LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G5258 - hypnos

Choose a new font size and typeface
ὕπνος
Transliteration
hypnos (Key)
Pronunciation
hoop'-nos
Listen
Part of Speech
masculine noun
Root Word (Etymology)
From an obsolete primary (perhaps akin to ὑπό (G5259) through the idea of subsilience)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 8:545,1233

Strong’s Definitions

ὕπνος hupnŏs, hoop'-nos; from an obsolete primary (perhaps akin to G5259 through the idea of subsilience); sleep, i.e. (figuratively) spiritual torpor:—sleep.


KJV Translation Count — Total: 6x

The KJV translates Strong's G5258 in the following manner: sleep (6x).

KJV Translation Count — Total: 6x
The KJV translates Strong's G5258 in the following manner: sleep (6x).
  1. sleep

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ὕπνος hupnŏs, hoop'-nos; from an obsolete primary (perhaps akin to G5259 through the idea of subsilience); sleep, i.e. (figuratively) spiritual torpor:—sleep.
STRONGS G5258:
ὕπνος, ὕπνου, (i. e. συπνος, cf. Latinsopnus, somnus; Curtius, § 391), from Homer down, Hebrew שֵׁנָה, sleep: properly, Matthew 1:24; Luke 9:32; John 11:13; Acts 20:9; metaphorically, ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι (see ἐγείρω, 1), Romans 13:11.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
1:24
Luke
9:32
John
11:13
Acts
20:9
Romans
13:11

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G5258 matches the Greek ὕπνος (hypnos),
which occurs 37 times in 37 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 20:3 - καὶ εἰσῆλθεν θεὸς πρὸς Αβιμελεχ ἐν ὕπνῳ G5258 τὴν νύκτα καὶ εἶπεν ἰδοὺ σὺ ἀποθνῄσκεις περὶ τῆς γυναικός ἧς ἔλαβες αὕτη δέ ἐστιν συνῳκηκυῖα ἀνδρί
Unchecked Copy BoxGen 20:6 - εἶπεν δὲ αὐτῷ θεὸς καθ᾽ ὕπνον G5258 κἀγὼ ἔγνων ὅτι ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ ἐποίησας τοῦτο καὶ ἐφεισάμην ἐγώ σου τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν σε εἰς ἐμέ ἕνεκεν τούτου οὐκ ἀφῆκά σε ἅψασθαι αὐτῆς
Unchecked Copy BoxGen 28:16 - καὶ ἐξηγέρθη Ιακωβ ἀπὸ τοῦ ὕπνου G5258 αὐτοῦ καὶ εἶπεν ὅτι ἔστιν κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν
Unchecked Copy BoxGen 31:10 - καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐνεκίσσων τὰ πρόβατα καὶ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτὰ ἐν τῷ ὕπνῳ G5258 καὶ ἰδοὺ οἱ τράγοι καὶ οἱ κριοὶ ἀναβαίνοντες ἦσαν ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἶγας διάλευκοι καὶ ποικίλοι καὶ σποδοειδεῖς ῥαντοί
Unchecked Copy BoxGen 31:11 - καὶ εἶπέν μοι ἄγγελος τοῦ θεοῦ καθ᾽ ὕπνον G5258 Ιακωβ ἐγὼ δὲ εἶπα τί ἐστιν
Unchecked Copy BoxGen 31:24 - ἦλθεν δὲ θεὸς πρὸς Λαβαν τὸν Σύρον καθ᾽ ὕπνον G5258 τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ φύλαξαι σεαυτόν μήποτε λαλήσῃς μετὰ Ιακωβ πονηρά
Unchecked Copy BoxGen 31:40 - ἐγινόμην τῆς ἡμέρας συγκαιόμενος τῷ καύματι καὶ παγετῷ τῆς νυκτός καὶ ἀφίστατο ὕπνος G5258 ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου
Unchecked Copy BoxGen 40:9 - καὶ διηγήσατο ἀρχιοινοχόος τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ τῷ Ιωσηφ καὶ εἶπεν ἐν τῷ ὕπνῳ G5258 μου ἦν ἄμπελος ἐναντίον μου
Unchecked Copy BoxGen 41:17 - ἐλάλησεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηφ λέγων ἐν τῷ ὕπνῳ G5258 μου ᾤμην ἑστάναι παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ
Unchecked Copy BoxGen 41:22 - καὶ εἶδον πάλιν ἐν τῷ ὕπνῳ G5258 μου καὶ ὥσπερ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνὶ πλήρεις καὶ καλοί
Unchecked Copy BoxNum 12:6 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ἀκούσατε τῶν λόγων μου ἐὰν γένηται προφήτης ὑμῶν κυρίῳ ἐν ὁράματι αὐτῷ γνωσθήσομαι καὶ ἐν ὕπνῳ G5258 λαλήσω αὐτῷ
Unchecked Copy BoxNum 24:4 - φησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ ὅστις ὅρασιν θεοῦ εἶδεν ἐν ὕπνῳ G5258 ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxNum 24:16 - ἀκούων λόγια θεοῦ ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου καὶ ὅρασιν θεοῦ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ G5258 ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJdg 16:14 - καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν Δαλιλα καὶ ἐδιάσατο τοὺς ἑπτὰ βοστρύχους τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ μετὰ τῆς ἐκτάσεως καὶ κατέκρουσεν ἐν τοῖς πασσάλοις εἰς τὸν τοῖχον καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ Σαμψων καὶ ἐξηγέρθη ἐκ τοῦ ὕπνου G5258 αὐτοῦ καὶ ἐξέσπασεν τοὺς πασσάλους σὺν τῷ ὑφάσματι ἐκ τοῦ τοίχου καὶ τὸ δίασμα καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἰσχὺς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJdg 16:20 - καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαλιλα οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ Σαμψων καὶ ἐξηγέρθη ἐκ τοῦ ὕπνου G5258 αὐτοῦ καὶ εἶπεν ἐξελεύσομαι καὶ ποιήσω καθὼς ἀεὶ καὶ ἀποτινάξομαι καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω ὅτι κύριος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Sa 26:7 - καὶ εἰσπορεύεται Δαυιδ καὶ Αβεσσα εἰς τὸν λαὸν τὴν νύκτα καὶ ἰδοὺ Σαουλ καθεύδων ὕπνῳ G5258 ἐν λαμπήνῃ καὶ τὸ δόρυ ἐμπεπηγὸς εἰς τὴν γῆν πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ Αβεννηρ καὶ λαὸς αὐτοῦ ἐκάθευδεν κύκλῳ αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Ki 3:5 - καὶ ὤφθη κύριος τῷ Σαλωμων ἐν ὕπνῳ G5258 τὴν νύκτα καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Σαλωμων αἴτησαί τι αἴτημα σαυτῷ
Unchecked Copy BoxEst 6:1 - δὲ κύριος ἀπέστησεν τὸν ὕπνον G5258 ἀπὸ τοῦ βασιλέως τὴν νύκτα ἐκείνην καὶ εἶπεν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ εἰσφέρειν γράμματα μνημόσυνα τῶν ἡμερῶν ἀναγινώσκειν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxJob 14:12 - ἄνθρωπος δὲ κοιμηθεὶς οὐ μὴ ἀναστῇ ἕως ἂν οὐρανὸς οὐ μὴ συρραφῇ καὶ οὐκ ἐξυπνισθήσονται ἐξ ὕπνου G5258 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxPsa 76:5 - (LXX 75:6)ἐταράχθησαν πάντες οἱ ἀσύνετοι τῇ καρδίᾳ ὕπνωσαν ὕπνον G5258 αὐτῶν καὶ οὐχ εὗρον οὐδὲν πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πλούτου ταῖς χερσὶν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxPsa 78:65 - (LXX 77:65)καὶ ἐξηγέρθη ὡς ὑπνῶν G5258 κύριος ὡς δυνατὸς κεκραιπαληκὼς ἐξ οἴνου
Unchecked Copy BoxPsa 127:2 - (LXX 126:2)εἰς μάτην ὑμῖν ἐστιν τοῦ ὀρθρίζειν ἐγείρεσθαι μετὰ τὸ καθῆσθαι οἱ ἔσθοντες ἄρτον ὀδύνης ὅταν δῷ τοῖς ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον G5258
Unchecked Copy BoxPsa 132:4 - (LXX 131:4)εἰ δώσω ὕπνον G5258 τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου
Unchecked Copy BoxPro 4:16 - οὐ γὰρ μὴ ὑπνώσωσιν ἐὰν μὴ κακοποιήσωσιν ἀφῄρηται ὕπνος G5258 αὐτῶν καὶ οὐ κοιμῶνται
Unchecked Copy BoxPro 6:4 - μὴ δῷς ὕπνον G5258 σοῖς ὄμμασιν μηδὲ ἐπινυστάξῃς σοῖς βλεφάροις
Unchecked Copy BoxPro 6:9 - ἕως τίνος ὀκνηρέ κατάκεισαι πότε δὲ ἐξ ὕπνου G5258 ἐγερθήσῃ
Unchecked Copy BoxPro 6:10 - ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς G5258 ὀλίγον δὲ κάθησαι μικρὸν δὲ νυστάζεις ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζῃ χερσὶν στήθη
Unchecked Copy BoxEcc 5:12 - (LXX 5:11)γλυκὺς ὕπνος G5258 τοῦ δούλου εἰ ὀλίγον καὶ εἰ πολὺ φάγεται καὶ τῷ ἐμπλησθέντι τοῦ πλουτῆσαι οὐκ ἔστιν ἀφίων αὐτὸν τοῦ ὑπνῶσαι
Unchecked Copy BoxEcc 8:16 - ἐν οἷς ἔδωκα τὴν καρδίαν μου τοῦ γνῶναι σοφίαν καὶ τοῦ ἰδεῖν τὸν περισπασμὸν τὸν πεποιημένον ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι καί γε ἐν ἡμέρᾳ καὶ ἐν νυκτὶ ὕπνον G5258 ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ οὐκ ἔστιν βλέπων
Unchecked Copy BoxIsa 29:7 - καὶ ἔσται ὡς ἐνυπνιαζόμενος ἐν ὕπνῳ G5258 πλοῦτος τῶν ἐθνῶν πάντων ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Αριηλ καὶ πάντες οἱ στρατευσάμενοι ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ πάντες οἱ συνηγμένοι ἐπ᾽ αὐτὴν καὶ θλίβοντες αὐτήν
Unchecked Copy BoxIsa 29:8 - καὶ ἔσονται ὡς οἱ ἐν ὕπνῳ G5258 πίνοντες καὶ ἔσθοντες καὶ ἐξαναστάντων μάταιον αὐτῶν τὸ ἐνύπνιον καὶ ὃν τρόπον ἐνυπνιάζεται διψῶν ὡς πίνων καὶ ἐξαναστὰς ἔτι διψᾷ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς κενὸν ἤλπισεν οὕτως ἔσται πλοῦτος πάντων τῶν ἐθνῶν ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ τὸ ὄρος Σιων
Unchecked Copy BoxJer 31:26 - (LXX 38:26)διὰ τοῦτο ἐξηγέρθην καὶ εἶδον καὶ ὕπνος G5258 μου ἡδύς μοι ἐγενήθη
Unchecked Copy BoxJer 51:39 - (LXX 28:39)ἐν τῇ θερμασίᾳ αὐτῶν δώσω πότημα αὐτοῖς καὶ μεθύσω αὐτούς ὅπως καρωθῶσιν καὶ ὑπνώσωσιν ὕπνον G5258 αἰώνιον καὶ οὐ μὴ ἐγερθῶσι λέγει κύριος
Unchecked Copy BoxDan 2:1 - ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τῆς βασιλείας Ναβουχοδονοσορ ἠνυπνιάσθη Ναβουχοδονοσορ ἐνύπνιον καὶ ἐξέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ὕπνος G5258 αὐτοῦ ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDan 6:18 - (LXX 6:19)καὶ ἀπῆλθεν βασιλεὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἐκοιμήθη ἄδειπνος καὶ ἐδέσματα οὐκ εἰσήνεγκαν αὐτῷ καὶ ὕπνος G5258 ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀπέκλεισεν θεὸς τὰ στόματα τῶν λεόντων καὶ οὐ παρηνώχλησαν τῷ Δανιηλ
Unchecked Copy BoxHos 7:6 - διότι ἀνεκαύθησαν ὡς κλίβανος αἱ καρδίαι αὐτῶν ἐν τῷ καταράσσειν αὐτούς ὅλην τὴν νύκτα ὕπνου G5258 Εφραιμ ἐνεπλήσθη πρωὶ ἐγενήθη ἀνεκαύθη ὡς πυρὸς φέγγος
Unchecked Copy BoxZec 4:1 - (LXX 4:1)καὶ ἐπέστρεψεν ἄγγελος λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ ἐξήγειρέν με ὃν τρόπον ὅταν ἐξεγερθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὕπνου G5258 αὐτοῦ
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan