LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3539 - noeō

Choose a new font size and typeface
νοέω
Transliteration
noeō (Key)
Pronunciation
noy-eh'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 4:948,636

Strong’s Definitions

νοιέω noiéō, noy-eh'-o; from G3563; to exercise the mind (observe), i.e. (figuratively) to comprehend, heed:—consider, perceive, think, understand.


KJV Translation Count — Total: 14x

The KJV translates Strong's G3539 in the following manner: understand (10x), perceive (2x), consider (1x), think (1x).

KJV Translation Count — Total: 14x
The KJV translates Strong's G3539 in the following manner: understand (10x), perceive (2x), consider (1x), think (1x).
  1. to perceive with the mind, to understand, to have understanding

  2. to think upon, heed, ponder, consider

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
νοιέω noiéō, noy-eh'-o; from G3563; to exercise the mind (observe), i.e. (figuratively) to comprehend, heed:—consider, perceive, think, understand.
STRONGS G3539:
νοέω, νόω; 1 aorist ἐνόησα; (present passive participle (neuter plural) νωυμενα); (νοῦς); from Homer down; the Sept. for הַבִין and הִתְבּונֵן, and for הִשְׂכִּיל;
1. to perceive with the mind, to understand: absolutely, with the addition τῇ καρδία, John 12:40 (Isaiah 44:18); with an accusative of the thing, Ephesians 3:4, 20; 1 Timothy 1:7; passive: Romans 1:20; followed by ὅτι, Matthew 15:17; Matthew 16:11; Mark 7:18; followed by an accusative with an infinitive, Hebrews 11:3; the absolute equivalent to to have understanding: Matthew 16:9; Mark 8:17.
2. to think upon, heed, ponder, consider: ὀείτω, namely, let him attend to the events that occur, which will show the time to flee, Matthew 24:15; Mark 13:14; (similarly νόει (R G ) λέγω, 2 Timothy 2:7). (Compare: εὐνοέω, κατανοέω, μετανοέω, προνοέω, ὑπονοέω.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Isaiah
44:18
Matthew
15:17; 16:9; 16:11; 24:15
Mark
7:18; 8:17; 13:14
John
12:40
Romans
1:20
Ephesians
3:4; 3:20
1 Timothy
1:7
2 Timothy
2:7
Hebrews
11:3

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3539 matches the Greek νοέω (noeō),
which occurs 24 times in 23 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy Box1Sa 4:20 - καὶ ἐν τῷ καιρῷ αὐτῆς ἀποθνῄσκει καὶ εἶπον αὐτῇ αἱ γυναῖκες αἱ παρεστηκυῖαι αὐτῇ μὴ φοβοῦ ὅτι υἱὸν τέτοκας καὶ οὐκ ἀπεκρίθη καὶ οὐκ ἐνόησεν G3539 καρδία αὐτῆς
Unchecked Copy Box2Sa 12:19 - καὶ συνῆκεν Δαυιδ ὅτι οἱ παῖδες αὐτοῦ ψιθυρίζουσιν καὶ ἐνόησεν G3539 Δαυιδ ὅτι τέθνηκεν τὸ παιδάριον καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ εἰ τέθνηκεν τὸ παιδάριον καὶ εἶπαν τέθνηκεν
Unchecked Copy Box2Sa 20:15 - καὶ παρεγενήθησαν καὶ ἐπολιόρκουν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν Αβελ καὶ τὴν Βαιθμαχα καὶ ἐξέχεαν πρόσχωμα πρὸς τὴν πόλιν καὶ ἔστη ἐν τῷ προτειχίσματι καὶ πᾶς λαὸς μετὰ Ιωαβ ἐνοοῦσαν G3539 καταβαλεῖν τὸ τεῖχος
Unchecked Copy BoxJob 33:3 - καθαρά μου καρδία ῥήμασιν σύνεσις δὲ χειλέων μου καθαρὰ νοήσει G3539
Unchecked Copy BoxJob 33:23 - ἐὰν ὦσιν χίλιοι ἄγγελοι θανατηφόροι εἷς αὐτῶν οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν ἐὰν νοήσῃ G3539 τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι ἐπὶ κύριον ἀναγγείλῃ δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαυτοῦ μέμψιν τὴν δὲ ἄνοιαν αὐτοῦ δείξῃ
Unchecked Copy BoxPro 1:2 - γνῶναι σοφίαν καὶ παιδείαν νοῆσαί G3539 τε λόγους φρονήσεως
Unchecked Copy BoxPro 1:3 - δέξασθαί τε στροφὰς λόγων νοῆσαί G3539 τε δικαιοσύνην ἀληθῆ καὶ κρίμα κατευθύνειν
Unchecked Copy BoxPro 1:6 - νοήσει G3539 τε παραβολὴν καὶ σκοτεινὸν λόγον ῥήσεις τε σοφῶν καὶ αἰνίγματα
Unchecked Copy BoxPro 8:5 - νοήσατε G3539 ἄκακοι πανουργίαν οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν
Unchecked Copy BoxPro 16:23 - καρδία σοφοῦ νοήσει G3539 τὰ ἀπὸ τοῦ ἰδίου στόματος ἐπὶ δὲ χείλεσιν φορέσει ἐπιγνωμοσύνην
Unchecked Copy BoxPro 19:25 - λοιμοῦ μαστιγουμένου ἄφρων πανουργότερος γίνεται ἐὰν δὲ ἐλέγχῃς ἄνδρα φρόνιμον νοήσει G3539 αἴσθησιν
Unchecked Copy BoxPro 20:24 - παρὰ κυρίου εὐθύνεται τὰ διαβήματα ἀνδρί θνητὸς δὲ πῶς ἂν νοήσαι G3539 τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPro 23:1 - ἐὰν καθίσῃς δειπνεῖν ἐπὶ τραπέζης δυναστῶν νοητῶς νόει G3539 τὰ παρατιθέμενά σοι
Unchecked Copy BoxPro 28:5 - (LXX 35:5)ἄνδρες κακοὶ οὐ νοήσουσιν G3539 κρίμα οἱ δὲ ζητοῦντες τὸν κύριον συνήσουσιν ἐν παντί
Unchecked Copy BoxPro 29:19 - (LXX 36:19)λόγοις οὐ παιδευθήσεται οἰκέτης σκληρός ἐὰν γὰρ καὶ νοήσῃ G3539 ἀλλ᾽ οὐχ ὑπακούσεται
Unchecked Copy BoxPro 30:18 - τρία δέ ἐστιν ἀδύνατά μοι νοῆσαι G3539 καὶ τὸ τέταρτον οὐκ ἐπιγινώσκω
Unchecked Copy BoxIsa 32:6 - γὰρ μωρὸς μωρὰ λαλήσει καὶ καρδία αὐτοῦ μάταια νοήσει G3539 τοῦ συντελεῖν ἄνομα καὶ λαλεῖν πρὸς κύριον πλάνησιν τοῦ διασπεῖραι ψυχὰς πεινώσας καὶ τὰς ψυχὰς τὰς διψώσας κενὰς ποιῆσαι
Unchecked Copy BoxIsa 44:18 - οὐκ ἔγνωσαν φρονῆσαι ὅτι ἀπημαυρώθησαν τοῦ βλέπειν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν καὶ τοῦ νοῆσαι G3539 τῇ καρδίᾳ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxIsa 47:7 - καὶ εἶπας εἰς τὸν αἰῶνα ἔσομαι ἄρχουσα οὐκ ἐνόησας G3539 ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ σου οὐδὲ ἐμνήσθης τὰ ἔσχατα
Unchecked Copy BoxJer 2:10 - διότι διέλθετε εἰς νήσους Χεττιιμ καὶ ἴδετε καὶ εἰς Κηδαρ ἀποστείλατε καὶ νοήσατε G3539 σφόδρα καὶ ἴδετε εἰ γέγονεν τοιαῦτα
Unchecked Copy BoxJer 10:21 - ὅτι οἱ ποιμένες ἠφρονεύσαντο καὶ τὸν κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν διὰ τοῦτο οὐκ ἐνόησεν G3539 πᾶσα νομὴ καὶ διεσκορπίσθησαν
Unchecked Copy BoxJer 20:11 - καὶ κύριος μετ᾽ ἐμοῦ καθὼς μαχητὴς ἰσχύων διὰ τοῦτο ἐδίωξαν καὶ νοῆσαι G3539 οὐκ ἠδύναντο ᾐσχύνθησαν σφόδρα ὅτι οὐκ ἐνόησαν G3539 ἀτιμίας αὐτῶν αἳ δι᾽ αἰῶνος οὐκ ἐπιλησθήσονται
Unchecked Copy BoxJer 23:20 - καὶ οὐκέτι ἀποστρέψει θυμὸς κυρίου ἕως ἂν ποιήσῃ αὐτὸ καὶ ἕως ἂν ἀναστήσῃ αὐτὸ ἀπὸ ἐγχειρήματος καρδίας αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν νοήσουσιν G3539 αὐτά
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan