LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4692 - speudō

Choose a new font size and typeface
σπεύδω
Transliteration
speudō (Key)
Pronunciation
spyoo'-do
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Probably strengthened from πούς (G4228)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

σπεύδω speúdō, spyoo'-do; probably strengthened from G4228; to "speed" ("study"), i.e. urge on (diligently or earnestly); by implication, to await eagerly:—(make, with) haste unto.


KJV Translation Count — Total: 6x

The KJV translates Strong's G4692 in the following manner: make haste (3x), haste (1x), haste unto (1x), with haste (1x).

KJV Translation Count — Total: 6x
The KJV translates Strong's G4692 in the following manner: make haste (3x), haste (1x), haste unto (1x), with haste (1x).
  1. to haste, make haste

  2. to desire earnestly

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
σπεύδω speúdō, spyoo'-do; probably strengthened from G4228; to "speed" ("study"), i.e. urge on (diligently or earnestly); by implication, to await eagerly:—(make, with) haste unto.
STRONGS G4692:
σπεύδω; imperfect ἔσπευδον; 1 aorist ἔσπευσα; (cognate with German sich sputen (cf. English speed, Latinstudeo; Vanicek, p. 1163; Fick 4:279)); from Homer down; the Sept. for מִהַר, also for בִּהֵל, etc.;
1. intransitive, (cf. Winers Grammar, § 38, 1; Buttmann, 130, 4), to hasten: as often in the Greek writings, followed by an infinitive Acts 20:16; ἦλθον σπεύσαντες, they came with haste, Luke 2:16; σπεύσας κατάβηθι (A. V. make haste and come down), κατέβη, Luke 19:5, 6; σπεῦσον καί ἔξελθε (A. V. make haste and get thee quickly out), Acts 22:18.
2. to desire earnestly: τί, 2 Peter 3:12; (Isaiah 16:5; examples from Greek authors are given by Passow, under the word, 2 vol. ii., p. 1501; (Liddell and Scott, under the word, II.)).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Isaiah
16:5
Luke
2:16; 19:5; 19:6
Acts
20:16; 22:18
2 Peter
3:12

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4692 matches the Greek σπεύδω (speudō),
which occurs 47 times in 45 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 18:6 - καὶ ἔσπευσεν G4692 Αβρααμ ἐπὶ τὴν σκηνὴν πρὸς Σαρραν καὶ εἶπεν αὐτῇ σπεῦσον G4692 καὶ φύρασον τρία μέτρα σεμιδάλεως καὶ ποίησον ἐγκρυφίας
Unchecked Copy BoxGen 19:22 - σπεῦσον G4692 οὖν τοῦ σωθῆναι ἐκεῖ οὐ γὰρ δυνήσομαι ποιῆσαι πρᾶγμα ἕως τοῦ σε εἰσελθεῖν ἐκεῖ διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως ἐκείνης Σηγωρ
Unchecked Copy BoxGen 24:18 - δὲ εἶπεν πίε κύριε καὶ ἔσπευσεν G4692 καὶ καθεῖλεν τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς καὶ ἐπότισεν αὐτόν
Unchecked Copy BoxGen 24:20 - καὶ ἔσπευσεν G4692 καὶ ἐξεκένωσεν τὴν ὑδρίαν εἰς τὸ ποτιστήριον καὶ ἔδραμεν ἔτι ἐπὶ τὸ φρέαρ ἀντλῆσαι καὶ ὑδρεύσατο πάσαις ταῖς καμήλοις
Unchecked Copy BoxGen 24:46 - καὶ σπεύσασα G4692 καθεῖλεν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἀφ᾽ ἑαυτῆς καὶ εἶπεν πίε σύ καὶ τὰς καμήλους σου ποτιῶ καὶ ἔπιον καὶ τὰς καμήλους μου ἐπότισεν
Unchecked Copy BoxGen 44:11 - καὶ ἔσπευσαν G4692 καὶ καθεῖλαν ἕκαστος τὸν μάρσιππον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἤνοιξαν ἕκαστος τὸν μάρσιππον αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 45:9 - σπεύσαντες G4692 οὖν ἀνάβητε πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ εἴπατε αὐτῷ τάδε λέγει υἱός σου Ιωσηφ ἐποίησέν με θεὸς κύριον πάσης γῆς Αἰγύπτου κατάβηθι οὖν πρός με καὶ μὴ μείνῃς
Unchecked Copy BoxExo 15:15 - τότε ἔσπευσαν G4692 ἡγεμόνες Εδωμ καὶ ἄρχοντες Μωαβιτῶν ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος ἐτάκησαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Χανααν
Unchecked Copy BoxExo 34:8 - καὶ σπεύσας G4692 Μωυσῆς κύψας ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησεν
Unchecked Copy BoxJos 4:10 - εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης ἐν τῷ Ιορδάνῃ ἕως οὗ συνετέλεσεν Ἰησοῦς πάντα ἐνετείλατο κύριος ἀναγγεῖλαι τῷ λαῷ καὶ ἔσπευσεν G4692 λαὸς καὶ διέβησαν
Unchecked Copy BoxJos 8:14 - καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν βασιλεὺς Γαι ἔσπευσεν G4692 καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἐπ᾽ εὐθείας εἰς τὸν πόλεμον αὐτὸς καὶ πᾶς λαὸς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς οὐκ ᾔδει ὅτι ἔνεδρα αὐτῷ ἐστιν ὀπίσω τῆς πόλεως
Unchecked Copy BoxJos 8:19 - καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξανέστησαν ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ ἐξήλθοσαν ὅτε ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα καὶ ἤλθοσαν ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ σπεύσαντες G4692 ἐνέπρησαν τὴν πόλιν ἐν πυρί
Unchecked Copy BoxJdg 20:41 - καὶ ἀνὴρ Ισραηλ ἀπέστρεψεν καὶ ἔσπευσεν G4692 ἀνὴρ Βενιαμιν καὶ εἶδεν ὅτι ἧπται αὐτοῦ κακία
Unchecked Copy Box1Sa 4:14 - καὶ ἤκουσεν Ηλι τὴν φωνὴν τῆς βοῆς καὶ εἶπεν τίς βοὴ τῆς φωνῆς ταύτης καὶ ἄνθρωπος σπεύσας G4692 εἰσῆλθεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ Ηλι
Unchecked Copy Box1Sa 4:16 - καὶ ἀνὴρ σπεύσας G4692 προσῆλθεν πρὸς Ηλι καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἰμι ἥκων ἐκ τῆς παρεμβολῆς κἀγὼ πέφευγα ἐκ τῆς παρατάξεως σήμερον καὶ εἶπεν τί τὸ γεγονὸς ῥῆμα τέκνον
Unchecked Copy Box1Sa 20:38 - καὶ ἀνεβόησεν Ιωναθαν ὀπίσω τοῦ παιδαρίου αὐτοῦ λέγων ταχύνας σπεῦσον G4692 καὶ μὴ στῇς καὶ ἀνέλεξεν τὸ παιδάριον Ιωναθαν τὰς σχίζας πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Sa 23:27 - καὶ ἄγγελος πρὸς Σαουλ ἦλθεν λέγων σπεῦδε G4692 καὶ δεῦρο ὅτι ἐπέθεντο οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ τὴν γῆν
Unchecked Copy Box1Sa 25:18 - καὶ ἔσπευσεν G4692 Αβιγαια καὶ ἔλαβεν διακοσίους ἄρτους καὶ δύο ἀγγεῖα οἴνου καὶ πέντε πρόβατα πεποιημένα καὶ πέντε οιφι ἀλφίτου καὶ γομορ ἓν σταφίδος καὶ διακοσίας παλάθας καὶ ἔθετο ἐπὶ τοὺς ὄνους
Unchecked Copy Box1Sa 25:23 - καὶ εἶδεν Αβιγαια τὸν Δαυιδ καὶ ἔσπευσεν G4692 καὶ κατεπήδησεν ἀπὸ τῆς ὄνου καὶ ἔπεσεν ἐνώπιον Δαυιδ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν
Unchecked Copy Box1Sa 25:34 - πλὴν ὅτι ζῇ κύριος θεὸς Ισραηλ ὃς ἀπεκώλυσέν με σήμερον τοῦ κακοποιῆσαί σε ὅτι εἰ μὴ ἔσπευσας G4692 καὶ παρεγένου εἰς ἀπάντησίν μοι τότε εἶπα εἰ ὑπολειφθήσεται τῷ Ναβαλ ἕως φωτὸς τοῦ πρωὶ οὐρῶν πρὸς τοῖχον
Unchecked Copy Box1Sa 28:20 - καὶ ἔσπευσεν G4692 Σαουλ καὶ ἔπεσεν ἑστηκὼς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐφοβήθη σφόδρα ἀπὸ τῶν λόγων Σαμουηλ καὶ ἰσχὺς ἐν αὐτῷ οὐκ ἦν ἔτι οὐ γὰρ ἔφαγεν ἄρτον ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην
Unchecked Copy Box1Sa 28:21 - καὶ εἰσῆλθεν γυνὴ πρὸς Σαουλ καὶ εἶδεν ὅτι ἔσπευσεν G4692 σφόδρα καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ἰδοὺ δὴ ἤκουσεν δούλη σου τῆς φωνῆς σου καὶ ἐθέμην τὴν ψυχήν μου ἐν τῇ χειρί μου καὶ ἤκουσα τοὺς λόγους οὓς ἐλάλησάς μοι
Unchecked Copy Box1Sa 28:24 - καὶ τῇ γυναικὶ ἦν δάμαλις νομὰς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἔσπευσεν G4692 καὶ ἔθυσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβεν ἄλευρα καὶ ἐφύρασεν καὶ ἔπεψεν ἄζυμα
Unchecked Copy Box2Sa 4:4 - καὶ τῷ Ιωναθαν υἱῷ Σαουλ υἱὸς πεπληγὼς τοὺς πόδας υἱὸς ἐτῶν πέντε οὗτος ἐν τῷ ἐλθεῖν τὴν ἀγγελίαν Σαουλ καὶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐξ Ιεζραελ καὶ ἦρεν αὐτὸν τιθηνὸς αὐτοῦ καὶ ἔφυγεν καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπεύδειν G4692 αὐτὴν καὶ ἀναχωρεῖν καὶ ἔπεσεν καὶ ἐχωλάνθη καὶ ὄνομα αὐτῷ Μεμφιβοσθε
Unchecked Copy Box2Sa 17:16 - καὶ νῦν ἀποστείλατε ταχὺ καὶ ἀναγγείλατε τῷ Δαυιδ λέγοντες μὴ αὐλισθῇς τὴν νύκτα ἐν Αραβωθ τῆς ἐρήμου καί γε διαβαίνων σπεῦσον G4692 μήποτε καταπίῃ τὸν βασιλέα καὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Ki 18:7 - καὶ ἦν Αβδιου ἐν τῇ ὁδῷ μόνος καὶ ἦλθεν Ηλιου εἰς συνάντησιν αὐτοῦ μόνος καὶ Αβδιου ἔσπευσεν G4692 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ εἶπεν εἰ σὺ εἶ αὐτός κύριέ μου Ηλιου
Unchecked Copy Box1Ki 20:33 - (LXX 21:33)καὶ οἱ ἄνδρες οἰωνίσαντο καὶ ἔσπευσαν G4692 καὶ ἀνέλεξαν τὸν λόγον ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ εἶπον ἀδελφός σου υἱὸς Αδερ καὶ εἶπεν εἰσέλθατε καὶ λάβετε αὐτόν καὶ ἐξῆλθεν πρὸς αὐτὸν υἱὸς Αδερ καὶ ἀναβιβάζουσιν αὐτὸν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα
Unchecked Copy Box1Ki 20:41 - (LXX 21:41)καὶ ἔσπευσεν G4692 καὶ ἀφεῖλεν τὸν τελαμῶνα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ καὶ ἐπέγνω αὐτὸν βασιλεὺς Ισραηλ ὅτι ἐκ τῶν προφητῶν οὗτος
Unchecked Copy Box2Ki 9:13 - καὶ ἀκούσαντες ἔσπευσαν G4692 καὶ ἔλαβον ἕκαστος τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν ὑποκάτω αὐτοῦ ἐπὶ γαρεμ τῶν ἀναβαθμῶν καὶ ἐσάλπισαν ἐν κερατίνῃ καὶ εἶπον ἐβασίλευσεν Ιου
Unchecked Copy Box2Ch 10:18 - καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Ροβοαμ τὸν Αδωνιραμ τὸν ἐπὶ τοῦ φόρου καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν οἱ υἱοὶ Ισραηλ λίθοις καὶ ἀπέθανεν καὶ βασιλεὺς Ροβοαμ ἔσπευσεν G4692 τοῦ ἀναβῆναι εἰς τὸ ἅρμα τοῦ φυγεῖν εἰς Ιερουσαλημ
Unchecked Copy Box2Ch 24:5 - καὶ συνήγαγεν τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἐξέλθατε εἰς τὰς πόλεις Ιουδα καὶ συναγάγετε ἀπὸ παντὸς Ισραηλ ἀργύριον κατισχῦσαι τὸν οἶκον κυρίου ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν καὶ σπεύσατε G4692 λαλῆσαι καὶ οὐκ ἔσπευσαν G4692 οἱ Λευῖται
Unchecked Copy Box2Ch 26:20 - καὶ ἐπέστρεψεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἱερεὺς πρῶτος καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ ἰδοὺ αὐτὸς λεπρὸς ἐν τῷ μετώπῳ καὶ κατέσπευσαν αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ γὰρ αὐτὸς ἔσπευσεν G4692 ἐξελθεῖν ὅτι ἤλεγξεν αὐτὸν κύριος
Unchecked Copy BoxEst 2:9 - καὶ ἤρεσεν αὐτῷ τὸ κοράσιον καὶ εὗρεν χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ἔσπευσεν G4692 αὐτῇ δοῦναι τὸ σμῆγμα καὶ τὴν μερίδα καὶ τὰ ἑπτὰ κοράσια τὰ ἀποδεδειγμένα αὐτῇ ἐκ βασιλικοῦ καὶ ἐχρήσατο αὐτῇ καλῶς καὶ ταῖς ἅβραις αὐτῆς ἐν τῷ γυναικῶνι
Unchecked Copy BoxEst 3:15 - ἐσπεύδετο G4692 δὲ τὸ πρᾶγμα καὶ εἰς Σουσαν ὁ δὲ βασιλεὺς καὶ Αμαν ἐκωθωνίζοντο ἐταράσσετο δὲ πόλις
Unchecked Copy BoxEst 8:14 - οἱ μὲν οὖν ἱππεῖς ἐξῆλθον σπεύδοντες G4692 τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως λεγόμενα ἐπιτελεῖν ἐξετέθη δὲ τὸ πρόσταγμα καὶ ἐν Σούσοις
Unchecked Copy BoxPro 7:23 - ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ σπεύδει G4692 δὲ ὥσπερ ὄρνεον εἰς παγίδα οὐκ εἰδὼς ὅτι περὶ ψυχῆς τρέχει
Unchecked Copy BoxPro 28:22 - (LXX 35:22)σπεύδει G4692 πλουτεῖν ἀνὴρ βάσκανος καὶ οὐκ οἶδεν ὅτι ἐλεήμων κρατήσει αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxEcc 5:2 - (LXX 5:1)μὴ σπεῦδε G4692 ἐπὶ στόματί σου καὶ καρδία σου μὴ ταχυνάτω τοῦ ἐξενέγκαι λόγον πρὸ προσώπου τοῦ θεοῦ ὅτι θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς ἐπὶ τούτῳ ἔστωσαν οἱ λόγοι σου ὀλίγοι
Unchecked Copy BoxEcc 7:9 - μὴ σπεύσῃς G4692 ἐν πνεύματί σου τοῦ θυμοῦσθαι ὅτι θυμὸς ἐν κόλπῳ ἀφρόνων ἀναπαύσεται
Unchecked Copy BoxIsa 16:5 - καὶ διορθωθήσεται μετ᾽ ἐλέους θρόνος καὶ καθίεται ἐπ᾽ αὐτοῦ μετὰ ἀληθείας ἐν σκηνῇ Δαυιδ κρίνων καὶ ἐκζητῶν κρίμα καὶ σπεύδων G4692 δικαιοσύνην
Unchecked Copy BoxJer 4:6 - ἀναλαβόντες φεύγετε εἰς Σιων σπεύσατε G4692 μὴ στῆτε ὅτι κακὰ ἐγὼ ἐπάγω ἀπὸ βορρᾶ καὶ συντριβὴν μεγάλην
Unchecked Copy BoxJer 31:20 - (LXX 38:20)υἱὸς ἀγαπητὸς Εφραιμ ἐμοί παιδίον ἐντρυφῶν ὅτι ἀνθ᾽ ὧν οἱ λόγοι μου ἐν αὐτῷ μνείᾳ μνησθήσομαι αὐτοῦ διὰ τοῦτο ἔσπευσα G4692 ἐπ᾽ αὐτῷ ἐλεῶν ἐλεήσω αὐτόν φησὶν κύριος
Unchecked Copy BoxEze 30:9 - ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσονται ἄγγελοι σπεύδοντες G4692 ἀφανίσαι τὴν Αἰθιοπίαν καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ Αἰγύπτου ὅτι ἰδοὺ ἥκει
Unchecked Copy BoxMic 4:1 - (LXX 4:1)καὶ ἔσται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμφανὲς τὸ ὄρος τοῦ κυρίου ἕτοιμον ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων καὶ μετεωρισθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν καὶ σπεύσουσιν G4692 πρὸς αὐτὸ λαοί
Unchecked Copy BoxNah 2:5 - (LXX 2:6)καὶ μνησθήσονται οἱ μεγιστᾶνες αὐτῶν καὶ φεύξονται ἡμέρας καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν καὶ σπεύσουσιν G4692 ἐπὶ τὰ τείχη καὶ ἑτοιμάσουσιν τὰς προφυλακὰς αὐτῶν
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan