LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2719 - katesthiō

Choose a new font size and typeface
κατεσθίω
Transliteration
katesthiō (Key)
Pronunciation
kat-es-thee'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
From κατά (G2596) and ἐσθίω (G2068) (including its alternate)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

κατεσθίω katesthíō, kat-es-thee'-o; from G2596 and G2068 (including its alternate); to eat down, i.e. devour (literally or figuratively):—devour.


KJV Translation Count — Total: 15x

The KJV translates Strong's G2719 in the following manner: devour (10x), eat up (3x), devour up (2x).

KJV Translation Count — Total: 15x
The KJV translates Strong's G2719 in the following manner: devour (10x), eat up (3x), devour up (2x).
 1. to consume by eating, to eat up, devour

  1. of birds

  2. of a dragon

  3. of a man eating up the little book

 2. metaph.

  1. to devour i.e. squander, waste: substance

  2. to devour i.e. forcibly appropriate: widows' property

  3. to strip one of his goods

   1. to ruin (by the infliction of injuries)

  4. by fire, to devour i.e. to utterly consume, destroy

  5. of the consumption of the strength of body and mind by strong emotions

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
κατεσθίω katesthíō, kat-es-thee'-o; from G2596 and G2068 (including its alternate); to eat down, i.e. devour (literally or figuratively):—devour.
STRONGS G2719:
κατεσθίω, participle plural κατεσθοντες (Mark 12:40 Tr WH; see ἐσθίω and ἔσθω; cf. Fritzsche, Hdbch. z. d. Apokryphen, i., p. 150 (who says, 'The shorter form occurs frequently in the Sept., Leviticus 19:26; Sir. 20:15 (16), elsewhere almost exclusively poetic; see Alexander Buttmann (1873) Ausf. Sprachl. ii., p. 185' (cf. Veitch, under the word, ἐσθίω))); future καταφάγομαι (John 2:17 G L T Tr WH; see ἐσθίω); 2 aorist κατέφαγον; the Sept. for אָכַל;
1. properly, to consume by eating, to eat up, devour: τί, of birds, Matthew 13:4; Mark 4:4; Luke 8:5; of a dragon, Revelation 12:4; of a man, eating up the little book, i. e. eagerly taking its entire contents into his inmost soul, and, as we say, digesting it (borrowed from the figure in Ezekiel 2:10; Ezekiel 3:1-3, cf. Jeremiah 15:16): Revelation 10:9f.
2. Metaphorically, in various uses;
a. to devour i. e. squander, waste, substance: Luke 15:30 (often so in Greek writings from Homer, Odyssey 3, 315; 15, 12 down; devorare patrimonium, Catull. 29, 23).
b. to devour i. e. forcibly appropriate: τάς οἰκίας τῶν χηρῶν, widows' property, Matthew 23:14-13Rec.; Mark 12:40 (cf. Buttmann, 79 (69); Winer's Grammar, § 29, 2); Luke 20:47.
c. with an accusative of the person
α. to strip one of his goods: 2 Corinthians 11:20.
β. to ruin (by the infliction of injuries): Galatians 5:15.
d. of fire, to devour i. e. utterly consume, destroy: τινα, Revelation 11:5; Revelation 20:9.
e. of the consumption of the strength of body and mind by strong emotions: τινα, John 2:17 (Psalm 68:10 (Ps. 69:10); Josephus, Antiquities 7, 8, 1).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Leviticus
19:26
Psalms
68:10; 69:10
Jeremiah
15:16
Ezekiel
2:10; 3:1; 3:2; 3:3
Matthew
13:4
Mark
4:4; 12:40; 12:40
Luke
8:5; 15:30; 20:47
John
2:17; 2:17
2 Corinthians
11:20
Galatians
5:15
Revelation
10:9; 11:5; 12:4; 20:9

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2719 matches the Greek κατεσθίω (katesthiō),
which occurs 138 times in 124 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 3 (Gen 31:15–Psa 14:4)

Unchecked Copy BoxGen 31:15 - οὐχ ὡς αἱ ἀλλότριαι λελογίσμεθα αὐτῷ πέπρακεν γὰρ ἡμᾶς καὶ κατέφαγεν G2719 καταβρώσει τὸ ἀργύριον ἡμῶν
Unchecked Copy BoxGen 31:38 - ταῦτά μοι εἴκοσι ἔτη ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ αἶγές σου οὐκ ἠτεκνώθησαν κριοὺς τῶν προβάτων σου οὐ κατέφαγον G2719
Unchecked Copy BoxGen 37:20 - νῦν οὖν δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ ῥίψωμεν αὐτὸν εἰς ἕνα τῶν λάκκων καὶ ἐροῦμεν θηρίον πονηρὸν κατέφαγεν G2719 αὐτόν καὶ ὀψόμεθα τί ἔσται τὰ ἐνύπνια αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 37:33 - καὶ ἐπέγνω αὐτὸν καὶ εἶπεν χιτὼν τοῦ υἱοῦ μού ἐστιν θηρίον πονηρὸν κατέφαγεν G2719 αὐτόν θηρίον ἥρπασεν τὸν Ιωσηφ
Unchecked Copy BoxGen 40:17 - ἐν δὲ τῷ κανῷ τῷ ἐπάνω ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν ὧν βασιλεὺς Φαραω ἐσθίει ἔργον σιτοποιοῦ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατήσθιεν G2719 αὐτὰ ἀπὸ τοῦ κανοῦ τοῦ ἐπάνω τῆς κεφαλῆς μου
Unchecked Copy BoxGen 41:4 - καὶ κατέφαγον G2719 αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν τὰς ἑπτὰ βόας τὰς καλὰς τῷ εἴδει καὶ τὰς ἐκλεκτάς ἠγέρθη δὲ Φαραω
Unchecked Copy BoxGen 41:20 - καὶ κατέφαγον G2719 αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ τὰς ἑπτὰ βόας τὰς πρώτας τὰς καλὰς καὶ ἐκλεκτάς
Unchecked Copy BoxGen 43:2 - ἐγένετο δὲ ἡνίκα συνετέλεσαν καταφαγεῖν G2719 τὸν σῖτον ὃν ἤνεγκαν ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἶπεν αὐτοῖς πατὴρ αὐτῶν πάλιν πορευθέντες πρίασθε ἡμῖν μικρὰ βρώματα
Unchecked Copy BoxExo 10:5 - καὶ καλύψει τὴν ὄψιν τῆς γῆς καὶ οὐ δυνήσῃ κατιδεῖν τὴν γῆν καὶ κατέδεται G2719 πᾶν τὸ περισσὸν τῆς γῆς τὸ καταλειφθέν κατέλιπεν ὑμῖν χάλαζα καὶ κατέδεται G2719 πᾶν ξύλον τὸ φυόμενον ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxExo 10:12 - εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ἔκτεινον τὴν χεῖρα ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου καὶ ἀναβήτω ἀκρὶς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ κατέδεται G2719 πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν ξύλων ὃν ὑπελίπετο χάλαζα
Unchecked Copy BoxExo 10:15 - καὶ ἐκάλυψεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς καὶ ἐφθάρη γῆ καὶ κατέφαγεν G2719 πᾶσαν βοτάνην τῆς γῆς καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν ξύλων ὃς ὑπελείφθη ἀπὸ τῆς χαλάζης οὐχ ὑπελείφθη χλωρὸν οὐδὲν ἐν τοῖς ξύλοις καὶ ἐν πάσῃ βοτάνῃ τοῦ πεδίου ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxExo 15:7 - καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου καὶ κατέφαγεν G2719 αὐτοὺς ὡς καλάμην
Unchecked Copy BoxLev 9:24 - καὶ ἐξῆλθεν πῦρ παρὰ κυρίου καὶ κατέφαγεν G2719 τὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τά τε ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ στέατα καὶ εἶδεν πᾶς λαὸς καὶ ἐξέστη καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον
Unchecked Copy BoxLev 10:2 - καὶ ἐξῆλθεν πῦρ παρὰ κυρίου καὶ κατέφαγεν G2719 αὐτούς καὶ ἀπέθανον ἔναντι κυρίου
Unchecked Copy BoxLev 26:22 - καὶ ἀποστελῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰ θηρία τὰ ἄγρια τῆς γῆς καὶ κατέδεται G2719 ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσει τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ὀλιγοστοὺς ποιήσει ὑμᾶς καὶ ἐρημωθήσονται αἱ ὁδοὶ ὑμῶν
Unchecked Copy BoxLev 26:38 - καὶ ἀπολεῖσθε ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ κατέδεται G2719 ὑμᾶς γῆ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxNum 11:1 - καὶ ἦν λαὸς γογγύζων πονηρὰ ἔναντι κυρίου καὶ ἤκουσεν κύριος καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ καὶ ἐξεκαύθη ἐν αὐτοῖς πῦρ παρὰ κυρίου καὶ κατέφαγεν G2719 μέρος τι τῆς παρεμβολῆς
Unchecked Copy BoxNum 12:12 - μὴ γένηται ὡσεὶ ἴσον θανάτῳ ὡσεὶ ἔκτρωμα ἐκπορευόμενον ἐκ μήτρας μητρὸς καὶ κατεσθίει G2719 τὸ ἥμισυ τῶν σαρκῶν αὐτῆς
Unchecked Copy BoxNum 13:32 - καὶ ἐξήνεγκαν ἔκστασιν τῆς γῆς ἣν κατεσκέψαντο αὐτήν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγοντες τὴν γῆν ἣν παρήλθομεν αὐτὴν κατασκέψασθαι γῆ κατέσθουσα G2719 τοὺς κατοικοῦντας ἐπ᾽ αὐτῆς ἐστιν πᾶς λαός ὃν ἑωράκαμεν ἐν αὐτῇ ἄνδρες ὑπερμήκεις
Unchecked Copy BoxNum 16:35 - καὶ πῦρ ἐξῆλθεν παρὰ κυρίου καὶ κατέφαγεν G2719 τοὺς πεντήκοντα καὶ διακοσίους ἄνδρας τοὺς προσφέροντας τὸ θυμίαμα
Unchecked Copy BoxNum 21:28 - ὅτι πῦρ ἐξῆλθεν ἐξ Εσεβων φλὸξ ἐκ πόλεως Σηων καὶ κατέφαγεν G2719 ἕως Μωαβ καὶ κατέπιεν στήλας Αρνων
Unchecked Copy BoxNum 26:10 - καὶ ἀνοίξασα γῆ τὸ στόμα αὐτῆς κατέπιεν αὐτοὺς καὶ Κορε ἐν τῷ θανάτῳ τῆς συναγωγῆς αὐτοῦ ὅτε κατέφαγεν G2719 τὸ πῦρ τοὺς πεντήκοντα καὶ διακοσίους καὶ ἐγενήθησαν ἐν σημείῳ
Unchecked Copy BoxDeu 28:38 - σπέρμα πολὺ ἐξοίσεις εἰς τὸ πεδίον καὶ ὀλίγα εἰσοίσεις ὅτι κατέδεται G2719 αὐτὰ ἀκρίς
Unchecked Copy BoxDeu 28:39 - ἀμπελῶνα φυτεύσεις καὶ κατεργᾷ καὶ οἶνον οὐ πίεσαι οὐδὲ εὐφρανθήσῃ ἐξ αὐτοῦ ὅτι καταφάγεται G2719 αὐτὰ σκώληξ
Unchecked Copy BoxDeu 28:51 - καὶ κατέδεται G2719 τὰ ἔκγονα τῶν κτηνῶν σου καὶ τὰ γενήματα τῆς γῆς σου ὥστε μὴ καταλιπεῖν σοι σῖτον οἶνον ἔλαιον τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου ἕως ἂν ἀπολέσῃ σε
Unchecked Copy BoxDeu 28:55 - ὥστε δοῦναι ἑνὶ αὐτῶν ἀπὸ τῶν σαρκῶν τῶν τέκνων αὐτοῦ ὧν ἂν κατέσθῃ G2719 διὰ τὸ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῷ μηθὲν ἐν τῇ στενοχωρίᾳ σου καὶ ἐν τῇ θλίψει σου ἂν θλίψωσίν σε οἱ ἐχθροί σου ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου
Unchecked Copy BoxDeu 28:57 - καὶ τὸ χόριον αὐτῆς τὸ ἐξελθὸν διὰ τῶν μηρῶν αὐτῆς καὶ τὸ τέκνον ἂν τέκῃ καταφάγεται G2719 γὰρ αὐτὰ διὰ τὴν ἔνδειαν πάντων κρυφῇ ἐν τῇ στενοχωρίᾳ σου καὶ ἐν τῇ θλίψει σου θλίψει σε ἐχθρός σου ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου
Unchecked Copy BoxDeu 32:22 - ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ θυμοῦ μου καυθήσεται ἕως ᾅδου κάτω καταφάγεται G2719 γῆν καὶ τὰ γενήματα αὐτῆς φλέξει θεμέλια ὀρέων
Unchecked Copy BoxDeu 32:42 - μεθύσω τὰ βέλη μου ἀφ᾽ αἵματος καὶ μάχαιρά μου καταφάγεται G2719 κρέα ἀφ᾽ αἵματος τραυματιῶν καὶ αἰχμαλωσίας ἀπὸ κεφαλῆς ἀρχόντων ἐχθρῶν
Unchecked Copy BoxJdg 6:21 - καὶ ἐξέτεινεν ἄγγελος κυρίου τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου τῆς ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἥψατο τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἀζύμων καὶ ἀνήφθη πῦρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ κατέφαγεν G2719 τὰ κρέα καὶ τοὺς ἀζύμους καὶ ἄγγελος κυρίου ἀπῆλθεν ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJdg 9:15 - καὶ εἶπεν ῥάμνος πρὸς τὰ ξύλα εἰ ἐν ἀληθείᾳ ὑμεῖς χρίετέ με εἰς βασιλέα ἐφ᾽ ὑμῶν δεῦτε πεποίθατε ἐν τῇ σκέπῃ μου καὶ εἰ μή ἐξέλθοι πῦρ ἐκ τῆς ῥάμνου καὶ καταφάγοι G2719 τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου
Unchecked Copy BoxJdg 9:20 - καὶ εἰ μή ἐξέλθοι πῦρ ἐξ Αβιμελεχ καὶ καταφάγοι G2719 τοὺς ἄνδρας Σικιμων καὶ τὸν οἶκον Μααλλων καὶ εἰ μή ἐξέλθοι πῦρ ἀπὸ ἀνδρῶν Σικιμων καὶ ἐκ τοῦ οἴκου Μααλλων καὶ καταφάγοι G2719 τὸν Αβιμελεχ
Unchecked Copy Box2Sa 2:26 - καὶ ἐκάλεσεν Αβεννηρ Ιωαβ καὶ εἶπεν μὴ εἰς νῖκος καταφάγεται G2719 ῥομφαία οὐκ οἶδας ὅτι πικρὰ ἔσται εἰς τὰ ἔσχατα καὶ ἕως πότε οὐ μὴ εἴπῃς τῷ λαῷ ἀναστρέφειν ἀπὸ ὄπισθεν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν
Unchecked Copy Box2Sa 18:8 - καὶ ἐγένετο ἐκεῖ πόλεμος διεσπαρμένος ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς καὶ ἐπλεόνασεν δρυμὸς τοῦ καταφαγεῖν G2719 ἐκ τοῦ λαοῦ ὑπὲρ οὓς κατέφαγεν G2719 ἐν τῷ λαῷ μάχαιρα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Unchecked Copy Box2Sa 22:9 - ἀνέβη καπνὸς ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἐκ στόματος αὐτοῦ κατέδεται G2719 ἄνθρακες ἐξεκαύθησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Ki 16:4 - τὸν τεθνηκότα τοῦ Βαασα ἐν τῇ πόλει καταφάγονται G2719 αὐτὸν οἱ κύνες καὶ τὸν τεθνηκότα αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ καταφάγονται G2719 αὐτὸν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
Unchecked Copy Box1Ki 18:38 - καὶ ἔπεσεν πῦρ παρὰ κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν G2719 τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ τὰς σχίδακας καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ θααλα καὶ τοὺς λίθους καὶ τὸν χοῦν ἐξέλιξεν τὸ πῦρ
Unchecked Copy Box1Ki 21:23 - (LXX 20:23)καὶ τῇ Ιεζαβελ ἐλάλησεν κύριος λέγων οἱ κύνες καταφάγονται G2719 αὐτὴν ἐν τῷ προτειχίσματι Ιεζραελ
Unchecked Copy Box2Ki 1:10 - καὶ ἀπεκρίθη Ηλιου καὶ εἶπεν πρὸς τὸν πεντηκόνταρχον καὶ εἰ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐγώ καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί G2719 σε καὶ τοὺς πεντήκοντά σου καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν G2719 αὐτὸν καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ki 1:12 - καὶ ἀπεκρίθη Ηλιου καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν εἰ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐγώ εἰμι καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί G2719 σε καὶ τοὺς πεντήκοντά σου καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν G2719 αὐτὸν καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ki 1:14 - ἰδοὺ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν G2719 τοὺς δύο πεντηκοντάρχους τοὺς πρώτους καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτῶν καὶ νῦν ἐντιμωθήτω δὴ ψυχὴ τῶν δούλων σου ἐν ὀφθαλμοῖς σου
Unchecked Copy Box2Ki 9:10 - καὶ τὴν Ιεζαβελ καταφάγονται G2719 οἱ κύνες ἐν τῇ μερίδι Ιεζραελ καὶ οὐκ ἔστιν θάπτων καὶ ἤνοιξεν τὴν θύραν καὶ ἔφυγεν
Unchecked Copy Box2Ki 9:36 - καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ καὶ εἶπεν λόγος κυρίου ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ηλιου τοῦ Θεσβίτου λέγων ἐν τῇ μερίδι Ιεζραελ καταφάγονται G2719 οἱ κύνες τὰς σάρκας Ιεζαβελ
Unchecked Copy Box2Ch 7:1 - καὶ ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων προσευχόμενος καὶ τὸ πῦρ κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν G2719 τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας καὶ δόξα κυρίου ἔπλησεν τὸν οἶκον
Unchecked Copy Box2Ch 7:13 - ἐὰν συσχῶ τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γένηται ὑετός καὶ ἐὰν ἐντείλωμαι τῇ ἀκρίδι καταφαγεῖν G2719 τὸ ξύλον καὶ ἐὰν ἀποστείλω θάνατον ἐν τῷ λαῷ μου
Unchecked Copy BoxJob 1:16 - ἔτι τούτου λαλοῦντος ἦλθεν ἕτερος ἄγγελος καὶ εἶπεν πρὸς Ιωβ πῦρ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέκαυσεν τὰ πρόβατα καὶ τοὺς ποιμένας κατέφαγεν G2719 ὁμοίως καὶ σωθεὶς ἐγὼ μόνος ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι
Unchecked Copy BoxJob 18:13 - βρωθείησαν αὐτοῦ κλῶνες ποδῶν κατέδεται G2719 δὲ τὰ ὡραῖα αὐτοῦ θάνατος
Unchecked Copy BoxJob 20:26 - πᾶν δὲ σκότος αὐτῷ ὑπομείναι κατέδεται G2719 αὐτὸν πῦρ ἄκαυστον κακώσαι δὲ αὐτοῦ ἐπήλυτος τὸν οἶκον
Unchecked Copy BoxJob 22:20 - εἰ μὴ ἠφανίσθη ἡ ὑπόστασις αὐτῶν καὶ τὸ κατάλειμμα αὐτῶν καταφάγεται G2719 πῦρ
Unchecked Copy BoxPsa 14:4 - (LXX 13:4)οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν οἱ κατεσθίοντες G2719 τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου τὸν κύριον οὐκ ἐπεκαλέσαντο

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/3 (Gen 31:15–Psa 14:4) Gen 31:15–Psa 14:4

2. LOAD PAGE 2 Psa 21:9–Hos 13:8

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan