LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2647 - katalyō

Choose a new font size and typeface
καταλύω
Transliteration
katalyō (Key)
Pronunciation
kat-al-oo'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 4:338,543

Strong’s Definitions

καταλύω katalýō, kat-al-oo'-o; from G2596 and G3089; to loosen down (disintegrate), i.e. (by implication) to demolish (literally or figuratively); specially (compare G2646) to halt for the night:—destroy, dissolve, be guest, lodge, come to nought, overthrow, throw down.


KJV Translation Count — Total: 17x

The KJV translates Strong's G2647 in the following manner: destroy (9x), throw down (3x), lodge (1x), guest (1x), come to nought (1x), overthrow (1x), dissolve (1x).

KJV Translation Count — Total: 17x
The KJV translates Strong's G2647 in the following manner: destroy (9x), throw down (3x), lodge (1x), guest (1x), come to nought (1x), overthrow (1x), dissolve (1x).
 1. to dissolve, disunite

  1. (what has been joined together), to destroy, demolish

  2. metaph. to overthrow i.e. render vain, deprive of success, bring to naught

   1. to subvert, overthrow

    1. of institutions, forms of government, laws, etc., to deprive of force, annul, abrogate, discard

  3. of travellers, to halt on a journey, to put up, lodge (the figurative expression originating in the circumstance that, to put up for the night, the straps and packs of the beasts of burden are unbound and taken off; or, more correctly from the fact that the traveller's garments, tied up when he is on the journey, are unloosed at it end)

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
καταλύω katalýō, kat-al-oo'-o; from G2596 and G3089; to loosen down (disintegrate), i.e. (by implication) to demolish (literally or figuratively); specially (compare G2646) to halt for the night:—destroy, dissolve, be guest, lodge, come to nought, overthrow, throw down.
STRONGS G2647:
καταλύω; future καταλύσω; 1 aorist κατέλυσα; 1 aorist passive κατελυθην; 1 future passive 3 person singular καταλυθήσεται; to dissolve, disunite (see, III. 4);
a. (what has been joined together) equivalent to to destroy, demolish: λίθους (A. V. throw down), Matthew 24:2; Mark 13:2; Luke 21:6; τόν ναόν, Matthew 26:61; Matthew 27:40; Mark 14:58; Mark 15:29; Acts 6:14; οἰκίαν, 2 Corinthians 5:1; universally opposed to οἰκοδομεῖν, Galatians 2:18 (2 Esdr. 5:12; Homer, Iliad 9, 24f; 2, 117; τευχη, Euripides, Tro. 819; γέφυραν, Herodian, 8, 4, 4 (2 edition, Bekker)).
b. metaphorically, to overthrow, i. e. to render vain, to deprive of success, to bring to naught: τήν βουλήν τό ἔργον, Acts 5:38 (τάς ἀπειλάς, 4 Macc. 4:16); τινα, to render fruitless one's desires, endeavors, etc. ibid. 39 G L T Tr WH (Plato, legg. 4, p. 714 c.); to subvert, overthrow: τό ἔργον τοῦ Θεοῦ (see ἀγαθός, 2), Romans 14:20. As in classical Greek from Herodotus down, of institutions, forms of government, laws, etc., to deprive of force, annul, abrogate, discard: τόν νόμον, Matthew 5:17 (2 Macc. 2:22; Xenophon, mem. 4, 4, 14; Isocrates paneg. § 55; Philost. v., Apoll. 4, 40).
c. of travelers, to halt on a journey, to put up, lodge (the figurative expression originating in the circumstance that, to put up for the night, the straps and packs of the beasts of burden are unbound and taken off; or, perhaps more correctly, from the fact that the traveler's garments, tied up when he is on the journey, are unloosed at its end; cf. ἀναλύω, 2): Luke 9:12; Luke 19:7; so in Greek writings from Thucydides, Xenophon, Plato down; the Sept. for לוּן, Genesis 19:2; Genesis 24:23, 25, etc.; Sir. 14:25, 27 Sir. 36:31; (cf. Buttmann, 145 (127)).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
19:2; 24:23; 24:25
Matthew
5:17; 24:2; 26:61; 27:40
Mark
13:2; 14:58; 15:29
Luke
9:12; 19:7; 21:6
Acts
5:38; 6:14
Romans
14:20
2 Corinthians
5:1
Galatians
2:18

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2647 matches the Greek καταλύω (katalyō),
which occurs 41 times in 39 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 19:2 - καὶ εἶπεν ἰδού κύριοι ἐκκλίνατε εἰς τὸν οἶκον τοῦ παιδὸς ὑμῶν καὶ καταλύσατε G2647 καὶ νίψασθε τοὺς πόδας ὑμῶν καὶ ὀρθρίσαντες ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν εἶπαν δέ οὐχί ἀλλ᾽ ἐν τῇ πλατείᾳ καταλύσομεν G2647
Unchecked Copy BoxGen 24:23 - καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὴν καὶ εἶπεν θυγάτηρ τίνος εἶ ἀνάγγειλόν μοι εἰ ἔστιν παρὰ τῷ πατρί σου τόπος ἡμῖν καταλῦσαι G2647
Unchecked Copy BoxGen 24:25 - καὶ εἶπεν αὐτῷ καὶ ἄχυρα καὶ χορτάσματα πολλὰ παρ᾽ ἡμῖν καὶ τόπος τοῦ καταλῦσαι G2647
Unchecked Copy BoxGen 26:17 - καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν Ισαακ καὶ κατέλυσεν G2647 ἐν τῇ φάραγγι Γεραρων καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxGen 42:27 - λύσας δὲ εἷς τὸν μάρσιππον αὐτοῦ δοῦναι χορτάσματα τοῖς ὄνοις αὐτοῦ οὗ κατέλυσαν G2647 εἶδεν τὸν δεσμὸν τοῦ ἀργυρίου αὐτοῦ καὶ ἦν ἐπάνω τοῦ στόματος τοῦ μαρσίππου
Unchecked Copy BoxGen 43:21 - ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤλθομεν εἰς τὸ καταλῦσαι G2647 καὶ ἠνοίξαμεν τοὺς μαρσίππους ἡμῶν καὶ τόδε τὸ ἀργύριον ἑκάστου ἐν τῷ μαρσίππῳ αὐτοῦ τὸ ἀργύριον ἡμῶν ἐν σταθμῷ ἀπεστρέψαμεν νῦν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν
Unchecked Copy BoxNum 22:8 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς καταλύσατε G2647 αὐτοῦ τὴν νύκτα καὶ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν πράγματα ἐὰν λαλήσῃ κύριος πρός με καὶ κατέμειναν οἱ ἄρχοντες Μωαβ παρὰ Βαλααμ
Unchecked Copy BoxNum 25:1 - καὶ κατέλυσεν G2647 Ισραηλ ἐν Σαττιν καὶ ἐβεβηλώθη λαὸς ἐκπορνεῦσαι εἰς τὰς θυγατέρας Μωαβ
Unchecked Copy BoxJos 2:1 - καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη ἐκ Σαττιν δύο νεανίσκους κατασκοπεῦσαι λέγων ἀνάβητε καὶ ἴδετε τὴν γῆν καὶ τὴν Ιεριχω καὶ πορευθέντες εἰσήλθοσαν οἱ δύο νεανίσκοι εἰς Ιεριχω καὶ εἰσήλθοσαν εἰς οἰκίαν γυναικὸς πόρνης ὄνομα Ρααβ καὶ κατέλυσαν G2647 ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxJos 3:1 - καὶ ὤρθρισεν Ἰησοῦς τὸ πρωί καὶ ἀπῆραν ἐκ Σαττιν καὶ ἤλθοσαν ἕως τοῦ Ιορδάνου καὶ κατέλυσαν G2647 ἐκεῖ πρὸ τοῦ διαβῆναι
Unchecked Copy BoxJdg 19:9 - καὶ ἀνέστη ἀνὴρ τοῦ ἀπελθεῖν αὐτὸς καὶ παλλακὴ αὐτοῦ καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ γαμβρὸς αὐτοῦ πατὴρ τῆς νεάνιδος ἰδοὺ δὴ εἰς ἑσπέραν κέκλικεν ἡμέρα κατάλυσον G2647 ὧδε ἔτι σήμερον καὶ ἀγαθυνθήτω ἡ καρδία σου καὶ ὀρθριεῖτε αὔριον εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν καὶ ἀπελεύσῃ εἰς τὸ σκήνωμά σου
Unchecked Copy BoxJdg 19:15 - καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ τοῦ εἰσελθεῖν καταλῦσαι G2647 ἐν Γαβαα καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐκάθισαν ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς πόλεως καὶ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ συνάγων αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον καταλῦσαι G2647
Unchecked Copy BoxJdg 19:20 - καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρεσβύτης εἰρήνη σοι πλὴν πᾶν τὸ ὑστέρημά σου ἐπ᾽ ἐμέ πλὴν ἐν τῇ πλατείᾳ μὴ καταλύσῃς G2647
Unchecked Copy BoxJdg 20:4 - καὶ ἀπεκρίθη ἀνὴρ Λευίτης ἀνὴρ τῆς γυναικὸς τῆς πεφονευμένης καὶ εἶπεν εἰς Γαβαα τῆς Βενιαμιν ἦλθον ἐγὼ καὶ παλλακή μου καταλῦσαι G2647
Unchecked Copy BoxRth 4:14 - καὶ εἶπαν αἱ γυναῖκες πρὸς Νωεμιν εὐλογητὸς κύριος ὃς οὐ κατέλυσέ G2647 σοι σήμερον τὸν ἀγχιστέα καὶ καλέσαι τὸ ὄνομά σου ἐν Ισραηλ
Unchecked Copy Box2Sa 17:8 - καὶ εἶπεν Χουσι σὺ οἶδας τὸν πατέρα σου καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ὅτι δυνατοί εἰσιν σφόδρα καὶ κατάπικροι τῇ ψυχῇ αὐτῶν ὡς ἄρκος ἠτεκνωμένη ἐν ἀγρῷ καὶ ὡς ὗς τραχεῖα ἐν τῷ πεδίῳ καὶ πατήρ σου ἀνὴρ πολεμιστὴς καὶ οὐ μὴ καταλύσῃ G2647 τὸν λαόν
Unchecked Copy Box1Ki 19:9 - καὶ εἰσῆλθεν ἐκεῖ εἰς τὸ σπήλαιον καὶ κατέλυσεν G2647 ἐκεῖ καὶ ἰδοὺ ῥῆμα κυρίου πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν τί σὺ ἐνταῦθα Ηλιου
Unchecked Copy Box2Ch 23:8 - καὶ ἐποίησαν οἱ Λευῖται καὶ πᾶς Ιουδα κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο Ιωδαε ὁ ἱερεύς καὶ ἔλαβον ἕκαστος τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς τοῦ σαββάτου ἕως ἐξόδου τοῦ σαββάτου ὅτι οὐ κατέλυσεν G2647 Ιωδαε τὰς ἐφημερίας
Unchecked Copy BoxEzr 5:12 - αὐτοῖς ἀφ᾽ ὅτε δὲ παρώργισαν οἱ πατέρες ἡμῶν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος τοῦ Χαλδαίου καὶ τὸν οἶκον τοῦτον κατέλυσεν G2647 καὶ τὸν λαὸν ἀπῴκισεν εἰς Βαβυλῶνα
Unchecked Copy BoxPsa 8:2 - (LXX 8:3)ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου τοῦ καταλῦσαι G2647 ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν
Unchecked Copy BoxPsa 89:44 - (LXX 88:45)κατέλυσας G2647 ἀπὸ καθαρισμοῦ αὐτόν τὸν θρόνον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν κατέρραξας
Unchecked Copy BoxIsa 38:12 - ἐκ τῆς συγγενείας μου κατέλιπον τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς μου ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ ἐμοῦ ὥσπερ καταλύων G2647 σκηνὴν πήξας τὸ πνεῦμά μου παρ᾽ ἐμοὶ ἐγένετο ὡς ἱστὸς ἐρίθου ἐγγιζούσης ἐκτεμεῖν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ παρεδόθην
Unchecked Copy BoxJer 5:7 - ποίᾳ τούτων ἵλεως γένωμαί σοι οἱ υἱοί σου ἐγκατέλιπόν με καὶ ὤμνυον ἐν τοῖς οὐκ οὖσιν θεοῖς καὶ ἐχόρτασα αὐτούς καὶ ἐμοιχῶντο καὶ ἐν οἴκοις πορνῶν κατέλυον G2647
Unchecked Copy BoxJer 7:34 - καὶ καταλύσω G2647 ἐκ πόλεων Ιουδα καὶ ἐκ διόδων Ιερουσαλημ φωνὴν εὐφραινομένων καὶ φωνὴν χαιρόντων φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης ὅτι εἰς ἐρήμωσιν ἔσται πᾶσα γῆ
Unchecked Copy BoxJer 16:9 - διότι τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ ἰδοὺ ἐγὼ καταλύω G2647 ἐκ τοῦ τόπου τούτου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν φωνὴν χαρᾶς καὶ φωνὴν εὐφροσύνης φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης
Unchecked Copy BoxJer 25:24 - (LXX 32:24)καὶ πάντας τοὺς συμμίκτους τοὺς καταλύοντας G2647 ἐν τῇ ἐρήμῳ
Unchecked Copy BoxJer 37:13 - (LXX 44:13)καὶ ἐγένετο αὐτὸς ἐν πύλῃ Βενιαμιν καὶ ἐκεῖ ἄνθρωπος παρ᾽ κατέλυεν G2647 Σαρουιας υἱὸς Σελεμιου υἱοῦ Ανανιου καὶ συνέλαβεν τὸν Ιερεμιαν λέγων πρὸς τοὺς Χαλδαίους σὺ φεύγεις
Unchecked Copy BoxJer 38:22 - (LXX 45:22)καὶ ἰδοὺ πᾶσαι αἱ γυναῖκες αἱ καταλειφθεῖσαι ἐν οἰκίᾳ βασιλέως Ιουδα ἐξήγοντο πρὸς ἄρχοντας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ αὗται ἔλεγον ἠπάτησάν σε καὶ δυνήσονταί σοι ἄνδρες εἰρηνικοί σου καὶ καταλύσουσιν G2647 ἐν ὀλισθήμασιν πόδας σου ἀπέστρεψαν ἀπὸ σοῦ
Unchecked Copy BoxJer 49:16 - (LXX 30:10) παιγνία σου ἐνεχείρησέν σοι ἰταμία καρδίας σου κατέλυσεν G2647 τρυμαλιὰς πετρῶν συνέλαβεν ἰσχὺν βουνοῦ ὑψηλοῦ ὅτι ὕψωσεν ὥσπερ ἀετὸς νοσσιὰν αὐτοῦ ἐκεῖθεν καθελῶ σε
Unchecked Copy BoxJer 49:31 - (LXX 30:26)ἀνάστηθι καὶ ἀνάβηθι ἐπ᾽ ἔθνος εὐσταθοῦν καθήμενον εἰς ἀναψυχήν οἷς οὔκ εἰσιν θύραι οὐ βάλανοι οὐ μοχλοί μόνοι καταλύουσιν G2647
Unchecked Copy BoxJer 51:43 - (LXX 28:43)ἐγενήθησαν αἱ πόλεις αὐτῆς γῆ ἄνυδρος καὶ ἄβατος οὐ κατοικήσει ἐν αὐτῇ οὐδὲ εἷς οὐδὲ μὴ καταλύσῃ G2647 ἐν αὐτῇ υἱὸς ἀνθρώπου
Unchecked Copy BoxLam 5:15 - κατέλυσεν G2647 χαρὰ καρδίας ἡμῶν ἐστράφη εἰς πένθος χορὸς ἡμῶν
Unchecked Copy BoxEze 16:8 - καὶ διῆλθον διὰ σοῦ καὶ εἶδόν σε καὶ ἰδοὺ καιρός σου καιρὸς καταλυόντων G2647 καὶ διεπέτασα τὰς πτέρυγάς μου ἐπὶ σὲ καὶ ἐκάλυψα τὴν ἀσχημοσύνην σου καὶ ὤμοσά σοι καὶ εἰσῆλθον ἐν διαθήκῃ μετὰ σοῦ λέγει κύριος καὶ ἐγένου μοι
Unchecked Copy BoxEze 21:30 - (LXX 21:35)ἀπόστρεφε μὴ καταλύσῃς G2647 ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ γεγέννησαι ἐν τῇ γῇ τῇ ἰδίᾳ σου κρινῶ σε
Unchecked Copy BoxEze 23:17 - καὶ ἤλθοσαν πρὸς αὐτὴν υἱοὶ Βαβυλῶνος εἰς κοίτην καταλυόντων G2647 καὶ ἐμίαινον αὐτὴν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς καὶ ἐμιάνθη ἐν αὐτοῖς καὶ ἀπέστη ψυχὴ αὐτῆς ἀπ᾽ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxEze 26:13 - καὶ καταλύσει G2647 τὸ πλῆθος τῶν μουσικῶν σου καὶ φωνὴ τῶν ψαλτηρίων σου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἔτι
Unchecked Copy BoxEze 26:17 - καὶ λήμψονται ἐπὶ σὲ θρῆνον καὶ ἐροῦσίν σοι πῶς κατελύθης G2647 ἐκ θαλάσσης πόλις ἐπαινεστὴ ἡ δοῦσα τὸν φόβον αὐτῆς πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν
Unchecked Copy BoxZep 2:7 - (LXX 2:7)καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴκου Ιουδα ἐπ᾽ αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς οἴκοις Ἀσκαλῶνος δείλης καταλύσουσιν G2647 ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ιουδα ὅτι ἐπέσκεπται αὐτοὺς κύριος θεὸς αὐτῶν καὶ ἀπέστρεψε τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxZec 5:4 - (LXX 5:4)καὶ ἐξοίσω αὐτό λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ κλέπτου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ ὀμνύοντος τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει καὶ καταλύσει G2647 ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ συντελέσει αὐτὸν καὶ τὰ ξύλα αὐτοῦ καὶ τοὺς λίθους αὐτοῦ
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan