LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1806 - exagō

Choose a new font size and typeface
ἐξάγω
Transliteration
exagō (Key)
Pronunciation
ex-ag'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ἐξάγω exágō, ex-ag'-o; from G1537 and G71; to lead forth:—bring forth (out), fetch (lead) out.


KJV Translation Count — Total: 13x

The KJV translates Strong's G1806 in the following manner: lead out (6x), bring out (5x), bring forth (1x), fetch out (1x).

KJV Translation Count — Total: 13x
The KJV translates Strong's G1806 in the following manner: lead out (6x), bring out (5x), bring forth (1x), fetch out (1x).
  1. to lead out

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἐξάγω exágō, ex-ag'-o; from G1537 and G71; to lead forth:—bring forth (out), fetch (lead) out.
STRONGS G1806:
ἐξάγω; 2 aorist ἐξήγαγον; Sept. often for הוצִיא; to lead out [cf. ἐκ, VI. 1]: τινά (the place whence being supplied in thought), Mark 15:20 (of the city to punishment [but Lachmann ἄγουσιν]); Acts 16:37, 39; Acts 5:19 and Acts 16:39 (from prison); Acts 7:36 (from Egypt); John 10:3 (sheep from the fold); with ἔξω added [in R G L brackets], Luke 24:50; ἔξω τῆς κώμης, Mark 8:23 R G L Tr marginal reading [cf. Winer's Grammar, 603 (561)]; with the addition of ἐκ with the genitive of place, Acts 7:40; Acts 12:17; Acts 13:17; Hebrews 8:9; followed by εἰς; with the accusative of place, Acts 21:38.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Mark
8:23; 15:20
Luke
24:50
John
10:3
Acts
5:19; 7:36; 7:40; 12:17; 13:17; 16:37; 16:39; 16:39; 21:38
Hebrews
8:9

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1806 matches the Greek ἐξάγω (exagō),
which occurs 199 times in 196 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 4 (Gen 1:20–Lev 19:36)

Unchecked Copy BoxGen 1:20 - καὶ εἶπεν θεός ἐξαγαγέτω G1806 τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐγένετο οὕτως
Unchecked Copy BoxGen 1:21 - καὶ ἐποίησεν θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν ἐξήγαγεν G1806 τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος καὶ εἶδεν θεὸς ὅτι καλά
Unchecked Copy BoxGen 1:24 - καὶ εἶπεν θεός ἐξαγαγέτω G1806 γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος καὶ ἐγένετο οὕτως
Unchecked Copy BoxGen 8:17 - καὶ πάντα τὰ θηρία ὅσα ἐστὶν μετὰ σοῦ καὶ πᾶσα σὰρξ ἀπὸ πετεινῶν ἕως κτηνῶν καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἐξάγαγε G1806 μετὰ σεαυτοῦ καὶ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxGen 11:31 - καὶ ἔλαβεν Θαρα τὸν Αβραμ υἱὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν Αρραν υἱὸν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τὴν Σαραν τὴν νύμφην αὐτοῦ γυναῖκα Αβραμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξήγαγεν G1806 αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων πορευθῆναι εἰς τὴν γῆν Χανααν καὶ ἦλθεν ἕως Χαρραν καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxGen 15:5 - ἐξήγαγεν G1806 δὲ αὐτὸν ἔξω καὶ εἶπεν αὐτῷ ἀνάβλεψον δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίθμησον τοὺς ἀστέρας εἰ δυνήσῃ ἐξαριθμῆσαι αὐτούς καὶ εἶπεν οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου
Unchecked Copy BoxGen 15:7 - εἶπεν δὲ πρὸς αὐτόν ἐγὼ θεὸς ἐξαγαγών G1806 σε ἐκ χώρας Χαλδαίων ὥστε δοῦναί σοι τὴν γῆν ταύτην κληρονομῆσαι
Unchecked Copy BoxGen 19:5 - καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λωτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα ἐξάγαγε G1806 αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxGen 19:8 - εἰσὶν δέ μοι δύο θυγατέρες αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα ἐξάξω G1806 αὐτὰς πρὸς ὑμᾶς καὶ χρήσασθε αὐταῖς καθὰ ἂν ἀρέσκῃ ὑμῖν μόνον εἰς τοὺς ἄνδρας τούτους μὴ ποιήσητε μηδὲν ἄδικον οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου
Unchecked Copy BoxGen 19:12 - εἶπαν δὲ οἱ ἄνδρες πρὸς Λωτ ἔστιν τίς σοι ὧδε γαμβροὶ ἢ υἱοὶ θυγατέρες εἴ τίς σοι ἄλλος ἔστιν ἐν τῇ πόλει ἐξάγαγε G1806 ἐκ τοῦ τόπου τούτου
Unchecked Copy BoxGen 19:17 - καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐξήγαγον G1806 αὐτοὺς ἔξω καὶ εἶπαν σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν μὴ περιβλέψῃς εἰς τὰ ὀπίσω μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ εἰς τὸ ὄρος σῴζου μήποτε συμπαραλημφθῇς
Unchecked Copy BoxGen 20:13 - ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἐξήγαγέν G1806 με θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου καὶ εἶπα αὐτῇ ταύτην τὴν δικαιοσύνην ποιήσεις ἐπ᾽ ἐμέ εἰς πάντα τόπον οὗ ἐὰν εἰσέλθωμεν ἐκεῖ εἰπὸν ἐμὲ ὅτι ἀδελφός μού ἐστιν
Unchecked Copy BoxGen 38:24 - ἐγένετο δὲ μετὰ τρίμηνον ἀπηγγέλη τῷ Ιουδα λέγοντες ἐκπεπόρνευκεν Θαμαρ νύμφη σου καὶ ἰδοὺ ἐν γαστρὶ ἔχει ἐκ πορνείας εἶπεν δὲ Ιουδας ἐξαγάγετε G1806 αὐτήν καὶ κατακαυθήτω
Unchecked Copy BoxGen 40:14 - ἀλλὰ μνήσθητί μου διὰ σεαυτοῦ ὅταν εὖ σοι γένηται καὶ ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος καὶ μνησθήσῃ περὶ ἐμοῦ Φαραω καὶ ἐξάξεις G1806 με ἐκ τοῦ ὀχυρώματος τούτου
Unchecked Copy BoxGen 41:14 - ἀποστείλας δὲ Φαραω ἐκάλεσεν τὸν Ιωσηφ καὶ ἐξήγαγον G1806 αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος καὶ ἐξύρησαν αὐτὸν καὶ ἤλλαξαν τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἦλθεν πρὸς Φαραω
Unchecked Copy BoxGen 43:23 - εἶπεν δὲ αὐτοῖς ἵλεως ὑμῖν μὴ φοβεῖσθε θεὸς ὑμῶν καὶ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ἔδωκεν ὑμῖν θησαυροὺς ἐν τοῖς μαρσίπποις ὑμῶν τὸ δὲ ἀργύριον ὑμῶν εὐδοκιμοῦν ἀπέχω καὶ ἐξήγαγεν G1806 πρὸς αὐτοὺς τὸν Συμεων
Unchecked Copy BoxGen 48:12 - καὶ ἐξήγαγεν G1806 Ιωσηφ αὐτοὺς ἀπὸ τῶν γονάτων αὐτοῦ καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxExo 3:8 - καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐξαγαγεῖν G1806 αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης καὶ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι εἰς τὸν τόπον τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Ευαίων καὶ Ιεβουσαίων
Unchecked Copy BoxExo 3:10 - καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω σε πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐξάξεις G1806 τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxExo 3:11 - καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν τίς εἰμι ὅτι πορεύσομαι πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ὅτι ἐξάξω G1806 τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxExo 3:12 - εἶπεν δὲ θεὸς Μωυσεῖ λέγων ὅτι ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἐγώ σε ἐξαποστέλλω ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν G1806 σε τὸν λαόν μου ἐξ Αἰγύπτου καὶ λατρεύσετε τῷ θεῷ ἐν τῷ ὄρει τούτῳ
Unchecked Copy BoxExo 6:6 - βάδιζε εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων ἐγὼ κύριος καὶ ἐξάξω G1806 ὑμᾶς ἀπὸ τῆς δυναστείας τῶν Αἰγυπτίων καὶ ῥύσομαι ὑμᾶς ἐκ τῆς δουλείας καὶ λυτρώσομαι ὑμᾶς ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ κρίσει μεγάλῃ
Unchecked Copy BoxExo 6:7 - καὶ λήμψομαι ἐμαυτῷ ὑμᾶς λαὸν ἐμοὶ καὶ ἔσομαι ὑμῶν θεός καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν ἐξαγαγὼν G1806 ὑμᾶς ἐκ τῆς καταδυναστείας τῶν Αἰγυπτίων
Unchecked Copy BoxExo 6:26 - οὗτος Ααρων καὶ Μωυσῆς οἷς εἶπεν αὐτοῖς θεὸς ἐξαγαγεῖν G1806 τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν
Unchecked Copy BoxExo 6:27 - οὗτοί εἰσιν οἱ διαλεγόμενοι πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον G1806 τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου αὐτὸς Ααρων καὶ Μωυσῆς
Unchecked Copy BoxExo 7:4 - καὶ οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν Φαραω καὶ ἐπιβαλῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ ἐξάξω G1806 σὺν δυνάμει μου τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν ἐκδικήσει μεγάλῃ
Unchecked Copy BoxExo 7:5 - καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐκτείνων τὴν χεῖρα ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ ἐξάξω G1806 τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ μέσου αὐτῶν
Unchecked Copy BoxExo 8:18 - (LXX 8:14)ἐποιήσαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ ταῖς φαρμακείαις αὐτῶν ἐξαγαγεῖν G1806 τὸν σκνῖφα καὶ οὐκ ἠδύναντο καὶ ἐγένοντο οἱ σκνῖφες ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν
Unchecked Copy BoxExo 12:17 - καὶ φυλάξεσθε τὴν ἐντολὴν ταύτην ἐν γὰρ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐξάξω G1806 τὴν δύναμιν ὑμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ποιήσετε τὴν ἡμέραν ταύτην εἰς γενεὰς ὑμῶν νόμιμον αἰώνιον
Unchecked Copy BoxExo 12:42 - νυκτὸς προφυλακή ἐστιν τῷ κυρίῳ ὥστε ἐξαγαγεῖν G1806 αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐκείνη νὺξ αὕτη προφυλακὴ κυρίῳ ὥστε πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἶναι εἰς γενεὰς αὐτῶν
Unchecked Copy BoxExo 12:51 - καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξήγαγεν G1806 κύριος τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν
Unchecked Copy BoxExo 13:3 - εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν μνημονεύετε τὴν ἡμέραν ταύτην ἐν ἐξήλθατε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν G1806 ὑμᾶς κύριος ἐντεῦθεν καὶ οὐ βρωθήσεται ζύμη
Unchecked Copy BoxExo 13:9 - καὶ ἔσται σοι σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου καὶ μνημόσυνον πρὸ ὀφθαλμῶν σου ὅπως ἂν γένηται νόμος κυρίου ἐν τῷ στόματί σου ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν G1806 σε κύριος θεὸς ἐξ Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxExo 13:14 - ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ σε υἱός σου μετὰ ταῦτα λέγων τί τοῦτο καὶ ἐρεῖς αὐτῷ ὅτι ἐν χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν G1806 ἡμᾶς κύριος ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας
Unchecked Copy BoxExo 13:16 - καὶ ἔσται εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου καὶ ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν σου ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν G1806 σε κύριος ἐξ Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxExo 14:11 - καὶ εἶπεν πρὸς Μωυσῆν παρὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν μνήματα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐξήγαγες G1806 ἡμᾶς θανατῶσαι ἐν τῇ ἐρήμῳ τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν ἐξαγαγὼν G1806 ἐξ Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxExo 16:3 - καὶ εἶπαν πρὸς αὐτοὺς οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὄφελον ἀπεθάνομεν πληγέντες ὑπὸ κυρίου ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ὅταν ἐκαθίσαμεν ἐπὶ τῶν λεβήτων τῶν κρεῶν καὶ ἠσθίομεν ἄρτους εἰς πλησμονήν ὅτι ἐξηγάγετε G1806 ἡμᾶς εἰς τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ταύτην ἐν λιμῷ
Unchecked Copy BoxExo 16:6 - καὶ εἶπεν Μωυσῆς καὶ Ααρων πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ ἑσπέρας γνώσεσθε ὅτι κύριος ἐξήγαγεν G1806 ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxExo 16:32 - εἶπεν δὲ Μωυσῆς τοῦτο τὸ ῥῆμα συνέταξεν κύριος πλήσατε τὸ γομορ τοῦ μαν εἰς ἀποθήκην εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἵνα ἴδωσιν τὸν ἄρτον ὃν ἐφάγετε ὑμεῖς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὡς ἐξήγαγεν G1806 ὑμᾶς κύριος ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxExo 18:1 - ἤκουσεν δὲ Ιοθορ ὁ ἱερεὺς Μαδιαμ γαμβρὸς Μωυσῆ πάντα ὅσα ἐποίησεν κύριος Ισραηλ τῷ ἑαυτοῦ λαῷ ἐξήγαγεν G1806 γὰρ κύριος τὸν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxExo 19:17 - καὶ ἐξήγαγεν G1806 Μωυσῆς τὸν λαὸν εἰς συνάντησιν τοῦ θεοῦ ἐκ τῆς παρεμβολῆς καὶ παρέστησαν ὑπὸ τὸ ὄρος
Unchecked Copy BoxExo 20:2 - ἐγώ εἰμι κύριος θεός σου ὅστις ἐξήγαγόν G1806 σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας
Unchecked Copy BoxExo 29:46 - καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς αὐτῶν ἐξαγαγὼν G1806 αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐπικληθῆναι αὐτοῖς καὶ θεὸς εἶναι αὐτῶν
Unchecked Copy BoxExo 32:1 - καὶ ἰδὼν λαὸς ὅτι κεχρόνικεν Μωυσῆς καταβῆναι ἐκ τοῦ ὄρους συνέστη λαὸς ἐπὶ Ααρων καὶ λέγουσιν αὐτῷ ἀνάστηθι καὶ ποίησον ἡμῖν θεούς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν γὰρ Μωυσῆς οὗτος ἄνθρωπος ὃς ἐξήγαγεν G1806 ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxExo 32:7 - καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων βάδιζε τὸ τάχος ἐντεῦθεν κατάβηθι ἠνόμησεν γὰρ λαός σου οὓς ἐξήγαγες G1806 ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxExo 32:11 - καὶ ἐδεήθη Μωυσῆς ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν ἵνα τί κύριε θυμοῖ ὀργῇ εἰς τὸν λαόν σου οὓς ἐξήγαγες G1806 ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ ἐν τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ
Unchecked Copy BoxExo 32:12 - μήποτε εἴπωσιν οἱ Αἰγύπτιοι λέγοντες μετὰ πονηρίας ἐξήγαγεν G1806 αὐτοὺς ἀποκτεῖναι ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς παῦσαι τῆς ὀργῆς τοῦ θυμοῦ σου καὶ ἵλεως γενοῦ ἐπὶ τῇ κακίᾳ τοῦ λαοῦ σου
Unchecked Copy BoxExo 32:23 - λέγουσιν γάρ μοι ποίησον ἡμῖν θεούς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν γὰρ Μωυσῆς οὗτος ἄνθρωπος ὃς ἐξήγαγεν G1806 ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxExo 33:1 - καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν πορεύου ἀνάβηθι ἐντεῦθεν σὺ καὶ λαός σου οὓς ἐξήγαγες G1806 ἐκ γῆς Αἰγύπτου εἰς τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ λέγων τῷ σπέρματι ὑμῶν δώσω αὐτήν
Unchecked Copy BoxLev 19:36 - ζυγὰ δίκαια καὶ στάθμια δίκαια καὶ χοῦς δίκαιος ἔσται ὑμῖν ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν ἐξαγαγὼν G1806 ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/4 (Gen 1:20–Lev 19:36) Gen 1:20–Lev 19:36

2. LOAD PAGE 2 Lev 22:33–Jdg 2:12

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan