:17, 22 (Jer. 42:17, 22). Plato, legg. 6, 759 e.; 9,856 e.; Xenophon, Cyril 8, 7, 26).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
25:8
Psalms
102:28; 104:29
Jeremiah
7:28; 42:17; 42:22; 49:17; 49:22; 51:30
Lamentations
1:19
Luke
16:9; 16:9; 22:32; 23:45
Hebrews
1:12

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1587 matches the Greek ἐκλείπω (ekleipō),
which occurs 153 times in 141 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 3 (Gen 8:13–Psa 64:6)

Unchecked Copy BoxGen 8:13 - καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνὶ καὶ ἑξακοσιοστῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νωε τοῦ πρώτου μηνός μιᾷ τοῦ μηνός ἐξέλιπεν G1587 τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἀπεκάλυψεν Νωε τὴν στέγην τῆς κιβωτοῦ ἣν ἐποίησεν καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπεν G1587 τὸ ὕδωρ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxGen 11:6 - καὶ εἶπεν κύριος ἰδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει G1587 ἐξ αὐτῶν πάντα ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν
Unchecked Copy BoxGen 18:11 - Αβρααμ δὲ καὶ Σαρρα πρεσβύτεροι προβεβηκότες ἡμερῶν ἐξέλιπεν G1587 δὲ Σαρρα γίνεσθαι τὰ γυναικεῖα
Unchecked Copy BoxGen 21:15 - ἐξέλιπεν G1587 δὲ τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ ἀσκοῦ καὶ ἔρριψεν τὸ παιδίον ὑποκάτω μιᾶς ἐλάτης
Unchecked Copy BoxGen 25:8 - καὶ ἐκλιπὼν G1587 ἀπέθανεν Αβρααμ ἐν γήρει καλῷ πρεσβύτης καὶ πλήρης ἡμερῶν καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 25:17 - καὶ ταῦτα τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Ισμαηλ ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐκλιπὼν G1587 ἀπέθανεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 25:29 - ἥψησεν δὲ Ιακωβ ἕψεμα ἦλθεν δὲ Ησαυ ἐκ τοῦ πεδίου ἐκλείπων G1587
Unchecked Copy BoxGen 25:30 - καὶ εἶπεν Ησαυ τῷ Ιακωβ γεῦσόν με ἀπὸ τοῦ ἑψέματος τοῦ πυρροῦ τούτου ὅτι ἐκλείπω G1587 διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εδωμ
Unchecked Copy BoxGen 35:29 - καὶ ἐκλιπὼν G1587 ἀπέθανεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ησαυ καὶ Ιακωβ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 47:13 - σῖτος δὲ οὐκ ἦν ἐν πάσῃ τῇ γῇ ἐνίσχυσεν γὰρ λιμὸς σφόδρα ἐξέλιπεν G1587 δὲ γῆ Αἰγύπτου καὶ γῆ Χανααν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ
Unchecked Copy BoxGen 47:15 - καὶ ἐξέλιπεν G1587 πᾶν τὸ ἀργύριον ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐκ γῆς Χανααν ἦλθον δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς Ιωσηφ λέγοντες δὸς ἡμῖν ἄρτους καὶ ἵνα τί ἀποθνῄσκομεν ἐναντίον σου ἐκλέλοιπεν G1587 γὰρ τὸ ἀργύριον ἡμῶν
Unchecked Copy BoxGen 47:16 - εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ φέρετε τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ δώσω ὑμῖν ἄρτους ἀντὶ τῶν κτηνῶν ὑμῶν εἰ ἐκλέλοιπεν G1587 τὸ ἀργύριον
Unchecked Copy BoxGen 47:18 - ἐξῆλθεν δὲ τὸ ἔτος ἐκεῖνο καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ καὶ εἶπαν αὐτῷ μήποτε ἐκτριβῶμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν εἰ γὰρ ἐκλέλοιπεν G1587 τὸ ἀργύριον καὶ τὰ ὑπάρχοντα καὶ τὰ κτήνη πρὸς σὲ τὸν κύριον καὶ οὐχ ὑπολείπεται ἡμῖν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν ἀλλ᾽ τὸ ἴδιον σῶμα καὶ γῆ ἡμῶν
Unchecked Copy BoxGen 49:10 - οὐκ ἐκλείψει G1587 ἄρχων ἐξ Ιουδα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν
Unchecked Copy BoxGen 49:33 - καὶ κατέπαυσεν Ιακωβ ἐπιτάσσων τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ ἐξάρας τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κλίνην ἐξέλιπεν G1587 καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxExo 13:22 - οὐκ ἐξέλιπεν G1587 στῦλος τῆς νεφέλης ἡμέρας καὶ στῦλος τοῦ πυρὸς νυκτὸς ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ
Unchecked Copy BoxNum 11:33 - τὰ κρέα ἔτι ἦν ἐν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν πρὶν ἐκλείπειν G1587 καὶ κύριος ἐθυμώθη εἰς τὸν λαόν καὶ ἐπάταξεν κύριος τὸν λαὸν πληγὴν μεγάλην σφόδρα
Unchecked Copy BoxDeu 15:11 - οὐ γὰρ μὴ ἐκλίπῃ G1587 ἐνδεὴς ἀπὸ τῆς γῆς διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο λέγων ἀνοίγων ἀνοίξεις τὰς χεῖράς σου τῷ ἀδελφῷ σου τῷ πένητι καὶ τῷ ἐπιδεομένῳ τῷ ἐπὶ τῆς γῆς σου
Unchecked Copy BoxDeu 28:65 - ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις οὐκ ἀναπαύσει σε οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται στάσις τῷ ἴχνει τοῦ ποδός σου καὶ δώσει σοι κύριος ἐκεῖ καρδίαν ἀθυμοῦσαν καὶ ἐκλείποντας G1587 ὀφθαλμοὺς καὶ τηκομένην ψυχήν
Unchecked Copy BoxDeu 32:36 - ὅτι κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παρακληθήσεται εἶδεν γὰρ παραλελυμένους αὐτοὺς καὶ ἐκλελοιπότας G1587 ἐν ἐπαγωγῇ καὶ παρειμένους
Unchecked Copy BoxJos 3:13 - καὶ ἔσται ὡς ἂν καταπαύσωσιν οἱ πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς ἐν τῷ ὕδατι τοῦ Ιορδάνου τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἐκλείψει G1587 τὸ δὲ ὕδωρ τὸ καταβαῖνον στήσεται
Unchecked Copy BoxJos 3:16 - καὶ ἔστη τὰ ὕδατα τὰ καταβαίνοντα ἄνωθεν ἔστη πῆγμα ἓν ἀφεστηκὸς μακρὰν σφόδρα σφοδρῶς ἕως μέρους Καριαθιαριμ τὸ δὲ καταβαῖνον κατέβη εἰς τὴν θάλασσαν Αραβα θάλασσαν ἁλός ἕως εἰς τὸ τέλος ἐξέλιπεν G1587 καὶ λαὸς εἱστήκει ἀπέναντι Ιεριχω
Unchecked Copy BoxJos 4:7 - καὶ σὺ δηλώσεις τῷ υἱῷ σου λέγων ὅτι ἐξέλιπεν G1587 Ιορδάνης ποταμὸς ἀπὸ προσώπου κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς ὡς διέβαινεν αὐτόν καὶ ἔσονται οἱ λίθοι οὗτοι ὑμῖν μνημόσυνον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἕως τοῦ αἰῶνος
Unchecked Copy BoxJos 5:12 - ἐξέλιπεν G1587 τὸ μαννα μετὰ τὸ βεβρωκέναι αὐτοὺς ἐκ τοῦ σίτου τῆς γῆς καὶ οὐκέτι ὑπῆρχεν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ μαννα ἐκαρπίσαντο δὲ τὴν χώραν τῶν Φοινίκων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ
Unchecked Copy BoxJos 9:23 - καὶ νῦν ἐπικατάρατοί ἐστε οὐ μὴ ἐκλίπῃ G1587 ἐξ ὑμῶν δοῦλος οὐδὲ ξυλοκόπος ἐμοὶ καὶ τῷ θεῷ μου
Unchecked Copy BoxJdg 5:6 - ἐν ἡμέραις Σαμεγαρ υἱοῦ Αναθ ἐν ἡμέραις Ιαηλ ἐξέλιπον G1587 βασιλεῖς καὶ ἐπορεύθησαν τρίβους ἐπορεύθησαν ὁδοὺς διεστραμμένας
Unchecked Copy BoxJdg 5:7 - ἐξέλιπεν G1587 φραζων ἐν τῷ Ισραηλ ἐξέλιπεν G1587 ἕως οὗ ἐξανέστη Δεββωρα ὅτι ἀνέστη μήτηρ ἐν τῷ Ισραηλ
Unchecked Copy Box1Sa 2:33 - καὶ ἄνδρα οὐκ ἐξολεθρεύσω σοι ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου μου ἐκλιπεῖν G1587 τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ καταρρεῖν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ πᾶς περισσεύων οἴκου σου πεσοῦνται ἐν ῥομφαίᾳ ἀνδρῶν
Unchecked Copy Box1Sa 16:11 - καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Ιεσσαι ἐκλελοίπασιν G1587 τὰ παιδάρια καὶ εἶπεν ἔτι μικρὸς ἰδοὺ ποιμαίνει ἐν τῷ ποιμνίῳ καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Ιεσσαι ἀπόστειλον καὶ λαβὲ αὐτόν ὅτι οὐ μὴ κατακλιθῶμεν ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτόν
Unchecked Copy Box2Sa 3:29 - καταντησάτωσαν ἐπὶ κεφαλὴν Ιωαβ καὶ ἐπὶ πάντα τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ μὴ ἐκλίποι G1587 ἐκ τοῦ οἴκου Ιωαβ γονορρυὴς καὶ λεπρὸς καὶ κρατῶν σκυτάλης καὶ πίπτων ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐλασσούμενος ἄρτοις
Unchecked Copy Box2Sa 20:18 - καὶ εἶπεν λέγουσα λόγον ἐλάλησαν ἐν πρώτοις λέγοντες ἠρωτημένος ἠρωτήθη ἐν τῇ Αβελ καὶ ἐν Δαν εἰ ἐξέλιπον G1587 ἔθεντο οἱ πιστοὶ τοῦ Ισραηλ ἐρωτῶντες ἐπερωτήσουσιν ἐν Αβελ καὶ οὕτως εἰ ἐξέλιπον G1587
Unchecked Copy Box1Ki 17:14 - ὅτι τάδε λέγει κύριος ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐκλείψει G1587 καὶ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήσει ἕως ἡμέρας τοῦ δοῦναι κύριον τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy Box1Ki 17:16 - καὶ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπεν G1587 καὶ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονώθη κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ηλιου
Unchecked Copy Box2Ki 7:13 - καὶ ἀπεκρίθη εἷς τῶν παίδων αὐτοῦ καὶ εἶπεν λαβέτωσαν δὴ πέντε τῶν ἵππων τῶν ὑπολελειμμένων οἳ κατελείφθησαν ὧδε ἰδού εἰσιν πρὸς πᾶν τὸ πλῆθος Ισραηλ τὸ ἐκλεῖπον G1587 καὶ ἀποστελοῦμεν ἐκεῖ καὶ ὀψόμεθα
Unchecked Copy Box2Ch 4:18 - καὶ ἐποίησεν Σαλωμων πάντα τὰ σκεύη ταῦτα εἰς πλῆθος σφόδρα ὅτι οὐκ ἐξέλιπεν G1587 ὁλκὴ τοῦ χαλκοῦ
Unchecked Copy Box2Ch 6:16 - καὶ νῦν κύριε θεὸς Ισραηλ φύλαξον τῷ παιδί σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου ἐλάλησας αὐτῷ λέγων οὐκ ἐκλείψει G1587 σοι ἀνὴρ ἀπὸ προσώπου μου καθήμενος ἐπὶ θρόνου Ισραηλ πλὴν ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῷ νόμῳ μου ὡς ἐπορεύθης ἐναντίον μου
Unchecked Copy BoxEst 9:28 - αἱ δὲ ἡμέραι αὗται τῶν Φρουραι ἀχθήσονται εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν οὐ μὴ ἐκλίπῃ G1587 ἐκ τῶν γενεῶν
Unchecked Copy BoxJob 6:15 - οὐ προσεῖδόν με οἱ ἐγγύτατοί μου ὥσπερ χειμάρρους ἐκλείπων G1587 ὥσπερ κῦμα παρῆλθόν με
Unchecked Copy BoxJob 13:19 - τίς γάρ ἐστιν κριθησόμενός μοι ὅτι νῦν κωφεύσω καὶ ἐκλείψω G1587
Unchecked Copy BoxJob 14:7 - ἔστιν γὰρ δένδρῳ ἐλπίς ἐὰν γὰρ ἐκκοπῇ ἔτι ἐπανθήσει καὶ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ ἐκλίπῃ G1587
Unchecked Copy BoxJob 21:19 - ἐκλίποι G1587 υἱοὺς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ ἀνταποδώσει πρὸς αὐτὸν καὶ γνώσεται
Unchecked Copy BoxJob 31:26 - οὐχ ὁρῶ μὲν ἥλιον τὸν ἐπιφαύσκοντα ἐκλείποντα G1587 σελήνην δὲ φθίνουσαν οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐστιν
Unchecked Copy BoxPsa 9:6 - (LXX 9:7)τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον G1587 αἱ ῥομφαῖαι εἰς τέλος καὶ πόλεις καθεῖλες ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ᾽ ἤχους
Unchecked Copy BoxPsa 12:1 - (LXX 11:1)εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ὀγδόης ψαλμὸς τῷ Δαυιδ (11:2)σῶσόν με κύριε ὅτι ἐκλέλοιπεν G1587 ὅσιος ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων
Unchecked Copy BoxPsa 18:37 - (LXX 17:38)καταδιώξω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ καταλήμψομαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀποστραφήσομαι ἕως ἂν ἐκλίπωσιν G1587
Unchecked Copy BoxPsa 31:10 - (LXX 30:11)ὅτι ἐξέλιπεν G1587 ἐν ὀδύνῃ ζωή μου καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἰσχύς μου καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν
Unchecked Copy BoxPsa 37:20 - (LXX 36:20)ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπολοῦνται οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ κυρίου ἅμα τῷ δοξασθῆναι αὐτοὺς καὶ ὑψωθῆναι ἐκλιπόντες G1587 ὡσεὶ καπνὸς ἐξέλιπον G1587
Unchecked Copy BoxPsa 39:10 - (LXX 38:11)ἀπόστησον ἀπ᾽ ἐμοῦ τὰς μάστιγάς σου ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς χειρός σου ἐγὼ ἐξέλιπον G1587
Unchecked Copy BoxPsa 55:11 - (LXX 54:12)καὶ οὐκ ἐξέλιπεν G1587 ἐκ τῶν πλατειῶν αὐτῆς τόκος καὶ δόλος
Unchecked Copy BoxPsa 64:6 - (LXX 63:7)ἐξηρεύνησαν ἀνομίας ἐξέλιπον G1587 ἐξερευνῶντες ἐξερευνήσει προσελεύσεται ἄνθρωπος καὶ καρδία βαθεῖα

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/3 (Gen 8:13–Psa 64:6) Gen 8:13–Psa 64:6

2. LOAD PAGE 2 Psa 68:2–Jer 14:6

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan