LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1567 - ekzēteō

Choose a new font size and typeface
ἐκζητέω
Transliteration
ekzēteō (Key)
Pronunciation
ek-zay-teh'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 2:894,300

Strong’s Definitions

ἐκζητέω ekzētéō, ek-zay-teh'-o; from G1537 and G2212; to search out, i.e. (figuratively)investigate, crave, demand, (by Hebraism) worship:—en- (re-)quire, seek after (carefully, diligently).


KJV Translation Count — Total: 7x

The KJV translates Strong's G1567 in the following manner: require (2x), seek after (2x), diligently (1x), seek carefully (1x), enquire (1x).

KJV Translation Count — Total: 7x
The KJV translates Strong's G1567 in the following manner: require (2x), seek after (2x), diligently (1x), seek carefully (1x), enquire (1x).
  1. to seek out, search for

  2. to seek out, i.e. investigate, scrutinise

  3. to seek out for one's self, beg, crave

  4. to demand back, require

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἐκζητέω ekzētéō, ek-zay-teh'-o; from G1537 and G2212; to search out, i.e. (figuratively)investigate, crave, demand, (by Hebraism) worship:—en- (re-)quire, seek after (carefully, diligently).
STRONGS G1567:
ἐκζητέω, -ῶ; 1 aorist ἐξεζήτησα; passive, 1 aorist ἐξεζητήθην; 1 future ἐκζητηθήσομαι; (ἐκ out from a secret place, from all sides); Sept. very often for דָּרַשׁ, also for בִּקֵּשׁ, etc.;
a. to seek out, search for: properly, τινά, 1 Macc. 9:26; figuratively: τὸν κύριον, τὸν θεόν, to seek the favor of God, worship him, Acts 15:17; Romans 3:11 [Tr marginal reading WH marginal reading ζητῶν]; Hebrews 11:6, (Psalm 13:2 (Ps. 14:2); Psalm 33:5; (Psalm 34:5); Psalm 68:33 (Ps. 69:33); Amos 5:4, etc.).
b. to seek out i. e. investigate, scrutinize: τί, Sir. 39:1, 3; περί τινος, to examine into anything, 1 Peter 1:10, where it is joined with ἐξερευνᾶν [to seek out and search out], as in 1 Macc. 9:26.
c. to seek out for oneself, beg, crave: Hebrews 12:17.
d. to demand back, require: τὸ αἷμα τῶν προφητῶν ἀπὸ τῆς γενεάς ταύτης, to take vengeance on this generation for the slaughter of the prophets (after the Hebrew, cf. 2 Samuel 4:11; Ezekiel 3:18; see ἐκ, I. 7): Luke 11:50 [51]. (In secular authors thus far only a single passage has been noted in which this word appears, Aristides or. 8, i., p. 488 [i. e. orat. 38, i., p. 726, Dindorf edition].)

Related entry:
ἐκζήτησις, (ἐκζητέω, which see), -εως, ;
1. an investigating.
2. a subject of subtle inquiry and dispute, [R. V. questioning]: 1 Timothy 1:4 T Tr [WH; see Ellicott at the passage and cf. οἰκονομία]. (Basil the Great of Caesarea, Didymus, and others)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

2 Samuel
4:11
Psalms
13:2; 14:2; 33:5; 34:5; 68:33; 69:33
Ezekiel
3:18
Amos
5:4
Luke
11:50; 11:51
Acts
15:17
Romans
3:11
Hebrews
11:6; 12:17
1 Peter
1:10

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1567 matches the Greek ἐκζητέω (ekzēteō),
which occurs 110 times in 105 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 3 (Gen 9:5–Psa 44:21)

Unchecked Copy BoxGen 9:5 - καὶ γὰρ τὸ ὑμέτερον αἷμα τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἐκζητήσω G1567 ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θηρίων ἐκζητήσω G1567 αὐτὸ καὶ ἐκ χειρὸς ἀνθρώπου ἀδελφοῦ ἐκζητήσω G1567 τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου
Unchecked Copy BoxGen 42:22 - ἀποκριθεὶς δὲ Ρουβην εἶπεν αὐτοῖς οὐκ ἐλάλησα ὑμῖν λέγων μὴ ἀδικήσητε τὸ παιδάριον καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου καὶ ἰδοὺ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκζητεῖται G1567
Unchecked Copy BoxExo 18:15 - καὶ λέγει Μωυσῆς τῷ γαμβρῷ ὅτι παραγίνεται πρός με λαὸς ἐκζητῆσαι G1567 κρίσιν παρὰ τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxLev 10:16 - καὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ζητῶν ἐξεζήτησεν G1567 Μωυσῆς καὶ ὅδε ἐνεπεπύριστο καὶ ἐθυμώθη Μωυσῆς ἐπὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ τοὺς υἱοὺς Ααρων τοὺς καταλελειμμένους λέγων
Unchecked Copy BoxDeu 4:29 - καὶ ζητήσετε ἐκεῖ κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν καὶ εὑρήσετε ὅταν ἐκζητήσητε G1567 αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου ἐν τῇ θλίψει σου
Unchecked Copy BoxDeu 12:5 - ἀλλ᾽ εἰς τὸν τόπον ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεὸς ὑμῶν ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν ὑμῶν ἐπονομάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐπικληθῆναι καὶ ἐκζητήσετε G1567 καὶ εἰσελεύσεσθε ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxDeu 12:30 - πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐκζητήσῃς G1567 ἐπακολουθῆσαι αὐτοῖς μετὰ τὸ ἐξολεθρευθῆναι αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου οὐ μὴ ἐκζητήσῃς G1567 τοὺς θεοὺς αὐτῶν λέγων πῶς ποιοῦσιν τὰ ἔθνη ταῦτα τοῖς θεοῖς αὐτῶν ποιήσω κἀγώ
Unchecked Copy BoxDeu 17:4 - καὶ ἀναγγελῇ σοι καὶ ἐκζητήσεις G1567 σφόδρα καὶ ἰδοὺ ἀληθῶς γέγονεν τὸ ῥῆμα γεγένηται τὸ βδέλυγμα τοῦτο ἐν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxDeu 17:9 - καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τοὺς ἱερεῖς τοὺς Λευίτας καὶ πρὸς τὸν κριτήν ὃς ἂν γένηται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐκζητήσαντες G1567 ἀναγγελοῦσίν σοι τὴν κρίσιν
Unchecked Copy BoxDeu 23:21 - (LXX 23:22)ἐὰν δὲ εὔξῃ εὐχὴν κυρίῳ τῷ θεῷ σου οὐ χρονιεῖς ἀποδοῦναι αὐτήν ὅτι ἐκζητῶν G1567 ἐκζητήσει G1567 κύριος θεός σου παρὰ σοῦ καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρία
Unchecked Copy BoxJos 2:22 - καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἤλθοσαν εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ κατέμειναν ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας καὶ ἐξεζήτησαν G1567 οἱ καταδιώκοντες πάσας τὰς ὁδοὺς καὶ οὐχ εὕροσαν
Unchecked Copy BoxJos 22:23 - καὶ εἰ ᾠκοδομήσαμεν αὑτοῖς βωμὸν ὥστε ἀποστῆναι ἀπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ὥστε ἀναβιβάσαι ἐπ᾽ αὐτὸν θυσίαν ὁλοκαυτωμάτων ὥστε ποιῆσαι ἐπ᾽ αὐτοῦ θυσίαν σωτηρίου κύριος ἐκζητήσει G1567
Unchecked Copy BoxJdg 6:29 - καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ τίς ἐποίησεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο καὶ ἀνήταζον καὶ ἐξεζήτουν G1567 καὶ εἶπαν Γεδεων υἱὸς Ιωας ἐποίησεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο
Unchecked Copy BoxJdg 14:4 - καὶ πατὴρ αὐτοῦ καὶ μήτηρ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ κυρίου ἐστίν ὅτι ἀνταπόδομα αὐτὸς ἐκζητεῖ G1567 ἐκ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀλλόφυλοι ἐκυρίευον τῶν υἱῶν Ισραηλ
Unchecked Copy Box1Sa 20:16 - ἐξαρθῆναι τὸ ὄνομα τοῦ Ιωναθαν ἀπὸ τοῦ οἴκου Δαυιδ καὶ ἐκζητήσαι G1567 κύριος ἐχθροὺς τοῦ Δαυιδ
Unchecked Copy Box2Sa 4:11 - καὶ νῦν ἄνδρες πονηροὶ ἀπεκτάγκασιν ἄνδρα δίκαιον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ καὶ νῦν ἐκζητήσω G1567 τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ὑμῶν καὶ ἐξολεθρεύσω ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς
Unchecked Copy Box1Ki 2:40 - καὶ ἀνέστη Σεμεϊ καὶ ἐπέσαξε τὴν ὄνον αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς Γεθ πρὸς Αγχους τοῦ ἐκζητῆσαι G1567 τοὺς δούλους αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη Σεμεϊ καὶ ἤγαγεν τοὺς δούλους αὐτοῦ ἐκ Γεθ
Unchecked Copy Box2Ki 22:13 - δεῦτε ἐκζητήσατε G1567 τὸν κύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ Ιουδα περὶ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τοῦ εὑρεθέντος τούτου ὅτι μεγάλη ὀργὴ κυρίου ἐκκεκαυμένη ἐν ἡμῖν ὑπὲρ οὗ οὐκ ἤκουσαν οἱ πατέρες ἡμῶν τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τούτου τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα καθ᾽ ἡμῶν
Unchecked Copy Box2Ch 1:5 - καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ὃ ἐποίησεν Βεσελεηλ υἱὸς Ουριου υἱοῦ Ωρ ἐκεῖ ἦν ἔναντι τῆς σκηνῆς κυρίου καὶ ἐξεζήτησεν G1567 αὐτὸ Σαλωμων καὶ ἐκκλησία
Unchecked Copy Box2Ch 12:14 - καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρόν ὅτι οὐ κατεύθυνεν τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐκζητῆσαι G1567 τὸν κύριον
Unchecked Copy Box2Ch 14:4 - (LXX 14:3)καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα ἐκζητῆσαι G1567 τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ ποιῆσαι τὸν νόμον καὶ τὰς ἐντολάς
Unchecked Copy Box2Ch 14:7 - (LXX 14:6)καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα οἰκοδομήσωμεν τὰς πόλεις ταύτας καὶ ποιήσωμεν τείχη καὶ πύργους καὶ πύλας καὶ μοχλοὺς ἐν τῆς γῆς κυριεύσομεν ὅτι καθὼς ἐξεζητήσαμεν G1567 κύριον θεὸν ἡμῶν ἐξεζήτησεν G1567 ἡμᾶς καὶ κατέπαυσεν ἡμᾶς κυκλόθεν καὶ εὐόδωσεν ἡμῖν
Unchecked Copy Box2Ch 15:2 - καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν Ασα καὶ παντὶ Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ εἶπεν ἀκούσατέ μου Ασα καὶ πᾶς Ιουδα καὶ Βενιαμιν κύριος μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ εἶναι ὑμᾶς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐὰν ἐκζητήσητε G1567 αὐτόν εὑρεθήσεται ὑμῖν καὶ ἐὰν ἐγκαταλίπητε αὐτόν ἐγκαταλείψει ὑμᾶς
Unchecked Copy Box2Ch 15:13 - καὶ πᾶς ὃς ἐὰν μὴ ἐκζητήσῃ G1567 κύριον θεὸν Ισραηλ ἀποθανεῖται ἀπὸ νεωτέρου ἕως πρεσβυτέρου ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικός
Unchecked Copy Box2Ch 17:3 - καὶ ἐγένετο κύριος μετὰ Ιωσαφατ ὅτι ἐπορεύθη ἐν ὁδοῖς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ταῖς πρώταις καὶ οὐκ ἐξεζήτησεν G1567 τὰ εἴδωλα
Unchecked Copy Box2Ch 17:4 - ἀλλὰ κύριον τὸν θεὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐξεζήτησεν G1567 καὶ ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐπορεύθη καὶ οὐχ ὡς τοῦ Ισραηλ τὰ ἔργα
Unchecked Copy Box2Ch 19:3 - ἀλλ᾽ λόγοι ἀγαθοὶ ηὑρέθησαν ἐν σοί ὅτι ἐξῆρας τὰ ἄλση ἀπὸ τῆς γῆς Ιουδα καὶ κατηύθυνας τὴν καρδίαν σου ἐκζητῆσαι G1567 τὸν κύριον
Unchecked Copy Box2Ch 20:3 - καὶ ἐφοβήθη καὶ ἔδωκεν Ιωσαφατ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκζητῆσαι G1567 τὸν κύριον καὶ ἐκήρυξεν νηστείαν ἐν παντὶ Ιουδα
Unchecked Copy Box2Ch 20:4 - καὶ συνήχθη Ιουδας ἐκζητῆσαι G1567 τὸν κύριον καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδα ἦλθον ζητῆσαι τὸν κύριον
Unchecked Copy Box2Ch 25:20 - καὶ οὐκ ἤκουσεν Αμασιας ὅτι παρὰ κυρίου ἐγένετο τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς χεῖρας ὅτι ἐξεζήτησεν G1567 τοὺς θεοὺς τῶν Ιδουμαίων
Unchecked Copy Box2Ch 26:5 - καὶ ἦν ἐκζητῶν G1567 τὸν κύριον ἐν ταῖς ἡμέραις Ζαχαριου τοῦ συνίοντος ἐν φόβῳ κυρίου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἐζήτησεν τὸν κύριον καὶ εὐόδωσεν αὐτῷ κύριος
Unchecked Copy Box2Ch 28:23 - ἐκζητήσω G1567 τοὺς θεοὺς Δαμασκοῦ τοὺς τύπτοντάς με καὶ εἶπεν ὅτι θεοὶ βασιλέως Συρίας αὐτοὶ κατισχύσουσιν αὐτούς αὐτοῖς τοίνυν θύσω καὶ ἀντιλήμψονταί μου καὶ αὐτοὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς σκῶλον καὶ παντὶ Ισραηλ
Unchecked Copy Box2Ch 30:19 - πάσης καρδίας κατευθυνούσης ἐκζητῆσαι G1567 κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ οὐ κατὰ τὴν ἁγνείαν τῶν ἁγίων
Unchecked Copy Box2Ch 31:21 - καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ ἐν ἤρξατο ἐν ἐργασίᾳ ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν τῷ νόμῳ καὶ ἐν τοῖς προστάγμασιν ἐξεζήτησεν G1567 τὸν θεὸν αὐτοῦ ἐξ ὅλης ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν καὶ εὐοδώθη
Unchecked Copy BoxEzr 4:2 - καὶ ἤγγισαν πρὸς Ζοροβαβελ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν πατριῶν καὶ εἶπαν αὐτοῖς οἰκοδομήσομεν μεθ᾽ ὑμῶν ὅτι ὡς ὑμεῖς ἐκζητοῦμεν G1567 τῷ θεῷ ὑμῶν καὶ αὐτῷ ἡμεῖς θυσιάζομεν ἀπὸ ἡμερῶν Ασαραδδων βασιλέως Ασσουρ τοῦ ἐνέγκαντος ἡμᾶς ὧδε
Unchecked Copy BoxEzr 6:21 - καὶ ἔφαγον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πασχα οἱ ἀπὸ τῆς ἀποικεσίας καὶ πᾶς χωριζόμενος τῆς ἀκαθαρσίας ἐθνῶν τῆς γῆς πρὸς αὐτοὺς τοῦ ἐκζητῆσαι G1567 κύριον θεὸν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxEzr 9:12 - καὶ νῦν τὰς θυγατέρας ὑμῶν μὴ δῶτε τοῖς υἱοῖς αὐτῶν καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων αὐτῶν μὴ λάβητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν καὶ οὐκ ἐκζητήσετε G1567 εἰρήνην αὐτῶν καὶ ἀγαθὸν αὐτῶν ἕως αἰῶνος ὅπως ἐνισχύσητε καὶ φάγητε τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς καὶ κληροδοτήσητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν ἕως αἰῶνος
Unchecked Copy BoxEzr 10:16 - καὶ ἐποίησαν οὕτως υἱοὶ τῆς ἀποικίας καὶ διεστάλησαν Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ ἄνδρες ἄρχοντες πατριῶν τῷ οἴκῳ καὶ πάντες ἐν ὀνόμασιν ὅτι ἐπέστρεψαν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐκζητῆσαι G1567 τὸ ῥῆμα
Unchecked Copy BoxPsa 9:10 - (LXX 9:11)καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ οἱ γινώσκοντες τὸ ὄνομά σου ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς ἐκζητοῦντάς G1567 σε κύριε
Unchecked Copy BoxPsa 9:12 - (LXX 9:13)ὅτι ἐκζητῶν G1567 τὰ αἵματα αὐτῶν ἐμνήσθη οὐκ ἐπελάθετο τῆς κραυγῆς τῶν πενήτων
Unchecked Copy BoxPsa 10:4 - (LXX 9:25)παρώξυνεν τὸν κύριον ἁμαρτωλός κατὰ τὸ πλῆθος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει G1567 οὐκ ἔστιν θεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 10:13 - (LXX 9:34)ἕνεκεν τίνος παρώξυνεν ἀσεβὴς τὸν θεόν εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει G1567
Unchecked Copy BoxPsa 14:2 - (LXX 13:2)κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστιν συνίων ἐκζητῶν G1567 τὸν θεόν
Unchecked Copy BoxPsa 22:26 - (LXX 21:27)φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται καὶ αἰνέσουσιν κύριον οἱ ἐκζητοῦντες G1567 αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος
Unchecked Copy BoxPsa 25:10 - (LXX 24:10)πᾶσαι αἱ ὁδοὶ κυρίου ἔλεος καὶ ἀλήθεια τοῖς ἐκζητοῦσιν G1567 τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 27:4 - (LXX 26:4)μίαν ᾐτησάμην παρὰ κυρίου ταύτην ἐκζητήσω G1567 τοῦ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου τοῦ θεωρεῖν με τὴν τερπνότητα τοῦ κυρίου καὶ ἐπισκέπτεσθαι τὸν ναὸν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 31:23 - (LXX 30:24)ἀγαπήσατε τὸν κύριον πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ G1567 κύριος καὶ ἀνταποδίδωσιν τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν
Unchecked Copy BoxPsa 34:4 - (LXX 33:5)ἐξεζήτησα G1567 τὸν κύριον καὶ ἐπήκουσέν μου καὶ ἐκ πασῶν τῶν παροικιῶν μου ἐρρύσατό με
Unchecked Copy BoxPsa 34:10 - (LXX 33:11)πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν οἱ δὲ ἐκζητοῦντες G1567 τὸν κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ διάψαλμα
Unchecked Copy BoxPsa 44:21 - (LXX 43:22)οὐχὶ θεὸς ἐκζητήσει G1567 ταῦτα αὐτὸς γὰρ γινώσκει τὰ κρύφια τῆς καρδίας

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/3 (Gen 9:5–Psa 44:21) Gen 9:5–Psa 44:21

2. LOAD PAGE 2 Psa 53:2–Amo 5:14

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan