LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G5606 - ōmos

Choose a new font size and typeface
ὦμος
Transliteration
ōmos (Key)
Pronunciation
o'-mos
Listen
Part of Speech
masculine noun
Root Word (Etymology)
Perhaps from the alternate of φέρω (G5342)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ὦμος ōmos, o'-mos; perhaps from the alternate of G5342; the shoulder (as that on which burdens are borne):—shoulder.


KJV Translation Count — Total: 2x

The KJV translates Strong's G5606 in the following manner: shoulder (2x).

KJV Translation Count — Total: 2x
The KJV translates Strong's G5606 in the following manner: shoulder (2x).
  1. a shoulder

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ὦμος ōmos, o'-mos; perhaps from the alternate of G5342; the shoulder (as that on which burdens are borne):—shoulder.
STRONGS G5606:
ὦμος, ὤμου, (ὈΙΩ equivalent to φέρω ((?); allied with Latinumerus, cf. Vanicek, p. 38; Curtius, § 487)), from Homer down, the shoulder: Matthew 23:4; Luke 15:5.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
23:4
Luke
15:5

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G5606 matches the Greek ὦμος (ōmos),
which occurs 40 times in 38 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 21:14 - ἀνέστη δὲ Αβρααμ τὸ πρωὶ καὶ ἔλαβεν ἄρτους καὶ ἀσκὸν ὕδατος καὶ ἔδωκεν Αγαρ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν ὦμον G5606 καὶ τὸ παιδίον καὶ ἀπέστειλεν αὐτήν ἀπελθοῦσα δὲ ἐπλανᾶτο τὴν ἔρημον κατὰ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου
Unchecked Copy BoxGen 24:15 - καὶ ἐγένετο πρὸ τοῦ συντελέσαι αὐτὸν λαλοῦντα ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ ἰδοὺ Ρεβεκκα ἐξεπορεύετο τεχθεῖσα Βαθουηλ υἱῷ Μελχας τῆς γυναικὸς Ναχωρ ἀδελφοῦ δὲ Αβρααμ ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τῶν ὤμων G5606 αὐτῆς
Unchecked Copy BoxGen 24:45 - καὶ ἐγένετο πρὸ τοῦ συντελέσαι με λαλοῦντα ἐν τῇ διανοίᾳ εὐθὺς Ρεβεκκα ἐξεπορεύετο ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τῶν ὤμων G5606 καὶ κατέβη ἐπὶ τὴν πηγὴν καὶ ὑδρεύσατο εἶπα δὲ αὐτῇ πότισόν με
Unchecked Copy BoxGen 49:15 - καὶ ἰδὼν τὴν ἀνάπαυσιν ὅτι καλή καὶ τὴν γῆν ὅτι πίων ὑπέθηκεν τὸν ὦμον G5606 αὐτοῦ εἰς τὸ πονεῖν καὶ ἐγενήθη ἀνὴρ γεωργός
Unchecked Copy BoxExo 12:9 - οὐκ ἔδεσθε ἀπ᾽ αὐτῶν ὠμὸν G5606 οὐδὲ ἡψημένον ἐν ὕδατι ἀλλ᾽ ὀπτὰ πυρί κεφαλὴν σὺν τοῖς ποσὶν καὶ τοῖς ἐνδοσθίοις
Unchecked Copy BoxExo 12:34 - ἀνέλαβεν δὲ λαὸς τὸ σταῖς πρὸ τοῦ ζυμωθῆναι τὰ φυράματα αὐτῶν ἐνδεδεμένα ἐν τοῖς ἱματίοις αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὤμων G5606
Unchecked Copy BoxExo 28:12 - καὶ θήσεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τῶν ὤμων G5606 τῆς ἐπωμίδος λίθοι μνημοσύνου εἰσὶν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἀναλήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι κυρίου ἐπὶ τῶν δύο ὤμων G5606 αὐτοῦ μνημόσυνον περὶ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxExo 39:7 - (LXX 36:14)καὶ ἐπέθηκεν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς ὤμους G5606 τῆς ἐπωμίδος λίθους μνημοσύνου τῶν υἱῶν Ισραηλ καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
Unchecked Copy BoxExo 39:18 - (LXX 36:25)καὶ εἰς τὰς δύο συμβολὰς τὰ δύο ἐμπλόκια καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τοὺς ὤμους G5606 τῆς ἐπωμίδος ἐξ ἐναντίας κατὰ πρόσωπον
Unchecked Copy BoxExo 39:20 - (LXX 36:27)καὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ ἀμφοτέρους τοὺς ὤμους G5606 τῆς ἐπωμίδος κάτωθεν αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον κατὰ τὴν συμβολὴν ἄνωθεν τῆς συνυφῆς τῆς ἐπωμίδος
Unchecked Copy BoxNum 7:9 - καὶ τοῖς υἱοῖς Κααθ οὐκ ἔδωκεν ὅτι τὰ λειτουργήματα τοῦ ἁγίου ἔχουσιν ἐπ᾽ ὤμων G5606 ἀροῦσιν
Unchecked Copy BoxDeu 33:12 - καὶ τῷ Βενιαμιν εἶπεν ἠγαπημένος ὑπὸ κυρίου κατασκηνώσει πεποιθώς καὶ θεὸς σκιάζει ἐπ᾽ αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ὤμων G5606 αὐτοῦ κατέπαυσεν
Unchecked Copy BoxJos 4:5 - εἶπεν αὐτοῖς προσαγάγετε ἔμπροσθέν μου πρὸ προσώπου κυρίου εἰς μέσον τοῦ Ιορδάνου καὶ ἀνελόμενος ἐκεῖθεν ἕκαστος λίθον ἀράτω ἐπὶ τῶν ὤμων G5606 αὐτοῦ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ισραηλ
Unchecked Copy BoxJdg 9:48 - καὶ ἀνέβη Αβιμελεχ εἰς ὄρος Σελμων αὐτὸς καὶ πᾶς λαὸς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν Αβιμελεχ ἀξίνην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔκοψεν φορτίον ξύλων καὶ ἔλαβεν αὐτὸ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τοὺς ὤμους G5606 αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς τὸν λαὸν τὸν μετ᾽ αὐτοῦ τί εἴδετέ με ποιοῦντα ταχέως ποιήσατε ὡς καὶ ἐγώ
Unchecked Copy BoxJdg 16:3 - καὶ ἐκοιμήθη Σαμψων ἕως τοῦ μεσονυκτίου καὶ ἀνέστη περὶ τὸ μεσονύκτιον καὶ ἐπελάβετο τῶν θυρῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως καὶ τῶν δύο σταθμῶν καὶ ἀνεβάστασεν αὐτὰς σὺν τῷ μοχλῷ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τῷ ὤμῳ G5606 αὐτοῦ καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὰ ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους ἐστιν ἐπὶ πρόσωπον Χεβρων καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐκεῖ
Unchecked Copy Box1Sa 10:9 - καὶ ἐγενήθη ὥστε ἐπιστραφῆναι τῷ ὤμῳ G5606 αὐτοῦ ἀπελθεῖν ἀπὸ Σαμουηλ μετέστρεψεν αὐτῷ θεὸς καρδίαν ἄλλην καὶ ἦλθεν πάντα τὰ σημεῖα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Unchecked Copy Box1Sa 17:6 - καὶ κνημῖδες χαλκαῖ ἐπάνω τῶν σκελῶν αὐτοῦ καὶ ἀσπὶς χαλκῆ ἀνὰ μέσον τῶν ὤμων G5606 αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ch 35:3 - καὶ εἶπεν τοῖς Λευίταις τοῖς δυνατοῖς ἐν παντὶ Ισραηλ τοῦ ἁγιασθῆναι αὐτοὺς τῷ κυρίῳ καὶ ἔθηκαν τὴν κιβωτὸν τὴν ἁγίαν εἰς τὸν οἶκον ὃν ᾠκοδόμησεν Σαλωμων υἱὸς Δαυιδ τοῦ βασιλέως Ισραηλ καὶ εἶπεν βασιλεύς οὐκ ἔστιν ὑμῖν ἆραι ἐπ᾽ ὤμων G5606 οὐθέν νῦν οὖν λειτουργήσατε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ Ισραηλ
Unchecked Copy BoxJob 31:20 - ἀδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με ἀπὸ δὲ κουρᾶς ἀμνῶν μου ἐθερμάνθησαν οἱ ὦμοι G5606 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJob 31:22 - ἀποσταίη ἄρα ὦμός G5606 μου ἀπὸ τῆς κλειδός δὲ βραχίων μου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνός μου συντριβείη
Unchecked Copy BoxJob 31:36 - ἐπ᾽ ὤμοις G5606 ἂν περιθέμενος στέφανον ἀνεγίνωσκον
Unchecked Copy BoxPro 19:29 - ἑτοιμάζονται ἀκολάστοις μάστιγες καὶ τιμωρίαι ὤμοις G5606 ἀφρόνων
Unchecked Copy BoxIsa 9:6 - (LXX 9:5)ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου G5606 αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxIsa 10:27 - καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀφαιρεθήσεται φόβος αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ καὶ ζυγὸς αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὤμου G5606 σου καὶ καταφθαρήσεται ὁ ζυγὸς ἀπὸ τῶν ὤμων G5606 ὑμῶν
Unchecked Copy BoxIsa 14:25 - τοῦ ἀπολέσαι τοὺς Ἀσσυρίους ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἐμῆς καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέων μου καὶ ἔσονται εἰς καταπάτημα καὶ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῶν ζυγὸς αὐτῶν καὶ τὸ κῦδος αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὤμων G5606 ἀφαιρεθήσεται
Unchecked Copy BoxIsa 46:7 - αἴρουσιν αὐτὸ ἐπὶ τῶν ὤμων G5606 καὶ πορεύονται ἐὰν δὲ θῶσιν αὐτό ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ μένει οὐ μὴ κινηθῇ καὶ ὃς ἂν βοήσῃ πρὸς αὐτόν οὐ μὴ εἰσακούσῃ ἀπὸ κακῶν οὐ μὴ σώσῃ αὐτόν
Unchecked Copy BoxIsa 49:22 - οὕτως λέγει κύριος ἰδοὺ αἴρω εἰς τὰ ἔθνη τὴν χεῖρά μου καὶ εἰς τὰς νήσους ἀρῶ σύσσημόν μου καὶ ἄξουσιν τοὺς υἱούς σου ἐν κόλπῳ τὰς δὲ θυγατέρας σου ἐπ᾽ ὤμων G5606 ἀροῦσιν
Unchecked Copy BoxIsa 60:4 - ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδὲ συνηγμένα τὰ τέκνα σου ἰδοὺ ἥκασιν πάντες οἱ υἱοί σου μακρόθεν καὶ αἱ θυγατέρες σου ἐπ᾽ ὤμων G5606 ἀρθήσονται
Unchecked Copy BoxIsa 66:12 - ὅτι τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐκκλίνω εἰς αὐτοὺς ὡς ποταμὸς εἰρήνης καὶ ὡς χειμάρρους ἐπικλύζων δόξαν ἐθνῶν τὰ παιδία αὐτῶν ἐπ᾽ ὤμων G5606 ἀρθήσονται καὶ ἐπὶ γονάτων παρακληθήσονται
Unchecked Copy BoxJer 31:21 - (LXX 38:21)στῆσον σεαυτήν Σιων ποίησον τιμωρίαν δὸς καρδίαν σου εἰς τοὺς ὤμους G5606 ὁδὸν ἣν ἐπορεύθης ἀποστράφητι παρθένος Ισραηλ ἀποστράφητι εἰς τὰς πόλεις σου πενθοῦσα
Unchecked Copy BoxEze 12:6 - ἐνώπιον αὐτῶν ἐπ᾽ ὤμων G5606 ἀναλημφθήσῃ καὶ κεκρυμμένος ἐξελεύσῃ τὸ πρόσωπόν σου συγκαλύψεις καὶ οὐ μὴ ἴδῃς τὴν γῆν διότι τέρας δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ισραηλ
Unchecked Copy BoxEze 12:7 - καὶ ἐποίησα οὕτως κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατό μοι καὶ σκεύη ἐξήνεγκα ὡς σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας καὶ ἑσπέρας διώρυξα ἐμαυτῷ τὸν τοῖχον καὶ κεκρυμμένος ἐξῆλθον ἐπ᾽ ὤμων G5606 ἀνελήμφθην ἐνώπιον αὐτῶν
Unchecked Copy BoxEze 12:12 - καὶ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐπ᾽ ὤμων G5606 ἀρθήσεται καὶ κεκρυμμένος ἐξελεύσεται διὰ τοῦ τοίχου καὶ διορύξει τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν δι᾽ αὐτοῦ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ συγκαλύψει ὅπως μὴ ὁραθῇ ὀφθαλμῷ καὶ αὐτὸς τὴν γῆν οὐκ ὄψεται
Unchecked Copy BoxEze 24:4 - καὶ ἔμβαλε εἰς αὐτὸν τὰ διχοτομήματα πᾶν διχοτόμημα καλόν σκέλος καὶ ὦμον G5606 ἐκσεσαρκισμένα ἀπὸ τῶν ὀστῶν
Unchecked Copy BoxEze 25:9 - διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ παραλύω τὸν ὦμον G5606 Μωαβ ἀπὸ πόλεων ἀκρωτηρίων αὐτοῦ ἐκλεκτὴν γῆν οἶκον Ασιμουθ ἐπάνω πηγῆς πόλεως παραθαλασσίας
Unchecked Copy BoxEze 29:18 - υἱὲ ἀνθρώπου Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατεδουλώσατο αὐτοῦ τὴν δύναμιν δουλείᾳ μεγάλῃ ἐπὶ Τύρου πᾶσα κεφαλὴ φαλακρὰ καὶ πᾶς ὦμος G5606 μαδῶν καὶ μισθὸς οὐκ ἐγενήθη αὐτῷ καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐπὶ Τύρου καὶ τῆς δουλείας ἧς ἐδούλευσαν ἐπ᾽ αὐτήν
Unchecked Copy BoxEze 34:21 - ἐπὶ ταῖς πλευραῖς καὶ τοῖς ὤμοις G5606 ὑμῶν διωθεῖσθε καὶ τοῖς κέρασιν ὑμῶν ἐκερατίζετε καὶ πᾶν τὸ ἐκλεῖπον ἐξεθλίβετε
Unchecked Copy BoxMal 2:3 - (LXX 2:3)ἰδοὺ ἐγὼ ἀφορίζω ὑμῖν τὸν ὦμον G5606 καὶ σκορπιῶ ἤνυστρον ἐπὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν ἤνυστρον ἑορτῶν ὑμῶν καὶ λήμψομαι ὑμᾶς εἰς τὸ αὐτό
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan