MGNT

MGNT

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2513 - katharos

Choose a new font size and typeface
καθαρός
Transliteration
katharos (Key)
Pronunciation
kath-ar-os'
Listen
Part of Speech
adjective
Root Word (Etymology)
Of uncertain affinity
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 3:413,381

Trench's Synonyms: lxxxv. εἰλικρινής, καθαρός.

Strong’s Definitions

καθαρός katharós, kath-ar-os'; of uncertain affinity; clean (literally or figuratively):—clean, clear, pure.


KJV Translation Count — Total: 28x

The KJV translates Strong's G2513 in the following manner: pure (17x), clean (10x), clear (1x).

KJV Translation Count — Total: 28x
The KJV translates Strong's G2513 in the following manner: pure (17x), clean (10x), clear (1x).
 1. clean, pure

  1. physically

   1. purified by fire

   2. in a similitude, like a vine cleansed by pruning and so fitted to bear fruit

  2. in a levitical sense

   1. clean, the use of which is not forbidden, imparts no uncleanness

  3. ethically

   1. free from corrupt desire, from sin and guilt

   2. free from every admixture of what is false, sincere genuine

   3. blameless, innocent

   4. unstained with the guilt of anything

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
καθαρός katharós, kath-ar-os'; of uncertain affinity; clean (literally or figuratively):—clean, clear, pure.
STRONGS G2513:
καθαρός, καθαρά, καθαρόν; (akin to Latincastus, incestus, English chaste, chasten; Curtius, § 26; Vanicek, p. 177); from Homer down; the Sept. mostly for טָהור; clean, pure (free from the admixture or adhesion of anything that soils, adulterates, corrupts);
a. physically: Matthew 23:26; Matthew 27:59; Hebrews 10:22 (23); Revelation 15:6; Revelation 19:8, 14, and Rec. in Revelation 22:1; χρυσίον, purified by fire, Revelation 21:18, 21; in a similitude, like a vine cleansed by pruning and so fitted to bear fruit, John 15:3; λελουμένος... καθαρός ὅλος (where the idea winch Christ expresses figuratively is as follows: 'he whose inmost nature has been renovated does not need radical renewal, but only to be cleansed from every several fault into which he may fall through contact with the unrenewed world'), John 13:10.
b. in a levitical sense; clean, i. e. the use of which is not forbidden, imparts no uncleanness: πάντα καθαρά, Romans 14:20; Titus 1:15.
c. ethically; free from corrupt desire, from sin and guilt: Titus 1:15; ὑμεῖς καθαροί, John 13:10 (11); οἱ καθαροί τῇ καρδία (as respects heart (Winer's Grammar, § 31, 6 a.)), Matthew 5:8 (καθαρός χεῖρας, Herodotus 1, 35; κατά τό σῶμα καί κατά τήν ψυχήν, Plato, Crat., p. 405 b.); free from every admixture of what is false, sincere, ἐκ καθαρᾶς καρδίας, 1 Timothy 1:5; 2 Timothy 2:22, and R G in 1 Peter 1:22; ἐν καθαρά συνειδήσει, 1 Timothy 3:9; 2 Timothy 1:3; genuine (joined with ἀμίαντος) θρησκεία, James 1:27; blameless, innocent, Acts 18:6. Hebraistically with the addition of ἀπό τίνος, pure from, i. e. unstained with the guilt of, anything (Winers Grammar, § 30, 6 a.; Buttmann, 157f (137f)): ἀπό τοῦ αἵματος, Acts 20:26; Susanna 46 Alex., cf. Genesis 24:8; Tobit 3:14; καθαρᾶς ἔχειν τάς χεῖρας ἀπό τοῦ φόνου, Josephus, Antiquities 4, 8, 16; in classical Greek with a simple genitive, as φόνου, Plato, legg. 9, p. 864 e.; cf. Passow, under the word, p. 1528{a}; (Liddell and Scott, under the word, 3); Kühner, § 421, 4 ii., p. 344.
d. in a levitical and ethical sense: πάντα καθαρά ὑμῖν, Luke 11:41, on which see ἔνειμι. (Synonym: see εἰλικρινής; cf. Westcott on 1 John 3:3.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
24:8
Matthew
5:8; 23:26; 27:59
Luke
11:41
John
13:10; 13:10; 15:3
Acts
18:6; 20:26
Romans
14:20
1 Timothy
1:5; 3:9
2 Timothy
1:3; 2:22
Titus
1:15; 1:15
Hebrews
10:22
James
1:27
1 Peter
1:22
1 John
3:3
Revelation
15:6; 19:8; 19:14; 21:18; 21:21; 22:1

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2513 matches the Greek καθαρός (katharos),
which occurs 28 times in 24 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 5:8 - μακάριοι οἱ καθαροὶ G2513 τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται
Unchecked Copy BoxMat 23:26 - Φαρισαῖε τυφλέ καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν G2513
Unchecked Copy BoxMat 27:59 - καὶ λαβὼν τὸ σῶμα Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ G2513
Unchecked Copy BoxLuk 11:41 - πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ G2513 ὑμῖν ἐστιν
Unchecked Copy BoxJhn 13:10 - λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς G2513 ὅλος καὶ ὑμεῖς καθαροί G2513 ἐστε ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες
Unchecked Copy BoxJhn 13:11 - ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι οὐχὶ πάντες καθαροί G2513 ἐστε
Unchecked Copy BoxJhn 15:3 - ἤδη ὑμεῖς καθαροί G2513 ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν
Unchecked Copy BoxAct 18:6 - ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν καθαρὸς G2513 ἐγώ ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι
Unchecked Copy BoxAct 20:26 - διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός G2513 εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων
Unchecked Copy BoxRom 14:20 - μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ πάντα μὲν καθαρά G2513 ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι
Unchecked Copy Box1Ti 1:5 - τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς G2513 καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου
Unchecked Copy Box1Ti 3:9 - ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ G2513 συνειδήσει
Unchecked Copy Box2Ti 1:3 - χάριν ἔχω τῷ θεῷ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ G2513 συνειδήσει ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας
Unchecked Copy Box2Ti 2:22 - τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε δίωκε δὲ δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς G2513 καρδίας
Unchecked Copy BoxTit 1:15 - πάντα καθαρὰ G2513 τοῖς καθαροῖς G2513 τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν G2513 ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ νοῦς καὶ συνείδησις
Unchecked Copy BoxHeb 10:22 - προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ G2513
Unchecked Copy BoxJas 1:27 - θρησκεία καθαρὰ G2513 καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου
Unchecked Copy Box1Pe 1:22 - τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ καθαρᾶς G2513 καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς
Unchecked Copy BoxRev 15:6 - καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν G2513 λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς
Unchecked Copy BoxRev 19:8 - καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν G2513 τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν
Unchecked Copy BoxRev 19:14 - καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν G2513
Unchecked Copy BoxRev 21:18 - καὶ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις καὶ πόλις χρυσίον καθαρὸν G2513 ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ G2513
Unchecked Copy BoxRev 21:21 - καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου καὶ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν G2513 ὡς ὕαλος διαυγής
Unchecked Copy BoxRev 22:1 - καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου
BLB Searches
Search the Bible
MGNT
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
MGNT

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan