LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1404 - drakōn

Choose a new font size and typeface
δράκων
Transliteration
drakōn (Key)
Pronunciation
drak'-own
Listen
Part of Speech
masculine noun
Root Word (Etymology)
Probably from an alternate form of derkomai (to look)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 2:281,186

Strong’s Definitions

δράκων drákōn, drak'-own; probably from an alternate form of δέρκομαι dérkomai (to look); a fabulous kind of serpent (perhaps as supposed to fascinate):—dragon.


KJV Translation Count — Total: 13x

The KJV translates Strong's G1404 in the following manner: dragon (13x).

KJV Translation Count — Total: 13x
The KJV translates Strong's G1404 in the following manner: dragon (13x).
  1. a dragon, a great serpent, a name for Satan

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
δράκων drákōn, drak'-own; probably from an alternate form of δέρκομαι dérkomai (to look); a fabulous kind of serpent (perhaps as supposed to fascinate):—dragon.
STRONGS G1404:
δράκων, -οντος, , (apparently from δέρκομαι, 2 aorist ἔδρακον; hence, δράκων, properly, equivalent to ὀξὺ βλέπων [Etym. Magn. 286, 7; cf. Curtius, § 13]); Sept. chiefly for תָּנִּין; a dragon, a great serpent, a fabulous animal (so as early as Homer, Iliad 2, 308f, etc.). From it, after Genesis 3:1ff, is derived the figurative description of the devil in Revelation 12:3-17; Revelation 13:2, 4, 11; Revelation 16:13; Revelation 20:2. [Cf. Baudissin, Studien zur semitisch. Religionsgesch. vol. i. (iv. 4), p. 281ff.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
3:1
Revelation
12:3-17; 13:2; 13:4; 13:11; 16:13; 20:2

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1404 matches the Greek δράκων (drakōn),
which occurs 35 times in 32 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxExo 7:9 - καὶ ἐὰν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς Φαραω λέγων δότε ἡμῖν σημεῖον τέρας καὶ ἐρεῖς Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ῥῖψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ ἔσται δράκων G1404
Unchecked Copy BoxExo 7:10 - εἰσῆλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ Ααρων ἐναντίον Φαραω καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν οὕτως καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος καὶ ἔρριψεν Ααρων τὴν ῥάβδον ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ ἐγένετο δράκων G1404
Unchecked Copy BoxExo 7:12 - καὶ ἔρριψαν ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ καὶ ἐγένοντο δράκοντες G1404 καὶ κατέπιεν ῥάβδος Ααρων τὰς ἐκείνων ῥάβδους
Unchecked Copy BoxLev 2:2 - καὶ οἴσει πρὸς τοὺς υἱοὺς Ααρων τοὺς ἱερεῖς καὶ δραξάμενος ἀπ᾽ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα G1404 ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως σὺν τῷ ἐλαίῳ καὶ πάντα τὸν λίβανον αὐτῆς καὶ ἐπιθήσει ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον θυσία ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ
Unchecked Copy BoxLev 5:12 - καὶ οἴσει αὐτὸ πρὸς τὸν ἱερέα καὶ δραξάμενος ἱερεὺς ἀπ᾽ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα G1404 τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κυρίῳ ἁμαρτία ἐστίν
Unchecked Copy BoxLev 6:15 - (LXX 6:8)καὶ ἀφελεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ τῇ δρακὶ G1404 ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως τῆς θυσίας σὺν τῷ ἐλαίῳ αὐτῆς καὶ σὺν τῷ λιβάνῳ αὐτῆς τὰ ὄντα ἐπὶ τῆς θυσίας καὶ ἀνοίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κάρπωμα ὀσμὴ εὐωδίας τὸ μνημόσυνον αὐτῆς τῷ κυρίῳ
Unchecked Copy BoxDeu 32:33 - θυμὸς δρακόντων G1404 οἶνος αὐτῶν καὶ θυμὸς ἀσπίδων ἀνίατος
Unchecked Copy Box1Ki 17:12 - καὶ εἶπεν γυνή ζῇ κύριος θεός σου εἰ ἔστιν μοι ἐγκρυφίας ἀλλ᾽ ὅσον δρὰξ G1404 ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ καὶ ἰδοὺ ἐγὼ συλλέγω δύο ξυλάρια καὶ εἰσελεύσομαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖς τέκνοις μου καὶ φαγόμεθα καὶ ἀποθανούμεθα
Unchecked Copy BoxJob 4:10 - σθένος λέοντος φωνὴ δὲ λεαίνης γαυρίαμα δὲ δρακόντων G1404 ἐσβέσθη
Unchecked Copy BoxJob 7:12 - πότερον θάλασσά εἰμι δράκων G1404 ὅτι κατέταξας ἐπ᾽ ἐμὲ φυλακήν
Unchecked Copy BoxJob 20:16 - θυμὸν δὲ δρακόντων G1404 θηλάσειεν ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσσα ὄφεως
Unchecked Copy BoxJob 26:13 - κλεῖθρα δὲ οὐρανοῦ δεδοίκασιν αὐτόν προστάγματι δὲ ἐθανάτωσεν δράκοντα G1404 ἀποστάτην
Unchecked Copy BoxJob 38:39 - θηρεύσεις δὲ λέουσιν βοράν ψυχὰς δὲ δρακόντων G1404 ἐμπλήσεις
Unchecked Copy BoxJob 41:1 - (LXX 40:25)ἄξεις δὲ δράκοντα G1404 ἐν ἀγκίστρῳ περιθήσεις δὲ φορβεὰν περὶ ῥῖνα αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 74:13 - (LXX 73:13)σὺ ἐκραταίωσας ἐν τῇ δυνάμει σου τὴν θάλασσαν σὺ συνέτριψας τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων G1404 ἐπὶ τοῦ ὕδατος
Unchecked Copy BoxPsa 74:14 - (LXX 73:14)σὺ συνέθλασας τὰς κεφαλὰς τοῦ δράκοντος G1404 ἔδωκας αὐτὸν βρῶμα λαοῖς τοῖς Αἰθίοψιν
Unchecked Copy BoxPsa 91:13 - (LXX 90:13)ἐπ᾽ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα G1404
Unchecked Copy BoxPsa 104:26 - (LXX 103:26)ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται δράκων G1404 οὗτος ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxPsa 148:7 - αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῆς γῆς δράκοντες G1404 καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι
Unchecked Copy BoxEcc 4:6 - ἀγαθὸν πλήρωμα δρακὸς G1404 ἀναπαύσεως ὑπὲρ πλήρωμα δύο δρακῶν G1404 μόχθου καὶ προαιρέσεως πνεύματος
Unchecked Copy BoxIsa 27:1 - τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπάξει θεὸς τὴν μάχαιραν τὴν ἁγίαν καὶ τὴν μεγάλην καὶ τὴν ἰσχυρὰν ἐπὶ τὸν δράκοντα G1404 ὄφιν φεύγοντα ἐπὶ τὸν δράκοντα G1404 ὄφιν σκολιὸν καὶ ἀνελεῖ τὸν δράκοντα G1404
Unchecked Copy BoxIsa 40:12 - τίς ἐμέτρησεν τῇ χειρὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸν οὐρανὸν σπιθαμῇ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν δρακί G1404 τίς ἔστησεν τὰ ὄρη σταθμῷ καὶ τὰς νάπας ζυγῷ
Unchecked Copy BoxJer 9:11 - (LXX 9:10)καὶ δώσω τὴν Ιερουσαλημ εἰς μετοικίαν καὶ εἰς κατοικητήριον δρακόντων G1404 καὶ τὰς πόλεις Ιουδα εἰς ἀφανισμὸν θήσομαι παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι
Unchecked Copy BoxJer 50:8 - (LXX 27:8)ἀπαλλοτριώθητε ἐκ μέσου Βαβυλῶνος καὶ ἀπὸ γῆς Χαλδαίων καὶ ἐξέλθατε καὶ γένεσθε ὥσπερ δράκοντες G1404 κατὰ πρόσωπον προβάτων
Unchecked Copy BoxJer 51:34 - (LXX 28:34)κατέφαγέν με ἐμερίσατό με κατέλαβέν με σκεῦος λεπτὸν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατέπιέν με ὡς δράκων G1404 ἔπλησεν τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς τρυφῆς μου ἐξῶσέν με
Unchecked Copy BoxLam 4:3 - καί γε δράκοντες G1404 ἐξέδυσαν μαστούς ἐθήλασαν σκύμνοι αὐτῶν θυγατέρες λαοῦ μου εἰς ἀνίατον ὡς στρουθίον ἐν ἐρήμῳ
Unchecked Copy BoxEze 10:2 - καὶ εἶπεν πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἐνδεδυκότα τὴν στολήν εἴσελθε εἰς τὸ μέσον τῶν τροχῶν τῶν ὑποκάτω τῶν χερουβιν καὶ πλῆσον τὰς δράκας G1404 σου ἀνθράκων πυρὸς ἐκ μέσου τῶν χερουβιν καὶ διασκόρπισον ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ εἰσῆλθεν ἐνώπιόν μου
Unchecked Copy BoxEze 13:19 - καὶ ἐβεβήλουν με πρὸς τὸν λαόν μου ἕνεκεν δρακὸς G1404 κριθῶν καὶ ἕνεκεν κλασμάτων ἄρτου τοῦ ἀποκτεῖναι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ἀποθανεῖν καὶ τοῦ περιποιήσασθαι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ζῆσαι ἐν τῷ ἀποφθέγγεσθαι ὑμᾶς λαῷ εἰσακούοντι μάταια ἀποφθέγματα
Unchecked Copy BoxEze 29:3 - καὶ εἰπόν τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραω τὸν δράκοντα G1404 τὸν μέγαν τὸν ἐγκαθήμενον ἐν μέσῳ ποταμῶν αὐτοῦ τὸν λέγοντα ἐμοί εἰσιν οἱ ποταμοί καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς
Unchecked Copy BoxEze 32:2 - υἱὲ ἀνθρώπου λαβὲ θρῆνον ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐρεῖς αὐτῷ λέοντι ἐθνῶν ὡμοιώθης καὶ σὺ ὡς δράκων G1404 ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐκεράτιζες τοῖς ποταμοῖς σου καὶ ἐτάρασσες ὕδωρ τοῖς ποσίν σου καὶ κατεπάτεις τοὺς ποταμούς σου
Unchecked Copy BoxAmo 9:3 - (LXX 9:3)ἐὰν ἐγκρυβῶσιν εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Καρμήλου ἐκεῖθεν ἐξερευνήσω καὶ λήμψομαι αὐτούς καὶ ἐὰν καταδύσωσιν ἐξ ὀφθαλμῶν μου εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης ἐκεῖ ἐντελοῦμαι τῷ δράκοντι G1404 καὶ δήξεται αὐτούς
Unchecked Copy BoxMic 1:8 - (LXX 1:8)ἕνεκεν τούτου κόψεται καὶ θρηνήσει πορεύσεται ἀνυπόδετος καὶ γυμνή ποιήσεται κοπετὸν ὡς δρακόντων G1404 καὶ πένθος ὡς θυγατέρων σειρήνων
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan