MGNT

MGNT

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G32 - angelos

Choose a new font size and typeface
ἄγγελος
Transliteration
angelos (Key)
Pronunciation
ang'-el-os
Listen
Part of Speech
masculine noun
Root Word (Etymology)
From aggello [probably derived from ἄγω (G71), cf ἀγέλη (G34)] (to bring tidings)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:74,12

Strong’s Definitions

ἄγγελος ággelos, ang'-el-os; from ἀγγέλλω aggéllō (probably derived from G71; compare G34) (to bring tidings); a messenger; especially an "angel"; by implication, a pastor:—angel, messenger.


KJV Translation Count — Total: 186x

The KJV translates Strong's G32 in the following manner: angel (179x), messenger (7x).

KJV Translation Count — Total: 186x
The KJV translates Strong's G32 in the following manner: angel (179x), messenger (7x).
  1. a messenger, envoy, one who is sent, an angel, a messenger from God

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἄγγελος ággelos, ang'-el-os; from ἀγγέλλω aggéllō (probably derived from G71; compare G34) (to bring tidings); a messenger; especially an "angel"; by implication, a pastor:—angel, messenger.
STRONGS G32:
ἄγγελος, -ου, ,
1. a messenger, envoy, one who is sent: Matthew 11:10; Luke 7:24, 27; Luke 9:52; Mark 1:2; James 2:25. [From Homer down.]
2. In the Scriptures, both of the Old Testament and of the New Testament, one of that host of heavenly spirits that, according alike to Jewish and Christian opinion, wait upon the monarch of the universe, and are sent by him to earth, now to execute his purposes (Matthew 4:6, 11; Matthew 28:2; Mark 1:13; Luke 16:22; Luke 22:43 [L brackets WH reject the passage]; Acts 7:35; Acts 12:23; Galatians 3:19, cf. Hebrews 1:14), now to make them known to men (Luke 1:11, 26; Luke 2:9ff; Acts 10:3; Acts 27:23; Matthew 1:20; Matthew 2:13; Matthew 28:5; John 20:12f); hence, the frequent expressions ἄγγελος (angel, messenger of God, מַלְאָך) and ἄγγελοι κυρίου or ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ.
They are subject not only to God but also to Christ (Hebrews 1:4ff; 1 Peter 3:22, cf. Ephesians 1:21; Galatians 4:14), who is described as hereafter to return to judgment surrounded by a multitude of them as servants and attendants: Matthew 13:41, 49; Matthew 16:27; Matthew 24:31; Matthew 25:31; 2 Thessalonians 1:7, cf. Jude 1:14.
Single angels have the charge of separate elements; as fire, Revelation 14:18; waters, Revelation 16:5, cf. Revelation 7:1; John 5:4 [R L]. Respecting the ἄγγελος τῆς ἀβύσσου, Revelation 9:11, see Ἀβαδδών,
3. Guardian angels of individuals are mentioned in Matthew 18:10; Acts 12:15. 'The angels of the churches' in Revelation 1:20; Revelation 2:1, 8, 12, 18; Revelation 3:1, 7, 14 are not their presbyters or bishops, but heavenly spirits who exercise such a superintendence and guardianship over them that whatever in their assemblies is worthy of praise or of censure is counted to the praise or the blame of their angels also, as though the latter infused their spirit into the assemblies; cf. DeWette, Düsterdieck [Alford] on Revelation 1:20, and Lücke, Einl. in d. Offenb. d. Johan. ii., p. 429f, edition 2; [Bp. Lightfoot on Philip., p. 199f]. διά τούς ἀγγέλους that she may show reverence for the angels, invisibly present in the religious assemblies of Christians, and not displease them, 1 Corinthians 11:10. ὤφθη ἀγγέλοις in 1 Timothy 3:16 is probably to be explained neither of angels to whom Christ exhibited himself in heaven, nor of demons triumphed over by him in the nether world, but of the apostles, his messengers, to whom he appeared after his resurrection. This appellation, which is certainly extraordinary, is easily understood from the nature of the hymn from which the passage ἐφανερώθη... ἐν δόξῃ seems to have been taken; cf. Winer's Grammar, 639f (594), [for other interpretations see Ellicott, at the passage]. In John 1:51 (52) angels are employed, by a beautiful image borrowed from Genesis 28:12, to represent the divine power that will aid Jesus in the discharge of his Messianic office, and the signal proofs to appear in his history of a divine superintendence. Certain of the angels have proved faithless to the trust committed to them by God, and have given themselves up to sin, Jude 1:6; 2 Peter 2:4 (Enoch c. vi. etc., cf. Genesis 6:2), and now obey the devil, Matthew 25:41; Revelation 12:7, cf. 1 Corinthians 6:3 [yet on this last passage cf. Meyer; he and others maintain that ἄγγελοι without an epithet or limitation never in the N. T. signifies other than good angels]. Hence, ἄγγελος Σατᾶν is tropically used in 2 Corinthians 12:7 to denote a grievous bodily malady sent by Satan.
See δαίμων; [Sophocles' Lexicon, under the word ἄγγελος; and for the literature on the whole subject B. D. American edition under the word Angels — and to the references there given add G. L. Hahn, Theol. des N. T., i., pp. 260-384; Delitzsch in Riehm under the word Engel; Kübel in Herzog edition 2, ibid.].
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
6:2; 28:12
Matthew
1:20; 2:13; 4:6; 4:11; 11:10; 13:41; 13:49; 16:27; 18:10; 24:31; 25:31; 25:41; 28:2; 28:5
Mark
1:2; 1:13
Luke
1:11; 1:26; 2:9; 7:24; 7:27; 9:52; 16:22; 22:43
John
1:51; 5:4; 20:12
Acts
7:35; 10:3; 12:15; 12:23; 27:23
1 Corinthians
6:3; 11:10
2 Corinthians
12:7
Galatians
3:19; 4:14
Ephesians
1:21
2 Thessalonians
1:7
1 Timothy
3:16
Hebrews
1:4; 1:14
James
2:25
1 Peter
3:22
2 Peter
2:4
Jude
1:6; 1:14
Revelation
1:20; 1:20; 2:1; 2:8; 2:12; 2:18; 3:1; 3:7; 3:14; 7:1; 9:11; 12:7; 14:18; 16:5

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G32 matches the Greek ἄγγελος (angelos),
which occurs 185 times in 180 verses in the TR Greek.

Page 1 / 4 (Mat 1:20–Luk 16:22)

Unchecked Copy BoxMat 1:20 - ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος G32 κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου
Unchecked Copy BoxMat 1:24 - ἐγερθεὶς δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ἄγγελος G32 κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxMat 2:13 - ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος G32 κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό
Unchecked Copy BoxMat 2:19 - τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος G32 κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ (MGNT 2:20)λέγων
Unchecked Copy BoxMat 4:6 - καὶ λέγει αὐτῷ εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν κάτω γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις G32 αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου
Unchecked Copy BoxMat 4:11 - τότε ἀφίησιν αὐτὸν διάβολος καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι G32 προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMat 11:10 - οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν G32 μου πρὸ προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου
Unchecked Copy BoxMat 13:39 - δὲ ἐχθρὸς σπείρας αὐτά ἐστιν διάβολος δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί G32 εἰσιν
Unchecked Copy BoxMat 13:41 - ἀποστελεῖ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους G32 αὐτοῦ καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν
Unchecked Copy BoxMat 13:49 - οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι G32 καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων
Unchecked Copy BoxMat 16:27 - μέλλει γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων G32 αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxMat 18:10 - ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι G32 αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
Unchecked Copy BoxMat 22:30 - ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι G32 ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν
Unchecked Copy BoxMat 24:31 - καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους G32 αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως τῶν ἄκρων αὐτῶν
Unchecked Copy BoxMat 24:36 - περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι G32 τῶν οὐρανῶν οὐδὲ υἱός εἰ μὴ πατὴρ μόνος
Unchecked Copy BoxMat 25:31 - ὅταν δὲ ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι G32 μετ᾽ αὐτοῦ τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxMat 25:41 - τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις G32 αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxMat 26:53 - δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων G32
Unchecked Copy BoxMat 28:2 - καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ἄγγελος G32 γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxMat 28:5 - ἀποκριθεὶς δὲ ἄγγελος G32 εἶπεν ταῖς γυναιξίν μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε
Unchecked Copy BoxMar 1:2 - καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν G32 μου πρὸ προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
Unchecked Copy BoxMar 1:13 - καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων καὶ οἱ ἄγγελοι G32 διηκόνουν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMar 8:38 - ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων G32 τῶν ἁγίων
Unchecked Copy BoxMar 12:25 - ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι G32 ἐν τοῖς οὐρανοῖς
Unchecked Copy BoxMar 13:27 - καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους G32 καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ
Unchecked Copy BoxMar 13:32 - περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι G32 ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός εἰ μὴ πατήρ
Unchecked Copy BoxLuk 1:11 - ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος G32 κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος
Unchecked Copy BoxLuk 1:13 - εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ἄγγελος G32 μὴ φοβοῦ Ζαχαρία διότι εἰσηκούσθη δέησίς σου καὶ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην
Unchecked Copy BoxLuk 1:18 - καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον G32 κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς
Unchecked Copy BoxLuk 1:19 - καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος G32 εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα
Unchecked Copy BoxLuk 1:26 - ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ἄγγελος G32 Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ὄνομα Ναζαρὲθ
Unchecked Copy BoxLuk 1:28 - καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν χαῖρε κεχαριτωμένη κύριος μετὰ σοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 1:30 - καὶ εἶπεν ἄγγελος G32 αὐτῇ μὴ φοβοῦ Μαριάμ εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ
Unchecked Copy BoxLuk 1:34 - εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον G32 πῶς ἔσται τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω
Unchecked Copy BoxLuk 1:35 - καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος G32 εἶπεν αὐτῇ πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 1:38 - εἶπεν δὲ Μαριάμ ἰδοὺ δούλη κυρίου γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ἄγγελος G32
Unchecked Copy BoxLuk 2:9 - καὶ ἄγγελος G32 κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
Unchecked Copy BoxLuk 2:10 - καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος G32 μὴ φοβεῖσθε ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ
Unchecked Copy BoxLuk 2:13 - καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ G32 πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων
Unchecked Copy BoxLuk 2:15 - καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι G32 οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν
Unchecked Copy BoxLuk 2:21 - καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου G32 πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ
Unchecked Copy BoxLuk 4:10 - γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις G32 αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε
Unchecked Copy BoxLuk 7:24 - ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων G32 Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
Unchecked Copy BoxLuk 7:27 - οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν G32 μου πρὸ προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου
Unchecked Copy BoxLuk 9:26 - ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους τοῦτον υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων G32
Unchecked Copy BoxLuk 9:52 - καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους G32 πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαριτῶν ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ
Unchecked Copy BoxLuk 12:8 - λέγω δὲ ὑμῖν πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων G32 τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 12:9 - δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων G32 τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 15:10 - οὕτως λέγω ὑμῖν γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων G32 τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
Unchecked Copy BoxLuk 16:22 - ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων G32 εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ ἀπέθανεν δὲ καὶ πλούσιος καὶ ἐτάφη

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/4 (Mat 1:20–Luk 16:22) Mat 1:20–Luk 16:22

2. LOAD PAGE 2 Luk 22:43–Heb 2:9

BLB Searches
Search the Bible
MGNT
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
MGNT

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan