MGNT

MGNT

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G837 - auxanō

Choose a new font size and typeface
αὐξάνω
Transliteration
auxanō (Key)
Pronunciation
owx-an'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
A prolonged form of a primary verb
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 8:517,*

Strong’s Definitions

αὐξάνω auxánō, owx-an'-o; a prolonged form of a primary verb; to grow ("wax"), i.e. enlarge (literal or figurative, active or passive):—grow (up), (give the) increase.


KJV Translation Count — Total: 22x

The KJV translates Strong's G837 in the following manner: grow (12x), increase (7x), give the increase (2x), grow up (1x).

KJV Translation Count — Total: 22x
The KJV translates Strong's G837 in the following manner: grow (12x), increase (7x), give the increase (2x), grow up (1x).
 1. to cause to grow, augment

 2. to increase, become greater

 3. to grow, increase

  1. of plants

  2. of infants

  3. of a multitude of people

  4. of inward Christian growth

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
αὐξάνω auxánō, owx-an'-o; a prolonged form of a primary verb; to grow ("wax"), i.e. enlarge (literal or figurative, active or passive):—grow (up), (give the) increase.
STRONGS G837:
αὐξάνω, and earlier (the only form in Pindar and Sophocles [Veitch, under the word says, 'Hesiod, Mimnermus, Sophocles, Thucydides always have αὔξω or ἀύξομαι, and Pindar except ἀυξάνοι from 130 (Bergk)']) αὔξω (Ephesians 2:21; Colossians 2:19); imperfect ηὔξανον; future αὐξήσω; 1 aorist ηὔξησα; [passive, present αὐξάνομαι]; 1 aorist,
1. transitive, to cause to grow, to augment: 1 Corinthians 3:6; 2 Corinthians 9:10. Passive to grow, increase, become greater: Matthew 13:32; Mark 4:8 L T Tr WH; 2 Corinthians 10:15; Colossians 1:6 [not Rec.]; εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ unto the knowledge of God, Colossians 1:10 (G L T Tr WH τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ); εἰς σωτηρίαν [not Rec.] to the attaining of salvation, 1 Peter 2:2.
2. according to later usage (from Aristotle, an. post. 1, 13, p. 78b, 6, etc., down; but nowhere in the Sept. [cf. Buttmann, 54 (47); 145 (127); Winers Grammar, § 38, 1]) intransitive, to grow, increase: of plants, Matthew 6:28; Mark 4:8 Rec.; Luke 12:27 [not Tdf.; Tr marginal reading brackets αὐξ.]; Luke 13:19; of infants, Luke 1:80; Luke 2:40; of a multitude of people, Acts 7:17. of inward Christian growth: εἰς Χριστόν, in reference to [Winer's Grammar, 397 (371); yet cf. Ellicott at the passage] Christ, Ephesians 4:15; εἰς ναόν, so as to form a temple, Ephesians 2:21; ἐν χάριτι, 2 Peter 3:18; with an accusative of the substance, τὴν αὔξησιν, Colossians 2:19 [cf. Winers Grammar, § 32, 2; Buttmann, § 131, 5, also Bp. Lightfoot's note at the passage]; of the external increase of the gospel it is said λόγος ηὔξανε: Acts 6:7; Acts 12:24; Acts 19:20; of the growing authority of a teacher and the number of his adherents (opposed to ἐλαττοῦσθαι), John 3:30. [Compare: συν-, ὑπεραυξάνω.]

Related entry:
αὔξω, see αὐξάνω.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
6:28; 13:32
Mark
4:8; 4:8
Luke
1:80; 2:40; 12:27; 13:19
John
3:30
Acts
6:7; 7:17; 12:24; 19:20
1 Corinthians
3:6
2 Corinthians
9:10; 10:15
Ephesians
2:21; 2:21; 4:15
Colossians
1:6; 1:10; 2:19; 2:19
1 Peter
2:2
2 Peter
3:18

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G837 matches the Greek αὐξάνω (auxanō),
which occurs 22 times in 22 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 6:28 - καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν G837 οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν
Unchecked Copy BoxMat 13:32 - μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων ὅταν δὲ αὐξηθῇ G837 μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxMar 4:8 - καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα G837 καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν
Unchecked Copy BoxLuk 1:80 - τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν G837 καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ
Unchecked Copy BoxLuk 2:40 - τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν G837 καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό
Unchecked Copy BoxLuk 12:27 - κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει G837 οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει λέγω δὲ ὑμῖν οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων
Unchecked Copy BoxLuk 13:19 - ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ καὶ ηὔξησεν G837 καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJhn 3:30 - ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν G837 ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι
Unchecked Copy BoxAct 6:7 - καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν G837 καὶ ἐπληθύνετο ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει
Unchecked Copy BoxAct 7:17 - καθὼς δὲ ἤγγιζεν χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν θεὸς τῷ Ἀβραάμ ηὔξησεν G837 λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ
Unchecked Copy BoxAct 12:24 - δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν G837 καὶ ἐπληθύνετο
Unchecked Copy BoxAct 19:20 - οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίου λόγος ηὔξανεν G837 καὶ ἴσχυεν
Unchecked Copy Box1Co 3:6 - ἐγὼ ἐφύτευσα Ἀπολλῶς ἐπότισεν ἀλλὰ θεὸς ηὔξανεν G837
Unchecked Copy Box1Co 3:7 - ὥστε οὔτε φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ποτίζων ἀλλ᾽ αὐξάνων G837 θεός
Unchecked Copy Box2Co 9:10 - δὲ ἐπιχορηγῶν σπόρον τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσει καὶ πληθυνεῖ τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσει G837 τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν
Unchecked Copy Box2Co 10:15 - οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανομένης G837 τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν
Unchecked Copy BoxEph 2:21 - ἐν πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει G837 εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ
Unchecked Copy BoxEph 4:15 - ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν G837 εἰς αὐτὸν τὰ πάντα ὅς ἐστιν κεφαλή Χριστός
Unchecked Copy BoxCol 1:10 - περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι G837 τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxCol 2:19 - καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει G837 τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy Box1Pe 2:2 - ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε G837 εἰς σωτηρίαν
Unchecked Copy Box2Pe 3:18 - αὐξάνετε G837 δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ αὐτῷ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος ἀμήν
BLB Searches
Search the Bible
MGNT
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
MGNT

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan