LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4788 - sygkleiō

Choose a new font size and typeface
συγκλείω
Transliteration
sygkleiō (Key)
Pronunciation
soong-kli'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 7:744,1098

Strong’s Definitions

συγκλείω synkleíō, soong-kli'-o; from G4862 and G2808; to shut together, i.e. include or (figuratively) embrace in a common subjection to:—conclude, inclose, shut up.


KJV Translation Count — Total: 4x

The KJV translates Strong's G4788 in the following manner: conclude (2x), inclose (1x), shut up (1x).

KJV Translation Count — Total: 4x
The KJV translates Strong's G4788 in the following manner: conclude (2x), inclose (1x), shut up (1x).
  1. to shut up together, enclose

    1. of a shoal of fishes in a net

  2. to shut up on all sides, shut up completely

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
συγκλείω synkleíō, soong-kli'-o; from G4862 and G2808; to shut together, i.e. include or (figuratively) embrace in a common subjection to:—conclude, inclose, shut up.
STRONGS G4788:
συγκλείω (T WH συνκλειω (cf. σύν, II. at the end)): 1 aorist συνεκλεισα; passive, present participle συγ- (συν-) κλειόμενος, Galatians 3:23 L T Tr WH; but R G ibid. perfect participle συγκεκλεισμενος; from Herodotus down; the Sept. chiefly for סָגַר and הִסְגִּיר, to shut up (Latin concludo), i. e.
a. to shut up together, enclose (so under the word σύν, II. 2; but others (e. g. Fritzsche as below Meyer on Galatians 3:22) would make the συν- always intensive, as in b.): a shoal of fishes in a net, Luke 5:6.
b. to shup up on all sides, shut up completely; τινα εἰς τινα or τί, so to deliver one up to the power of a person or thing that he is completely shut in, as it were, without means of escape: τινα εἰς ἀπείθειαν, Romans 11:32 (εἰς ἀγῶνα, Polybius 3, 63, 3; εἰς τοιαύτην ἀμηχανιαν συγκλεισθεις Ἀντιγονος μετεμελετο, Diodorus 19, 19; οὐ συνέκλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθροῦ, Psalm 30:9 (Ps. 31:9); τά κτήνη εἰς θάνατον, Psalm 77:50 (Ps. 78:50); cf. Fritzsche, Ep. ad Romans, ii., p. 545f); also τινα ὑπό τί, under the power of anything, i. e. so that he is held completely subject to it: ὑπό ἁμαρτίαν, Galatians 3:22 (the Scripture has shut up or subjected, i. e. declared them to be subject); namely, ὑπό νόμον, with the addition of εἰς τήν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι, Galatians 3:23 (see above at the beginning); on these words see εἰς, B. II. 3 c. γ., p. 185{a} bottom.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Psalms
30:9; 31:9; 78:50
Luke
5:6
Romans
11:32
Galatians
3:22; 3:22; 3:23; 3:23

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4788 matches the Greek συγκλείω (sygkleiō),
which occurs 29 times in 28 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 16:2 - εἶπεν δὲ Σαρα πρὸς Αβραμ ἰδοὺ συνέκλεισέν G4788 με κύριος τοῦ μὴ τίκτειν εἴσελθε οὖν πρὸς τὴν παιδίσκην μου ἵνα τεκνοποιήσῃς ἐξ αὐτῆς ὑπήκουσεν δὲ Αβραμ τῆς φωνῆς Σαρας
Unchecked Copy BoxGen 20:18 - ὅτι συγκλείων G4788 συνέκλεισεν G4788 κύριος ἔξωθεν πᾶσαν μήτραν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Αβιμελεχ ἕνεκεν Σαρρας τῆς γυναικὸς Αβρααμ
Unchecked Copy BoxExo 14:3 - καὶ ἐρεῖ Φαραω τῷ λαῷ αὐτοῦ οἱ υἱοὶ Ισραηλ πλανῶνται οὗτοι ἐν τῇ γῇ συγκέκλεικεν G4788 γὰρ αὐτοὺς ἔρημος
Unchecked Copy BoxJos 6:1 - καὶ Ιεριχω συγκεκλεισμένη G4788 καὶ ὠχυρωμένη καὶ οὐθεὶς ἐξεπορεύετο ἐξ αὐτῆς οὐδὲ εἰσεπορεύετο
Unchecked Copy Box1Sa 1:6 - ὅτι οὐκ ἔδωκεν αὐτῇ κύριος παιδίον κατὰ τὴν θλῖψιν αὐτῆς καὶ κατὰ τὴν ἀθυμίαν τῆς θλίψεως αὐτῆς καὶ ἠθύμει διὰ τοῦτο ὅτι συνέκλεισεν G4788 κύριος τὰ περὶ τὴν μήτραν αὐτῆς τοῦ μὴ δοῦναι αὐτῇ παιδίον
Unchecked Copy Box1Ki 6:20 - εἴκοσι πήχεις μῆκος καὶ εἴκοσι πήχεις πλάτος καὶ εἴκοσι πήχεις τὸ ὕψος αὐτοῦ καὶ περιέσχεν αὐτὸν χρυσίῳ συγκεκλεισμένῳ G4788 καὶ ἐποίησεν θυσιαστήριον
Unchecked Copy Box1Ki 7:49 - (LXX 7:35)καὶ τὰς λυχνίας πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβιρ χρυσᾶς συγκλειομένας G4788 καὶ τὰ λαμπάδια καὶ τοὺς λύχνους καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας χρυσᾶς
Unchecked Copy Box1Ki 10:21 - καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ πότου Σαλωμων χρυσᾶ καὶ λουτῆρες χρυσοῖ πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ συγκεκλεισμένα G4788 οὐκ ἦν ἀργύριον ὅτι οὐκ ἦν λογιζόμενον ἐν ταῖς ἡμέραις Σαλωμων
Unchecked Copy Box1Ki 11:27 - καὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα ὡς ἐπήρατο χεῖρας ἐπὶ βασιλέα Σαλωμων ᾠκοδόμησεν τὴν ἄκραν συνέκλεισεν G4788 τὸν φραγμὸν τῆς πόλεως Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ki 24:14 - καὶ ἀπῴκισεν τὴν Ιερουσαλημ καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς δυνατοὺς ἰσχύι αἰχμαλωσίας δέκα χιλιάδας αἰχμαλωτίσας καὶ πᾶν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα G4788 καὶ οὐχ ὑπελείφθη πλὴν οἱ πτωχοὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy Box2Ki 24:16 - καὶ πάντας τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως ἑπτακισχιλίους καὶ τὸν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα G4788 χιλίους πάντες δυνατοὶ ποιοῦντες πόλεμον καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς βασιλεὺς Βαβυλῶνος μετοικεσίαν εἰς Βαβυλῶνα
Unchecked Copy BoxJob 3:10 - ὅτι οὐ συνέκλεισεν G4788 πύλας γαστρὸς μητρός μου ἀπήλλαξεν γὰρ ἂν πόνον ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου
Unchecked Copy BoxJob 3:23 - θάνατος ἀνδρὶ ἀνάπαυμα συνέκλεισεν G4788 γὰρ θεὸς κατ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 17:10 - (LXX 16:10)τὸ στέαρ αὐτῶν συνέκλεισαν G4788 τὸ στόμα αὐτῶν ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν
Unchecked Copy BoxPsa 31:8 - (LXX 30:9)καὶ οὐ συνέκλεισάς G4788 με εἰς χεῖρας ἐχθροῦ ἔστησας ἐν εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου
Unchecked Copy BoxPsa 35:3 - (LXX 34:3)ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ σύγκλεισον G4788 ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων με εἰπὸν τῇ ψυχῇ μου σωτηρία σου ἐγώ εἰμι
Unchecked Copy BoxPsa 78:50 - (LXX 77:50)ὡδοποίησεν τρίβον τῇ ὀργῇ αὐτοῦ οὐκ ἐφείσατο ἀπὸ θανάτου τῶν ψυχῶν αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν εἰς θάνατον συνέκλεισεν G4788
Unchecked Copy BoxPsa 78:62 - (LXX 77:62)καὶ συνέκλεισεν G4788 εἰς ῥομφαίαν τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ ὑπερεῖδεν
Unchecked Copy BoxPro 4:12 - ἐὰν γὰρ πορεύῃ οὐ συγκλεισθήσεταί G4788 σου τὰ διαβήματα ἐὰν δὲ τρέχῃς οὐ κοπιάσεις
Unchecked Copy BoxIsa 45:1 - οὕτως λέγει κύριος θεὸς τῷ χριστῷ μου Κύρῳ οὗ ἐκράτησα τῆς δεξιᾶς ἐπακοῦσαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἔθνη καὶ ἰσχὺν βασιλέων διαρρήξω ἀνοίξω ἔμπροσθεν αὐτοῦ θύρας καὶ πόλεις οὐ συγκλεισθήσονται G4788
Unchecked Copy BoxJer 13:19 - πόλεις αἱ πρὸς νότον συνεκλείσθησαν G4788 καὶ οὐκ ἦν ἀνοίγων ἀπῳκίσθη Ιουδας συνετέλεσεν ἀποικίαν τελείαν
Unchecked Copy BoxJer 21:4 - τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ μεταστρέφω τὰ ὅπλα τὰ πολεμικά ἐν οἷς ὑμεῖς πολεμεῖτε ἐν αὐτοῖς πρὸς τοὺς Χαλδαίους τοὺς συγκεκλεικότας G4788 ὑμᾶς ἔξωθεν τοῦ τείχους εἰς τὸ μέσον τῆς πόλεως ταύτης
Unchecked Copy BoxJer 21:9 - καθήμενος ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἀποθανεῖται ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐκπορευόμενος προσχωρῆσαι πρὸς τοὺς Χαλδαίους τοὺς συγκεκλεικότας G4788 ὑμᾶς ζήσεται καὶ ἔσται ψυχὴ αὐτοῦ εἰς σκῦλα καὶ ζήσεται
Unchecked Copy BoxEze 4:3 - καὶ σὺ λαβὲ σεαυτῷ τήγανον σιδηροῦν καὶ θήσεις αὐτὸ τοῖχον σιδηροῦν ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς πόλεως καὶ ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπόν σου ἐπ᾽ αὐτήν καὶ ἔσται ἐν συγκλεισμῷ καὶ συγκλείσεις G4788 αὐτήν σημεῖόν ἐστιν τοῦτο τοῖς υἱοῖς Ισραηλ
Unchecked Copy BoxAmo 1:6 - (LXX 1:6)τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Γάζης καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς ἕνεκεν τοῦ αἰχμαλωτεῦσαι αὐτοὺς αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμων τοῦ συγκλεῖσαι G4788 εἰς τὴν Ιδουμαίαν
Unchecked Copy BoxAmo 1:9 - (LXX 1:9)τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Τύρου καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτήν ἀνθ᾽ ὧν συνέκλεισαν G4788 αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμων εἰς τὴν Ιδουμαίαν καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν διαθήκης ἀδελφῶν
Unchecked Copy BoxOba 1:14 - (LXX 1:14)μηδὲ ἐπιστῇς ἐπὶ τὰς διεκβολὰς αὐτῶν τοῦ ἐξολεθρεῦσαι τοὺς ἀνασῳζομένους αὐτῶν μηδὲ συγκλείσῃς G4788 τοὺς φεύγοντας ἐξ αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως
Unchecked Copy BoxMal 1:10 - (LXX 1:10)διότι καὶ ἐν ὑμῖν συγκλεισθήσονται G4788 θύραι καὶ οὐκ ἀνάψετε τὸ θυσιαστήριόν μου δωρεάν οὐκ ἔστιν μου θέλημα ἐν ὑμῖν λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ θυσίαν οὐ προσδέξομαι ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan