LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G40 - hagios

Choose a new font size and typeface
ἅγιος
Transliteration
hagios (Key)
Pronunciation
hag'-ee-os
Listen
Part of Speech
adjective
Root Word (Etymology)
From hagos (an awful thing) [cf ἁγνός (G53), חָג (H2282)]
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:88,14

Trench's Synonyms: lxxxviii. ἱερός, ὅσιος, ἅγιος, ἁγνός.

Strong’s Definitions

ἅγιος hágios, hag'-ee-os; from ἅγος hágos (an awful thing) (compare G53, G2282); sacred (physically, pure, morally blameless or religious, ceremonially, consecrated):—(most) holy (one, thing), saint.


KJV Translation Count — Total: 229x

The KJV translates Strong's G40 in the following manner: holy (161x), saints (61x), Holy One (4x), miscellaneous (3x).

KJV Translation Count — Total: 229x
The KJV translates Strong's G40 in the following manner: holy (161x), saints (61x), Holy One (4x), miscellaneous (3x).
  1. most holy thing, a saint

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἅγιος hágios, hag'-ee-os; from ἅγος hágos (an awful thing) (compare G53, G2282); sacred (physically, pure, morally blameless or religious, ceremonially, consecrated):—(most) holy (one, thing), saint.
STRONGS G40:
ἅγιος, , -ον, (from τὸ ἄγος religious awe, reverence; ἄζω, ἅζομαι, to venerate, revere, especially the gods, parents [Curtius, § 118]), rare in secular authors; very frequent in the sacred writings; in the Sept. for קָדושׁ;
1. properly reverend, worthy of veneration: τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ, Luke 1:49; God, on account of his incomparable majesty, Revelation 4:8 (Isaiah 6:3, etc.), equivalent to ἔνδοξος. Hence, used:
a. of things which on account of some connection with God possess a certain distinction and claim to reverence, as places sacred to God which are not to be profaned, Acts 7:33; τόπος ἅγιος the temple, Matthew 24:15 (on which passage see βδέλυγμα, c.); Acts 6:13; Acts 21:28; the holy land or Palestine, 2 Macc. 1:29; 2 Macc. 2:18; τὸ ἅγιον and τὰ ἅγια [Winer's Grammar, 177 (167)] the temple, Hebrews 9:1, 24 (cf. Bleek on Heb. vol. ii. 2, p. 477f); specifically that part of the temple or tabernacle which is called 'the holy place' (מִקְדָּשׁ, Ezekiel 37:28; Ezekiel 45:18), Hebrews 9:2 [here Rec.st reads ἅγια]; ἅγια ἁγίων [Winer's Grammar, 246 (231), cf. Exodus 29:37; Exodus 30:10, etc.] the most hallowed portion of the temple, 'the holy of holies,' (Exodus 26:33 [cf. Josephus, Antiquities 3, 6, 4]), Hebrews 9:3, in reference to which the simple τὰ ἅγια is also used: Hebrews 9:8, 25; Hebrews 10:19; Hebrews 13:11; figuratively of heaven, Hebrews 8:2; Hebrews 9:8, 12; Hebrews 10:19; ἅγια πόλις Jerusalem, on account of the temple there, Matthew 4:5; Matthew 27:53; Revelation 11:2; Revelation 21:2; Revelation 22:19 (Isaiah 48:2; Nehemiah 11:1, 18 [Complutensian LXX], etc.); τὸ ὄρος τὸ ἅγιον, because Christ's transfiguration occurred there, 2 Peter 1:18; (θεοῦ) ἁγία διαθήκη i. e. which is the more sacred because made by God himself, Luke 1:72; τὸ ἅγιον, that worshipful offspring of divine power, Luke 1:35; the blessing of the gospel, Matthew 7:6; ἁγιωτάτη πίστις, faith (quae creditur i. e. the object of faith) which came from God and is therefore to be heeded most sacredly, Jude 1:20; in the same sense ἁγία ἐντολή, 2 Peter 2:21; κλῆσις ἁγία, because it is the invitation of God and claims us as his, 2 Timothy 1:9; ἅγιαι γραφαί (τὰ βιβλία τὰ ἅγια, 1 Macc. 12:9), which came from God and contain his Words, Romans 1:2.
b. of persons whose services God employs; as for example, apostles, Ephesians 3:5; angels, 1 Thessalonians 3:13; Matthew 25:31 [Rec.]; Revelation 14:10; Jude 1:14; prophets, Acts 3:21; Luke 1:70 (Wis. 11:1); (οἱ) ἅγιοι (τοῦ) θεοῦ ἄνθρωποι, 2 Peter 1:21 [R G L Tr text]; worthies of the O. T. accepted by God for their piety, Matthew 27:52; 1 Peter 3:5.
2. set apart for God, to be, as it were, exclusively his; followed by a genitive or a dative: τῷ κυρίῳ, Luke 2:23; τοῦ θεοῦ (equivalent to ἐκλεκτὸς τοῦ θεοῦ) of Christ, Mark 1:24; Luke 4:34, and according to the true reading in John 6:69, cf. John 10:36; he is called also ἅγιος παῖς τοῦ θεοῦ, Acts 4:30, and simply ἅγιος, 1 John 2:20.
Just as the Israelites claimed for themselves the title οἱ ἅγιοι, because God selected them from the other nations to lead a life acceptable to him and rejoice in his favor and protection (Daniel 7:18, 22; 2 Esdr. 8:28), so this appellation is very often in the N. T. transferred to Christians, as those whom God has selected ἐκ τοῦ κόσμου (John 17:14, 16), that under the influence of the Holy Spirit they may be rendered, through holiness, partakers of salvation in the kingdom of God: 1 Peter 2:9 (Exodus 19:6), cf. Exodus 19:5; Acts 9:13, 32, 41; Acts 26:10; Romans 1:7; Romans 8:27; Romans 12:13; Romans 16:15; 1 Corinthians 6:1, 2; Philippians 4:21; Colossians 1:12; Hebrews 6:10; Jude 1:3; Revelation 5:8, etc.; [cf. B. D. American edition under the word Saints].
3. of sacrifices and offerings; prepared for God with solemn rite, pure, clean (opposed to ἀκάθαρτος): 1 Corinthians 7:14 (cf. Ephesians 5:3); connected with ἄμωμος, Ephesians 1:4; Ephesians 5:27; Colossians 1:22; ἀπαρχή, Romans 11:16; θυσία, Romans 12:1. Hence,
4. in a moral sense, pure, sinless, upright, holy: 1 Peter 1:16 (Leviticus 19:2; Leviticus 11:44); 1 Corinthians 7:34; δίκαιος καί ἅγιος, of John the Baptist, Mark 6:20; ἅγιος καί δίκαιος, of Christ, Acts 3:14; distinctively of him, Revelation 3:7; Revelation 6:10; of God pre-eminently, 1 Peter 1:15; John 17:11; ἅγιαι ἀναστροφαί, 2 Peter 3:11; νόμος and ἐντολή, i. e. containing nothing exceptionable, Romans 7:12; φίλημα, such a kiss as is a sign of the purest love, 1 Thessalonians 5:26; 1 Corinthians 16:20; 2 Corinthians 13:12; Romans 16:16. On the phrase τὸ ἅγιον πνεῦμα and τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, see πνεῦμα, 4 a.
Cf. Diestel, Die Heiligkeit Gottes, in Jahrbb. f. deutsch. Theol. iv., p. 1ff; [Baudissin, Stud. z. Semitisch. Religionsgesch. Heft ii., p. 3ff; Delitzsch in Herzog edition 2, see 714ff; especially] Cremer, Wörterbuch, 4te Aufl., p. 32ff [translation of 2nd edition, p. 84ff; Oehler in Herzog 19:618ff; Zezschwitz, Profangräcität as above with, p. 15ff; Trench, § lxxxviii; Campbell, Dissertations, diss. vi., part iv.; especially Schmidt, chapter 181. E. Issel, Der Begriff der Heiligkeit im N. T. (Leiden, 1887)].
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Exodus
19:5; 19:6; 26:33; 29:37; 30:10
Leviticus
11:44; 19:2
Nehemiah
11:1; 11:18
Isaiah
6:3; 48:2
Ezekiel
37:28; 45:18
Daniel
7:18; 7:22
Matthew
4:5; 7:6; 24:15; 25:31; 27:52; 27:53
Mark
1:24; 6:20
Luke
1:35; 1:49; 1:70; 1:72; 2:23; 4:34
John
6:69; 10:36; 17:11; 17:14; 17:16
Acts
3:14; 3:21; 4:30; 6:13; 7:33; 9:13; 9:32; 9:41; 21:28; 26:10
Romans
1:2; 1:7; 7:12; 8:27; 11:16; 12:1; 12:13; 16:15; 16:16
1 Corinthians
6:1; 6:2; 7:14; 7:34; 16:20
2 Corinthians
13:12
Ephesians
1:4; 3:5; 5:3; 5:27
Philippians
4:21
Colossians
1:12; 1:22
1 Thessalonians
3:13; 5:26
2 Timothy
1:9
Hebrews
6:10; 8:2; 9:1; 9:2; 9:3; 9:8; 9:8; 9:12; 9:24; 9:25; 10:19; 10:19; 13:11
1 Peter
1:15; 1:16; 2:9; 3:5
2 Peter
1:18; 1:21; 2:21; 3:11
1 John
2:20
Jude
1:3; 1:14; 1:20
Revelation
3:7; 4:8; 5:8; 6:10; 11:2; 14:10; 21:2; 22:19

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G40 matches the Greek ἅγιος (hagios),
which occurs 627 times in 522 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 11 (Exo 3:5–Exo 39:41)

Unchecked Copy BoxExo 3:5 - καὶ εἶπεν μὴ ἐγγίσῃς ὧδε λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου γὰρ τόπος ἐν σὺ ἕστηκας γῆ ἁγία G40 ἐστίν
Unchecked Copy BoxExo 12:16 - καὶ ἡμέρα πρώτη κληθήσεται ἁγία G40 καὶ ἡμέρα ἑβδόμη κλητὴ ἁγία G40 ἔσται ὑμῖν πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐταῖς πλὴν ὅσα ποιηθήσεται πάσῃ ψυχῇ τοῦτο μόνον ποιηθήσεται ὑμῖν
Unchecked Copy BoxExo 15:11 - τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς κύριε τίς ὅμοιός σοι δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις G40 θαυμαστὸς ἐν δόξαις ποιῶν τέρατα
Unchecked Copy BoxExo 15:13 - ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον ὃν ἐλυτρώσω παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν G40 σου
Unchecked Copy BoxExo 16:23 - εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς τοῦτο τὸ ῥῆμά ἐστιν ἐλάλησεν κύριος σάββατα ἀνάπαυσις ἁγία G40 τῷ κυρίῳ αὔριον ὅσα ἐὰν πέσσητε πέσσετε καὶ ὅσα ἐὰν ἕψητε ἕψετε καὶ πᾶν τὸ πλεονάζον καταλίπετε αὐτὸ εἰς ἀποθήκην εἰς τὸ πρωί
Unchecked Copy BoxExo 19:6 - ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον G40 ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ
Unchecked Copy BoxExo 22:31 - (LXX 22:30)καὶ ἄνδρες ἅγιοι G40 ἔσεσθέ μοι καὶ κρέας θηριάλωτον οὐκ ἔδεσθε τῷ κυνὶ ἀπορρίψατε αὐτό
Unchecked Copy BoxExo 23:22 - ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ ποιήσῃς πάντα ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι καὶ φυλάξητε τὴν διαθήκην μου ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα γῆ ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον G40 ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς φωνῆς μου καὶ ποιήσῃς πάντα ὅσα ἂν εἴπω σοι ἐχθρεύσω τοῖς ἐχθροῖς σου καὶ ἀντικείσομαι τοῖς ἀντικειμένοις σοι
Unchecked Copy BoxExo 26:33 - καὶ θήσεις τὸ καταπέτασμα ἐπὶ τοὺς στύλους καὶ εἰσοίσεις ἐκεῖ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ διοριεῖ τὸ καταπέτασμα ὑμῖν ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου G40 καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου G40 τῶν ἁγίων G40
Unchecked Copy BoxExo 26:34 - καὶ κατακαλύψεις τῷ καταπετάσματι τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ ἁγίῳ G40 τῶν ἁγίων G40
Unchecked Copy BoxExo 28:2 - καὶ ποιήσεις στολὴν ἁγίαν G40 Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου εἰς τιμὴν καὶ δόξαν
Unchecked Copy BoxExo 28:3 - καὶ σὺ λάλησον πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῇ διανοίᾳ οὓς ἐνέπλησα πνεύματος αἰσθήσεως καὶ ποιήσουσιν τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν G40 Ααρων εἰς τὸ ἅγιον G40 ἐν ἱερατεύσει μοι
Unchecked Copy BoxExo 28:4 - καὶ αὗται αἱ στολαί ἃς ποιήσουσιν τὸ περιστήθιον καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη καὶ χιτῶνα κοσυμβωτὸν καὶ κίδαριν καὶ ζώνην καὶ ποιήσουσιν στολὰς ἁγίας G40 Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερατεύειν μοι
Unchecked Copy BoxExo 28:29 - καὶ λήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ λογείου τῆς κρίσεως ἐπὶ τοῦ στήθους εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον G40 μνημόσυνον ἔναντι τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxExo 28:30 - καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ στήθους Ααρων ὅταν εἰσπορεύηται εἰς τὸ ἅγιον G40 ἐναντίον κυρίου καὶ οἴσει Ααρων τὰς κρίσεις τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ στήθους ἐναντίον κυρίου διὰ παντός
Unchecked Copy BoxExo 28:35 - καὶ ἔσται Ααρων ἐν τῷ λειτουργεῖν ἀκουστὴ ἡ φωνὴ αὐτοῦ εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον G40 ἐναντίον κυρίου καὶ ἐξιόντι ἵνα μὴ ἀποθάνῃ
Unchecked Copy BoxExo 28:38 - καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου Ααρων καὶ ἐξαρεῖ Ααρων τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁγίων G40 ὅσα ἂν ἁγιάσωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ παντὸς δόματος τῶν ἁγίων G40 αὐτῶν καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου Ααρων διὰ παντός δεκτὸν αὐτοῖς ἔναντι κυρίου
Unchecked Copy BoxExo 28:43 - καὶ ἕξει Ααρων αὐτὰ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὡς ἂν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ὅταν προσπορεύωνται λειτουργεῖν πρὸς τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἁγίου G40 καὶ οὐκ ἐπάξονται πρὸς ἑαυτοὺς ἁμαρτίαν ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν νόμιμον αἰώνιον αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν
Unchecked Copy BoxExo 29:29 - καὶ στολὴ τοῦ ἁγίου G40 ἐστιν Ααρων ἔσται τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν χρισθῆναι αὐτοὺς ἐν αὐτοῖς καὶ τελειῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν
Unchecked Copy BoxExo 29:30 - ἑπτὰ ἡμέρας ἐνδύσεται αὐτὰ ἱερεὺς ἀντ᾽ αὐτοῦ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ὃς εἰσελεύσεται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου λειτουργεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις G40
Unchecked Copy BoxExo 29:31 - καὶ τὸν κριὸν τῆς τελειώσεως λήμψῃ καὶ ἑψήσεις τὰ κρέα ἐν τόπῳ ἁγίῳ G40
Unchecked Copy BoxExo 29:33 - ἔδονται αὐτά ἐν οἷς ἡγιάσθησαν ἐν αὐτοῖς τελειῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν ἁγιάσαι αὐτούς καὶ ἀλλογενὴς οὐκ ἔδεται ἀπ᾽ αὐτῶν ἔστιν γὰρ ἅγια G40
Unchecked Copy BoxExo 29:37 - ἑπτὰ ἡμέρας καθαριεῖς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἁγιάσεις αὐτό καὶ ἔσται τὸ θυσιαστήριον ἅγιον G40 τοῦ ἁγίου G40 πᾶς ἁπτόμενος τοῦ θυσιαστηρίου ἁγιασθήσεται
Unchecked Copy BoxExo 30:10 - καὶ ἐξιλάσεται ἐπ᾽ αὐτὸ Ααρων ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ καθαρισμοῦ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ ἐξιλασμοῦ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ καθαριεῖ αὐτὸ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν ἅγιον G40 τῶν ἁγίων G40 ἐστὶν κυρίῳ
Unchecked Copy BoxExo 30:13 - καὶ τοῦτό ἐστιν δώσουσιν ὅσοι ἂν παραπορεύωνται τὴν ἐπίσκεψιν τὸ ἥμισυ τοῦ διδράχμου ἐστιν κατὰ τὸ δίδραχμον τὸ ἅγιον G40 εἴκοσι ὀβολοὶ τὸ δίδραχμον τὸ δὲ ἥμισυ τοῦ διδράχμου εἰσφορὰ κυρίῳ
Unchecked Copy BoxExo 30:24 - καὶ ἴρεως πεντακοσίους σίκλους τοῦ ἁγίου G40 καὶ ἔλαιον ἐξ ἐλαίων ιν
Unchecked Copy BoxExo 30:25 - καὶ ποιήσεις αὐτὸ ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον G40 μύρον μυρεψικὸν τέχνῃ μυρεψοῦ ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον G40 ἔσται
Unchecked Copy BoxExo 30:29 - καὶ ἁγιάσεις αὐτά καὶ ἔσται ἅγια G40 τῶν ἁγίων G40 πᾶς ἁπτόμενος αὐτῶν ἁγιασθήσεται
Unchecked Copy BoxExo 30:31 - καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις λέγων ἔλαιον ἄλειμμα χρίσεως ἅγιον G40 ἔσται τοῦτο ὑμῖν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν
Unchecked Copy BoxExo 30:32 - ἐπὶ σάρκα ἀνθρώπου οὐ χρισθήσεται καὶ κατὰ τὴν σύνθεσιν ταύτην οὐ ποιήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖς ὡσαύτως ἅγιόν G40 ἐστιν καὶ ἁγίασμα ἔσται ὑμῖν
Unchecked Copy BoxExo 30:35 - καὶ ποιήσουσιν ἐν αὐτῷ θυμίαμα μυρεψικὸν ἔργον μυρεψοῦ μεμιγμένον καθαρόν ἔργον ἅγιον G40
Unchecked Copy BoxExo 30:36 - καὶ συγκόψεις ἐκ τούτων λεπτὸν καὶ θήσεις ἀπέναντι τῶν μαρτυρίων ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ὅθεν γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν ἅγιον G40 τῶν ἁγίων G40 ἔσται ὑμῖν
Unchecked Copy BoxExo 31:11 - καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως τοῦ ἁγίου G40 κατὰ πάντα ὅσα ἐγὼ ἐνετειλάμην σοι ποιήσουσιν
Unchecked Copy BoxExo 31:14 - καὶ φυλάξεσθε τὰ σάββατα ὅτι ἅγιον G40 τοῦτό ἐστιν κυρίου ὑμῖν βεβηλῶν αὐτὸ θανάτῳ θανατωθήσεται πᾶς ὃς ποιήσει ἐν αὐτῷ ἔργον ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxExo 31:15 - ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα ἀνάπαυσις ἁγία G40 τῷ κυρίῳ πᾶς ὃς ποιήσει ἔργον τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ θανάτῳ θανατωθήσεται
Unchecked Copy BoxExo 35:2 - ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ κατάπαυσις ἅγιον G40 σάββατα ἀνάπαυσις κυρίῳ πᾶς ποιῶν ἔργον ἐν αὐτῇ τελευτάτω
Unchecked Copy BoxExo 35:19 - καὶ τὰς στολὰς τὰς ἁγίας G40 Ααρων τοῦ ἱερέως καὶ τὰς στολάς ἐν αἷς λειτουργήσουσιν ἐν αὐταῖς καὶ τοὺς χιτῶνας τοῖς υἱοῖς Ααρων τῆς ἱερατείας καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως
Unchecked Copy BoxExo 35:21 - καὶ ἤνεγκαν ἕκαστος ὧν ἔφερεν αὐτῶν καρδία καὶ ὅσοις ἔδοξεν τῇ ψυχῇ αὐτῶν ἤνεγκαν ἀφαίρεμα κυρίῳ εἰς πάντα τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ εἰς πάντα τὰ κάτεργα αὐτῆς καὶ εἰς πάσας τὰς στολὰς τοῦ ἁγίου G40
Unchecked Copy BoxExo 35:35 - ἐνέπλησεν αὐτοὺς σοφίας καὶ συνέσεως διανοίας πάντα συνιέναι ποιῆσαι τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου G40 καὶ τὰ ὑφαντὰ καὶ ποικιλτὰ ὑφᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἀρχιτεκτονίας ποικιλίας
Unchecked Copy BoxExo 36:1 - καὶ ἐποίησεν Βεσελεηλ καὶ Ελιαβ καὶ πᾶς σοφὸς τῇ διανοίᾳ ἐδόθη σοφία καὶ ἐπιστήμη ἐν αὐτοῖς συνιέναι ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα κατὰ τὰ ἅγια G40 καθήκοντα κατὰ πάντα ὅσα συνέταξεν κύριος
Unchecked Copy BoxExo 36:3 - καὶ ἔλαβον παρὰ Μωυσῆ πάντα τὰ ἀφαιρέματα ἃ ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου G40 ποιεῖν αὐτά καὶ αὐτοὶ προσεδέχοντο ἔτι τὰ προσφερόμενα παρὰ τῶν φερόντων τὸ πρωὶ πρωί
Unchecked Copy BoxExo 36:4 - καὶ παρεγίνοντο πάντες οἱ σοφοὶ οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου G40 ἕκαστος κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔργον αὐτοὶ ἠργάζοντο
Unchecked Copy BoxExo 36:6 - καὶ προσέταξεν Μωυσῆς καὶ ἐκήρυξεν ἐν τῇ παρεμβολῇ λέγων ἀνὴρ καὶ γυνὴ μηκέτι ἐργαζέσθωσαν εἰς τὰς ἀπαρχὰς τοῦ ἁγίου G40 καὶ ἐκωλύθη λαὸς ἔτι προσφέρειν
Unchecked Copy BoxExo 37:29 - (LXX 38:25)οὗτος ἐποίησεν τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως τὸ ἅγιον G40 καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ θυμιάματος καθαρὸν ἔργον μυρεψοῦ
Unchecked Copy BoxExo 38:24 - (LXX 39:1)πᾶν τὸ χρυσίον κατειργάσθη εἰς τὰ ἔργα κατὰ πᾶσαν τὴν ἐργασίαν τῶν ἁγίων G40 ἐγένετο χρυσίου τοῦ τῆς ἀπαρχῆς ἐννέα καὶ εἴκοσι τάλαντα καὶ ἑπτακόσιοι εἴκοσι σίκλοι κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον G40
Unchecked Copy BoxExo 38:26 - (LXX 39:3)δραχμὴ μία τῇ κεφαλῇ τὸ ἥμισυ τοῦ σίκλου κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον G40 πᾶς παραπορευόμενος τὴν ἐπίσκεψιν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω εἰς τὰς ἑξήκοντα μυριάδας καὶ τρισχίλιοι πεντακόσιοι καὶ πεντήκοντα
Unchecked Copy BoxExo 39:1 - (LXX 36:8)καὶ ἐποίησεν πᾶς σοφὸς ἐν τοῖς ἐργαζομένοις τὰς στολὰς τῶν ἁγίων G40 αἵ εἰσιν Ααρων τῷ ἱερεῖ καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
Unchecked Copy BoxExo 39:30 - (LXX 36:37)καὶ ἐποίησαν τὸ πέταλον τὸ χρυσοῦν ἀφόρισμα τοῦ ἁγίου G40 χρυσίου καθαροῦ καὶ ἔγραψεν ἐπ᾽ αὐτοῦ γράμματα ἐκτετυπωμένα σφραγῖδος ἁγίασμα κυρίῳ
Unchecked Copy BoxExo 39:32 - (LXX 39:10)καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ οὕτως ἐποίησαν (39:11)τὸ δὲ λοιπὸν χρυσίον τοῦ ἀφαιρέματος ἐποίησαν σκεύη εἰς τὸ λειτουργεῖν ἐν αὐτοῖς ἔναντι κυρίου (39:12)καὶ τὴν καταλειφθεῖσαν ὑάκινθον καὶ πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον ἐποίησαν στολὰς λειτουργικὰς Ααρων ὥστε λειτουργεῖν ἐν αὐταῖς ἐν τῷ ἁγίῳ G40
Unchecked Copy BoxExo 39:41 - (LXX 39:18)καὶ τὰς στολὰς τοῦ ἁγίου G40 αἵ εἰσιν Ααρων καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς τὴν ἱερατείαν

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan