LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4937 - syntribō

Choose a new font size and typeface
συντρίβω
Transliteration
syntribō (Key)
Pronunciation
soon-tree'-bo
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
From σύν (G4862) and the base of τρίβος (G5147)
mGNT
7x in 7 unique form(s)
TR
8x in 8 unique form(s)
LXX
175x in 40 unique form(s)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 7:919,1124

Strong’s Definitions

συντρίβω syntríbō, soon-tree'-bo; from G4862 and the base of G5147; to crush completely, i.e. to shatter (literally or figuratively):—break (in pieces), broken to shivers (+ -hearted), bruise.


KJV Translation Count — Total: 8x

The KJV translates Strong's G4937 in the following manner: bruise (3x), break (2x), broken to shivers (1x), brokenhearted (with G2588) (1x), break in pieces (1x).

KJV Translation Count — Total: 8x
The KJV translates Strong's G4937 in the following manner: bruise (3x), break (2x), broken to shivers (1x), brokenhearted (with G2588) (1x), break in pieces (1x).
  1. break, to break in pieces, shiver

  2. to tread down

    1. to put Satan under foot and (as a conqueror) trample on him

    2. to break down, crush

      1. to tear one's body and shatter one's strength

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
συντρίβω syntríbō, soon-tree'-bo; from G4862 and the base of G5147; to crush completely, i.e. to shatter (literally or figuratively):—break (in pieces), broken to shivers (+ -hearted), bruise.
STRONGS G4937:
συντρίβω, participle neuter συντρῖβον Luke 9:39 R G Tr, συντρῖβον L T WH (cf. Veitch, under the word τρίβῳ, at the end); future συντρίψω; 1 aorist συνέτριψα; passive, present συντρίβομαι; perfect infinitive συντετρῖφθαι (R G Tr WH; but συντριφθαι L T (cf. Veitch, as above)), participle συντετριμμένος; 2 future συντριβήσομαι; from Herodotus ((?), Euripides) down; the Sept. very often for שָׁבַר; to break, to break in pieces, shiver, (cf. σύν, II. 3): κάλαμον, Matthew 12:20; τάς πέδας, passive, Mark 5:4; τό ἀλάβαστρον (the sealed orifice of the vase (cf. BB. DD., under the word )), Mark 14:3; ὀστοῦν, passive, John 19:36 (Exodus 12:46; Psalm 33:21 (Ps. 33:21); τά σκεύη, Revelation 2:27; to tread down: τόν Σατανᾶν ὑπό τούς πόδας (by a pregnant construction (Winers Grammar, § 66, 2 d.)), to put Satan under foot and (as a conqueror) trample on him, Romans 16:20; to break down, crush: τινα, to tear one's body and shatter one's strength, Luke 9:39. Passive to suffer extreme sorrow and be, as it were, crushed: οἱ συντετρίμμενοι τήν καρδίαν (cf. Winer's Grammar, 229 (215)), equivalent to οἱ ἔχοντες τήν καρδίαν συντετριμμένην, ((A. V. the broken-hearted), Luke 4:18 Rec. from Isaiah 61:1 ((cf. Psalm 33:19 (Ps. 34:19); Psalm 146:3 (Ps. 147:3), etc.); συντριβῆναι τῇ διάνοια, Polybius 21, 10, 2; 31, 8, 11; τοῖς φρονημασι, Diodorus 11, 78; (ταῖς ἐλπίσιν, 4, 66; ταῖς ψυχαῖς, 16, 81)).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Exodus
12:46
Psalms
33:19; 33:21; 33:21; 34:19; 146:3; 147:3
Isaiah
61:1
Matthew
12:20
Mark
5:4; 14:3
Luke
4:18; 9:39; 9:39
John
19:36
Romans
16:20
Revelation
2:27

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4937 matches the Greek συντρίβω (syntribō),
which occurs 175 times in 169 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 4 (Gen 19:9–Neh 2:15)

Unchecked Copy BoxGen 19:9 - εἶπαν δέ ἀπόστα ἐκεῖ εἷς ἦλθες παροικεῖν μὴ καὶ κρίσιν κρίνειν νῦν οὖν σὲ κακώσομεν μᾶλλον ἐκείνους καὶ παρεβιάζοντο τὸν ἄνδρα τὸν Λωτ σφόδρα καὶ ἤγγισαν συντρῖψαι G4937 τὴν θύραν
Unchecked Copy BoxGen 49:24 - καὶ συνετρίβη G4937 μετὰ κράτους τὰ τόξα αὐτῶν καὶ ἐξελύθη τὰ νεῦρα βραχιόνων χειρῶν αὐτῶν διὰ χεῖρα δυνάστου Ιακωβ ἐκεῖθεν κατισχύσας Ισραηλ
Unchecked Copy BoxExo 9:25 - ἐπάταξεν δὲ χάλαζα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἐπάταξεν χάλαζα καὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τοῖς πεδίοις συνέτριψεν G4937 χάλαζα
Unchecked Copy BoxExo 12:10 - οὐκ ἀπολείψετε ἀπ᾽ αὐτοῦ ἕως πρωὶ καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε G4937 ἀπ᾽ αὐτοῦ τὰ δὲ καταλειπόμενα ἀπ᾽ αὐτοῦ ἕως πρωὶ ἐν πυρὶ κατακαύσετε
Unchecked Copy BoxExo 12:46 - ἐν οἰκίᾳ μιᾷ βρωθήσεται καὶ οὐκ ἐξοίσετε ἐκ τῆς οἰκίας τῶν κρεῶν ἔξω καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε G4937 ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxExo 15:3 - κύριος συντρίβων G4937 πολέμους κύριος ὄνομα αὐτῷ
Unchecked Copy BoxExo 15:7 - καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας G4937 τοὺς ὑπεναντίους ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς καλάμην
Unchecked Copy BoxExo 22:10 - (LXX 22:9)ἐὰν δέ τις δῷ τῷ πλησίον ὑποζύγιον μόσχον πρόβατον πᾶν κτῆνος φυλάξαι καὶ συντριβῇ G4937 τελευτήσῃ αἰχμάλωτον γένηται καὶ μηδεὶς γνῷ
Unchecked Copy BoxExo 22:14 - (LXX 22:13)ἐὰν δὲ αἰτήσῃ τις παρὰ τοῦ πλησίον καὶ συντριβῇ G4937 ἀποθάνῃ αἰχμάλωτον γένηται δὲ κύριος μὴ μετ᾽ αὐτοῦ ἀποτείσει
Unchecked Copy BoxExo 23:24 - οὐ προσκυνήσεις τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς οὐ ποιήσεις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν ἀλλὰ καθαιρέσει καθελεῖς καὶ συντρίβων G4937 συντρίψεις G4937 τὰς στήλας αὐτῶν
Unchecked Copy BoxExo 32:19 - καὶ ἡνίκα ἤγγιζεν τῇ παρεμβολῇ ὁρᾷ τὸν μόσχον καὶ τοὺς χορούς καὶ ὀργισθεὶς θυμῷ Μωυσῆς ἔρριψεν ἀπὸ τῶν χειρῶν αὐτοῦ τὰς δύο πλάκας καὶ συνέτριψεν G4937 αὐτὰς ὑπὸ τὸ ὄρος
Unchecked Copy BoxExo 34:1 - καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας καθὼς καὶ αἱ πρῶται καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος καὶ γράψω ἐπὶ τῶν πλακῶν τὰ ῥήματα ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις αἷς συνέτριψας G4937
Unchecked Copy BoxExo 34:13 - τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε G4937 καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε ἐν πυρί
Unchecked Copy BoxLev 6:28 - (LXX 6:21)καὶ σκεῦος ὀστράκινον οὗ ἐὰν ἑψηθῇ ἐν αὐτῷ συντριβήσεται G4937 ἐὰν δὲ ἐν σκεύει χαλκῷ ἑψηθῇ ἐκτρίψει αὐτὸ καὶ ἐκκλύσει ὕδατι
Unchecked Copy BoxLev 11:33 - καὶ πᾶν σκεῦος ὀστράκινον εἰς ἐὰν πέσῃ ἀπὸ τούτων ἔνδον ὅσα ἐὰν ἔνδον ᾖ ἀκάθαρτα ἔσται καὶ αὐτὸ συντριβήσεται G4937
Unchecked Copy BoxLev 15:12 - καὶ σκεῦος ὀστράκινον οὗ ἂν ἅψηται γονορρυής συντριβήσεται G4937 καὶ σκεῦος ξύλινον νιφήσεται ὕδατι καὶ καθαρὸν ἔσται
Unchecked Copy BoxLev 22:22 - τυφλὸν συντετριμμένον G4937 γλωσσότμητον ἢ μυρμηκιῶντα ἢ ψωραγριῶντα ἢ λιχῆνας ἔχοντα οὐ προσάξουσιν ταῦτα τῷ κυρίῳ καὶ εἰς κάρπωσιν οὐ δώσετε ἀπ᾽ αὐτῶν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ
Unchecked Copy BoxLev 26:13 - ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὄντων ὑμῶν δούλων καὶ συνέτριψα G4937 τὸν δεσμὸν τοῦ ζυγοῦ ὑμῶν καὶ ἤγαγον ὑμᾶς μετὰ παρρησίας
Unchecked Copy BoxLev 26:19 - καὶ συντρίψω G4937 τὴν ὕβριν τῆς ὑπερηφανίας ὑμῶν καὶ θήσω τὸν οὐρανὸν ὑμῖν σιδηροῦν καὶ τὴν γῆν ὑμῶν ὡσεὶ χαλκῆν
Unchecked Copy BoxNum 9:12 - οὐ καταλείψουσιν ἀπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωὶ καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψουσιν G4937 ἀπ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὸν νόμον τοῦ πασχα ποιήσουσιν αὐτό
Unchecked Copy BoxDeu 1:42 - καὶ εἶπεν κύριος πρός με εἰπὸν αὐτοῖς οὐκ ἀναβήσεσθε οὐδὲ μὴ πολεμήσετε οὐ γάρ εἰμι μεθ᾽ ὑμῶν καὶ οὐ μὴ συντριβῆτε G4937 ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 7:5 - ἀλλ᾽ οὕτως ποιήσετε αὐτοῖς τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε G4937 καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί
Unchecked Copy BoxDeu 9:17 - καὶ ἐπιλαβόμενος τῶν δύο πλακῶν ἔρριψα αὐτὰς ἀπὸ τῶν δύο χειρῶν μου καὶ συνέτριψα G4937 ἐναντίον ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 10:2 - καὶ γράψω ἐπὶ τὰς πλάκας τὰ ῥήματα ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις ἃς συνέτριψας G4937 καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰς εἰς τὴν κιβωτόν
Unchecked Copy BoxDeu 12:3 - καὶ κατασκάψετε τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καὶ συντρίψετε G4937 τὰς στήλας αὐτῶν καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί καὶ ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐκ τοῦ τόπου ἐκείνου
Unchecked Copy BoxDeu 28:7 - παραδῷ κύριος θεός σου τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ἀνθεστηκότας σοι συντετριμμένους G4937 πρὸ προσώπου σου ὁδῷ μιᾷ ἐξελεύσονται πρὸς σὲ καὶ ἐν ἑπτὰ ὁδοῖς φεύξονται ἀπὸ προσώπου σου
Unchecked Copy BoxDeu 33:20 - καὶ τῷ Γαδ εἶπεν εὐλογημένος ἐμπλατύνων Γαδ ὡς λέων ἀνεπαύσατο συντρίψας G4937 βραχίονα καὶ ἄρχοντα
Unchecked Copy BoxJos 7:5 - καὶ ἀπέκτειναν ἀπ᾽ αὐτῶν ἄνδρες Γαι εἰς τριάκοντα καὶ ἓξ ἄνδρας καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πύλης καὶ συνέτριψαν G4937 αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ καταφεροῦς καὶ ἐπτοήθη καρδία τοῦ λαοῦ καὶ ἐγένετο ὥσπερ ὕδωρ
Unchecked Copy BoxJos 10:10 - καὶ ἐξέστησεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ συνέτριψεν G4937 αὐτοὺς κύριος σύντριψιν μεγάλην ἐν Γαβαων καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς ὁδὸν ἀναβάσεως Ωρωνιν καὶ κατέκοπτον αὐτοὺς ἕως Αζηκα καὶ ἕως Μακηδα
Unchecked Copy BoxJos 10:12 - τότε ἐλάλησεν Ἰησοῦς πρὸς κύριον ἡμέρᾳ παρέδωκεν θεὸς τὸν Αμορραῖον ὑποχείριον Ισραηλ ἡνίκα συνέτριψεν G4937 αὐτοὺς ἐν Γαβαων καὶ συνετρίβησαν G4937 ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ καὶ εἶπεν Ἰησοῦς στήτω ἥλιος κατὰ Γαβαων καὶ σελήνη κατὰ φάραγγα Αιλων
Unchecked Copy BoxJdg 2:2 - καὶ ὑμεῖς οὐ διαθήσεσθε διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις εἰς τὴν γῆν ταύτην οὐδὲ τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὐ μὴ προσκυνήσητε ἀλλὰ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συντρίψετε G4937 καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν κατασκάψετε καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς μου ὅτε ταῦτα ἐποιήσατε
Unchecked Copy BoxJdg 7:20 - καὶ ἐσάλπισαν αἱ τρεῖς ἀρχαὶ ἐν ταῖς κερατίναις καὶ συνέτριψαν G4937 τὰς ὑδρίας καὶ ἐλάβοντο ἐν τῇ χειρὶ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῶν τῶν λαμπάδων καὶ ἐν τῇ χειρὶ τῇ δεξιᾷ αὐτῶν αἱ κερατίναι τοῦ σαλπίζειν καὶ ἀνέκραξαν ῥομφαία τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων
Unchecked Copy Box1Sa 4:18 - καὶ ἐγένετο ὡς ἐμνήσθη τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ δίφρου ὀπισθίως ἐχόμενος τῆς πύλης καὶ συνετρίβη G4937 νῶτος αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν ὅτι πρεσβύτης ἄνθρωπος καὶ βαρύς καὶ αὐτὸς ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι ἔτη
Unchecked Copy Box1Ki 13:28 - καὶ ἐπορεύθη καὶ εὗρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐρριμμένον ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὄνος καὶ λέων εἱστήκεισαν παρὰ τὸ σῶμα καὶ οὐκ ἔφαγεν λέων τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ καὶ οὐ συνέτριψεν G4937 τὸν ὄνον
Unchecked Copy Box1Ki 16:28 - καὶ ἐκοιμήθη Αμβρι μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ θάπτεται ἐν Σαμαρείᾳ καὶ βασιλεύει Αχααβ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Ki 19:11 - καὶ εἶπεν ἐξελεύσῃ αὔριον καὶ στήσῃ ἐνώπιον κυρίου ἐν τῷ ὄρει ἰδοὺ παρελεύσεται κύριος καὶ πνεῦμα μέγα κραταιὸν διαλῦον ὄρη καὶ συντρῖβον G4937 πέτρας ἐνώπιον κυρίου οὐκ ἐν τῷ πνεύματι κύριος καὶ μετὰ τὸ πνεῦμα συσσεισμός οὐκ ἐν τῷ συσσεισμῷ κύριος
Unchecked Copy Box1Ki 20:37 - (LXX 21:37)καὶ εὑρίσκει ἄνθρωπον ἄλλον καὶ εἶπεν πάταξόν με δή καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄνθρωπος πατάξας καὶ συνέτριψεν G4937
Unchecked Copy Box2Ki 1:18 - καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Οχοζιου ὅσα ἐποίησεν οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ
Unchecked Copy Box2Ki 11:18 - καὶ εἰσῆλθεν πᾶς λαὸς τῆς γῆς εἰς οἶκον τοῦ Βααλ καὶ κατέσπασαν αὐτὸν καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ τὰς εἰκόνας αὐτοῦ συνέτριψαν G4937 ἀγαθῶς καὶ τὸν Ματθαν τὸν ἱερέα τοῦ Βααλ ἀπέκτειναν κατὰ πρόσωπον τῶν θυσιαστηρίων καὶ ἔθηκεν ἱερεὺς ἐπισκόπους εἰς τὸν οἶκον κυρίου
Unchecked Copy Box2Ki 18:4 - αὐτὸς ἐξῆρεν τὰ ὑψηλὰ καὶ συνέτριψεν G4937 πάσας τὰς στήλας καὶ ἐξωλέθρευσεν τὰ ἄλση καὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν ὃν ἐποίησεν Μωυσῆς ὅτι ἕως τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ θυμιῶντες αὐτῷ καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Νεεσθαν
Unchecked Copy Box2Ki 23:14 - καὶ συνέτριψεν G4937 τὰς στήλας καὶ ἐξωλέθρευσεν τὰ ἄλση καὶ ἔπλησεν τοὺς τόπους αὐτῶν ὀστέων ἀνθρώπων
Unchecked Copy Box2Ki 23:15 - καί γε τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Βαιθηλ τὸ ὑψηλόν ἐποίησεν Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ καί γε τὸ θυσιαστήριον ἐκεῖνο καὶ τὸ ὑψηλὸν κατέσπασεν καὶ συνέτριψεν G4937 τοὺς λίθους αὐτοῦ καὶ ἐλέπτυνεν εἰς χοῦν καὶ κατέκαυσεν τὸ ἄλσος
Unchecked Copy Box2Ki 25:13 - καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλκοῦς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τὰς μεχωνωθ καὶ τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν τὴν ἐν οἴκῳ κυρίου συνέτριψαν G4937 οἱ Χαλδαῖοι καὶ ἦραν τὸν χαλκὸν αὐτῶν εἰς Βαβυλῶνα
Unchecked Copy Box2Ch 14:3 - (LXX 14:2)καὶ ἀπέστησεν τὰ θυσιαστήρια τῶν ἀλλοτρίων καὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ συνέτριψεν G4937 τὰς στήλας καὶ ἐξέκοψεν τὰ ἄλση
Unchecked Copy Box2Ch 14:13 - (LXX 14:12)καὶ κατεδίωξεν Ασα καὶ λαὸς αὐτοῦ ἕως Γεδωρ καὶ ἔπεσον Αἰθίοπες ὥστε μὴ εἶναι ἐν αὐτοῖς περιποίησιν ὅτι συνετρίβησαν G4937 ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐναντίον τῆς δυνάμεως αὐτοῦ καὶ ἐσκύλευσαν σκῦλα πολλά
Unchecked Copy Box2Ch 20:37 - καὶ ἐπροφήτευσεν Ελιεζερ τοῦ Δωδια ἀπὸ Μαρισης ἐπὶ Ιωσαφατ λέγων ὡς ἐφιλίασας τῷ Οχοζια ἔθραυσεν κύριος τὸ ἔργον σου καὶ συνετρίβη G4937 τὰ πλοῖά σου καὶ οὐκ ἐδυνάσθη τοῦ πορευθῆναι εἰς Θαρσις
Unchecked Copy Box2Ch 31:1 - καὶ ὡς συνετελέσθη πάντα ταῦτα ἐξῆλθεν πᾶς Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ συνέτριψαν G4937 τὰς στήλας καὶ ἐξέκοψαν τὰ ἄλση καὶ κατέσπασαν τὰ ὑψηλὰ καὶ τοὺς βωμοὺς ἀπὸ πάσης τῆς Ιουδαίας καὶ Βενιαμιν καὶ ἐξ Εφραιμ καὶ ἀπὸ Μανασση ἕως εἰς τέλος καὶ ἐπέστρεψαν πᾶς Ισραηλ ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν
Unchecked Copy Box2Ch 34:4 - καὶ κατέσπασεν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ τὰ θυσιαστήρια τῶν Βααλιμ καὶ τὰ ὑψηλὰ τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ ἔκοψεν τὰ ἄλση καὶ τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ χωνευτὰ συνέτριψεν G4937 καὶ ἐλέπτυνεν καὶ ἔρριψεν ἐπὶ πρόσωπον τῶν μνημάτων τῶν θυσιαζόντων αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxNeh 2:13 - καὶ ἐξῆλθον ἐν πύλῃ τοῦ γωληλα καὶ πρὸς στόμα πηγῆς τῶν συκῶν καὶ εἰς πύλην τῆς κοπρίας καὶ ἤμην συντρίβων G4937 ἐν τῷ τείχει Ιερουσαλημ αὐτοὶ καθαιροῦσιν καὶ πύλαι αὐτῆς κατεβρώθησαν πυρί
Unchecked Copy BoxNeh 2:15 - καὶ ἤμην ἀναβαίνων ἐν τῷ τείχει χειμάρρου νυκτὸς καὶ ἤμην συντρίβων G4937 ἐν τῷ τείχει καὶ ἤμην ἐν πύλῃ τῆς φάραγγος καὶ ἐπέστρεψα

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/4 (Gen 19:9–Neh 2:15) Gen 19:9–Neh 2:15

2. LOAD PAGE 2 Neh 4:10–Jer 2:20

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan