LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4819 - symbainō

Choose a new font size and typeface
συμβαίνω
Transliteration
symbainō (Key)
Pronunciation
soom-bah'-ee-no
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
From σύν (G4862) and the base of βάσις (G939)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

συμβαίνω symbaínō, soom-bah'-ee-no; from G4862 and the base of G939; to walk (figuratively, transpire) together, i.e. concur (take place):—be(-fall), happen (unto).


KJV Translation Count — Total: 8x

The KJV translates Strong's G4819 in the following manner: happen unto (4x), happen (2x), befall (1x), so it be (1x).

KJV Translation Count — Total: 8x
The KJV translates Strong's G4819 in the following manner: happen unto (4x), happen (2x), befall (1x), so it be (1x).
  1. to walk with the feet near together

  2. to come together, meet with one

  3. of things which fall out at the same time, to happen, turn out, come to pass

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
συμβαίνω symbaínō, soom-bah'-ee-no; from G4862 and the base of G939; to walk (figuratively, transpire) together, i.e. concur (take place):—be(-fall), happen (unto).
STRONGS G4819:
συμβαίνω (ξυμβαίνω Rec.bez in 1 Peter 4:12; see Sigma, at the end); imperfect συνέβαινον; 2 aorist συνεβην, participle συμβάς; perfect συμβέβηκα; from (Aeschylus), Herodotus down;
1. to walk with the feet near together.
2. to come together, meet with one; hence,
3. of things which fall out at the same time, to happen, turn out, come to pass (so occasionally in the Sept for קָרָה and קָרָא); as very often in Greek writings (the Sept. Genesis 42:4; Genesis 44:29), συμβαινει τί τίνι, something befalls, happens to, one: Mark 10:32; Acts 20:19; 1 Corinthians 10:11; (1 Peter 4:12); 2 Peter 2:22; τό συμβεβηκός τίνι, Acts 3:10 (Susanna 26); absolutely, τά συμβεβηκότα, the things that had happened, Luke 24:14 (1 Macc. 4:26; (Josephus, contra Apion 1, 22, 17)); συνέβη followed by an accusative with an infinitive it happened (A. V. so it was) that, etc.: Acts 21:35 (cf. Winer's Grammar, 323 (303)), examples from secular authors are given by Grimm on 2 Macc. 3:2.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
42:4; 44:29
Mark
10:32
Luke
24:14
Acts
3:10; 20:19; 21:35
1 Corinthians
10:11
1 Peter
4:12; 4:12
2 Peter
2:22

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4819 matches the Greek συμβαίνω (symbainō),
which occurs 19 times in 19 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 41:13 - ἐγενήθη δὲ καθὼς συνέκρινεν ἡμῖν οὕτως καὶ συνέβη G4819 ἐμέ τε ἀποκατασταθῆναι ἐπὶ τὴν ἀρχήν μου ἐκεῖνον δὲ κρεμασθῆναι
Unchecked Copy BoxGen 42:4 - τὸν δὲ Βενιαμιν τὸν ἀδελφὸν Ιωσηφ οὐκ ἀπέστειλεν μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ εἶπεν γάρ μήποτε συμβῇ G4819 αὐτῷ μαλακία
Unchecked Copy BoxGen 42:29 - ἦλθον δὲ πρὸς Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτῶν εἰς γῆν Χανααν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα τὰ συμβάντα G4819 αὐτοῖς λέγοντες
Unchecked Copy BoxGen 42:38 - δὲ εἶπεν οὐ καταβήσεται υἱός μου μεθ᾽ ὑμῶν ὅτι ἀδελφὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν καὶ αὐτὸς μόνος καταλέλειπται καὶ συμβήσεται G4819 αὐτὸν μαλακισθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ ἂν πορεύησθε καὶ κατάξετέ μου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ᾅδου
Unchecked Copy BoxGen 44:29 - ἐὰν οὖν λάβητε καὶ τοῦτον ἐκ προσώπου μου καὶ συμβῇ G4819 αὐτῷ μαλακία ἐν τῇ ὁδῷ καὶ κατάξετέ μου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ᾅδου
Unchecked Copy BoxExo 1:10 - δεῦτε οὖν κατασοφισώμεθα αὐτούς μήποτε πληθυνθῇ καί ἡνίκα ἂν συμβῇ G4819 ἡμῖν πόλεμος προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς ὑπεναντίους καὶ ἐκπολεμήσαντες ἡμᾶς ἐξελεύσονται ἐκ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxExo 3:16 - ἐλθὼν οὖν συνάγαγε τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς κύριος θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ὦπταί μοι θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ λέγων ἐπισκοπῇ ἐπέσκεμμαι ὑμᾶς καὶ ὅσα συμβέβηκεν G4819 ὑμῖν ἐν Αἰγύπτῳ
Unchecked Copy BoxExo 24:14 - καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν ἡσυχάζετε αὐτοῦ ἕως ἀναστρέψωμεν πρὸς ὑμᾶς καὶ ἰδοὺ Ααρων καὶ Ωρ μεθ᾽ ὑμῶν ἐάν τινι συμβῇ G4819 κρίσις προσπορευέσθωσαν αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxLev 10:19 - καὶ ἐλάλησεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν λέγων εἰ σήμερον προσαγειόχασιν τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν ἔναντι κυρίου καὶ συμβέβηκέν G4819 μοι ταῦτα καὶ φάγομαι τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας σήμερον μὴ ἀρεστὸν ἔσται κυρίῳ
Unchecked Copy BoxDeu 18:22 - ὅσα ἐὰν λαλήσῃ προφήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου καὶ μὴ γένηται τὸ ῥῆμα καὶ μὴ συμβῇ G4819 τοῦτο τὸ ῥῆμα οὐκ ἐλάλησεν κύριος ἐν ἀσεβείᾳ ἐλάλησεν προφήτης ἐκεῖνος οὐκ ἀφέξεσθε αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJos 2:23 - καὶ ὑπέστρεψαν οἱ δύο νεανίσκοι καὶ κατέβησαν ἐκ τοῦ ὄρους καὶ διέβησαν πρὸς Ἰησοῦν υἱὸν Ναυη καὶ διηγήσαντο αὐτῷ πάντα τὰ συμβεβηκότα G4819 αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxEst 2:11 - καθ᾽ ἑκάστην δὲ ἡμέραν Μαρδοχαῖος περιεπάτει κατὰ τὴν αὐλὴν τὴν γυναικείαν ἐπισκοπῶν τί Εσθηρ συμβήσεται G4819
Unchecked Copy BoxEst 6:13 - καὶ διηγήσατο Αμαν τὰ συμβεβηκότα G4819 αὐτῷ Ζωσαρα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς φίλοις καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν οἱ φίλοι καὶ γυνή εἰ ἐκ γένους Ιουδαίων Μαρδοχαῖος ἦρξαι ταπεινοῦσθαι ἐνώπιον αὐτοῦ πεσὼν πεσῇ οὐ μὴ δύνῃ αὐτὸν ἀμύνασθαι ὅτι θεὸς ζῶν μετ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJob 1:22 - ἐν τούτοις πᾶσιν τοῖς συμβεβηκόσιν G4819 αὐτῷ οὐδὲν ἥμαρτεν Ιωβ ἐναντίον τοῦ κυρίου καὶ οὐκ ἔδωκεν ἀφροσύνην τῷ θεῷ
Unchecked Copy BoxJob 2:10 - δὲ ἐμβλέψας εἶπεν αὐτῇ ὥσπερ μία τῶν ἀφρόνων γυναικῶν ἐλάλησας εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς κυρίου τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσομεν ἐν πᾶσιν τούτοις τοῖς συμβεβηκόσιν G4819 αὐτῷ οὐδὲν ἥμαρτεν Ιωβ τοῖς χείλεσιν ἐναντίον τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxJob 42:11 - ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ πάντα τὰ συμβεβηκότα G4819 αὐτῷ καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ πάντες ὅσοι ᾔδεισαν αὐτὸν ἐκ πρώτου φαγόντες δὲ καὶ πιόντες παρ᾽ αὐτῷ παρεκάλεσαν αὐτόν καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐπήγαγεν αὐτῷ κύριος ἔδωκεν δὲ αὐτῷ ἕκαστος ἀμνάδα μίαν καὶ τετράδραχμον χρυσοῦν ἄσημον
Unchecked Copy BoxIsa 3:11 - οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ πονηρὰ κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ συμβήσεται G4819 αὐτῷ
Unchecked Copy BoxIsa 41:22 - ἐγγισάτωσαν καὶ ἀναγγειλάτωσαν ὑμῖν συμβήσεται G4819 τὰ πρότερα τίνα ἦν εἴπατε καὶ ἐπιστήσομεν τὸν νοῦν καὶ γνωσόμεθα τί τὰ ἔσχατα καὶ τὰ ἐπερχόμενα εἴπατε ἡμῖν
Unchecked Copy BoxJer 32:23 - (LXX 39:23)καὶ εἰσήλθοσαν καὶ ἐλάβοσαν αὐτὴν καὶ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς σου καὶ ἐν τοῖς προστάγμασίν σου οὐκ ἐπορεύθησαν ἅπαντα ἐνετείλω αὐτοῖς οὐκ ἐποίησαν καὶ ἐποίησας συμβῆναι G4819 αὐτοῖς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan