Search Bible
Click for Help   Click for QuickNav   Click for Advanced Search Options
Search MGNT
Your Bible Version is the MGNT
Go to Top
Link to This Page Cite This Page
Share this page Follow the BLB
Printable Page
 
 
Left Context Bar Edge 1Left Context Bar BackgroundLeft Context Bar Edge 2Previous Strongs NumberCopy VersesCopy OptionsShow StrongsRed Letter OnNext Strongs NumberRight Context Bar Edge 2Right Context Bar BackgroundRight Context Bar Edge 1
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1199 - desmos

Choose a new font size and typeface
δεσμός
Transliteration
desmos (Key)
Pronunciation
des-mon'
Listen
Part of Speech
masculine noun
Root Word (Etymology)
Neuter and masculine respectively from δέω (G1210)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 2:43,*

Strong’s Definitions

δεσμόν desmón, des-mon'; neuter and masculine respectively from G1210; a band, i.e. ligament (of the body) or shackle (of a prisoner); figuratively, an impediment or disability:—band, bond, chain, string.


KJV Translation Count — Total: 20x

The KJV translates Strong's G1199 in the following manner: bond (15x), band (3x), string (1x), chain (1x).

KJV Translation Count — Total: 20x
The KJV translates Strong's G1199 in the following manner: bond (15x), band (3x), string (1x), chain (1x).
  1. a band or bond

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
δεσμόν desmón, des-mon'; neuter and masculine respectively from G1210; a band, i.e. ligament (of the body) or shackle (of a prisoner); figuratively, an impediment or disability:—band, bond, chain, string.
STRONGS G1199:
δεσμός, -οῦ, , (δέω) [from Homer down], a band or bond: Mark 7:35 (ἐλύθη δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, i. e. the impediment in his speech was removed); Luke 13:16 (λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ, of a woman bowed together, held fast as it were by a bond).
The plural form τά δεσμά the more common form in Greek writings (Winers Grammar, 63 (62) [cf. Buttmann, 23 (21); see below]), is found in Luke 8:29; Acts 16:26; Acts 20:23; the other form οἱ δεσμοί in Philippians 1:13 (ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι, so that my captivity became manifest as made for the cause of Christ), ["δεσμά sunt vincula quibus quis constringitur, sed δεσμός est in carcerem conjectio et captivitas in vinculis... Utraque forma et ceteri Graeci omnes et Attici utuntur, sed non promiscue ut inter se permutari possint." Cobet as quoted in Rutherford, New Phryn., p. 353]; the genitive and dative in Acts 22:30 Rec.; Acts 23:29; 26:29, 31; Philippians 1:7, 14, 16 (Phil 1:17); Colossians 4:18; 2 Timothy 2:9; Philemon 1:10; Hebrews 10:34 R Tr marginal reading; Hebrews 11:36; Jude 1:6; ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου, in the captivity into which the preaching of the gospel has thrown me, Philemon 1:13 [Winer's Grammar, 189 (178); cf. reference under the word δέσμιος, at the end].
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Mark
7:35
Luke
8:29; 13:16
Acts
16:26; 20:23; 22:30; 23:29; 26:29; 26:31
Philippians
1:7; 1:13; 1:14; 1:16; 1:17
Colossians
4:18
2 Timothy
2:9
Philemon
1:10; 1:13
Hebrews
10:34; 11:36
Jude
1:6

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1199 matches the Greek δεσμός (desmos),
which occurs 20 times in 20 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMar 7:35 - καὶ εὐθέως ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί καὶ ἐλύθη δεσμὸς G1199 τῆς γλώσσης αὐτοῦ καὶ ἐλάλει ὀρθῶς
Unchecked Copy BoxLuk 8:29 - παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ G1199 ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους
Unchecked Copy BoxLuk 13:16 - ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν ἣν ἔδησεν Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ G1199 τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
Unchecked Copy BoxAct 16:26 - ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι καὶ πάντων τὰ δεσμὰ G1199 ἀνέθη
Unchecked Copy BoxAct 20:23 - πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι δεσμὰ G1199 καὶ θλίψεις με μένουσιν
Unchecked Copy BoxAct 22:30 - τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς
Unchecked Copy BoxAct 23:29 - ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου δεσμῶν G1199 ἔχοντα ἔγκλημα
Unchecked Copy BoxAct 26:29 - δὲ Παῦλος εὐξαίμην ἂν τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι παρεκτὸς τῶν δεσμῶν G1199 τούτων
Unchecked Copy BoxAct 26:31 - καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι οὐδὲν θανάτου δεσμῶν G1199 ἄξιον τι πράσσει ἄνθρωπος οὗτος
Unchecked Copy BoxPhl 1:7 - καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς ἔν τε τοῖς δεσμοῖς G1199 μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας
Unchecked Copy BoxPhl 1:13 - ὥστε τοὺς δεσμούς G1199 μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάσιν
Unchecked Copy BoxPhl 1:14 - καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς G1199 μου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν
Unchecked Copy BoxPhl 1:16 - οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι
Unchecked Copy BoxCol 4:18 - ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν G1199 χάρις μεθ᾽ ὑμῶν
Unchecked Copy Box2Ti 2:9 - ἐν κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν G1199 ὡς κακοῦργος ἀλλὰ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται
Unchecked Copy BoxPhm 1:10 - παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς G1199 Ὀνήσιμον
Unchecked Copy BoxPhm 1:13 - ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς G1199 τοῦ εὐαγγελίου
Unchecked Copy BoxHeb 10:34 - καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν
Unchecked Copy BoxHeb 11:36 - ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον ἔτι δὲ δεσμῶν G1199 καὶ φυλακῆς
Unchecked Copy BoxJde 1:6 - ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς G1199 ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν
BLB Searches
Search the Bible
Search MGNT
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
Search MGNT

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan


Donate Contact

Blue Letter Bible study tools make reading, searching and studying the Bible easy and rewarding.

Blue Letter Bible is a 501(c)(3) nonprofit organization