LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2805 - klauthmos

Choose a new font size and typeface
κλαυθμός
Transliteration
klauthmos (Key)
Pronunciation
klowth-mos'
Listen
Part of Speech
masculine noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 3:725,436

Strong’s Definitions

κλαυθμός klauthmós, klowth-mos'; from G2799; lamentation:—wailing, weeping, × wept.


KJV Translation Count — Total: 9x

The KJV translates Strong's G2805 in the following manner: weeping (6x), wailing (2x), weep (1x).

KJV Translation Count — Total: 9x
The KJV translates Strong's G2805 in the following manner: weeping (6x), wailing (2x), weep (1x).
  1. weeping, lamentation

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
κλαυθμός klauthmós, klowth-mos'; from G2799; lamentation:—wailing, weeping, × wept.
STRONGS G2805:
κλαυθμός, κλαυθμοῦ, (κλαίω); from Homer down; the Sept. for בְּכִי; weeping, lamentation: Matthew 2:18; (Matthew 8:12); Matthew 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30; Luke 13:28; Acts 20:37.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
2:18; 8:12; 13:42; 13:50; 22:13; 24:51; 25:30
Luke
13:28
Acts
20:37

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2805 matches the Greek κλαυθμός (klauthmos),
which occurs 29 times in 29 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 45:2 - καὶ ἀφῆκεν φωνὴν μετὰ κλαυθμοῦ G2805 ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι καὶ ἀκουστὸν ἐγένετο εἰς τὸν οἶκον Φαραω
Unchecked Copy BoxGen 46:29 - ζεύξας δὲ Ιωσηφ τὰ ἅρματα αὐτοῦ ἀνέβη εἰς συνάντησιν Ισραηλ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καθ᾽ Ἡρώων πόλιν καὶ ὀφθεὶς αὐτῷ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν κλαυθμῷ G2805 πλείονι
Unchecked Copy BoxDeu 34:8 - καὶ ἔκλαυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν Μωυσῆν ἐν Αραβωθ Μωαβ ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω τριάκοντα ἡμέρας καὶ συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι πένθους κλαυθμοῦ G2805 Μωυσῆ
Unchecked Copy BoxJdg 21:2 - καὶ παρεγένοντο πᾶς λαὸς εἰς Μασσηφα καὶ Βαιθηλ καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἕως ἑσπέρας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν κλαυθμὸν G2805 μέγαν
Unchecked Copy Box2Sa 13:36 - καὶ ἐγένετο ἡνίκα συνετέλεσεν λαλῶν καὶ ἰδοὺ οἱ υἱοὶ τοῦ βασιλέως ἦλθαν καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν καί γε βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ ἔκλαυσαν κλαυθμὸν G2805 μέγαν σφόδρα
Unchecked Copy Box2Ki 20:3 - δή κύριε μνήσθητι δὴ ὅσα περιεπάτησα ἐνώπιόν σου ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν καρδίᾳ πλήρει καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου ἐποίησα καὶ ἔκλαυσεν Εζεκιας κλαυθμῷ G2805 μεγάλῳ
Unchecked Copy BoxEzr 3:13 - καὶ οὐκ ἦν λαὸς ἐπιγινώσκων φωνὴν σημασίας τῆς εὐφροσύνης ἀπὸ τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ G2805 τοῦ λαοῦ ὅτι λαὸς ἐκραύγασεν φωνῇ μεγάλῃ καὶ φωνὴ ἠκούετο ἕως ἀπὸ μακρόθεν
Unchecked Copy BoxJob 16:16 - γαστήρ μου συγκέκαυται ἀπὸ κλαυθμοῦ G2805 ἐπὶ δὲ βλεφάροις μου σκιά
Unchecked Copy BoxJob 30:31 - ἀπέβη δὲ εἰς πάθος μου κιθάρα δὲ ψαλμός μου εἰς κλαυθμὸν G2805 ἐμοί
Unchecked Copy BoxPsa 6:8 - (LXX 6:9)ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν ὅτι εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ G2805 μου
Unchecked Copy BoxPsa 30:5 - (LXX 29:6)ὅτι ὀργὴ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ καὶ ζωὴ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται κλαυθμὸς G2805 καὶ εἰς τὸ πρωὶ ἀγαλλίασις
Unchecked Copy BoxPsa 102:9 - (LXX 101:10)ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον καὶ τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθμοῦ G2805 ἐκίρνων
Unchecked Copy BoxIsa 15:3 - ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις αὐτῆς πάντες ὀλολύζετε μετὰ κλαυθμοῦ G2805
Unchecked Copy BoxIsa 16:9 - διὰ τοῦτο κλαύσομαι ὡς τὸν κλαυθμὸν G2805 Ιαζηρ ἄμπελον Σεβαμα τὰ δένδρα σου κατέβαλεν Εσεβων καὶ Ελεαλη ὅτι ἐπὶ τῷ θερισμῷ καὶ ἐπὶ τῷ τρυγήτῳ σου καταπατήσω καὶ πάντα πεσοῦνται
Unchecked Copy BoxIsa 22:12 - καὶ ἐκάλεσεν κύριος σαβαωθ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κλαυθμὸν G2805 καὶ κοπετὸν καὶ ξύρησιν καὶ ζῶσιν σάκκων
Unchecked Copy BoxIsa 30:19 - διότι λαὸς ἅγιος ἐν Σιων οἰκήσει καὶ Ιερουσαλημ κλαυθμῷ G2805 ἔκλαυσεν ἐλέησόν με ἐλεήσει σε τὴν φωνὴν τῆς κραυγῆς σου ἡνίκα εἶδεν ἐπήκουσέν σου
Unchecked Copy BoxIsa 38:3 - λέγων μνήσθητι κύριε ὡς ἐπορεύθην ἐνώπιόν σου μετὰ ἀληθείας ἐν καρδίᾳ ἀληθινῇ καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιόν σου ἐποίησα καὶ ἔκλαυσεν Εζεκιας κλαυθμῷ G2805 μεγάλῳ
Unchecked Copy BoxIsa 65:19 - καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ λαῷ μου καὶ οὐκέτι μὴ ἀκουσθῇ ἐν αὐτῇ φωνὴ κλαυθμοῦ G2805 οὐδὲ φωνὴ κραυγῆς
Unchecked Copy BoxJer 3:21 - φωνὴ ἐκ χειλέων ἠκούσθη κλαυθμοῦ G2805 καὶ δεήσεως υἱῶν Ισραηλ ὅτι ἠδίκησαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἐπελάθοντο θεοῦ ἁγίου αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 22:10 - μὴ κλαίετε τὸν τεθνηκότα μηδὲ θρηνεῖτε αὐτόν κλαύσατε κλαυθμῷ G2805 τὸν ἐκπορευόμενον ὅτι οὐκ ἐπιστρέψει ἔτι καὶ οὐ μὴ ἴδῃ τὴν γῆν πατρίδος αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJer 31:9 - (LXX 38:9)ἐν κλαυθμῷ G2805 ἐξῆλθον καὶ ἐν παρακλήσει ἀνάξω αὐτοὺς αὐλίζων ἐπὶ διώρυγας ὑδάτων ἐν ὁδῷ ὀρθῇ καὶ οὐ μὴ πλανηθῶσιν ἐν αὐτῇ ὅτι ἐγενόμην τῷ Ισραηλ εἰς πατέρα καὶ Εφραιμ πρωτότοκός μού ἐστιν
Unchecked Copy BoxJer 31:15 - (LXX 38:15)οὕτως εἶπεν κύριος φωνὴ ἐν Ραμα ἠκούσθη θρήνου καὶ κλαυθμοῦ G2805 καὶ ὀδυρμοῦ Ραχηλ ἀποκλαιομένη οὐκ ἤθελεν παύσασθαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς ὅτι οὐκ εἰσίν
Unchecked Copy BoxJer 31:16 - (LXX 38:16)οὕτως εἶπεν κύριος διαλιπέτω φωνή σου ἀπὸ κλαυθμοῦ G2805 καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ἀπὸ δακρύων σου ὅτι ἔστιν μισθὸς τοῖς σοῖς ἔργοις καὶ ἐπιστρέψουσιν ἐκ γῆς ἐχθρῶν
Unchecked Copy BoxJer 48:5 - (LXX 31:5)ὅτι ἐπλήσθη Αλαωθ ἐν κλαυθμῷ G2805 ἀναβήσεται κλαίων ἐν ὁδῷ Ωρωναιμ κραυγὴν συντρίμματος ἠκούσατε
Unchecked Copy BoxJer 48:32 - (LXX 31:32)ὡς κλαυθμὸν G2805 Ιαζηρ ἀποκλαύσομαί σοι ἄμπελος Σεβημα κλήματά σου διῆλθεν θάλασσαν Ιαζηρ ἥψαντο ἐπὶ ὀπώραν σου ἐπὶ τρυγηταῖς σου ὄλεθρος ἐπέπεσεν
Unchecked Copy BoxLam 5:13 - ἐκλεκτοὶ κλαυθμὸν G2805 ἀνέλαβον καὶ νεανίσκοι ἐν ξύλῳ ἠσθένησαν
Unchecked Copy BoxJoe 2:12 - καὶ νῦν λέγει κύριος θεὸς ὑμῶν ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθμῷ G2805 καὶ ἐν κοπετῷ
Unchecked Copy BoxMic 7:4 - (LXX 7:4)τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν ὡς σὴς ἐκτρώγων καὶ βαδίζων ἐπὶ κανόνος ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς οὐαὶ οὐαί αἱ ἐκδικήσεις σου ἥκασιν νῦν ἔσονται κλαυθμοὶ G2805 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxMal 2:13 - (LXX 2:13)καὶ ταῦτα ἐμίσουν ἐποιεῖτε ἐκαλύπτετε δάκρυσιν τὸ θυσιαστήριον κυρίου καὶ κλαυθμῷ G2805 καὶ στεναγμῷ ἐκ κόπων ἔτι ἄξιον ἐπιβλέψαι εἰς θυσίαν λαβεῖν δεκτὸν ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan