TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3784 - opheilō

Choose a new font size and typeface
ὀφείλω
Transliteration
opheilō (Key)
Pronunciation
of-i'-lo
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Or (in certain tenses) its prolonged form opheileo {of-i-leh'-o}; probably from the base of ὄφελος (G3786) (through the idea of accruing)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 5:559,746

Trench's Synonyms: cvii. Additional Synonyms

Strong’s Definitions

ὀφείλω opheílō, of-i'-lo; probably from the base of G3786 (through the idea of accruing); to owe (pecuniarily); figuratively, to be under obligation (ought, must, should); morally, to fail in duty:—behove, be bound, (be) debt(-or), (be) due(-ty), be guilty (indebted), (must) need(-s), ought, owe, should. See also G3785.


KJV Translation Count — Total: 36x

The KJV translates Strong's G3784 in the following manner: ought (15x), owe (7x), be bound (2x), be (one's) duty (2x), be a debtor (1x), be guilty (1x), be indebted (1x), miscellaneous (7x).

KJV Translation Count — Total: 36x
The KJV translates Strong's G3784 in the following manner: ought (15x), owe (7x), be bound (2x), be (one's) duty (2x), be a debtor (1x), be guilty (1x), be indebted (1x), miscellaneous (7x).
  1. to owe

    1. to owe money, be in debt for

      1. that which is due, the debt

  2. metaph. the goodwill due

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ὀφείλω opheílō, of-i'-lo; probably from the base of G3786 (through the idea of accruing); to owe (pecuniarily); figuratively, to be under obligation (ought, must, should); morally, to fail in duty:—behove, be bound, (be) debt(-or), (be) due(-ty), be guilty (indebted), (must) need(-s), ought, owe, should. See also G3785.
STRONGS G3784:
ὀφείλω; imperfect ὤφειλον; present passive participle ὀφειλόμενος; from Homer down; to owe;
a. properly, to owe money, be in debt for: τίνι τί, Matthew 18:28; Luke 16:5; without a dative, Matthew 18:28; Luke 7:41; Luke 16:7; Philemon 1:18; τό ὀφειλόμενον, that which is due, the debt, Matthew 18:30; αὐτῷ (which L Tr WH omit), that due to him, Matthew 18:34.
b. metaphorically: τί, passive τήν εὔνοιαν ὀφειλομένην, the good-will due (A. V. (not R. V.) due benevolence), 1 Corinthians 7:3 Rec.; μηδενί μηδέν ὀφείλετε (here ὀφείλετε, on account of what precedes and what follows, must be taken in its broadest sense, both literal and tropical), εἰ μή τό ἀλλήλους ἀγαπᾶν, owe no one anything except to love one another, because we must never cease loving and the debt of love can never be paid, Romans 13:8. absolutely, to be a debtor, be bound: Matthew 23:16, 18; followed by an infinitive to be under obligation, bound by duty or necessity, to do something; it behooves one; one ought; used thus of a necessity imposed either by law and duty, or by reason, or by the times, or by the nature of the matter under consideration (according to Westcott (Epistles of John, p. 5), Cremer, others, denoting obligation in its special and personal aspects): Luke 17:10; John 13:14; John 19:7 (ὀφείλει ἀποθανεῖν, he ought to die); Acts 17:29; Romans 15:1, 27; 1 Corinthians 5:10; (1 Corinthians 7:36 (A. V. need so requireth)); 1 Corinthians 9:10; 11:7,10; 2 Corinthians 12:14; Ephesians 5:28; 2 Thessalonians 1:3; 2 Thessalonians 2:13; Hebrews 2:17; Hebrews 5:3, 12; 1 John 2:6; 1 John 3:16; 1 John 4:11; 3 John 1:8; ὤφειλον συνίστασθαι, I ought to have been commended, i. e. I can demand commendation, 2 Corinthians 12:11.
c. after the Chaldee (see ὀφειλέτης, b., ὀφείλημα, b.), ὀφείλω τίνι, to have wronged one and not yet made amends to him (A. V. indebted), Luke 11:4. (Compare: προσοφείλω.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
18:28; 18:28; 18:30; 18:34; 23:16; 23:18
Luke
7:41; 11:4; 16:5; 16:7; 17:10
John
13:14; 19:7
Acts
17:29
Romans
13:8; 15:1; 15:27
1 Corinthians
5:10; 7:3; 7:36; 9:10; 11:7; 11:10
2 Corinthians
12:11; 12:14
Ephesians
5:28
2 Thessalonians
1:3; 2:13
Philemon
1:18
Hebrews
2:17; 5:3; 5:12
1 John
2:6; 3:16; 4:11
3 John
1:8

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3784 matches the Greek ὀφείλω (opheilō),
which occurs 36 times in 35 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 18:28 - ἐξελθὼν δὲ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν G3784 αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων, Ἀπόδος μοι τι ὀφείλεις G3784
Unchecked Copy BoxMat 18:30 - δὲ οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον G3784
Unchecked Copy BoxMat 18:34 - καὶ ὀργισθεὶς κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον G3784 αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMat 23:16 - Οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ οὐδέν ἐστιν· ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει G3784
Unchecked Copy BoxMat 23:18 - καί, Ὃς ἐὰν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ οὐδέν ἐστιν· ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει G3784
Unchecked Copy BoxLuk 7:41 - δύο χρεωφειλέται ἦσαν δανειστῇ τινι· εἷς ὤφειλεν G3784 δηνάρια πεντακόσια δὲ ἕτερος πεντήκοντα
Unchecked Copy BoxLuk 11:4 - καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι G3784 ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
Unchecked Copy BoxLuk 16:5 - καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ Πόσον ὀφείλεις G3784 τῷ κυρίῳ μου
Unchecked Copy BoxLuk 16:7 - ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις G3784 δὲ εἶπεν Ἑκατὸν κόρους σίτου καὶ λέγει αὐτῷ Δέξαι σου τὸ γράμμα, καὶ γράψον ὀγδοήκοντα
Unchecked Copy BoxLuk 17:10 - οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν ὅτι ὠφείλομεν G3784 ποιῆσαι πεποιήκαμεν
Unchecked Copy BoxJhn 13:14 - εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας κύριος καὶ διδάσκαλος καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε G3784 ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας·
Unchecked Copy BoxJhn 19:7 - ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν· καὶ κατὰ τὸν νόμον ἡμῶν ὀφείλει G3784 ἀποθανεῖν ὅτι ἑαυτὸν υἱὸν θεοῦ ἐποίησεν
Unchecked Copy BoxAct 17:29 - γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν G3784 νομίζειν χρυσῷ ἀργύρῳ λίθῳ χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον
Unchecked Copy BoxRom 13:8 - Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε G3784 εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους· γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν
Unchecked Copy BoxRom 15:1 - Ὀφείλομεν G3784 δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν
Unchecked Copy BoxRom 15:27 - εὐδόκησαν γάρ καὶ ὀφειλέται αὐτῶν· εἰσὶν εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη ὀφείλουσιν G3784 καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς
Unchecked Copy Box1Co 5:10 - καὶ οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου τοῖς πλεονέκταις ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις ἐπεὶ ὀφείλετε G3784 ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν
Unchecked Copy Box1Co 7:3 - τῇ γυναικὶ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην G3784 εὔνοιαν ἀποδιδότω ὁμοίως δὲ καὶ γυνὴ τῷ ἀνδρί
Unchecked Copy Box1Co 7:36 - Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ὑπέρακμος καὶ οὕτως ὀφείλει G3784 γίνεσθαι θέλει ποιείτω οὐχ ἁμαρτάνει γαμείτωσαν
Unchecked Copy Box1Co 9:10 - δι᾽ ἡμᾶς πάντως λέγει δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη ὅτι ἐπ᾽ ἐλπίδι ὀφείλει G3784 ἀροτριῶν ἀροτριᾶν καὶ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾽ ἐλπίδι
Unchecked Copy Box1Co 11:7 - ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει G3784 κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν
Unchecked Copy Box1Co 11:10 - διὰ τοῦτο ὀφείλει G3784 γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους
Unchecked Copy Box2Co 12:11 - Γέγονα ἄφρων καυχώμενος· ὑμεῖς με ἠναγκάσατε ἐγὼ γὰρ ὤφειλον G3784 ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι· οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερ λίαν ἀποστόλων εἰ καὶ οὐδέν εἰμι
Unchecked Copy Box2Co 12:14 - Ἰδού, τρίτον ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐ καταναρκήσω· ὑμῶν οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν· ἀλλ᾽ ὑμᾶς οὐ γὰρ ὀφείλει G3784 τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν ἀλλ᾽ οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις
Unchecked Copy BoxEph 5:28 - οὕτως ὀφείλουσιν G3784 οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ
Unchecked Copy Box2Th 1:3 - Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν G3784 τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν ἀδελφοί καθὼς ἄξιόν ἐστιν ὅτι ὑπεραυξάνει πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους
Unchecked Copy Box2Th 2:13 - Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν G3784 εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου ὅτι εἵλετο ὑμᾶς θεὸς ἀπ᾽ αρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας
Unchecked Copy BoxPhm 1:18 - εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ὀφείλει G3784 τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει·
Unchecked Copy BoxHeb 2:17 - ὅθεν ὤφειλεν G3784 κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ
Unchecked Copy BoxHeb 5:3 - καὶ διὰ ταὐτὴν ὀφείλει G3784 καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν
Unchecked Copy BoxHeb 5:12 - καὶ γὰρ ὀφείλοντες G3784 εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς
Unchecked Copy Box1Jo 2:6 - λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει G3784 καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν
Unchecked Copy Box1Jo 3:16 - ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν· καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν G3784 ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι
Unchecked Copy Box1Jo 4:11 - Ἀγαπητοί εἰ οὕτως θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν G3784 ἀλλήλους ἀγαπᾶν
Unchecked Copy Box3Jo 1:8 - ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν G3784 ἀπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ
BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan