MGNT

MGNT

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3816 - pais

Choose a new font size and typeface
παῖς
Transliteration
pais (Key)
Pronunciation
paheece
Listen
Part of Speech
masculine/feminine noun
Root Word (Etymology)
Perhaps from παίω (G3817)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 5:636,759

Strong’s Definitions

παῖς paîs, paheece; perhaps from G3817; a boy (as often beaten with impunity), or (by analogy), a girl, and (genitive case) a child; specially, a slave or servant (especially a minister to a king; and by eminence to God):—child, maid(-en), (man) servant, son, young man.


KJV Translation Count — Total: 24x

The KJV translates Strong's G3816 in the following manner: servant (10x), child (7x), son (Christ) (2x), son (1x), manservant (1x), maid (1x), maiden (1x), young man (1x).

KJV Translation Count — Total: 24x
The KJV translates Strong's G3816 in the following manner: servant (10x), child (7x), son (Christ) (2x), son (1x), manservant (1x), maid (1x), maiden (1x), young man (1x).
  1. a child, boy or girl

    1. infants, children

  2. servant, slave

    1. an attendant, servant, spec. a king's attendant, minister

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
παῖς paîs, paheece; perhaps from G3817; a boy (as often beaten with impunity), or (by analogy), a girl, and (genitive case) a child; specially, a slave or servant (especially a minister to a king; and by eminence to God):—child, maid(-en), (man) servant, son, young man.
STRONGS G3816:
παῖς, genitive παιδός, , , from Homer down; in the N. T. only in the Gospels and Acts;
1. a child, boy or girl; the Sept. for נַעַר and נַעֲרָה (Genesis 24:28; Deuteronomy 22:15, etc.): παῖς, Matthew 17:18; Luke 2:43; Luke 9:42; Acts 20:12; παῖς, Luke 8:51, 54; plural infants, children, Matthew 2:16; Matthew 21:15; παῖς τίνος, the son of one, John 4:51.
2. (Like the Latin puer, equivalent to) servant, slave (Aeschylus choëph. 652; Aristophanes nub. 18, 132; Xenophon, mem. 3, 13, 6; symp. 1, 11; 2, 23; Plato, Charm., p. 155 a.; Protag., p. 310c. and often; Diodorus 17, 76; others; so the Sept. times without number for עֶבֶד (cf. Winers Grammar, p. 30, no. 3); cf. the similar use of German Bursch (French garcon, English boy)): Matthew 8:6, 8, 13; Luke 7:7 cf. Luke 7:10; Luke 12:45; Luke 15:26. an attendant, servant, specifically, a king's attendant, minister: Matthew 14:2 (Diodorus 17:36; hardly so in the earlier Greek writings; Genesis 41:37; 1 Samuel 16:15-17; 1 Samuel 18:22, 26; Daniel 2:7; 1 Macc. 1:6, 8; 1 Esdr. 2:16 1 Esdr. 5:33, 35); hence, in imitation of the Hebrew יְהוָה עֶבֶד, παῖς τοῦ Θεοῦ is used of a devout worshipper of God, one who fulfils God's will (Psalm 68:18 (Ps. 69:18); Psalm 112:1 (Ps. 113:1); Wis. 2:13, etc.) thus, the people of Israel, Luke 1:54 (Isaiah 41:8; Isaiah 42:19; Isaiah 44:1f, 21, etc.); David, Luke 1:69; Acts 4:25 (Psalm 17:1 (Ps. 18:1); Ps 35:1 (Ps. 36:1) (Ald., Complutensian), etc.); likewise any upright and godly man whose agency God employs in executing his purposes; thus in the N. T. Jesus the Messiah: Matthew 12:18 (from Isaiah 42:1); Acts 3:13, 26; Acts 4:27, 30 (cf. Harnack on the Epistle of Barnabas 6, 1 and Clement of Rome, 1 Cor. 59, 2 ); in the O. T. also Moses, Nehemiah 1:7f; the prophets, 1 Esdr. 8:79(81); Baruch 2:20, 24; and others. [Synonym: παῖς, παιδάριον, παιδίον, παιδίσκη, τέκνον: The grammarian Aristophanes is quoted by Ammonius (s.v. γέρων) as defining thus: παιδίον, τὸ τρεφόμενον ὑπὸ τιθηνοῦ· παιδάριον δέ, τὸ ἤδη περιπατοῦν καὶ τῆς λέξεως ἀντεχόμενον· παιδίσκος δʹ͵ ὁ ἐν τῂ ἐχομένῃ ἡλικίᾳ· παῖς δʹ διὰ τῶν ἐγκυκλίων μαθημάτων δυνάμενος ἰέναι· Philo (de mund. opif. §36) quotes the physician Hippocrates as follows; ἐν ἀνθρώπου ϕύσει ἑπτά έἰσιν ὧραι κ.τ.λ.· παιδίον μέν ἐστιν ἄχρις ἑπτὰ ἐτῶν͵ ὀδόντων ἐκβολῆς· ταῖς δὲ ἄχρι γονῆς ἐκϕύσεως͵ εἰς τὰ δὶς ἑπτά· μειράκιον δὲ ἄχρι γενείου λαχνώσεως͵ ἐς τὰ τρὶς ἑπτά͵ etc., According to Schmidt, παιδίον denotes a child up to its first school years; παῖς is a child of any age; (παιδίσκος and παιδίσκη, in which reference to descent quite disappears, cover the years of late childhood and early youth. But usage is untrammelled; from a child is expressed either by ἐκ παιδός (most frequently). or ἐκ παιδίου, or ἐκ (ὰπό) παιδαρίου. παῖς and τέκνον denote a child alike as respects descent and age, reference to the latter being more prominent in the former word, to descent in τέκνον; but the period παῖς covers is not sharply defined; and, in classic usage as in modern, youthful designations cleave to the female sex longer than to the male. See Schmidt ch. 69; Höhne in Luthardt's Zeitschrift u. s. w. for 1882, p. 57 sqq.] On the elasticity of the term παῖς as respects age, see Bp. Lghtft. Apostolic Fathers, Pt. II. vol. i. p. 432 note.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
24:28; 41:37
Deuteronomy
22:15
1 Samuel
16:15; 16:16; 16:17; 18:22; 18:26
Nehemiah
1:7
Psalms
17:1; 18:1; 35:1; 36:1; 68:18; 69:18; 112:1; 113:1
Isaiah
41:8; 42:1; 42:19; 44:1; 44:21
Daniel
1; 2:7
Matthew
2:16; 8:6; 8:8; 8:13; 12:18; 14:2; 17:18; 21:15
Luke
1:54; 1:69; 2:43; 7:7; 7:10; 8:51; 8:54; 9:42; 12:45; 15:26
John
4:51
Acts
3:13; 3:26; 4:25; 4:27; 4:30; 20:12

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
24:28; 41:37
Deuteronomy
22:15
1 Samuel
16:15; 16:16; 16:17; 18:22; 18:26
Nehemiah
1:7
Psalms
17:1; 18:1; 35:1; 36:1; 68:18; 69:18; 112:1; 113:1
Isaiah
41:8; 42:1; 42:19; 44:1; 44:21
Daniel
1; 2:7
Matthew
2:16; 8:6; 8:8; 8:13; 12:18; 14:2; 17:18; 21:15
Luke
1:54; 1:69; 2:43; 7:7; 7:10; 8:51; 8:54; 9:42; 12:45; 15:26
John
4:51
Acts
3:13; 3:26; 4:25; 4:27; 4:30; 20:12

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3816 matches the Greek παῖς (pais),
which occurs 24 times in 24 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 2:16 - τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας G3816 τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων
Unchecked Copy BoxMat 8:6 - καὶ λέγων κύριε παῖς G3816 μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός δεινῶς βασανιζόμενος
Unchecked Copy BoxMat 8:8 - καὶ ἀποκριθεὶς ἑκατόνταρχος ἔφη κύριε οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήσεται παῖς G3816 μου
Unchecked Copy BoxMat 8:13 - καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ ὕπαγε ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι καὶ ἰάθη παῖς G3816 αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ
Unchecked Copy BoxMat 12:18 - ἰδοὺ παῖς G3816 μου ὃν ᾑρέτισα ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ψυχή μου θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ
Unchecked Copy BoxMat 14:2 - καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν G3816 αὐτοῦ οὗτός ἐστιν Ἰωάννης βαπτιστής αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMat 17:18 - καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη παῖς G3816 ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης
Unchecked Copy BoxMat 21:15 - ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας G3816 τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ ἠγανάκτησαν
Unchecked Copy BoxLuk 1:54 - ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς G3816 αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους
Unchecked Copy BoxLuk 1:69 - καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυὶδ παιδὸς G3816 αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 2:43 - καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς παῖς G3816 ἐν Ἰερουσαλήμ καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 7:7 - διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήτω παῖς G3816 μου
Unchecked Copy BoxLuk 8:51 - ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινα σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς G3816 καὶ τὴν μητέρα
Unchecked Copy BoxLuk 8:54 - αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων παῖς G3816 ἔγειρε
Unchecked Copy BoxLuk 9:42 - ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν ἐπετίμησεν δὲ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα G3816 καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 12:45 - ἐὰν δὲ εἴπῃ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ χρονίζει κύριός μου ἔρχεσθαι καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας G3816 καὶ τὰς παιδίσκας ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι
Unchecked Copy BoxLuk 15:26 - καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων G3816 ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα
Unchecked Copy BoxJhn 4:51 - ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι παῖς G3816 αὐτοῦ ζῇ
Unchecked Copy BoxAct 3:13 - θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἐδόξασεν τὸν παῖδα G3816 αὐτοῦ Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πιλάτου κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν
Unchecked Copy BoxAct 3:26 - ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας θεὸς τὸν παῖδα G3816 αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxAct 4:25 - τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυὶδ παιδός G3816 σου εἰπών ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά
Unchecked Copy BoxAct 4:27 - συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά G3816 σου Ἰησοῦν ὃν ἔχρισας Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ
Unchecked Copy BoxAct 4:30 - ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός G3816 σου Ἰησοῦ
Unchecked Copy BoxAct 20:12 - ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα G3816 ζῶντα καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως
BLB Searches
Search the Bible
MGNT
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
MGNT

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan