LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4229 - pragma

Choose a new font size and typeface
πρᾶγμα
Transliteration
pragma (Key)
Pronunciation
prag'-mah
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 6:638,927

Strong’s Definitions

πρᾶγμα prâgma, prag'-mah; from G4238; a deed; by implication, an affair; by extension, an object (material):—business, matter, thing, work.


KJV Translation Count — Total: 11x

The KJV translates Strong's G4229 in the following manner: thing (6x), matter (3x), business (1x), work (1x).

KJV Translation Count — Total: 11x
The KJV translates Strong's G4229 in the following manner: thing (6x), matter (3x), business (1x), work (1x).
  1. that which has been done, a deed, an accomplished fact

  2. what is done or being accomplished

    1. spec. business, a commercial transaction

  3. a matter, question, affair

    1. spec. in a forensic sense, a matter at law, case, suit

  4. that which is or exists, a thing

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
πρᾶγμα prâgma, prag'-mah; from G4238; a deed; by implication, an affair; by extension, an object (material):—business, matter, thing, work.
STRONGS G4229:
πρᾶγμα, πράγματος, τό (πράσσω), from (Pindar), Aeschylus, Herodotus down, the Sept. chiefly for דָּבָר
a. that which has been done, a deed, an accomplished fact: Luke 1:1; Acts 5:4; 2 Corinthians 7:11; Hebrews 6:18.
b. what is doing or being accomplished: James 3:16; specifically, business (commercial transaction), 1 Thessalonians 4:6 (so Winers Grammar, 115 (109); others refer this example to c. and render in the matter (spoken of, or conventionally understood; cf. Green, Gram., p. 26f)).
c. a matter (in question), affair: Matthew 18:19; Romans 16:2; specifically, in a forensic sense, a matter at law, case, suit (Xenophon, mem. 2, 9, 1; Demosthenes, 1120, 26; Josephus, Antiquities 14, 10, 17): πρᾶγμα ἔχειν πρός τινα (A. V. having a matter against, etc.), 1 Corinthians 6:1.
d. that which is or exists, a thing: Hebrews 10:1; πράγματα οὐ βλεπόμενα, Hebrews 11:1 (see ἐλπίζω).*,
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
18:19
Luke
1:1
Acts
5:4
Romans
16:2
1 Corinthians
6:1
2 Corinthians
7:11
1 Thessalonians
4:6
Hebrews
6:18; 10:1; 11:1
James
3:16

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4229 matches the Greek πρᾶγμα (pragma),
which occurs 48 times in 47 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 19:22 - σπεῦσον οὖν τοῦ σωθῆναι ἐκεῖ οὐ γὰρ δυνήσομαι ποιῆσαι πρᾶγμα G4229 ἕως τοῦ σε εἰσελθεῖν ἐκεῖ διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως ἐκείνης Σηγωρ
Unchecked Copy BoxGen 21:26 - καὶ εἶπεν αὐτῷ Αβιμελεχ οὐκ ἔγνων τίς ἐποίησεν τὸ πρᾶγμα G4229 τοῦτο οὐδὲ σύ μοι ἀπήγγειλας οὐδὲ ἐγὼ ἤκουσα ἀλλ᾽ σήμερον
Unchecked Copy BoxGen 44:15 - εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ τί τὸ πρᾶγμα G4229 τοῦτο ἐποιήσατε οὐκ οἴδατε ὅτι οἰωνισμῷ οἰωνιεῖται ἄνθρωπος οἷος ἐγώ
Unchecked Copy BoxExo 1:18 - ἐκάλεσεν δὲ βασιλεὺς Αἰγύπτου τὰς μαίας καὶ εἶπεν αὐταῖς τί ὅτι ἐποιήσατε τὸ πρᾶγμα G4229 τοῦτο καὶ ἐζωογονεῖτε τὰ ἄρσενα
Unchecked Copy BoxLev 5:2 - ψυχή ἥτις ἐὰν ἅψηται παντὸς πράγματος G4229 ἀκαθάρτου θνησιμαίου ἢ θηριαλώτου ἀκαθάρτου τῶν θνησιμαίων ἢ τῶν βδελυγμάτων τῶν ἀκαθάρτων τῶν θνησιμαίων κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων
Unchecked Copy BoxLev 6:5 - (LXX 5:24)ἀπὸ παντὸς πράγματος G4229 οὗ ὤμοσεν περὶ αὐτοῦ ἀδίκως καὶ ἀποτείσει αὐτὸ τὸ κεφάλαιον καὶ τὸ πέμπτον προσθήσει ἐπ᾽ αὐτό τίνος ἐστίν αὐτῷ ἀποδώσει ἡμέρᾳ ἐλεγχθῇ
Unchecked Copy BoxLev 7:21 - καὶ ψυχή ἂν ἅψηται παντὸς πράγματος G4229 ἀκαθάρτου ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου τῶν τετραπόδων τῶν ἀκαθάρτων παντὸς βδελύγματος ἀκαθάρτου καὶ φάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου ἐστιν κυρίου ἀπολεῖται ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxNum 20:19 - καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα ἐὰν δὲ τοῦ ὕδατός σου πίωμεν ἐγώ τε καὶ τὰ κτήνη δώσω τιμήν σοι ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα G4229 οὐδέν ἐστιν παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα
Unchecked Copy BoxNum 22:8 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς καταλύσατε αὐτοῦ τὴν νύκτα καὶ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν πράγματα G4229 ἐὰν λαλήσῃ κύριος πρός με καὶ κατέμειναν οἱ ἄρχοντες Μωαβ παρὰ Βαλααμ
Unchecked Copy BoxNum 31:23 - πᾶν πρᾶγμα G4229 διελεύσεται ἐν πυρί καὶ καθαρισθήσεται ἀλλ᾽ τῷ ὕδατι τοῦ ἁγνισμοῦ ἁγνισθήσεται καὶ πάντα ὅσα ἐὰν μὴ διαπορεύηται διὰ πυρός διελεύσεται δι᾽ ὕδατος
Unchecked Copy BoxDeu 17:10 - καὶ ποιήσεις κατὰ τὸ πρᾶγμα G4229 ἐὰν ἀναγγείλωσίν σοι ἐκ τοῦ τόπου οὗ ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ καὶ φυλάξῃ σφόδρα ποιῆσαι κατὰ πάντα ὅσα ἐὰν νομοθετηθῇ σοι
Unchecked Copy BoxDeu 22:26 - καὶ τῇ νεάνιδι οὐ ποιήσετε οὐδέν οὐκ ἔστιν τῇ νεάνιδι ἁμάρτημα θανάτου ὅτι ὡς εἴ τις ἐπαναστῇ ἄνθρωπος ἐπὶ τὸν πλησίον καὶ φονεύσῃ αὐτοῦ ψυχήν οὕτως τὸ πρᾶγμα G4229 τοῦτο
Unchecked Copy BoxDeu 23:14 - (LXX 23:15)ὅτι κύριος θεός σου ἐμπεριπατεῖ ἐν τῇ παρεμβολῇ σου ἐξελέσθαι σε καὶ παραδοῦναι τὸν ἐχθρόν σου πρὸ προσώπου σου καὶ ἔσται παρεμβολή σου ἁγία καὶ οὐκ ὀφθήσεται ἐν σοὶ ἀσχημοσύνη πράγματος G4229 καὶ ἀποστρέψει ἀπὸ σοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 23:19 - (LXX 23:20)οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου τόκον ἀργυρίου καὶ τόκον βρωμάτων καὶ τόκον παντὸς πράγματος G4229 οὗ ἂν ἐκδανείσῃς
Unchecked Copy BoxDeu 24:1 - ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα καὶ συνοικήσῃ αὐτῇ καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εὕρῃ χάριν ἐναντίον αὐτοῦ ὅτι εὗρεν ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα G4229 καὶ γράψει αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου καὶ δώσει εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ ἐξαποστελεῖ αὐτὴν ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 24:5 - ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα προσφάτως οὐκ ἐξελεύσεται εἰς τὸν πόλεμον καὶ οὐκ ἐπιβληθήσεται αὐτῷ οὐδὲν πρᾶγμα G4229 ἀθῷος ἔσται ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ἐνιαυτὸν ἕνα εὐφρανεῖ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἣν ἔλαβεν
Unchecked Copy BoxJos 9:24 - καὶ ἀπεκρίθησαν τῷ Ἰησοῖ λέγοντες ἀνηγγέλη ἡμῖν ὅσα συνέταξεν κύριος θεός σου Μωυσῇ τῷ παιδὶ αὐτοῦ δοῦναι ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην καὶ ἐξολεθρεῦσαι ἡμᾶς καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐπ᾽ αὐτῆς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν καὶ ἐφοβήθημεν σφόδρα περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν καὶ ἐποιήσαμεν τὸ πρᾶγμα G4229 τοῦτο
Unchecked Copy BoxJdg 6:29 - καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ τίς ἐποίησεν τὸ πρᾶγμα G4229 τοῦτο καὶ ἀνήταζον καὶ ἐξεζήτουν καὶ εἶπαν Γεδεων υἱὸς Ιωας ἐποίησεν τὸ πρᾶγμα G4229 τοῦτο
Unchecked Copy BoxJdg 19:19 - καί γε ἄχυρα καὶ χορτάσματα ὑπάρχει τοῖς ὄνοις ἡμῶν καί γε ἄρτος καὶ οἶνος ὑπάρχει μοι καὶ τῇ δούλῃ σου καὶ τῷ παιδαρίῳ τοῖς δούλοις σου οὐκ ἔστιν ὑστέρημα παντὸς πράγματος G4229
Unchecked Copy Box1Ki 11:27 - καὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα G4229 ὡς ἐπήρατο χεῖρας ἐπὶ βασιλέα Σαλωμων ᾠκοδόμησεν τὴν ἄκραν συνέκλεισεν τὸν φραγμὸν τῆς πόλεως Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Ch 21:7 - καὶ πονηρὸν ἐφάνη ἐναντίον τοῦ θεοῦ περὶ τοῦ πράγματος G4229 τούτου καὶ ἐπάταξεν τὸν Ισραηλ
Unchecked Copy Box1Ch 21:8 - καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τὸν θεόν ἡμάρτηκα σφόδρα ὅτι ἐποίησα τὸ πρᾶγμα G4229 τοῦτο καὶ νῦν περίελε δὴ τὴν κακίαν παιδός σου ὅτι ἐματαιώθην σφόδρα
Unchecked Copy Box2Ch 23:19 - καὶ ἔστησαν οἱ πυλωροὶ ἐπὶ τὰς πύλας οἴκου κυρίου καὶ οὐκ εἰσελεύσεται ἀκάθαρτος εἰς πᾶν πρᾶγμα G4229
Unchecked Copy BoxEst 2:4 - καὶ γυνή ἂν ἀρέσῃ τῷ βασιλεῖ βασιλεύσει ἀντὶ Αστιν καὶ ἤρεσεν τῷ βασιλεῖ τὸ πρᾶγμα G4229 καὶ ἐποίησεν οὕτως
Unchecked Copy BoxEst 3:15 - ἐσπεύδετο δὲ τὸ πρᾶγμα G4229 καὶ εἰς Σουσαν ὁ δὲ βασιλεὺς καὶ Αμαν ἐκωθωνίζοντο ἐταράσσετο δὲ πόλις
Unchecked Copy BoxEst 7:5 - εἶπεν δὲ βασιλεύς τίς οὗτος ὅστις ἐτόλμησεν ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα G4229 τοῦτο
Unchecked Copy BoxJob 1:1 - ἄνθρωπός τις ἦν ἐν χώρᾳ τῇ Αυσίτιδι ᾧ ὄνομα Ιωβ καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖνος ἀληθινός ἄμεμπτος δίκαιος θεοσεβής ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος G4229
Unchecked Copy BoxJob 1:8 - καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος προσέσχες τῇ διανοίᾳ σου κατὰ τοῦ παιδός μου Ιωβ ὅτι οὐκ ἔστιν κατ᾽ αὐτὸν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἄνθρωπος ἄμεμπτος ἀληθινός θεοσεβής ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος G4229
Unchecked Copy BoxPsa 64:3 - (LXX 63:4)οἵτινες ἠκόνησαν ὡς ῥομφαίαν τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν πρᾶγμα G4229 πικρὸν
Unchecked Copy BoxPsa 91:6 - (LXX 90:6)ἀπὸ πράγματος G4229 διαπορευομένου ἐν σκότει ἀπὸ συμπτώματος καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 101:3 - (LXX 100:3)οὐ προεθέμην πρὸ ὀφθαλμῶν μου πρᾶγμα G4229 παράνομον ποιοῦντας παραβάσεις ἐμίσησα
Unchecked Copy BoxPro 11:13 - ἀνὴρ δίγλωσσος ἀποκαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα G4229
Unchecked Copy BoxPro 13:13 - ὃς καταφρονεῖ πράγματος G4229 καταφρονηθήσεται ὑπ᾽ αὐτοῦ δὲ φοβούμενος ἐντολήν οὗτος ὑγιαίνει
Unchecked Copy BoxPro 16:20 - συνετὸς ἐν πράγμασιν G4229 εὑρετὴς ἀγαθῶν πεποιθὼς δὲ ἐπὶ θεῷ μακαριστός
Unchecked Copy BoxPro 25:2 - δόξα θεοῦ κρύπτει λόγον δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ πράγματα G4229
Unchecked Copy BoxEcc 3:1 - τοῖς πᾶσιν χρόνος καὶ καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι G4229 ὑπὸ τὸν οὐρανόν
Unchecked Copy BoxEcc 3:17 - εἶπα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου σὺν τὸν δίκαιον καὶ σὺν τὸν ἀσεβῆ κρινεῖ θεός ὅτι καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι G4229 καὶ ἐπὶ παντὶ τῷ ποιήματι
Unchecked Copy BoxEcc 5:8 - (LXX 5:7)ἐὰν συκοφαντίαν πένητος καὶ ἁρπαγὴν κρίματος καὶ δικαιοσύνης ἴδῃς ἐν χώρᾳ μὴ θαυμάσῃς ἐπὶ τῷ πράγματι G4229 ὅτι ὑψηλὸς ἐπάνω ὑψηλοῦ φυλάξαι καὶ ὑψηλοὶ ἐπ᾽ αὐτούς
Unchecked Copy BoxEcc 8:6 - ὅτι παντὶ πράγματι G4229 ἔστιν καιρὸς καὶ κρίσις ὅτι γνῶσις τοῦ ἀνθρώπου πολλὴ ἐπ᾽ αὐτόν
Unchecked Copy BoxIsa 25:1 - κύριε θεός μου δοξάσω σε ὑμνήσω τὸ ὄνομά σου ὅτι ἐποίησας θαυμαστὰ πράγματα G4229 βουλὴν ἀρχαίαν ἀληθινήν γένοιτο κύριε
Unchecked Copy BoxIsa 28:22 - καὶ ὑμεῖς μὴ εὐφρανθείητε μηδὲ ἰσχυσάτωσαν ὑμῶν οἱ δεσμοί διότι συντετελεσμένα καὶ συντετμημένα πράγματα G4229 ἤκουσα παρὰ κυρίου σαβαωθ ποιήσει ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
Unchecked Copy BoxJer 40:16 - (LXX 47:16)καὶ εἶπεν Γοδολιας πρὸς Ιωαναν μὴ ποιήσῃς τὸ πρᾶγμα G4229 τοῦτο ὅτι ψευδῆ σὺ λέγεις περὶ Ισμαηλ
Unchecked Copy BoxJer 44:4 - (LXX 51:4)καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς τοὺς παῖδάς μου τοὺς προφήτας ὄρθρου καὶ ἀπέστειλα λέγων μὴ ποιήσητε τὸ πρᾶγμα G4229 τῆς μολύνσεως ταύτης ἧς ἐμίσησα
Unchecked Copy BoxJer 44:22 - (LXX 51:22)καὶ οὐκ ἠδύνατο κύριος ἔτι φέρειν ἀπὸ προσώπου πονηρίας πραγμάτων G4229 ὑμῶν ἀπὸ τῶν βδελυγμάτων ὧν ἐποιήσατε καὶ ἐγενήθη γῆ ὑμῶν εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀρὰν ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ
Unchecked Copy BoxDan 6:17 - (LXX 6:18)καὶ ἤνεγκαν λίθον καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ λάκκου καὶ ἐσφραγίσατο βασιλεὺς ἐν τῷ δακτυλίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ δακτυλίῳ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ ὅπως μὴ ἀλλοιωθῇ πρᾶγμα G4229 ἐν τῷ Δανιηλ
Unchecked Copy BoxAmo 3:7 - (LXX 3:7)διότι οὐ μὴ ποιήσῃ κύριος θεὸς πρᾶγμα G4229 ἐὰν μὴ ἀποκαλύψῃ παιδείαν αὐτοῦ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς προφήτας
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan