LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2549 - kakia

Choose a new font size and typeface
κακία
Transliteration
kakia (Key)
Pronunciation
kak-ee'-ah
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 3:482,391

Trench's Synonyms: xi. κακία, κακοήθεια.

Strong’s Definitions

κακία kakía, kak-ee'-ah; from G2556; badness, i.e. (subjectively) depravity, or (actively) malignity, or (passively) trouble:—evil, malice(-iousness), naughtiness, wickedness.


KJV Translation Count — Total: 11x

The KJV translates Strong's G2549 in the following manner: malice (6x), maliciousness (2x), evil (1x), wickedness (1x), naughtiness (1x).

KJV Translation Count — Total: 11x
The KJV translates Strong's G2549 in the following manner: malice (6x), maliciousness (2x), evil (1x), wickedness (1x), naughtiness (1x).
  1. malignity, malice, ill-will, desire to injure

  2. wickedness, depravity

    1. wickedness that is not ashamed to break laws

  3. evil, trouble

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
κακία kakía, kak-ee'-ah; from G2556; badness, i.e. (subjectively) depravity, or (actively) malignity, or (passively) trouble:—evil, malice(-iousness), naughtiness, wickedness.
STRONGS G2549:
κακία, κακίας, (κακός) (from Theognis down), the Sept. chiefly for רַע, and רָעָה;
1. malignity, malice, ill-will, desire to injure: Romans 1:29; Ephesians 4:31; Colossians 3:8; Titus 3:3; James 1:21; 1 Peter 2:1.
2. wickedness, depravity: 1 Corinthians 5:8 (cf. Winer's Grammar, 120 (114)); 1 Corinthians 14:20; Acts 8:22 (cf. Acts 8:21); wickedness that is not ashamed to break the laws, 1 Peter 2:16.
3. Hellenistically, evil, trouble: Matthew 6:34 (as Amos 3:6; (1 Samuel 6:9); Ecclesiastes 7:15 (Ecclesiastes 7:14); Ecclesiastes 12:1; Sir. 19:6; 1 Macc. 7:23, etc.).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

1 Samuel
6:9
Ecclesiastes
7:14; 7:15; 12:1
Amos
3:6
Matthew
6:34
Acts
8:21; 8:22
Romans
1:29
1 Corinthians
5:8; 14:20
Ephesians
4:31
Colossians
3:8
Titus
3:3
James
1:21
1 Peter
2:1; 2:16

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2549 matches the Greek κακία (kakia),
which occurs 109 times in 106 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 3 (Gen 6:5–Est 8:3)

Unchecked Copy BoxGen 6:5 - ἰδὼν δὲ κύριος θεὸς ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι G2549 τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας
Unchecked Copy BoxGen 31:52 - ἐάν τε γὰρ ἐγὼ μὴ διαβῶ πρὸς σὲ μηδὲ σὺ διαβῇς πρός με τὸν βουνὸν τοῦτον καὶ τὴν στήλην ταύτην ἐπὶ κακίᾳ G2549
Unchecked Copy BoxExo 22:23 - (LXX 22:22)ἐὰν δὲ κακίᾳ G2549 κακώσητε αὐτοὺς καὶ κεκράξαντες καταβοήσωσι πρός με ἀκοῇ εἰσακούσομαι τῆς φωνῆς αὐτῶν
Unchecked Copy BoxExo 23:2 - οὐκ ἔσῃ μετὰ πλειόνων ἐπὶ κακίᾳ G2549 οὐ προστεθήσῃ μετὰ πλήθους ἐκκλῖναι μετὰ πλειόνων ὥστε ἐκκλῖναι κρίσιν
Unchecked Copy BoxExo 32:12 - μήποτε εἴπωσιν οἱ Αἰγύπτιοι λέγοντες μετὰ πονηρίας ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποκτεῖναι ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς παῦσαι τῆς ὀργῆς τοῦ θυμοῦ σου καὶ ἵλεως γενοῦ ἐπὶ τῇ κακίᾳ G2549 τοῦ λαοῦ σου
Unchecked Copy BoxExo 32:14 - καὶ ἱλάσθη κύριος περὶ τῆς κακίας G2549 ἧς εἶπεν ποιῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 31:18 - ἐγὼ δὲ ἀποστροφῇ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διὰ πάσας τὰς κακίας G2549 ἃς ἐποίησαν ὅτι ἐπέστρεψαν ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους
Unchecked Copy BoxJdg 9:56 - καὶ ἀπέστρεψεν θεὸς τὴν κακίαν G2549 Αβιμελεχ ἣν ἐποίησεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀποκτεῖναι τοὺς ἑβδομήκοντα ἀδελφοὺς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJdg 9:57 - καὶ πᾶσαν κακίαν G2549 ἀνδρῶν Σικιμων ἐπέστρεψεν θεὸς εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτῶν καὶ ἐπῆλθεν ἐπ᾽ αὐτοὺς κατάρα Ιωαθαμ τοῦ υἱοῦ Ιεροβααλ
Unchecked Copy BoxJdg 20:3 - καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ λαλήσατε ποῦ ἐγένετο κακία G2549 αὕτη
Unchecked Copy BoxJdg 20:12 - καὶ ἐξαπέστειλαν αἱ φυλαὶ Ισραηλ ἄνδρας ἐν πάσῃ φυλῇ Βενιαμιν λέγοντες τίς κακία G2549 αὕτη γενομένη ἐν ὑμῖν
Unchecked Copy BoxJdg 20:13 - καὶ νῦν δότε τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀσεβεῖς τοὺς ἐν Γαβαα τοὺς υἱοὺς Βελιαλ καὶ θανατώσομεν αὐτοὺς καὶ ἐξαροῦμεν κακίαν G2549 ἐξ Ισραηλ καὶ οὐκ ἠθέλησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν εἰσακοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxJdg 20:34 - καὶ παρεγένοντο ἐξ ἐναντίας τῆς Γαβαα δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν ἐκ παντὸς Ισραηλ καὶ πόλεμος ἐβαρύνθη καὶ αὐτοὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι ἀφῆπται αὐτῶν κακία G2549
Unchecked Copy BoxJdg 20:41 - καὶ ἀνὴρ Ισραηλ ἀπέστρεψεν καὶ ἔσπευσεν ἀνὴρ Βενιαμιν καὶ εἶδεν ὅτι ἧπται αὐτοῦ κακία G2549
Unchecked Copy Box1Sa 6:9 - καὶ ὄψεσθε εἰ εἰς ὁδὸν ὁρίων αὐτῆς πορεύσεται κατὰ Βαιθσαμυς αὐτὸς πεποίηκεν ἡμῖν τὴν κακίαν G2549 ταύτην τὴν μεγάλην καὶ ἐὰν μή καὶ γνωσόμεθα ὅτι οὐ χεὶρ αὐτοῦ ἧπται ἡμῶν ἀλλὰ σύμπτωμα τοῦτο γέγονεν ἡμῖν
Unchecked Copy Box1Sa 12:17 - οὐχὶ θερισμὸς πυρῶν σήμερον ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ δώσει φωνὰς καὶ ὑετόν καὶ γνῶτε καὶ ἴδετε ὅτι κακία G2549 ὑμῶν μεγάλη ἣν ἐποιήσατε ἐνώπιον κυρίου αἰτήσαντες ἑαυτοῖς βασιλέα
Unchecked Copy Box1Sa 12:19 - καὶ εἶπαν πᾶς λαὸς πρὸς Σαμουηλ πρόσευξαι ὑπὲρ τῶν δούλων σου πρὸς κύριον θεόν σου καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν ὅτι προστεθείκαμεν πρὸς πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν κακίαν G2549 αἰτήσαντες ἑαυτοῖς βασιλέα
Unchecked Copy Box1Sa 12:20 - καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαόν μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς πεποιήκατε τὴν πᾶσαν κακίαν G2549 ταύτην πλὴν μὴ ἐκκλίνητε ἀπὸ ὄπισθεν κυρίου καὶ δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν
Unchecked Copy Box1Sa 12:25 - καὶ ἐὰν κακίᾳ G2549 κακοποιήσητε καὶ ὑμεῖς καὶ βασιλεὺς ὑμῶν προστεθήσεσθε
Unchecked Copy Box1Sa 20:7 - ἐὰν τάδε εἴπῃ ἀγαθῶς εἰρήνη τῷ δούλῳ σου καὶ ἐὰν σκληρῶς ἀποκριθῇ σοι γνῶθι ὅτι συντετέλεσται κακία G2549 παρ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Sa 20:9 - καὶ εἶπεν Ιωναθαν μηδαμῶς σοι ὅτι ἐὰν γινώσκων γνῶ ὅτι συντετέλεσται κακία G2549 παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ σέ καὶ ἐὰν μή εἰς τὰς πόλεις σου ἐγὼ ἀπαγγελῶ σοι
Unchecked Copy Box1Sa 20:33 - καὶ ἐπῆρεν Σαουλ τὸ δόρυ ἐπὶ Ιωναθαν τοῦ θανατῶσαι αὐτόν καὶ ἔγνω Ιωναθαν ὅτι συντετέλεσται κακία G2549 αὕτη παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ θανατῶσαι τὸν Δαυιδ
Unchecked Copy Box1Sa 23:9 - καὶ ἔγνω Δαυιδ ὅτι οὐ παρασιωπᾷ Σαουλ περὶ αὐτοῦ τὴν κακίαν G2549 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβιαθαρ τὸν ἱερέα προσάγαγε τὸ εφουδ κυρίου
Unchecked Copy Box1Sa 24:11 - (LXX 24:12)καὶ ἰδοὺ τὸ πτερύγιον τῆς διπλοΐδος σου ἐν τῇ χειρί μου ἐγὼ ἀφῄρηκα τὸ πτερύγιον καὶ οὐκ ἀπέκταγκά σε καὶ γνῶθι καὶ ἰδὲ σήμερον ὅτι οὐκ ἔστιν κακία G2549 ἐν τῇ χειρί μου οὐδὲ ἀσέβεια καὶ ἀθέτησις καὶ οὐχ ἡμάρτηκα εἰς σέ καὶ σὺ δεσμεύεις τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν
Unchecked Copy Box1Sa 25:17 - καὶ νῦν γνῶθι καὶ ἰδὲ τί σὺ ποιήσεις ὅτι συντετέλεσται κακία G2549 εἰς τὸν κύριον ἡμῶν καὶ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ οὗτος υἱὸς λοιμός καὶ οὐκ ἔστιν λαλῆσαι πρὸς αὐτόν
Unchecked Copy Box1Sa 25:28 - ἆρον δὴ τὸ ἀνόμημα τῆς δούλης σου ὅτι ποιῶν ποιήσει κύριος τῷ κυρίῳ μου οἶκον πιστόν ὅτι πόλεμον κυρίου κύριός μου πολεμεῖ καὶ κακία G2549 οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ πώποτε
Unchecked Copy Box1Sa 25:39 - καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ εἶπεν εὐλογητὸς κύριος ὃς ἔκρινεν τὴν κρίσιν τοῦ ὀνειδισμοῦ μου ἐκ χειρὸς Ναβαλ καὶ τὸν δοῦλον αὐτοῦ περιεποιήσατο ἐκ χειρὸς κακῶν καὶ τὴν κακίαν G2549 Ναβαλ ἀπέστρεψεν κύριος εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ καὶ ἐλάλησεν περὶ Αβιγαιας λαβεῖν αὐτὴν ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα
Unchecked Copy Box1Sa 29:6 - καὶ ἐκάλεσεν Αγχους τὸν Δαυιδ καὶ εἶπεν αὐτῷ ζῇ κύριος ὅτι εὐθὴς σὺ καὶ ἀγαθὸς ἐν ὀφθαλμοῖς μου καὶ ἔξοδός σου καὶ εἴσοδός σου μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ ὅτι οὐχ εὕρηκα κατὰ σοῦ κακίαν G2549 ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἥκεις πρός με ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν σατραπῶν οὐκ ἀγαθὸς σύ
Unchecked Copy Box1Sa 29:7 - καὶ νῦν ἀνάστρεφε καὶ πορεύου εἰς εἰρήνην καὶ οὐ μὴ ποιήσεις κακίαν G2549 ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν σατραπῶν τῶν ἀλλοφύλων
Unchecked Copy Box2Sa 3:25 - οὐκ οἶδας τὴν κακίαν G2549 Αβεννηρ υἱοῦ Νηρ ὅτι ἀπατῆσαί σε παρεγένετο καὶ γνῶναι τὴν ἔξοδόν σου καὶ τὴν εἴσοδόν σου καὶ γνῶναι ἅπαντα ὅσα σὺ ποιεῖς
Unchecked Copy Box2Sa 3:39 - καὶ ὅτι ἐγώ εἰμι σήμερον συγγενὴς καὶ καθεσταμένος ὑπὸ βασιλέως οἱ δὲ ἄνδρες οὗτοι υἱοὶ Σαρουιας σκληρότεροί μού εἰσιν ἀνταποδῷ κύριος τῷ ποιοῦντι πονηρὰ κατὰ τὴν κακίαν G2549 αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Sa 13:16 - καὶ εἶπεν αὐτῷ Θημαρ μή ἄδελφε ὅτι μεγάλη κακία G2549 ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην ἣν ἐποίησας μετ᾽ ἐμοῦ τοῦ ἐξαποστεῖλαί με καὶ οὐκ ἠθέλησεν Αμνων ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς αὐτῆς
Unchecked Copy Box2Sa 15:14 - καὶ εἶπεν Δαυιδ πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ τοῖς ἐν Ιερουσαλημ ἀνάστητε καὶ φύγωμεν ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν σωτηρία ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ ταχύνατε τοῦ πορευθῆναι ἵνα μὴ ταχύνῃ καὶ καταλάβῃ ἡμᾶς καὶ ἐξώσῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς τὴν κακίαν G2549 καὶ πατάξῃ τὴν πόλιν στόματι μαχαίρης
Unchecked Copy Box2Sa 16:8 - ἐπέστρεψεν ἐπὶ σὲ κύριος πάντα τὰ αἵματα τοῦ οἴκου Σαουλ ὅτι ἐβασίλευσας ἀντ᾽ αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν κύριος τὴν βασιλείαν ἐν χειρὶ Αβεσσαλωμ τοῦ υἱοῦ σου καὶ ἰδοὺ σὺ ἐν τῇ κακίᾳ G2549 σου ὅτι ἀνὴρ αἱμάτων σύ
Unchecked Copy Box2Sa 24:16 - καὶ ἐξέτεινεν ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ τοῦ διαφθεῖραι αὐτήν καὶ παρεκλήθη κύριος ἐπὶ τῇ κακίᾳ G2549 καὶ εἶπεν τῷ ἀγγέλῳ τῷ διαφθείροντι ἐν τῷ λαῷ πολὺ νῦν ἄνες τὴν χεῖρά σου καὶ ἄγγελος κυρίου ἦν παρὰ τῷ ἅλῳ Ορνα τοῦ Ιεβουσαίου
Unchecked Copy Box1Ki 1:52 - καὶ εἶπεν Σαλωμων ἐὰν γένηται εἰς υἱὸν δυνάμεως εἰ πεσεῖται τῶν τριχῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐὰν κακία G2549 εὑρεθῇ ἐν αὐτῷ θανατωθήσεται
Unchecked Copy Box1Ki 2:44 - καὶ εἶπεν βασιλεὺς πρὸς Σεμεϊ σὺ οἶδας πᾶσαν τὴν κακίαν G2549 σου ἣν ἔγνω καρδία σου ἐποίησας τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου καὶ ἀνταπέδωκεν κύριος τὴν κακίαν G2549 σου εἰς κεφαλήν σου
Unchecked Copy Box1Ki 9:9 - καὶ ἐροῦσιν ἀνθ᾽ ὧν ἐγκατέλιπον κύριον θεὸν αὐτῶν ὃς ἐξήγαγεν τοὺς πατέρας αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας καὶ ἀντελάβοντο θεῶν ἀλλοτρίων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν κύριος ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν κακίαν G2549 ταύτην
Unchecked Copy Box1Ki 11:25 - αὕτη κακία G2549 ἣν ἐποίησεν Αδερ καὶ ἐβαρυθύμησεν ἐν Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν γῇ Εδωμ
Unchecked Copy Box1Ki 13:33 - καὶ μετὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο οὐκ ἐπέστρεψεν Ιεροβοαμ ἀπὸ τῆς κακίας G2549 αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν καὶ ἐποίησεν ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ ἱερεῖς ὑψηλῶν βουλόμενος ἐπλήρου τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐγίνετο ἱερεὺς εἰς τὰ ὑψηλά
Unchecked Copy Box1Ki 16:7 - καὶ ἐν χειρὶ Ιου υἱοῦ Ανανι ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Βαασα καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ πᾶσαν τὴν κακίαν G2549 ἣν ἐποίησεν ἐνώπιον κυρίου τοῦ παροργίσαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ τοῦ εἶναι κατὰ τὸν οἶκον Ιεροβοαμ καὶ ὑπὲρ τοῦ πατάξαι αὐτόν
Unchecked Copy Box1Ki 20:7 - (LXX 21:7)καὶ ἐκάλεσεν βασιλεὺς Ισραηλ πάντας τοὺς πρεσβυτέρους καὶ εἶπεν γνῶτε δὴ καὶ ἴδετε ὅτι κακίαν G2549 οὗτος ζητεῖ ὅτι ἀπέσταλκεν πρός με περὶ τῶν γυναικῶν μου καὶ περὶ τῶν υἱῶν μου καὶ περὶ τῶν θυγατέρων μου τὸ ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυσίον μου οὐκ ἀπεκώλυσα ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Ki 21:29 - (LXX 20:29)ἑώρακας ὡς κατενύγη Αχααβ ἀπὸ προσώπου μου οὐκ ἐπάξω τὴν κακίαν G2549 ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐπάξω τὴν κακίαν G2549
Unchecked Copy Box2Ki 6:33 - ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κατέβη πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν ἰδοὺ αὕτη κακία G2549 παρὰ κυρίου τί ὑπομείνω τῷ κυρίῳ ἔτι
Unchecked Copy Box2Ki 14:10 - τύπτων ἐπάταξας τὴν Ιδουμαίαν καὶ ἐπῆρέν σε καρδία σου ἐνδοξάσθητι καθήμενος ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ ἵνα τί ἐρίζεις ἐν κακίᾳ G2549 σου καὶ πεσῇ σὺ καὶ Ιουδας μετὰ σοῦ
Unchecked Copy Box1Ch 21:8 - καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τὸν θεόν ἡμάρτηκα σφόδρα ὅτι ἐποίησα τὸ πρᾶγμα τοῦτο καὶ νῦν περίελε δὴ τὴν κακίαν G2549 παιδός σου ὅτι ἐματαιώθην σφόδρα
Unchecked Copy Box1Ch 21:15 - καὶ ἀπέστειλεν θεὸς ἄγγελον εἰς Ιερουσαλημ τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτήν καὶ ὡς ἐξωλέθρευσεν εἶδεν κύριος καὶ μετεμελήθη ἐπὶ τῇ κακίᾳ G2549 καὶ εἶπεν τῷ ἀγγέλῳ τῷ ἐξολεθρεύοντι ἱκανούσθω σοι ἄνες τὴν χεῖρά σου καὶ ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἐν τῷ ἅλῳ Ορνα τοῦ Ιεβουσαίου
Unchecked Copy Box2Ch 7:22 - καὶ ἐροῦσιν διότι ἐγκατέλιπον κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἀντελάβοντο θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς πᾶσαν τὴν κακίαν G2549 ταύτην
Unchecked Copy Box2Ch 25:19 - εἶπας ἰδοὺ ἐπάταξας τὴν Ιδουμαίαν καὶ ἐπαίρει σε καρδία βαρεῖα νῦν κάθησο ἐν οἴκῳ σου καὶ ἵνα τί συμβάλλεις ἐν κακίᾳ G2549 καὶ πεσῇ σὺ καὶ Ιουδας μετὰ σοῦ
Unchecked Copy BoxEst 8:3 - καὶ προσθεῖσα ἐλάλησεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἠξίου ἀφελεῖν τὴν Αμαν κακίαν G2549 καὶ ὅσα ἐποίησεν τοῖς Ιουδαίοις

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/3 (Gen 6:5–Est 8:3) Gen 6:5–Est 8:3

2. LOAD PAGE 2 Job 17:5–Jon 1:7

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan