LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2049 - erēmoō

Choose a new font size and typeface
ἐρημόω
Transliteration
erēmoō (Key)
Pronunciation
er-ay-mo'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 2:657,255

Strong’s Definitions

ἐρημόω erēmóō, er-ay-mo'-o; from G2048; to lay waste (literally or figuratively):—(bring to, make) desolate(-ion), come to nought.


KJV Translation Count — Total: 5x

The KJV translates Strong's G2049 in the following manner: bring to desolation (2x), desolate (1x), come to nought (1x), make desolate (1x).

KJV Translation Count — Total: 5x
The KJV translates Strong's G2049 in the following manner: bring to desolation (2x), desolate (1x), come to nought (1x), make desolate (1x).
  1. to make desolate, lay waste

  2. to ruin, bring to desolation

  3. to despoil one, strip her of her treasures

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἐρημόω erēmóō, er-ay-mo'-o; from G2048; to lay waste (literally or figuratively):—(bring to, make) desolate(-ion), come to nought.
STRONGS G2049:
ἐρημόω, -ῶ: passive, [present 3 person singular (cf. Buttmann, 38 (33)) ἐρημοῦται]; perfect participle ἠρημωμένος; 1 aorist ἠρημώθην; (ἔρημος); from Herodotus down; Sept. usually for חָרֵב, הֶחֱרִיב, שָׁמֵם; to make desolate, lay waste; in the N. T. only in the passive: πόλιν, Revelation 18:19; to ruin, bring to desolation: βασιλείαν, Matthew 12:25; Luke 11:17; to reduce to naught: πλοῦτον, Revelation 18:17 (Revelation 18:16); ἠρημωμένην καὶ γυμνὴν ποιεῖν τινα, to despoil one, strip her of her treasures, Revelation 17:16.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
12:25
Luke
11:17
Revelation
17:16; 18:16; 18:17; 18:19

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2049 matches the Greek ἐρημόω (erēmoō),
which occurs 52 times in 48 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 47:19 - ἵνα οὖν μὴ ἀποθάνωμεν ἐναντίον σου καὶ γῆ ἐρημωθῇ G2049 κτῆσαι ἡμᾶς καὶ τὴν γῆν ἡμῶν ἀντὶ ἄρτων καὶ ἐσόμεθα ἡμεῖς καὶ γῆ ἡμῶν παῖδες Φαραω δὸς σπέρμα ἵνα σπείρωμεν καὶ ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ γῆ οὐκ ἐρημωθήσεται G2049
Unchecked Copy BoxLev 26:22 - καὶ ἀποστελῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰ θηρία τὰ ἄγρια τῆς γῆς καὶ κατέδεται ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσει τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ὀλιγοστοὺς ποιήσει ὑμᾶς καὶ ἐρημωθήσονται G2049 αἱ ὁδοὶ ὑμῶν
Unchecked Copy BoxLev 26:30 - καὶ ἐρημώσω G2049 τὰς στήλας ὑμῶν καὶ ἐξολεθρεύσω τὰ ξύλινα χειροποίητα ὑμῶν καὶ θήσω τὰ κῶλα ὑμῶν ἐπὶ τὰ κῶλα τῶν εἰδώλων ὑμῶν καὶ προσοχθιεῖ ψυχή μου ὑμῖν
Unchecked Copy BoxLev 26:43 - καὶ γῆ ἐγκαταλειφθήσεται ὑπ᾽ αὐτῶν τότε προσδέξεται γῆ τὰ σάββατα αὐτῆς ἐν τῷ ἐρημωθῆναι G2049 αὐτὴν δι᾽ αὐτούς καὶ αὐτοὶ προσδέξονται τὰς αὐτῶν ἀνομίας ἀνθ᾽ ὧν τὰ κρίματά μου ὑπερεῖδον καὶ τοῖς προστάγμασίν μου προσώχθισαν τῇ ψυχῇ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJdg 16:7 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Σαμψων ἐὰν δήσωσίν με ἐν ἑπτὰ νευραῖς ὑγραῖς μὴ ἠρημωμέναις G2049 καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων
Unchecked Copy BoxJdg 16:8 - καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἑπτὰ νευρὰς ὑγρὰς μὴ ἠρημωμένας G2049 καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐταῖς
Unchecked Copy Box2Ki 19:17 - ὅτι ἀληθείᾳ κύριε ἠρήμωσαν G2049 βασιλεῖς Ἀσσυρίων τὰ ἔθνη
Unchecked Copy BoxEzr 4:15 - ἵνα ἐπισκέψηται ἐν βιβλίῳ ὑπομνηματισμοῦ τῶν πατέρων σου καὶ εὑρήσεις καὶ γνώσῃ ὅτι πόλις ἐκείνη πόλις ἀποστάτις καὶ κακοποιοῦσα βασιλεῖς καὶ χώρας καὶ φυγάδια δούλων ἐν μέσῳ αὐτῆς ἀπὸ χρόνων αἰῶνος διὰ ταῦτα πόλις αὕτη ἠρημώθη G2049
Unchecked Copy BoxNeh 2:3 - καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶνα ζήτω διὰ τί οὐ μὴ γένηται πονηρὸν τὸ πρόσωπόν μου διότι πόλις οἶκος μνημείων πατέρων μου ἠρημώθη G2049 καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς κατεβρώθησαν ἐν πυρί
Unchecked Copy BoxJob 14:11 - χρόνῳ γὰρ σπανίζεται θάλασσα ποταμὸς δὲ ἐρημωθεὶς G2049 ἐξηράνθη
Unchecked Copy BoxPsa 69:25 - (LXX 68:26)γενηθήτω ἔπαυλις αὐτῶν ἠρημωμένη G2049 καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ ἔστω κατοικῶν
Unchecked Copy BoxPsa 79:7 - (LXX 78:7)ὅτι κατέφαγον τὸν Ιακωβ καὶ τὸν τόπον αὐτοῦ ἠρήμωσαν G2049
Unchecked Copy BoxIsa 1:7 - γῆ ὑμῶν ἔρημος αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίκαυστοι τὴν χώραν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι κατεσθίουσιν αὐτήν καὶ ἠρήμωται G2049 κατεστραμμένη ὑπὸ λαῶν ἀλλοτρίων
Unchecked Copy BoxIsa 6:11 - καὶ εἶπα ἕως πότε κύριε καὶ εἶπεν ἕως ἂν ἐρημωθῶσιν G2049 πόλεις παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι καὶ οἶκοι παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους καὶ γῆ καταλειφθήσεται ἔρημος
Unchecked Copy BoxIsa 11:15 - καὶ ἐρημώσει G2049 κύριος τὴν θάλασσαν Αἰγύπτου καὶ ἐπιβαλεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν πνεύματι βιαίῳ καὶ πατάξει ἑπτὰ φάραγγας ὥστε διαπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν ὑποδήμασιν
Unchecked Copy BoxIsa 23:13 - καὶ εἰς γῆν Χαλδαίων καὶ αὕτη ἠρήμωται G2049 ἀπὸ τῶν Ἀσσυρίων οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται ὅτι τοῖχος αὐτῆς πέπτωκεν
Unchecked Copy BoxIsa 24:1 - ἰδοὺ κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει G2049 αὐτὴν καὶ ἀνακαλύψει τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ διασπερεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ
Unchecked Copy BoxIsa 24:10 - ἠρημώθη G2049 πᾶσα πόλις κλείσει οἰκίαν τοῦ μὴ εἰσελθεῖν
Unchecked Copy BoxIsa 33:8 - ἐρημωθήσονται G2049 γὰρ αἱ τούτων ὁδοί πέπαυται φόβος τῶν ἐθνῶν καὶ πρὸς τούτους διαθήκη αἴρεται καὶ οὐ μὴ λογίσησθε αὐτοὺς ἀνθρώπους
Unchecked Copy BoxIsa 34:10 - νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ οὐ σβεσθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον καὶ ἀναβήσεται καπνὸς αὐτῆς ἄνω εἰς γενεὰς ἐρημωθήσεται G2049 καὶ εἰς χρόνον πολύν
Unchecked Copy BoxIsa 37:18 - ἐπ᾽ ἀληθείας γὰρ ἠρήμωσαν G2049 βασιλεῖς Ἀσσυρίων τὴν οἰκουμένην ὅλην καὶ τὴν χώραν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxIsa 37:25 - καὶ ἔθηκα γέφυραν καὶ ἠρήμωσα G2049 ὕδατα καὶ πᾶσαν συναγωγὴν ὕδατος
Unchecked Copy BoxIsa 44:27 - λέγων τῇ ἀβύσσῳ ἐρημωθήσῃ G2049 καὶ τοὺς ποταμούς σου ξηρανῶ
Unchecked Copy BoxIsa 49:17 - καὶ ταχὺ οἰκοδομηθήσῃ ὑφ᾽ ὧν καθῃρέθης καὶ οἱ ἐρημώσαντές G2049 σε ἐκ σοῦ ἐξελεύσονται
Unchecked Copy BoxIsa 51:10 - ἐρημοῦσα G2049 θάλασσαν ὕδωρ ἀβύσσου πλῆθος θεῖσα τὰ βάθη τῆς θαλάσσης ὁδὸν διαβάσεως ῥυομένοις
Unchecked Copy BoxIsa 54:3 - ἔτι εἰς τὰ δεξιὰ καὶ εἰς τὰ ἀριστερὰ ἐκπέτασον καὶ τὸ σπέρμα σου ἔθνη κληρονομήσει καὶ πόλεις ἠρημωμένας G2049 κατοικιεῖς
Unchecked Copy BoxIsa 60:12 - τὰ γὰρ ἔθνη καὶ οἱ βασιλεῖς οἵτινες οὐ δουλεύσουσίν σοι ἀπολοῦνται καὶ τὰ ἔθνη ἐρημίᾳ ἐρημωθήσονται G2049
Unchecked Copy BoxJer 3:2 - ἆρον εἰς εὐθεῖαν τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδέ ποῦ οὐχὶ ἐξεφύρθης ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς ἐκάθισας αὐτοῖς ὡσεὶ κορώνη ἐρημουμένη G2049 καὶ ἐμίανας τὴν γῆν ἐν ταῖς πορνείαις σου καὶ ἐν ταῖς κακίαις σου
Unchecked Copy BoxJer 10:25 - ἔκχεον τὸν θυμόν σου ἐπὶ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα σε καὶ ἐπὶ γενεὰς αἳ τὸ ὄνομά σου οὐκ ἐπεκαλέσαντο ὅτι κατέφαγον τὸν Ιακωβ καὶ ἐξανήλωσαν αὐτὸν καὶ τὴν νομὴν αὐτοῦ ἠρήμωσαν G2049
Unchecked Copy BoxJer 26:9 - (LXX 33:9)ὅτι ἐπροφήτευσας τῷ ὀνόματι κυρίου λέγων ὥσπερ Σηλωμ ἔσται οἶκος οὗτος καὶ πόλις αὕτη ἐρημωθήσεται G2049 ἀπὸ κατοικούντων καὶ ἐξεκκλησιάσθη πᾶς λαὸς ἐπὶ Ιερεμιαν ἐν οἴκῳ κυρίου
Unchecked Copy BoxJer 33:10 - (LXX 40:10)οὕτως εἶπεν κύριος ἔτι ἀκουσθήσεται ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ὑμεῖς λέγετε ἔρημός ἐστιν ἀπὸ ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ ταῖς ἠρημωμέναις G2049 παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἄνθρωπον καὶ κτήνη
Unchecked Copy BoxJer 51:36 - (LXX 28:36)διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ κρινῶ τὴν ἀντίδικόν σου καὶ ἐκδικήσω τὴν ἐκδίκησίν σου καὶ ἐρημώσω G2049 τὴν θάλασσαν αὐτῆς καὶ ξηρανῶ τὴν πηγὴν αὐτῆς
Unchecked Copy BoxLam 1:1 - (LXX 1:0)καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ αἰχμαλωτισθῆναι τὸν Ισραηλ καὶ Ιερουσαλημ ἐρημωθῆναι G2049 ἐκάθισεν Ιερεμιας κλαίων καὶ ἐθρήνησεν τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ εἶπεν (1:1)πῶς ἐκάθισεν μόνη πόλις πεπληθυμμένη λαῶν ἐγενήθη ὡς χήρα πεπληθυμμένη ἐν ἔθνεσιν ἄρχουσα ἐν χώραις ἐγενήθη εἰς φόρον
Unchecked Copy BoxEze 26:2 - υἱὲ ἀνθρώπου ἀνθ᾽ ὧν εἶπεν Σορ ἐπὶ Ιερουσαλημ εὖγε συνετρίβη ἀπόλωλεν τὰ ἔθνη ἐπεστράφη πρός με πλήρης ἠρήμωται G2049
Unchecked Copy BoxEze 26:19 - ὅτι τάδε λέγει κύριος κύριος ὅταν δῶ σε πόλιν ἠρημωμένην G2049 ὡς τὰς πόλεις τὰς μὴ κατοικηθησομένας ἐν τῷ ἀναγαγεῖν με ἐπὶ σὲ τὴν ἄβυσσον καὶ κατακαλύψῃ σε ὕδωρ πολύ
Unchecked Copy BoxEze 29:12 - καὶ δώσω τὴν γῆν αὐτῆς ἀπώλειαν ἐν μέσῳ γῆς ἠρημωμένης G2049 καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων G2049 ἔσονται τεσσαράκοντα ἔτη καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας
Unchecked Copy BoxEze 30:7 - καὶ ἐρημωθήσεται G2049 ἐν μέσῳ χωρῶν ἠρημωμένων G2049 καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων G2049 ἔσονται
Unchecked Copy BoxEze 32:15 - ὅταν δῶ Αἴγυπτον εἰς ἀπώλειαν καὶ ἐρημωθῇ G2049 γῆ σὺν τῇ πληρώσει αὐτῆς ὅταν διασπείρω πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
Unchecked Copy BoxEze 33:24 - υἱὲ ἀνθρώπου οἱ κατοικοῦντες τὰς ἠρημωμένας G2049 ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ισραηλ λέγουσιν εἷς ἦν Αβρααμ καὶ κατέσχεν τὴν γῆν καὶ ἡμεῖς πλείους ἐσμέν ἡμῖν δέδοται γῆ εἰς κατάσχεσιν
Unchecked Copy BoxEze 33:27 - ζῶ ἐγώ εἰ μὴν οἱ ἐν ταῖς ἠρημωμέναις G2049 μαχαίρᾳ πεσοῦνται καὶ οἱ ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ δοθήσονται εἰς κατάβρωμα καὶ τοὺς ἐν ταῖς τετειχισμέναις καὶ τοὺς ἐν τοῖς σπηλαίοις θανάτῳ ἀποκτενῶ
Unchecked Copy BoxEze 33:28 - καὶ δώσω τὴν γῆν ἔρημον καὶ ἀπολεῖται ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς καὶ ἐρημωθήσεται G2049 τὰ ὄρη τοῦ Ισραηλ διὰ τὸ μὴ εἶναι διαπορευόμενον
Unchecked Copy BoxEze 33:29 - καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος καὶ ποιήσω τὴν γῆν αὐτῶν ἔρημον καὶ ἐρημωθήσεται G2049 διὰ πάντα τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐποίησαν
Unchecked Copy BoxEze 35:3 - καὶ εἰπόν τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ ὄρος Σηιρ καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ δώσω σε ἔρημον καὶ ἐρημωθήσῃ G2049
Unchecked Copy BoxEze 35:7 - καὶ δώσω τὸ ὄρος Σηιρ εἰς ἔρημον καὶ ἠρημωμένον G2049 καὶ ἀπολῶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀνθρώπους καὶ κτήνη
Unchecked Copy BoxEze 36:10 - καὶ πληθυνῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνθρώπους πᾶν οἶκον Ισραηλ εἰς τέλος καὶ κατοικηθήσονται αἱ πόλεις καὶ ἠρημωμένη G2049 οἰκοδομηθήσεται
Unchecked Copy BoxEze 38:12 - προνομεῦσαι προνομὴν καὶ σκυλεῦσαι σκῦλα αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι χεῖρά σου εἰς τὴν ἠρημωμένην G2049 κατῳκίσθη καὶ ἐπ᾽ ἔθνος συνηγμένον ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν πεποιηκότας κτήσεις κατοικοῦντας ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxDan 8:11 - καὶ ἕως οὗ ἀρχιστράτηγος ῥύσηται τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ δι᾽ αὐτὸν θυσία ἐρράχθη καὶ ἐγενήθη καὶ κατευοδώθη αὐτῷ καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωθήσεται G2049
Unchecked Copy BoxAmo 3:11 - (LXX 3:11)διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος θεός Τύρος κυκλόθεν γῆ σου ἐρημωθήσεται G2049 καὶ κατάξει ἐκ σοῦ ἰσχύν σου καὶ διαρπαγήσονται αἱ χῶραί σου
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan