Search Bible
Click for Help   Click for QuickNav   Click for Advanced Search Options
Search LXX
Your Bible Version is the LXX
Go to Top
Link to This Page Cite This Page
Share this page Follow the BLB
Printable Page
 
 
Left Context Bar Edge 1Left Context Bar BackgroundLeft Context Bar Edge 2Previous Strongs NumberCopy VersesCopy OptionsShow StrongsRed Letter OnNext Strongs NumberRight Context Bar Edge 2Right Context Bar BackgroundRight Context Bar Edge 1
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G5616 - hōsei

Choose a new font size and typeface
ὡσεί
Transliteration
hōsei (Key)
Pronunciation
ho-si'
Listen
Part of Speech
adverb
Root Word (Etymology)
mGNT
21x in 1 unique form(s)
TR
34x in 2 unique form(s)
LXX
171x in 1 unique form(s)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ὡσεί hōseí, ho-si'; from G5613 and G1487; as if:—about, as (it had been, it were), like (as).


KJV Translation Count — Total: 34x

The KJV translates Strong's G5616 in the following manner: about (18x), as (7x), like (5x), as it had been (2x), as it were (1x), like as (1x).

KJV Translation Count — Total: 34x
The KJV translates Strong's G5616 in the following manner: about (18x), as (7x), like (5x), as it had been (2x), as it were (1x), like as (1x).
  1. as it were, (had been), as though, as, like as, like

  2. about, nearly

    1. before numerals

    2. before a measure of time

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ὡσεί hōseí, ho-si'; from G5613 and G1487; as if:—about, as (it had been, it were), like (as).
STRONGS G5616:
ὡσεί (ὡς and εἰ (Tdf. Proleg., p. 110)), adverb, from Homer down, properly, as if, i. e.
a. as it were (had been), as though, as, like as, like: Matthew 3:16; Matthew 9:36 (Treg. ὡς); Luke 3:22 (L T Tr WH ὡς); Acts 2:3; Acts 6:15; Acts 9:18 (L T Tr WH ὡς); Romans 6:13 L T Tr WH; Hebrews 1:12; also Rec. in Mark 1:10; John 1:32; γίνεσθαι ὡσεί, Matthew 28:4 R G; Mark 9:26; Luke 22:44 (L brackets WH reject the passive); εἶναι ὡσεί, Matthew 28:3 (L T Tr WH ὡς), and Rec. in Hebrews 11:12 and Revelation 1:14; φαίνεσθαι ὡσεί τί, to appear like a thing, Luke 24:11.
b. about, nearly:
α. before numerals: Matthew 14:21; Luke 1:56 (R G); Luke 3:23; 9:14,28; 22:41,59; 23:44; John 6:10 (R G L (others ὡς)); Acts 2:41; Acts 4:4 (R G); Acts 10:3 (in L T Tr WH it is strengthened here by the addition of περί); Acts 19:7; also, Rec. in Mark 6:44; R G in John 4:6; John 19:14 (G?), 39; Acts 5:36; Lachmann in John 6:19 (Judges 3:29; Nehemiah 7:66; Xenophon, Hell. 1, 2, 9; 2, 4, 25).
β. before a measure of space: ὡσεί λίθου βολήν, Luke 22:41.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Judges
3:29
Nehemiah
7:66
Matthew
3:16; 9:36; 14:21; 28:3; 28:4
Mark
1:10; 6:44; 9:26
Luke
1:56; 3:22; 3:23; 9:14; 9:28; 22:41; 22:41; 22:44; 22:59; 23:44; 24:11
John
1:32; 4:6; 6:10; 6:19; 19:14
Acts
2:3; 2:41; 4:4; 5:36; 6:15; 9:18; 10:3; 19:7
Romans
6:13
Hebrews
1:12; 11:12
Revelation
1:14

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G5616 matches the Greek ὡσεί (hōsei),
which occurs 171 times in 147 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 3 (Gen 19:28–Jdg 16:27)

Unchecked Copy BoxGen 19:28 - καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πρόσωπον Σοδομων καὶ Γομορρας καὶ ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς τῆς περιχώρου καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ ἀνέβαινεν φλὸξ τῆς γῆς ὡσεὶ G5616 ἀτμὶς καμίνου
Unchecked Copy BoxGen 21:16 - ἀπελθοῦσα δὲ ἐκάθητο ἀπέναντι αὐτοῦ μακρόθεν ὡσεὶ G5616 τόξου βολήν εἶπεν γάρ οὐ μὴ ἴδω τὸν θάνατον τοῦ παιδίου μου καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι αὐτοῦ ἀναβοῆσαν δὲ τὸ παιδίον ἔκλαυσεν
Unchecked Copy BoxGen 24:55 - εἶπαν δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῆς καὶ μήτηρ μεινάτω παρθένος μεθ᾽ ἡμῶν ἡμέρας ὡσεὶ G5616 δέκα καὶ μετὰ ταῦτα ἀπελεύσεται
Unchecked Copy BoxGen 25:25 - ἐξῆλθεν δὲ υἱὸς πρωτότοκος πυρράκης ὅλος ὡσεὶ G5616 δορὰ δασύς ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ησαυ
Unchecked Copy BoxGen 34:31 - οἱ δὲ εἶπαν ἀλλ᾽ ὡσεὶ G5616 πόρνῃ χρήσωνται τῇ ἀδελφῇ ἡμῶν
Unchecked Copy BoxGen 41:49 - καὶ συνήγαγεν Ιωσηφ σῖτον ὡσεὶ G5616 τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης πολὺν σφόδρα ἕως οὐκ ἠδύναντο ἀριθμῆσαι οὐ γὰρ ἦν ἀριθμός
Unchecked Copy BoxGen 49:16 - Δαν κρινεῖ τὸν ἑαυτοῦ λαὸν ὡσεὶ G5616 καὶ μία φυλὴ ἐν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxExo 4:6 - εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος πάλιν εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ καὶ ἐξήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ καὶ ἐγενήθη χεὶρ αὐτοῦ ὡσεὶ G5616 χιών
Unchecked Copy BoxExo 15:5 - πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ G5616 λίθος
Unchecked Copy BoxExo 15:8 - καὶ διὰ πνεύματος τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ ἐπάγη ὡσεὶ G5616 τεῖχος τὰ ὕδατα ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης
Unchecked Copy BoxExo 15:10 - ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα ἔδυσαν ὡσεὶ G5616 μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ
Unchecked Copy BoxExo 16:14 - καὶ ἰδοὺ ἐπὶ πρόσωπον τῆς ἐρήμου λεπτὸν ὡσεὶ G5616 κόριον λευκὸν ὡσεὶ G5616 πάγος ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxExo 19:4 - αὐτοὶ ἑωράκατε ὅσα πεποίηκα τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ ἀνέλαβον ὑμᾶς ὡσεὶ G5616 ἐπὶ πτερύγων ἀετῶν καὶ προσηγαγόμην ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν
Unchecked Copy BoxExo 24:10 - καὶ εἶδον τὸν τόπον οὗ εἱστήκει ἐκεῖ θεὸς τοῦ Ισραηλ καὶ τὰ ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡσεὶ G5616 ἔργον πλίνθου σαπφείρου καὶ ὥσπερ εἶδος στερεώματος τοῦ οὐρανοῦ τῇ καθαριότητι
Unchecked Copy BoxExo 24:17 - τὸ δὲ εἶδος τῆς δόξης κυρίου ὡσεὶ G5616 πῦρ φλέγον ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους ἐναντίον τῶν υἱῶν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxExo 28:33 - καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡσεὶ G5616 ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ τὸ αὐτὸ δὲ εἶδος ῥοίσκους χρυσοῦς καὶ κώδωνας ἀνὰ μέσον τούτων περικύκλῳ
Unchecked Copy BoxExo 32:13 - μνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν σῶν οἰκετῶν οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων πολυπληθυνῶ τὸ σπέρμα ὑμῶν ὡσεὶ G5616 τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην ἣν εἶπας δοῦναι τῷ σπέρματι αὐτῶν καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα
Unchecked Copy BoxLev 26:19 - καὶ συντρίψω τὴν ὕβριν τῆς ὑπερηφανίας ὑμῶν καὶ θήσω τὸν οὐρανὸν ὑμῖν σιδηροῦν καὶ τὴν γῆν ὑμῶν ὡσεὶ G5616 χαλκῆν
Unchecked Copy BoxLev 26:37 - καὶ ὑπερόψεται ἀδελφὸς τὸν ἀδελφὸν ὡσεὶ G5616 ἐν πολέμῳ οὐθενὸς κατατρέχοντος καὶ οὐ δυνήσεσθε ἀντιστῆναι τοῖς ἐχθροῖς ὑμῶν
Unchecked Copy BoxNum 11:7 - τὸ δὲ μαννα ὡσεὶ G5616 σπέρμα κορίου ἐστίν καὶ τὸ εἶδος αὐτοῦ εἶδος κρυστάλλου
Unchecked Copy BoxNum 11:8 - καὶ διεπορεύετο λαὸς καὶ συνέλεγον καὶ ἤληθον αὐτὸ ἐν τῷ μύλῳ καὶ ἔτριβον ἐν τῇ θυίᾳ καὶ ἥψουν αὐτὸ ἐν τῇ χύτρᾳ καὶ ἐποίουν αὐτὸ ἐγκρυφίας καὶ ἦν ἡδονὴ αὐτοῦ ὡσεὶ G5616 γεῦμα ἐγκρὶς ἐξ ἐλαίου
Unchecked Copy BoxNum 11:12 - μὴ ἐγὼ ἐν γαστρὶ ἔλαβον πάντα τὸν λαὸν τοῦτον ἐγὼ ἔτεκον αὐτούς ὅτι λέγεις μοι λαβὲ αὐτὸν εἰς τὸν κόλπον σου ὡσεὶ G5616 ἄραι τιθηνὸς τὸν θηλάζοντα εἰς τὴν γῆν ἣν ὤμοσας τοῖς πατράσιν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxNum 11:31 - καὶ πνεῦμα ἐξῆλθεν παρὰ κυρίου καὶ ἐξεπέρασεν ὀρτυγομήτραν ἀπὸ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπέβαλεν ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν ὁδὸν ἡμέρας ἐντεῦθεν καὶ ὁδὸν ἡμέρας ἐντεῦθεν κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς ὡσεὶ G5616 δίπηχυ ἀπὸ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxNum 12:10 - καὶ νεφέλη ἀπέστη ἀπὸ τῆς σκηνῆς καὶ ἰδοὺ Μαριαμ λεπρῶσα ὡσεὶ G5616 χιών καὶ ἐπέβλεψεν Ααρων ἐπὶ Μαριαμ καὶ ἰδοὺ λεπρῶσα
Unchecked Copy BoxNum 12:12 - μὴ γένηται ὡσεὶ G5616 ἴσον θανάτῳ ὡσεὶ G5616 ἔκτρωμα ἐκπορευόμενον ἐκ μήτρας μητρὸς καὶ κατεσθίει τὸ ἥμισυ τῶν σαρκῶν αὐτῆς
Unchecked Copy BoxNum 13:33 - καὶ ἐκεῖ ἑωράκαμεν τοὺς γίγαντας καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ G5616 ἀκρίδες ἀλλὰ καὶ οὕτως ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν
Unchecked Copy BoxNum 14:15 - καὶ ἐκτρίψεις τὸν λαὸν τοῦτον ὡσεὶ G5616 ἄνθρωπον ἕνα καὶ ἐροῦσιν τὰ ἔθνη ὅσοι ἀκηκόασιν τὸ ὄνομά σου λέγοντες
Unchecked Copy BoxNum 24:6 - ὡσεὶ G5616 νάπαι σκιάζουσαι καὶ ὡσεὶ G5616 παράδεισοι ἐπὶ ποταμῶν καὶ ὡσεὶ G5616 σκηναί ἃς ἔπηξεν κύριος ὡσεὶ G5616 κέδροι παρ᾽ ὕδατα
Unchecked Copy BoxNum 27:17 - ὅστις ἐξελεύσεται πρὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ὅστις εἰσελεύσεται πρὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ὅστις ἐξάξει αὐτοὺς καὶ ὅστις εἰσάξει αὐτούς καὶ οὐκ ἔσται συναγωγὴ κυρίου ὡσεὶ G5616 πρόβατα οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν
Unchecked Copy BoxDeu 1:10 - κύριος θεὸς ὑμῶν ἐπλήθυνεν ὑμᾶς καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡσεὶ G5616 τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει
Unchecked Copy BoxDeu 9:21 - καὶ τὴν ἁμαρτίαν ὑμῶν ἣν ἐποιήσατε τὸν μόσχον ἔλαβον αὐτὸν καὶ κατέκαυσα αὐτὸν ἐν πυρὶ καὶ συνέκοψα αὐτὸν καταλέσας σφόδρα ἕως οὗ ἐγένετο λεπτόν καὶ ἐγενήθη ὡσεὶ G5616 κονιορτός καὶ ἔρριψα τὸν κονιορτὸν εἰς τὸν χειμάρρουν τὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ ὄρους
Unchecked Copy BoxDeu 10:22 - ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε κύριος θεός σου ὡσεὶ G5616 τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει
Unchecked Copy BoxDeu 11:10 - ἔστιν γὰρ γῆ εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν οὐχ ὥσπερ γῆ Αἰγύπτου ἐστίν ὅθεν ἐκπεπόρευσθε ἐκεῖθεν ὅταν σπείρωσιν τὸν σπόρον καὶ ποτίζωσιν τοῖς ποσὶν ὡσεὶ G5616 κῆπον λαχανείας
Unchecked Copy BoxDeu 28:29 - καὶ ἔσῃ ψηλαφῶν μεσημβρίας ὡσεὶ G5616 ψηλαφήσαι τυφλὸς ἐν τῷ σκότει καὶ οὐκ εὐοδώσει τὰς ὁδούς σου καὶ ἔσῃ τότε ἀδικούμενος καὶ διαρπαζόμενος πάσας τὰς ἡμέρας καὶ οὐκ ἔσται σοι βοηθῶν
Unchecked Copy BoxDeu 28:49 - ἐπάξει κύριος ἐπὶ σὲ ἔθνος μακρόθεν ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς ὡσεὶ G5616 ὅρμημα ἀετοῦ ἔθνος οὐκ ἀκούσῃ τῆς φωνῆς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 28:62 - καὶ καταλειφθήσεσθε ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ ἀνθ᾽ ὧν ὅτι ἦτε ὡσεὶ G5616 τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει ὅτι οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 29:28 - (LXX 29:27)καὶ ἐξῆρεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ καὶ παροξυσμῷ μεγάλῳ σφόδρα καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς εἰς γῆν ἑτέραν ὡσεὶ G5616 νῦν
Unchecked Copy BoxDeu 32:2 - προσδοκάσθω ὡς ὑετὸς τὸ ἀπόφθεγμά μου καὶ καταβήτω ὡς δρόσος τὰ ῥήματά μου ὡσεὶ G5616 ὄμβρος ἐπ᾽ ἄγρωστιν καὶ ὡσεὶ G5616 νιφετὸς ἐπὶ χόρτον
Unchecked Copy BoxJos 3:15 - ὡς δὲ εἰσεπορεύοντο οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης ἐπὶ τὸν Ιορδάνην καὶ οἱ πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐβάφησαν εἰς μέρος τοῦ ὕδατος τοῦ Ιορδάνου δὲ Ιορδάνης ἐπλήρου καθ᾽ ὅλην τὴν κρηπῖδα αὐτοῦ ὡσεὶ G5616 ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν
Unchecked Copy BoxJos 7:4 - καὶ ἀνέβησαν ὡσεὶ G5616 τρισχίλιοι ἄνδρες καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου τῶν ἀνδρῶν Γαι
Unchecked Copy BoxJos 10:2 - καὶ ἐφοβήθησαν ἐν αὐτοῖς σφόδρα ᾔδει γὰρ ὅτι μεγάλη πόλις Γαβαων ὡσεὶ G5616 μία τῶν μητροπόλεων καὶ πάντες οἱ ἄνδρες αὐτῆς ἰσχυροί
Unchecked Copy BoxJos 14:11 - ἔτι εἰμὶ σήμερον ἰσχύων ὡσεὶ G5616 ὅτε ἀπέστειλέν με Μωυσῆς ὡσαύτως ἰσχύω νῦν ἐξελθεῖν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πόλεμον
Unchecked Copy BoxJdg 3:29 - καὶ ἐπάταξαν τὴν Μωαβ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὡσεὶ G5616 δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν πάντας τοὺς μαχητὰς τοὺς ἐν αὐτοῖς καὶ πάντα ἄνδρα δυνάμεως καὶ οὐ διεσώθη ἀνήρ
Unchecked Copy BoxJdg 6:16 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἄγγελος κυρίου κύριος ἔσται μετὰ σοῦ καὶ πατάξεις τὴν Μαδιαμ ὡσεὶ G5616 ἄνδρα ἕνα
Unchecked Copy BoxJdg 8:10 - καὶ Ζεβεε καὶ Σαλμανα ἐν Καρκαρ καὶ παρεμβολὴ αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ G5616 πεντεκαίδεκα χιλιάδες οἱ καταλειφθέντες ἐν πάσῃ παρεμβολῇ υἱῶν ἀνατολῶν καὶ οἱ πεπτωκότες ἦσαν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδες ἀνδρῶν ἐσπασμένων ῥομφαίαν
Unchecked Copy BoxJdg 8:18 - καὶ εἶπεν πρὸς Ζεβεε καὶ Σαλμανα ποῦ οἱ ἄνδρες οὓς ἀπεκτείνατε ἐν Θαβωρ καὶ εἶπαν ὡσεὶ G5616 σύ ὅμοιος σοί ὅμοιος αὐτῶν ὡς εἶδος μορφὴ υἱῶν βασιλέων
Unchecked Copy BoxJdg 9:49 - καὶ ἔκοψαν καὶ αὐτοὶ ἕκαστος φορτίον καὶ ἦραν καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω Αβιμελεχ καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὸ ὀχύρωμα καὶ ἐνέπρησαν ἐπ᾽ αὐτοὺς τὸ ὀχύρωμα ἐν πυρί καὶ ἀπέθανον πάντες οἱ ἄνδρες πύργου Σικιμων ὡσεὶ G5616 χίλιοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες
Unchecked Copy BoxJdg 14:6 - καὶ κατηύθυνεν ἐπ᾽ αὐτὸν πνεύμα κυρίου καὶ διέσπασεν αὐτόν ὡσεὶ G5616 διασπάσαι ἔριφον αἰγῶν καὶ οὐδὲν ἦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐδὲ τῇ μητρὶ ἐποίησεν
Unchecked Copy BoxJdg 15:14 - καὶ αὐτὸς ἦλθεν ἕως Σιαγόνος καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἠλάλαξαν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ καὶ ἔδραμον εἰς συνάντησιν αὐτοῦ καὶ κατηύθυνεν ἐπ᾽ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου καὶ ἐγένοντο τὰ καλώδια τὰ ἐν τοῖς βραχίοσιν αὐτοῦ ὡσεὶ G5616 στιππύον ἡνίκα ἂν ὀσφρανθῇ πυρός καὶ διελύθησαν οἱ δεσμοὶ ἀπὸ τῶν βραχιόνων αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJdg 16:27 - δὲ οἶκος ἦν πλήρης ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ ἐκεῖ πάντες οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐπὶ τοῦ δώματος ὡσεὶ G5616 τρισχίλιοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἐμβλέποντες ἐμπαιζόμενον τὸν Σαμψων

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/3 (Gen 19:28–Jdg 16:27) Gen 19:28–Jdg 16:27

2. LOAD PAGE 2 Jdg 20:31–Psa 102:7

BLB Searches
Search the Bible
Search LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
Search LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan


Donate Contact

Blue Letter Bible study tools make reading, searching and studying the Bible easy and rewarding.

Blue Letter Bible is a 501(c)(3) nonprofit organization