TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G266 - hamartia

Choose a new font size and typeface
ἁμαρτία
Transliteration
hamartia (Key)
Pronunciation
ham-ar-tee'-ah
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
Strong’s Definitions

ἁμαρτία hamartía, ham-ar-tee'-ah; from G264; a sin (properly abstract):—offence, sin(-ful).


KJV Translation Count — Total: 174x

The KJV translates Strong's G266 in the following manner: sin (172x), sinful (1x), offense (1x).

KJV Translation Count — Total: 174x
The KJV translates Strong's G266 in the following manner: sin (172x), sinful (1x), offense (1x).
 1. equivalent to 264

  1. to be without a share in

  2. to miss the mark

  3. to err, be mistaken

  4. to miss or wander from the path of uprightness and honour, to do or go wrong

  5. to wander from the law of God, violate God's law, sin

 2. that which is done wrong, sin, an offence, a violation of the divine law in thought or in act

 3. collectively, the complex or aggregate of sins committed either by a single person or by many

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἁμαρτία hamartía, ham-ar-tee'-ah; from G264; a sin (properly abstract):—offence, sin(-ful).
STRONGS G266:
ἁμαρτία, -ας, , (from 2 aorist ἁμαρτεῖν, as ἀποτυχία from ἀποτυχεῖν), a failing to hit the mark (see ἁμαρτάνω). In Greek writings (from Aeschylus and Thucydides down). 1st, an error of the understanding (cf. Ackermann, Das Christl. im Plato, p. 59 Anm. 3 [English translation (S. R. Asbury, 1861), p. 57 n. 99]). 2nd, a bad action, evil deed.
In the N. T. always in an ethical sense, and
1. equivalent to τὸ ἁμαρτάνειν a sinning, whether it occurs by omission or commission, in thought and feeling or in speech and action (cf. Cicero, de fin. 3, 9): Romans 5:12f, 20; ὑφ’ ἁμαρτίαν εἶναι held down in sin, Romans 3:9; ἐπιμένειν τῇ ἁμαρτία, Romans 6:1; ἀποθνῄσκειν τῇ ἁμ. and ζῆν ἐν αὐτῇ, Romans 6:2; τὴν ἁμ. γινώσκειν, Romans 7:7; 2 Corinthians 5:21; νεκρὸς τῇ ἁμ. Romans 6:11; περὶ ἁμαρτίας to break the power of sin, Romans 8:3 [cf. Meyer]; σῶμα τῆς ἁμ. the body as the instrument of sin, Romans 6:6; ἀπάτη τῆς ἁμ. the craft by which sin is accustomed to deceive, Hebrews 3:13; ἄνθρωπος τῆς ἁμ. [ἀνομίας T Tr text WH text] the man so possessed by sin that he seems unable to exist without it, the man utterly given up to sin, 2 Thessalonians 2:3 [Winer's Grammar, § 34, 3 Note 2]. In this sense ἁμαρτία (equivalent to τὸ ἁμαρτάνειν) as a power exercising dominion over men (sin as a principle and power) is rhetorically represented as an imperial personage in the phrases ἁμ. βασιλεύει, κυριεύει, κατεργάζεται, Romans 5:21; Romans 6:12, 14; Romans 7:17, 20; δουλεύειν τῇ ἁμ. Romans 6:6; δοῦλος τῆς ἁμ. John 8:34 [WH brackets; G omits τῆς ἁμ.]; Romans 6:17; νόμος τῆς ἁμ. the dictate of sin or an impulse proceeding from it, Romans 7:23; Romans 8:2; δύναμις τῆς ἁμ. 1 Corinthians 15:56; (the prosopopæia occurs in Genesis 4:7 and, according to the reading ἁμαρτία, in Sir. 27:10). Thus, ἁμαρτία in sense, but not in signification, is the source whence the several evil acts proceed; but it never denotes vitiosity.
2. that which is done wrong, committed or resultant sin, an offence, a violation of the divine law in thought or in act ( ἁμαρτία ἐστὶν ἀνομία, 1 John 3:4);
a. generally: James 1:15; John 8:46 (where ἁμαρτ. must be taken to mean neither error, nor craft by which Jesus is corrupting the people, but sin viewed generally, as is well shown by Lücke at the passage and Ullmann in the Studien und Kritiken for 1842, p. 667ff [cf. his Sündlosigkeit Jesu, p. 66ff (English translation of the 7th edition, p. 71f)]; the thought is, 'If anyone convicts me of sin, then you may lawfully question the truth and divinity of my doctrine, for sin hinders the perception of truth'); χωρὶς ἁμαρτίας so that he did not commit sin, Hebrews 4:15; ποιεῖν ἁμαρτίαν and τήν ἁμ. John 8:34; 1 John 3:8; 2 Corinthians 11:7; 1 Peter 2:22; ἔχειν ἁμαρτίαν to have sin as though it were one's odious private property, or to have done something needing expiation, equivalent to to have committed sin, John 9:41; John 15:22, 24; John 19:11; 1 John 1:8 (so αἷμα ἔχειν, of one who has committed murder, Euripides, Or. 514); very often in the plural ἁμαρτίαι [in the Synoptative Gospels the singular occurs but once: Matthew 12:31]; 1 Thessalonians 2:16; [James 5:16 L T Tr WH]; Revelation 18:4f, etc.; πλῆθος ἁμαρτιῶν, James 5:20; 1 Peter 4:8; ποιεῖν ἁμαρτίας, James 5:15; also in the expressions ἄφεσις ἁμαρτιῶν, ἀφιέναι τὰς ἁμ., etc. (see ἀφίημι, 1 d.), in which the word does not of itself denote the guilt or penalty of sins, but the sins are conceived of as removed so to speak from God's sight, regarded by him as not having been done, and therefore are not punished. έν ἁμαρτ. σὺ ἐγεννήθης ὅλος thou wast covered all over with sins when thou wast born i. e. didst sin abundantly before thou wast born, John 9:34; ἐν ταῖς ἁμ..ἀποθνῄσκειν to die loaded with evil deeds therefore unreformed, John 8:24; ἔτι ἐν ἁμαρτίαις εἶναι still to have one's sins, namely, unexpiated, 1 Corinthians 15:17.
b. some particular evil deed: τὴν ἁμ. ταύτην, Acts 7:60; πᾶσα ἁμαρτία, Matthew 12:31; ἁμαρτία πρὸς θάνατον, 1 John 5:16 (an offence of such gravity that a Christian lapses from the state of ζωή received from Christ into the state of θάνατος (cf. θάνατος, 2) in which he was before he became united to Christ by faith; cf. Lücke, DeWette [especially Westcott, at the passage]).
3. collectively, the complex or aggregate of sins committed either by a single person or by many: αἴρειν τήν ἁμ. τοῦ κόσμου, John 1:29 (see αἴρω, 3 c.); ἀποθνῄσκειν ἐν τῇ ἁμ. John 8:21 (see 2 a. under the end); περί ἁμαρτίας, namely, θυσίας [Winers Grammar, 583 (542): Buttmann, 393 (336)], expiatory sacrifices, Hebrews 10:6 (according to the usage of the Sept., who sometimes so translate the Hebrew חֲטָאָה and חַטָּאת, e. g. Leviticus 5:11; Leviticus 7:27 (37); Psalm 39:7 (Ps. 40:7)); χωρὶς ἁμαρτίας having no fellowship with the sin which he is about [?] to expiate, Hebrews 9:28.
4. abstract for the concrete, equivalent to ἁμαρτωλός: Romans 7:7 ( νόμος ἁμαρτία, opposed to νόμος ἅγιος, Romans 7:12); 2 Corinthians 5:21 (τόν... ἁμαρτίαν ἐποίησεν he treated him, who knew not sin, as a sinner). Cf. Fritzsche on Romans, vol. i. 289ff; [see ἁμάρτημα; Trench, § lxvi.].
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
4:7
Leviticus
5:11; 7:27; 7:37
Psalms
39:7; 40:7
Matthew
12:31; 12:31
John
1:29; 8:21; 8:24; 8:34; 8:34; 8:46; 9:34; 9:41; 15:22; 15:24; 19:11
Acts
7:60
Romans
3:9; 5:12; 5:20; 5:21; 6:1; 6:2; 6:6; 6:6; 6:11; 6:12; 6:14; 6:17; 7:7; 7:7; 7:12; 7:17; 7:20; 7:23; 8:2; 8:3
1 Corinthians
15:17; 15:56
2 Corinthians
5:21; 5:21; 11:7
1 Thessalonians
2:16
2 Thessalonians
2:3
Hebrews
3:13; 4:15; 9:28; 10:6
James
1:15; 5:15; 5:16; 5:20
1 Peter
2:22; 4:8
1 John
1:8; 3:4; 3:8; 5:16
Revelation
18:4

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G266 matches the Greek ἁμαρτία (hamartia),
which occurs 174 times in 151 verses in the TR Greek.

Page 1 / 4 (Mat 1:21–Rom 5:12)

Unchecked Copy BoxMat 1:21 - τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν G266 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxMat 3:6 - καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας G266 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxMat 9:2 - καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον καὶ ἰδὼν Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ Θάρσει τέκνον ἀφέωνταί σοί αἱ ἁμαρτίαι G266 σου
Unchecked Copy BoxMat 9:5 - τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι G266 εἰπεῖν Ἔγειραι καὶ περιπάτει
Unchecked Copy BoxMat 9:6 - ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας G266 τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου
Unchecked Copy BoxMat 12:31 - Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν πᾶσα ἁμαρτία G266 καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις·
Unchecked Copy BoxMat 26:28 - τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν G266
Unchecked Copy BoxMar 1:4 - ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν G266
Unchecked Copy BoxMar 1:5 - καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας G266 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxMar 2:5 - ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ Τέκνον ἀφέωνται σοι αἱ ἁμαρτίαι G266 σου
Unchecked Copy BoxMar 2:7 - Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημὶας τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας G266 εἰ μὴ εἷς θεός
Unchecked Copy BoxMar 2:9 - τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ Ἀφέωνταί σοί αἱ ἁμαρτίαι G266 εἰπεῖν Ἔγειραι καὶ ἆρον σου τὸν κράββατον καὶ περιπάτει
Unchecked Copy BoxMar 2:10 - ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας G266 λέγει τῷ παραλυτικῷ
Unchecked Copy BoxLuk 1:77 - τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν G266 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxLuk 3:3 - καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν G266
Unchecked Copy BoxLuk 5:20 - καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπε ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι G266 σου
Unchecked Copy BoxLuk 5:21 - καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας G266 εἰ μὴ μόνος θεός
Unchecked Copy BoxLuk 5:23 - τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι G266 σου εἰπεῖν Ἔγειραι καὶ περιπάτει
Unchecked Copy BoxLuk 5:24 - ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας G266 εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ Σοὶ λέγω ἔγειραι, καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου
Unchecked Copy BoxLuk 7:47 - οὗ χάριν λέγω σοι ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι G266 αὐτῆς αἱ πολλαί ὅτι ἠγάπησεν πολύ· δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ
Unchecked Copy BoxLuk 7:48 - εἶπεν δὲ αὐτῇ Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι G266
Unchecked Copy BoxLuk 7:49 - καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας G266 ἀφίησιν
Unchecked Copy BoxLuk 11:4 - καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας G266 ἡμῶν καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
Unchecked Copy BoxLuk 24:47 - καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν G266 εἰς πάντα τὰ ἔθνη ἀρξάμενον ἀπὸ Ἰερουσαλήμ
Unchecked Copy BoxJhn 1:29 - Τῇ ἐπαύριον βλέπει Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν καὶ λέγει Ἴδε ἀμνὸς τοῦ θεοῦ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν G266 τοῦ κόσμου
Unchecked Copy BoxJhn 8:21 - Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ G266 ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
Unchecked Copy BoxJhn 8:24 - εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις G266 ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις G266 ὑμῶν
Unchecked Copy BoxJhn 8:34 - ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν G266 δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας G266
Unchecked Copy BoxJhn 8:46 - τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας G266 εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω δια τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι
Unchecked Copy BoxJhn 9:34 - ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ Ἐν ἁμαρτίαις G266 σὺ ἐγεννήθης ὅλος καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω
Unchecked Copy BoxJhn 9:41 - εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Εἰ τυφλοὶ ἦτε οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν· G266 νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέπομεν οὖν ἁμαρτία G266 ὑμῶν μένει
Unchecked Copy BoxJhn 15:22 - εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς ἁμαρτίαν G266 οὐκ εἴχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJhn 15:24 - εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν G266 οὐκ εἴχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου
Unchecked Copy BoxJhn 16:8 - καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας G266 καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως·
Unchecked Copy BoxJhn 16:9 - περὶ ἁμαρτίας G266 μέν ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ·
Unchecked Copy BoxJhn 19:11 - ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ᾽ ἐμοῦ εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν· διὰ τοῦτο παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν G266 ἔχει
Unchecked Copy BoxJhn 20:23 - ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας G266 ἀφιένται αὐτοῖς ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται
Unchecked Copy BoxAct 2:38 - Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς Μετανοήσατε καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν G266 καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος
Unchecked Copy BoxAct 3:19 - μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας G266 ὅπως ἄν ἔλθωσιν καιροί ἀναψύξεως ἀπό προσώπου τοῦ κυρίου
Unchecked Copy BoxAct 5:31 - τοῦτον θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν G266
Unchecked Copy BoxAct 7:60 - θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ Κύριε μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν G266 ταύτην καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη
Unchecked Copy BoxAct 10:43 - τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν G266 λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν
Unchecked Copy BoxAct 13:38 - γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ἄνδρες ἀδελφοί ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν G266 καταγγέλλεται
Unchecked Copy BoxAct 22:16 - καὶ νῦν τί μέλλεις ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας G266 σου ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου
Unchecked Copy BoxAct 26:18 - ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν G266 καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ
Unchecked Copy BoxRom 3:9 - Τί οὖν προεχόμεθα οὐ πάντως· προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν G266 εἶναι
Unchecked Copy BoxRom 3:20 - διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας G266
Unchecked Copy BoxRom 4:7 - Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι· G266
Unchecked Copy BoxRom 4:8 - μακάριος ἀνὴρ οὗ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν G266
Unchecked Copy BoxRom 5:12 - Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτία G266 εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας G266 θάνατος καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους θάνατος διῆλθεν ἐφ᾽ πάντες ἥμαρτον·

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/4 (Mat 1:21–Rom 5:12) Mat 1:21–Rom 5:12

2. LOAD PAGE 2 Rom 5:13–2Ti 3:6

BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan