LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G266 - hamartia

Choose a new font size and typeface
ἁμαρτία
Transliteration
hamartia (Key)
Pronunciation
ham-ar-tee'-ah
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
Strong’s Definitions

ἁμαρτία hamartía, ham-ar-tee'-ah; from G264; a sin (properly abstract):—offence, sin(-ful).


KJV Translation Count — Total: 174x

The KJV translates Strong's G266 in the following manner: sin (172x), sinful (1x), offense (1x).

KJV Translation Count — Total: 174x
The KJV translates Strong's G266 in the following manner: sin (172x), sinful (1x), offense (1x).
 1. equivalent to 264

  1. to be without a share in

  2. to miss the mark

  3. to err, be mistaken

  4. to miss or wander from the path of uprightness and honour, to do or go wrong

  5. to wander from the law of God, violate God's law, sin

 2. that which is done wrong, sin, an offence, a violation of the divine law in thought or in act

 3. collectively, the complex or aggregate of sins committed either by a single person or by many

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἁμαρτία hamartía, ham-ar-tee'-ah; from G264; a sin (properly abstract):—offence, sin(-ful).
STRONGS G266:
ἁμαρτία, -ας, , (from 2 aorist ἁμαρτεῖν, as ἀποτυχία from ἀποτυχεῖν), a failing to hit the mark (see ἁμαρτάνω). In Greek writings (from Aeschylus and Thucydides down). 1st, an error of the understanding (cf. Ackermann, Das Christl. im Plato, p. 59 Anm. 3 [English translation (S. R. Asbury, 1861), p. 57 n. 99]). 2nd, a bad action, evil deed.
In the N. T. always in an ethical sense, and
1. equivalent to τὸ ἁμαρτάνειν a sinning, whether it occurs by omission or commission, in thought and feeling or in speech and action (cf. Cicero, de fin. 3, 9): Romans 5:12f, 20; ὑφ’ ἁμαρτίαν εἶναι held down in sin, Romans 3:9; ἐπιμένειν τῇ ἁμαρτία, Romans 6:1; ἀποθνῄσκειν τῇ ἁμ. and ζῆν ἐν αὐτῇ, Romans 6:2; τὴν ἁμ. γινώσκειν, Romans 7:7; 2 Corinthians 5:21; νεκρὸς τῇ ἁμ. Romans 6:11; περὶ ἁμαρτίας to break the power of sin, Romans 8:3 [cf. Meyer]; σῶμα τῆς ἁμ. the body as the instrument of sin, Romans 6:6; ἀπάτη τῆς ἁμ. the craft by which sin is accustomed to deceive, Hebrews 3:13; ἄνθρωπος τῆς ἁμ. [ἀνομίας T Tr text WH text] the man so possessed by sin that he seems unable to exist without it, the man utterly given up to sin, 2 Thessalonians 2:3 [Winer's Grammar, § 34, 3 Note 2]. In this sense ἁμαρτία (equivalent to τὸ ἁμαρτάνειν) as a power exercising dominion over men (sin as a principle and power) is rhetorically represented as an imperial personage in the phrases ἁμ. βασιλεύει, κυριεύει, κατεργάζεται, Romans 5:21; Romans 6:12, 14; Romans 7:17, 20; δουλεύειν τῇ ἁμ. Romans 6:6; δοῦλος τῆς ἁμ. John 8:34 [WH brackets; G omits τῆς ἁμ.]; Romans 6:17; νόμος τῆς ἁμ. the dictate of sin or an impulse proceeding from it, Romans 7:23; Romans 8:2; δύναμις τῆς ἁμ. 1 Corinthians 15:56; (the prosopopæia occurs in Genesis 4:7 and, according to the reading ἁμαρτία, in Sir. 27:10). Thus, ἁμαρτία in sense, but not in signification, is the source whence the several evil acts proceed; but it never denotes vitiosity.
2. that which is done wrong, committed or resultant sin, an offence, a violation of the divine law in thought or in act ( ἁμαρτία ἐστὶν ἀνομία, 1 John 3:4);
a. generally: James 1:15; John 8:46 (where ἁμαρτ. must be taken to mean neither error, nor craft by which Jesus is corrupting the people, but sin viewed generally, as is well shown by Lücke at the passage and Ullmann in the Studien und Kritiken for 1842, p. 667ff [cf. his Sündlosigkeit Jesu, p. 66ff (English translation of the 7th edition, p. 71f)]; the thought is, 'If anyone convicts me of sin, then you may lawfully question the truth and divinity of my doctrine, for sin hinders the perception of truth'); χωρὶς ἁμαρτίας so that he did not commit sin, Hebrews 4:15; ποιεῖν ἁμαρτίαν and τήν ἁμ. John 8:34; 1 John 3:8; 2 Corinthians 11:7; 1 Peter 2:22; ἔχειν ἁμαρτίαν to have sin as though it were one's odious private property, or to have done something needing expiation, equivalent to to have committed sin, John 9:41; John 15:22, 24; John 19:11; 1 John 1:8 (so αἷμα ἔχειν, of one who has committed murder, Euripides, Or. 514); very often in the plural ἁμαρτίαι [in the Synoptative Gospels the singular occurs but once: Matthew 12:31]; 1 Thessalonians 2:16; [James 5:16 L T Tr WH]; Revelation 18:4f, etc.; πλῆθος ἁμαρτιῶν, James 5:20; 1 Peter 4:8; ποιεῖν ἁμαρτίας, James 5:15; also in the expressions ἄφεσις ἁμαρτιῶν, ἀφιέναι τὰς ἁμ., etc. (see ἀφίημι, 1 d.), in which the word does not of itself denote the guilt or penalty of sins, but the sins are conceived of as removed so to speak from God's sight, regarded by him as not having been done, and therefore are not punished. έν ἁμαρτ. σὺ ἐγεννήθης ὅλος thou wast covered all over with sins when thou wast born i. e. didst sin abundantly before thou wast born, John 9:34; ἐν ταῖς ἁμ..ἀποθνῄσκειν to die loaded with evil deeds therefore unreformed, John 8:24; ἔτι ἐν ἁμαρτίαις εἶναι still to have one's sins, namely, unexpiated, 1 Corinthians 15:17.
b. some particular evil deed: τὴν ἁμ. ταύτην, Acts 7:60; πᾶσα ἁμαρτία, Matthew 12:31; ἁμαρτία πρὸς θάνατον, 1 John 5:16 (an offence of such gravity that a Christian lapses from the state of ζωή received from Christ into the state of θάνατος (cf. θάνατος, 2) in which he was before he became united to Christ by faith; cf. Lücke, DeWette [especially Westcott, at the passage]).
3. collectively, the complex or aggregate of sins committed either by a single person or by many: αἴρειν τήν ἁμ. τοῦ κόσμου, John 1:29 (see αἴρω, 3 c.); ἀποθνῄσκειν ἐν τῇ ἁμ. John 8:21 (see 2 a. under the end); περί ἁμαρτίας, namely, θυσίας [Winers Grammar, 583 (542): Buttmann, 393 (336)], expiatory sacrifices, Hebrews 10:6 (according to the usage of the Sept., who sometimes so translate the Hebrew חֲטָאָה and חַטָּאת, e. g. Leviticus 5:11; Leviticus 7:27 (37); Psalm 39:7 (Ps. 40:7)); χωρὶς ἁμαρτίας having no fellowship with the sin which he is about [?] to expiate, Hebrews 9:28.
4. abstract for the concrete, equivalent to ἁμαρτωλός: Romans 7:7 ( νόμος ἁμαρτία, opposed to νόμος ἅγιος, Romans 7:12); 2 Corinthians 5:21 (τόν... ἁμαρτίαν ἐποίησεν he treated him, who knew not sin, as a sinner). Cf. Fritzsche on Romans, vol. i. 289ff; [see ἁμάρτημα; Trench, § lxvi.].
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
4:7
Leviticus
5:11; 7:27; 7:37
Psalms
39:7; 40:7
Matthew
12:31; 12:31
John
1:29; 8:21; 8:24; 8:34; 8:34; 8:46; 9:34; 9:41; 15:22; 15:24; 19:11
Acts
7:60
Romans
3:9; 5:12; 5:20; 5:21; 6:1; 6:2; 6:6; 6:6; 6:11; 6:12; 6:14; 6:17; 7:7; 7:7; 7:12; 7:17; 7:20; 7:23; 8:2; 8:3
1 Corinthians
15:17; 15:56
2 Corinthians
5:21; 5:21; 11:7
1 Thessalonians
2:16
2 Thessalonians
2:3
Hebrews
3:13; 4:15; 9:28; 10:6
James
1:15; 5:15; 5:16; 5:20
1 Peter
2:22; 4:8
1 John
1:8; 3:4; 3:8; 5:16
Revelation
18:4

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G266 matches the Greek ἁμαρτία (hamartia),
which occurs 399 times in 364 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 8 (Gen 15:16–Lev 7:18)

Unchecked Copy BoxGen 15:16 - τετάρτη δὲ γενεὰ ἀποστραφήσονται ὧδε οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι G266 τῶν Αμορραίων ἕως τοῦ νῦν
Unchecked Copy BoxGen 18:20 - εἶπεν δὲ κύριος κραυγὴ Σοδομων καὶ Γομορρας πεπλήθυνται καὶ αἱ ἁμαρτίαι G266 αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα
Unchecked Copy BoxGen 20:9 - καὶ ἐκάλεσεν Αβιμελεχ τὸν Αβρααμ καὶ εἶπεν αὐτῷ τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν μή τι ἡμάρτομεν εἰς σέ ὅτι ἐπήγαγες ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν μου ἁμαρτίαν G266 μεγάλην ἔργον οὐδεὶς ποιήσει πεποίηκάς μοι
Unchecked Copy BoxGen 41:9 - καὶ ἐλάλησεν ἀρχιοινοχόος πρὸς Φαραω λέγων τὴν ἁμαρτίαν G266 μου ἀναμιμνῄσκω σήμερον
Unchecked Copy BoxGen 42:21 - καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ναί ἐν ἁμαρτίᾳ G266 γάρ ἐσμεν περὶ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν ὅτι ὑπερείδομεν τὴν θλῖψιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ὅτε κατεδέετο ἡμῶν καὶ οὐκ εἰσηκούσαμεν αὐτοῦ ἕνεκεν τούτου ἐπῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς θλῖψις αὕτη
Unchecked Copy BoxGen 50:17 - οὕτως εἴπατε Ιωσηφ ἄφες αὐτοῖς τὴν ἀδικίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν G266 αὐτῶν ὅτι πονηρά σοι ἐνεδείξαντο καὶ νῦν δέξαι τὴν ἀδικίαν τῶν θεραπόντων τοῦ θεοῦ τοῦ πατρός σου καὶ ἔκλαυσεν Ιωσηφ λαλούντων αὐτῶν πρὸς αὐτόν
Unchecked Copy BoxExo 10:17 - προσδέξασθε οὖν μου τὴν ἁμαρτίαν G266 ἔτι νῦν καὶ προσεύξασθε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν καὶ περιελέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸν θάνατον τοῦτον
Unchecked Copy BoxExo 20:5 - οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος θεός σου θεὸς ζηλωτὴς ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας G266 πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσίν με
Unchecked Copy BoxExo 28:43 - καὶ ἕξει Ααρων αὐτὰ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὡς ἂν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ὅταν προσπορεύωνται λειτουργεῖν πρὸς τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἁγίου καὶ οὐκ ἐπάξονται πρὸς ἑαυτοὺς ἁμαρτίαν G266 ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν νόμιμον αἰώνιον αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν
Unchecked Copy BoxExo 29:14 - τὰ δὲ κρέα τοῦ μόσχου καὶ τὸ δέρμα καὶ τὴν κόπρον κατακαύσεις πυρὶ ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἁμαρτίας G266 γάρ ἐστιν
Unchecked Copy BoxExo 29:36 - καὶ τὸ μοσχάριον τῆς ἁμαρτίας G266 ποιήσεις τῇ ἡμέρᾳ τοῦ καθαρισμοῦ καὶ καθαριεῖς τὸ θυσιαστήριον ἐν τῷ ἁγιάζειν σε ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ χρίσεις αὐτὸ ὥστε ἁγιάσαι αὐτό
Unchecked Copy BoxExo 30:10 - καὶ ἐξιλάσεται ἐπ᾽ αὐτὸ Ααρων ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ καθαρισμοῦ τῶν ἁμαρτιῶν G266 τοῦ ἐξιλασμοῦ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ καθαριεῖ αὐτὸ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν ἅγιον τῶν ἁγίων ἐστὶν κυρίῳ
Unchecked Copy BoxExo 32:21 - καὶ εἶπεν Μωυσῆς τῷ Ααρων τί ἐποίησέν σοι λαὸς οὗτος ὅτι ἐπήγαγες ἐπ᾽ αὐτοὺς ἁμαρτίαν G266 μεγάλην
Unchecked Copy BoxExo 32:30 - καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον εἶπεν Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν ὑμεῖς ἡμαρτήκατε ἁμαρτίαν G266 μεγάλην καὶ νῦν ἀναβήσομαι πρὸς τὸν θεόν ἵνα ἐξιλάσωμαι περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 ὑμῶν
Unchecked Copy BoxExo 32:31 - ὑπέστρεψεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον καὶ εἶπεν δέομαι κύριε ἡμάρτηκεν λαὸς οὗτος ἁμαρτίαν G266 μεγάλην καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς θεοὺς χρυσοῦς
Unchecked Copy BoxExo 32:32 - καὶ νῦν εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν G266 ἄφες εἰ δὲ μή ἐξάλειψόν με ἐκ τῆς βίβλου σου ἧς ἔγραψας
Unchecked Copy BoxExo 32:34 - νυνὶ δὲ βάδιζε κατάβηθι καὶ ὁδήγησον τὸν λαὸν τοῦτον εἰς τὸν τόπον ὃν εἶπά σοι ἰδοὺ ἄγγελός μου προπορεύεται πρὸ προσώπου σου δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ ἐπισκέπτωμαι ἐπάξω ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν ἁμαρτίαν G266 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxExo 34:7 - καὶ δικαιοσύνην διατηρῶν καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας G266 καὶ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον ἐπάγων ἀνομίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἐπὶ τέκνα τέκνων ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεάν
Unchecked Copy BoxExo 34:9 - καὶ εἶπεν εἰ εὕρηκα χάριν ἐνώπιόν σου συμπορευθήτω κύριός μου μεθ᾽ ἡμῶν λαὸς γὰρ σκληροτράχηλός ἐστιν καὶ ἀφελεῖς σὺ τὰς ἁμαρτίας G266 ἡμῶν καὶ τὰς ἀνομίας ἡμῶν καὶ ἐσόμεθα σοί
Unchecked Copy BoxLev 4:3 - ἐὰν μὲν ἀρχιερεὺς κεχρισμένος ἁμάρτῃ τοῦ τὸν λαὸν ἁμαρτεῖν καὶ προσάξει περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 αὐτοῦ ἧς ἥμαρτεν μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον τῷ κυρίῳ περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxLev 4:8 - καὶ πᾶν τὸ στέαρ τοῦ μόσχου τοῦ τῆς ἁμαρτίας G266 περιελεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὰ ἐνδόσθια καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσθίων
Unchecked Copy BoxLev 4:14 - καὶ γνωσθῇ αὐτοῖς ἁμαρτία G266 ἣν ἥμαρτον ἐν αὐτῇ καὶ προσάξει συναγωγὴ μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 καὶ προσάξει αὐτὸν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Unchecked Copy BoxLev 4:20 - καὶ ποιήσει τὸν μόσχον ὃν τρόπον ἐποίησεν τὸν μόσχον τὸν τῆς ἁμαρτίας G266 οὕτως ποιηθήσεται καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῶν ἱερεύς καὶ ἀφεθήσεται αὐτοῖς ἁμαρτία G266
Unchecked Copy BoxLev 4:21 - καὶ ἐξοίσουσιν τὸν μόσχον ὅλον ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ κατακαύσουσιν τὸν μόσχον ὃν τρόπον κατέκαυσαν τὸν μόσχον τὸν πρότερον ἁμαρτία G266 συναγωγῆς ἐστιν
Unchecked Copy BoxLev 4:23 - καὶ γνωσθῇ αὐτῷ ἁμαρτία G266 ἣν ἥμαρτεν ἐν αὐτῇ καὶ προσοίσει τὸ δῶρον αὐτοῦ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἄρσεν ἄμωμον
Unchecked Copy BoxLev 4:24 - καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου καὶ σφάξουσιν αὐτὸν ἐν τόπῳ οὗ σφάζουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα ἐνώπιον κυρίου ἁμαρτία G266 ἐστίν
Unchecked Copy BoxLev 4:25 - καὶ ἐπιθήσει ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς ἁμαρτίας G266 τῷ δακτύλῳ ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ τὸ πᾶν αἷμα αὐτοῦ ἐκχεεῖ παρὰ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων
Unchecked Copy BoxLev 4:26 - καὶ τὸ πᾶν στέαρ αὐτοῦ ἀνοίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ὥσπερ τὸ στέαρ θυσίας σωτηρίου καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας G266 αὐτοῦ καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ
Unchecked Copy BoxLev 4:28 - καὶ γνωσθῇ αὐτῷ ἁμαρτία G266 ἣν ἥμαρτεν ἐν αὐτῇ καὶ οἴσει χίμαιραν ἐξ αἰγῶν θήλειαν ἄμωμον οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 ἧς ἥμαρτεν
Unchecked Copy BoxLev 4:29 - καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἁμαρτήματος αὐτοῦ καὶ σφάξουσιν τὴν χίμαιραν τὴν τῆς ἁμαρτίας G266 ἐν τόπῳ οὗ σφάζουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα
Unchecked Copy BoxLev 4:32 - ἐὰν δὲ πρόβατον προσενέγκῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ εἰς ἁμαρτίαν G266 θῆλυ ἄμωμον προσοίσει αὐτό
Unchecked Copy BoxLev 4:33 - καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ τῆς ἁμαρτίας G266 καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἐν τόπῳ οὗ σφάζουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα
Unchecked Copy BoxLev 4:34 - καὶ λαβὼν ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς ἁμαρτίας G266 τῷ δακτύλῳ ἐπιθήσει ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου τῆς ὁλοκαυτώσεως καὶ πᾶν αὐτοῦ τὸ αἷμα ἐκχεεῖ παρὰ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου τῆς ὁλοκαυτώσεως
Unchecked Copy BoxLev 4:35 - καὶ πᾶν αὐτοῦ τὸ στέαρ περιελεῖ ὃν τρόπον περιαιρεῖται στέαρ προβάτου ἐκ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου καὶ ἐπιθήσει αὐτὸ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα κυρίου καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 ἧς ἥμαρτεν καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ
Unchecked Copy BoxLev 5:1 - ἐὰν δὲ ψυχὴ ἁμάρτῃ καὶ ἀκούσῃ φωνὴν ὁρκισμοῦ καὶ οὗτος μάρτυς ἑώρακεν σύνοιδεν ἐὰν μὴ ἀπαγγείλῃ λήμψεται τὴν ἁμαρτίαν G266
Unchecked Copy BoxLev 5:5 - καὶ ἐξαγορεύσει τὴν ἁμαρτίαν G266 περὶ ὧν ἡμάρτηκεν κατ᾽ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxLev 5:6 - καὶ οἴσει περὶ ὧν ἐπλημμέλησεν κυρίῳ περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 ἧς ἥμαρτεν θῆλυ ἀπὸ τῶν προβάτων ἀμνάδα ἢ χίμαιραν ἐξ αἰγῶν περὶ ἁμαρτίας G266 καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 αὐτοῦ ἧς ἥμαρτεν καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἁμαρτία G266
Unchecked Copy BoxLev 5:7 - ἐὰν δὲ μὴ ἰσχύσῃ χεὶρ αὐτοῦ τὸ ἱκανὸν εἰς τὸ πρόβατον οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 αὐτοῦ ἧς ἥμαρτεν δύο τρυγόνας δύο νεοσσοὺς περιστερῶν κυρίῳ ἕνα περὶ ἁμαρτίας G266 καὶ ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα
Unchecked Copy BoxLev 5:8 - καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα καὶ προσάξει ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 πρότερον καὶ ἀποκνίσει ὁ ἱερεὺς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ σφονδύλου καὶ οὐ διελεῖ
Unchecked Copy BoxLev 5:9 - καὶ ῥανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ θυσιαστηρίου τὸ δὲ κατάλοιπον τοῦ αἵματος καταστραγγιεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου ἁμαρτίας G266 γάρ ἐστιν
Unchecked Copy BoxLev 5:10 - καὶ τὸ δεύτερον ποιήσει ὁλοκαύτωμα ὡς καθήκει καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 αὐτοῦ ἧς ἥμαρτεν καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ
Unchecked Copy BoxLev 5:11 - ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ αὐτοῦ χεὶρ ζεῦγος τρυγόνων δύο νεοσσοὺς περιστερῶν καὶ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ περὶ οὗ ἥμαρτεν τὸ δέκατον τοῦ οιφι σεμίδαλιν περὶ ἁμαρτίας G266 οὐκ ἐπιχεεῖ ἐπ᾽ αὐτὸ ἔλαιον οὐδὲ ἐπιθήσει ἐπ᾽ αὐτὸ λίβανον ὅτι περὶ ἁμαρτίας G266 ἐστίν
Unchecked Copy BoxLev 5:12 - καὶ οἴσει αὐτὸ πρὸς τὸν ἱερέα καὶ δραξάμενος ἱερεὺς ἀπ᾽ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κυρίῳ ἁμαρτία G266 ἐστίν
Unchecked Copy BoxLev 5:13 - καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 αὐτοῦ ἧς ἥμαρτεν ἐφ᾽ ἑνὸς τούτων καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔσται τῷ ἱερεῖ ὡς θυσία τῆς σεμιδάλεως
Unchecked Copy BoxLev 5:17 - καὶ ψυχή ἂν ἁμάρτῃ καὶ ποιήσῃ μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν κυρίου ὧν οὐ δεῖ ποιεῖν καὶ οὐκ ἔγνω καὶ πλημμελήσῃ καὶ λάβῃ τὴν ἁμαρτίαν G266
Unchecked Copy BoxLev 6:17 - (LXX 6:10)οὐ πεφθήσεται ἐζυμωμένη μερίδα αὐτὴν ἔδωκα αὐτοῖς ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου ἅγια ἁγίων ὥσπερ τὸ τῆς ἁμαρτίας G266 καὶ ὥσπερ τὸ τῆς πλημμελείας
Unchecked Copy BoxLev 6:25 - (LXX 6:18)λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων οὗτος νόμος τῆς ἁμαρτίας G266 ἐν τόπῳ οὗ σφάζουσιν τὸ ὁλοκαύτωμα σφάξουσιν τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 ἔναντι κυρίου ἅγια ἁγίων ἐστίν
Unchecked Copy BoxLev 6:30 - (LXX 6:23)καὶ πάντα τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 ὧν ἐὰν εἰσενεχθῇ ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἁγίῳ οὐ βρωθήσεται ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται
Unchecked Copy BoxLev 7:7 - ὥσπερ τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας G266 οὕτω καὶ τὸ τῆς πλημμελείας νόμος εἷς αὐτῶν ἱερεύς ὅστις ἐξιλάσεται ἐν αὐτῷ αὐτῷ ἔσται
Unchecked Copy BoxLev 7:18 - ἐὰν δὲ φαγὼν φάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ οὐ δεχθήσεται αὐτῷ τῷ προσφέροντι αὐτό οὐ λογισθήσεται αὐτῷ μίασμά ἐστιν δὲ ψυχή ἥτις ἐὰν φάγῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν ἁμαρτίαν G266 λήμψεται

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan