LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4367 - prostassō

Choose a new font size and typeface
προστάσσω
Transliteration
prostassō (Key)
Pronunciation
pros-tas'-so
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 8:37,1156

Strong’s Definitions

προστάσσω prostássō, pros-tas'-so; from G4314 and G5021; to arrange towards, i.e. (figuratively) enjoin:—bid, command.


KJV Translation Count — Total: 7x

The KJV translates Strong's G4367 in the following manner: command (6x), bid (1x).

KJV Translation Count — Total: 7x
The KJV translates Strong's G4367 in the following manner: command (6x), bid (1x).
  1. to assign or ascribe to, join to

  2. to enjoin, order, prescribe, command

    1. to appoint, to define

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
προστάσσω prostássō, pros-tas'-so; from G4314 and G5021; to arrange towards, i.e. (figuratively) enjoin:—bid, command.
STRONGS G4367:
προστάσσω: 1 aorist προσέταξα; perfect passive participle προστεταγμενος; from (Aeschylus and) Herodotus down;
1. to assign or ascribe to, join to.
2. to enjoin, order, prescribe, command: the Sept. for צִוָּה; absolutely καθώς προσέταξε, Luke 5:14; with the dative of a person, Matthew 1:24; Matthew 21:6 R G T; τί, Matthew 8:4; Mark 1:44; τίνι τί, passive, Acts 10:33; followed by an accusative with an infinitive Acts 10:48; to appoint, to define, passive, προστετάγμενοι καιροί, Acts 17:26 G L (stereotype edition (larger edition, πρός τεταγμένοι)) T Tr WH, for the Rec. προτετάγμενοι. (Synonym: see κελεύω, at the end.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
1:24; 8:4; 21:6
Mark
1:44
Luke
5:14
Acts
10:33; 10:48; 17:26

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4367 matches the Greek προστάσσω (prostassō),
which occurs 27 times in 27 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 47:11 - καὶ κατῴκισεν Ιωσηφ τὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς κατάσχεσιν ἐν γῇ Αἰγύπτου ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ ἐν γῇ Ραμεσση καθὰ προσέταξεν G4367 Φαραω
Unchecked Copy BoxGen 50:2 - καὶ προσέταξεν G4367 Ιωσηφ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς ἐνταφιασταῖς ἐνταφιάσαι τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ ἐνεταφίασαν οἱ ἐνταφιασταὶ τὸν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxExo 36:6 - καὶ προσέταξεν G4367 Μωυσῆς καὶ ἐκήρυξεν ἐν τῇ παρεμβολῇ λέγων ἀνὴρ καὶ γυνὴ μηκέτι ἐργαζέσθωσαν εἰς τὰς ἀπαρχὰς τοῦ ἁγίου καὶ ἐκωλύθη λαὸς ἔτι προσφέρειν
Unchecked Copy BoxLev 10:1 - καὶ λαβόντες οἱ δύο υἱοὶ Ααρων Ναδαβ καὶ Αβιουδ ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτὸ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾽ αὐτὸ θυμίαμα καὶ προσήνεγκαν ἔναντι κυρίου πῦρ ἀλλότριον οὐ προσέταξεν G4367 κύριος αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxLev 14:4 - καὶ προστάξει G4367 ἱερεὺς καὶ λήμψονται τῷ κεκαθαρισμένῳ δύο ὀρνίθια ζῶντα καθαρὰ καὶ ξύλον κέδρινον καὶ κεκλωσμένον κόκκινον καὶ ὕσσωπον
Unchecked Copy BoxLev 14:5 - καὶ προστάξει G4367 ἱερεὺς καὶ σφάξουσιν τὸ ὀρνίθιον τὸ ἓν εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον ἐφ᾽ ὕδατι ζῶντι
Unchecked Copy BoxLev 14:36 - καὶ προστάξει G4367 ἱερεὺς ἀποσκευάσαι τὴν οἰκίαν πρὸ τοῦ εἰσελθόντα ἰδεῖν τὸν ἱερέα τὴν ἁφὴν καὶ οὐ μὴ ἀκάθαρτα γένηται ὅσα ἐὰν ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται ἱερεὺς καταμαθεῖν τὴν οἰκίαν
Unchecked Copy BoxLev 14:40 - καὶ προστάξει G4367 ἱερεὺς καὶ ἐξελοῦσιν τοὺς λίθους ἐν οἷς ἐστιν ἁφή καὶ ἐκβαλοῦσιν αὐτοὺς ἔξω τῆς πόλεως εἰς τόπον ἀκάθαρτον
Unchecked Copy BoxNum 5:2 - πρόσταξον G4367 τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐξαποστειλάτωσαν ἐκ τῆς παρεμβολῆς πάντα λεπρὸν καὶ πάντα γονορρυῆ καὶ πάντα ἀκάθαρτον ἐπὶ ψυχῇ
Unchecked Copy BoxDeu 17:3 - καὶ ἐλθόντες λατρεύσωσιν θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσωσιν αὐτοῖς τῷ ἡλίῳ τῇ σελήνῃ παντὶ τῶν ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ οὐρανοῦ οὐ προσέταξεν G4367
Unchecked Copy BoxDeu 18:20 - πλὴν προφήτης ὃς ἂν ἀσεβήσῃ λαλῆσαι ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ῥῆμα οὐ προσέταξα G4367 λαλῆσαι καὶ ὃς ἂν λαλήσῃ ἐπ᾽ ὀνόματι θεῶν ἑτέρων ἀποθανεῖται προφήτης ἐκεῖνος
Unchecked Copy BoxDeu 27:1 - καὶ προσέταξεν G4367 Μωυσῆς καὶ γερουσία Ισραηλ λέγων φυλάσσεσθε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον
Unchecked Copy BoxJos 5:14 - δὲ εἶπεν αὐτῷ ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου νυνὶ παραγέγονα καὶ Ἰησοῦς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπεν αὐτῷ δέσποτα τί προστάσσεις G4367 τῷ σῷ οἰκέτῃ
Unchecked Copy Box2Ch 31:5 - καὶ ὡς προσέταξεν G4367 τὸν λόγον ἐπλεόνασαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπαρχὴν σίτου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ μέλιτος καὶ πᾶν γένημα ἀγροῦ καὶ ἐπιδέκατα πάντα εἰς πλῆθος ἤνεγκαν
Unchecked Copy Box2Ch 31:13 - καὶ Ιιηλ καὶ Οζαζιας καὶ Ναεθ καὶ Ασαηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ιωζαβαθ καὶ Ελιηλ καὶ Σαμαχια καὶ Μααθ καὶ Βαναιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καθεσταμένοι διὰ Χωνενιου καὶ Σεμεϊ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καθὼς προσέταξεν G4367 βασιλεὺς Εζεκιας καὶ Αζαριας ὁ ἡγούμενος οἴκου κυρίου
Unchecked Copy BoxEst 1:15 - καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ κατὰ τοὺς νόμους ὡς δεῖ ποιῆσαι Αστιν τῇ βασιλίσσῃ ὅτι οὐκ ἐποίησεν τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως προσταχθέντα G4367 διὰ τῶν εὐνούχων
Unchecked Copy BoxEst 1:19 - εἰ οὖν δοκεῖ τῷ βασιλεῖ προσταξάτω G4367 βασιλικόν καὶ γραφήτω κατὰ τοὺς νόμους Μήδων καὶ Περσῶν καὶ μὴ ἄλλως χρησάσθω μηδὲ εἰσελθάτω ἔτι βασίλισσα πρὸς αὐτόν καὶ τὴν βασιλείαν αὐτῆς δότω βασιλεὺς γυναικὶ κρείττονι αὐτῆς
Unchecked Copy BoxEst 2:23 - δὲ βασιλεὺς ἤτασεν τοὺς δύο εὐνούχους καὶ ἐκρέμασεν αὐτούς καὶ προσέταξεν G4367 βασιλεὺς καταχωρίσαι εἰς μνημόσυνον ἐν τῇ βασιλικῇ βιβλιοθήκῃ ὑπὲρ τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίου ἐν ἐγκωμίῳ
Unchecked Copy BoxEst 3:2 - καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ αὐλῇ προσεκύνουν αὐτῷ οὕτως γὰρ προσέταξεν G4367 βασιλεὺς ποιῆσαι δὲ Μαρδοχαῖος οὐ προσεκύνει αὐτῷ
Unchecked Copy BoxEst 3:14 - τὰ δὲ ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν ἐξετίθετο κατὰ χώραν καὶ προσετάγη G4367 πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἑτοίμους εἶναι εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην
Unchecked Copy BoxIsa 36:21 - καὶ ἐσιώπησαν καὶ οὐδεὶς ἀπεκρίθη αὐτῷ λόγον διὰ τὸ προστάξαι G4367 τὸν βασιλέα μηδένα ἀποκριθῆναι
Unchecked Copy BoxIsa 55:4 - ἰδοὺ μαρτύριον ἐν ἔθνεσιν δέδωκα αὐτόν ἄρχοντα καὶ προστάσσοντα G4367 ἔθνεσιν
Unchecked Copy BoxJon 1:17 - (LXX 2:1)καὶ προσέταξεν G4367 κύριος κήτει μεγάλῳ καταπιεῖν τὸν Ιωναν καὶ ἦν Ιωνας ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας
Unchecked Copy BoxJon 2:10 - (LXX 2:11)καὶ προσετάγη G4367 τῷ κήτει καὶ ἐξέβαλεν τὸν Ιωναν ἐπὶ τὴν ξηράν
Unchecked Copy BoxJon 4:6 - (LXX 4:6)καὶ προσέταξεν G4367 κύριος θεὸς κολοκύνθῃ καὶ ἀνέβη ὑπὲρ κεφαλῆς τοῦ Ιωνα τοῦ εἶναι σκιὰν ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τοῦ σκιάζειν αὐτῷ ἀπὸ τῶν κακῶν αὐτοῦ καὶ ἐχάρη Ιωνας ἐπὶ τῇ κολοκύνθῃ χαρὰν μεγάλην
Unchecked Copy BoxJon 4:7 - (LXX 4:7)καὶ προσέταξεν G4367 θεὸς σκώληκι ἑωθινῇ τῇ ἐπαύριον καὶ ἐπάταξεν τὴν κολόκυνθαν καὶ ἀπεξηράνθη
Unchecked Copy BoxJon 4:8 - (LXX 4:8)καὶ ἐγένετο ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον καὶ προσέταξεν G4367 θεὸς πνεύματι καύσωνος συγκαίοντι καὶ ἐπάταξεν ἥλιος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ιωνα καὶ ὠλιγοψύχησεν καὶ ἀπελέγετο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ εἶπεν καλόν μοι ἀποθανεῖν με ζῆν
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan