LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G86 - hadēs

Choose a new font size and typeface
ᾅδης
Transliteration
hadēs (Key)
Pronunciation
hah'-dace
Listen
Part of Speech
proper locative noun
Root Word (Etymology)
From ἄλφα (G1) (as negative particle) and εἴδω (G1492)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:146,22

Strong’s Definitions

ᾅδης háidēs, hah'-dace; from G1 (as negative particle) and G1492; properly, unseen, i.e. "Hades" or the place (state) of departed souls:—grave, hell.


KJV Translation Count — Total: 11x

The KJV translates Strong's G86 in the following manner: hell (10x), grave (1x).

KJV Translation Count — Total: 11x
The KJV translates Strong's G86 in the following manner: hell (10x), grave (1x).
  1. name Hades or Pluto, the god of the lower regions

  2. Orcus, the nether world, the realm of the dead

  3. later use of this word: the grave, death, hell

    In Biblical Greek it is associated with Orcus, the infernal regions, a dark and dismal place in the very depths of the earth, the common receptacle of disembodied spirits. Usually Hades is just the abode of the wicked, Luk 16:23, Rev 20:13, 14; a very uncomfortable place. (TDNT)
Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ᾅδης háidēs, hah'-dace; from G1 (as negative particle) and G1492; properly, unseen, i.e. "Hades" or the place (state) of departed souls:—grave, hell.
STRONGS G86:
Ἅιδης, ᾅδης, -ου, , (for the older Ἀΐδης, which Homer uses, and this from α privative and ἰδεῖν, not to be seen [cf. Lob. Path. Element. 2:6f]); in the classics
1. a proper name, Hades, Pluto, the god of the lower regions; so in Homer always.
2. an appellative, Orcus, the nether world, the realm of the dead [cf. Theocritus, idyll. 2,159 schol. τὴν τοῦ ᾅδου κρούει πύλην· τοῦτ’ ἔστιν ἀποθανεῖται.
In the Sept. the Hebrew שְׁאול is almost always rendered by this word (once by θάνατος, 2 Samuel 22:6); it denotes, therefore, in Biblical Greek Orcus, the infernal regions, a dark (Job 10:21) and dismal place (but cf. γέεννα and παράδεισος) in the very depths of the earth (Job 11:8; Isaiah 57:9; Amos 9:2, etc.; see ἄβυσσος), the common receptacle of disembodied spirits: Luke 16:23; εἰς ᾅδου namely, δόμον, Acts 2:27, 31, according to a very common ellipsis, cf. Winers Grammar, 592 (550) [Buttmann, 171 (149)]; (but L T Tr WH in Acts 2:27 and T WH in both verses read εἰς ᾅδην; so the Sept. Psalm 15:10 (Ps. 16:10)); πύλαι ᾅδου, Matthew 16:18 (πυλωροὶ ᾅδου, Job 38:17; see πύλη); κλεῖς τοῦ ᾅδου, Revelation 1:18; Hades as a power is personified, 1 Corinthians 15:55 (where L T Tr WH read θάνατε for R G ᾅδη [cf. Acts 2:24 Tr marginal reading]); Revelation 6:8; Revelation 20:13f. Metaphorically, ἕως ᾅδου [καταβαίνειν or] καταβιβάζεσθαι to [go or] be thrust down into the depth of misery and disgrace: Matthew 11:23 [here L Tr WH καταβαίνειν]; Luke 10:15 [here Tr marginal reading WH text καταβαίνειν]. [See especially Boettcher, De Inferis, under the word Ἅιδης in Greek index. On the existence and locality of Hades cf. Greswell on the Parables, Appendix, chapter x, vol. v, part ii, pp. 261-406; on the doctrinal significance of the word see the BB. DD. and E. R. Craven in Lange on Revelation, pp. 364-377.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

2 Samuel
22:6
Job
10:21; 11:8; 38:17
Psalms
16:10
Isaiah
57:9
Amos
9:2
Matthew
11:23; 16:18
Luke
10:15; 16:23
Acts
2:24; 2:27; 2:27; 2:31
1 Corinthians
15:55
Revelation
1:18; 6:8; 20:13

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G86 matches the Greek ᾅδης (hadēs),
which occurs 70 times in 67 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 37:35–Isa 5:14)

Unchecked Copy BoxGen 37:35 - συνήχθησαν δὲ πάντες οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ θυγατέρες καὶ ἦλθον παρακαλέσαι αὐτόν καὶ οὐκ ἤθελεν παρακαλεῖσθαι λέγων ὅτι καταβήσομαι πρὸς τὸν υἱόν μου πενθῶν εἰς ᾅδου G86 καὶ ἔκλαυσεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 42:38 - δὲ εἶπεν οὐ καταβήσεται υἱός μου μεθ᾽ ὑμῶν ὅτι ἀδελφὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν καὶ αὐτὸς μόνος καταλέλειπται καὶ συμβήσεται αὐτὸν μαλακισθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ ἂν πορεύησθε καὶ κατάξετέ μου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ᾅδου G86
Unchecked Copy BoxGen 44:29 - ἐὰν οὖν λάβητε καὶ τοῦτον ἐκ προσώπου μου καὶ συμβῇ αὐτῷ μαλακία ἐν τῇ ὁδῷ καὶ κατάξετέ μου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ᾅδου G86
Unchecked Copy BoxGen 44:31 - καὶ ἔσται ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν μὴ ὂν τὸ παιδάριον μεθ᾽ ἡμῶν τελευτήσει καὶ κατάξουσιν οἱ παῖδές σου τὸ γῆρας τοῦ παιδός σου πατρὸς δὲ ἡμῶν μετ᾽ ὀδύνης εἰς ᾅδου G86
Unchecked Copy BoxNum 16:30 - ἀλλ᾽ ἐν φάσματι δείξει κύριος καὶ ἀνοίξασα γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καταπίεται αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς καὶ καταβήσονται ζῶντες εἰς ᾅδου G86 καὶ γνώσεσθε ὅτι παρώξυναν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι τὸν κύριον
Unchecked Copy BoxNum 16:33 - καὶ κατέβησαν αὐτοὶ καὶ ὅσα ἐστὶν αὐτῶν ζῶντα εἰς ᾅδου G86 καὶ ἐκάλυψεν αὐτοὺς γῆ καὶ ἀπώλοντο ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς
Unchecked Copy BoxDeu 32:22 - ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ θυμοῦ μου καυθήσεται ἕως ᾅδου G86 κάτω καταφάγεται γῆν καὶ τὰ γενήματα αὐτῆς φλέξει θεμέλια ὀρέων
Unchecked Copy Box1Sa 2:6 - κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ κατάγει εἰς ᾅδου G86 καὶ ἀνάγει
Unchecked Copy Box1Ki 2:6 - καὶ ποιήσεις κατὰ τὴν σοφίαν σου καὶ οὐ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ εἰς ᾅδου G86
Unchecked Copy Box1Ki 2:9 - καὶ οὐ μὴ ἀθῳώσῃς αὐτόν ὅτι ἀνὴρ σοφὸς εἶ σὺ καὶ γνώσῃ ποιήσεις αὐτῷ καὶ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἰς ᾅδου G86
Unchecked Copy BoxJob 7:9 - ὥσπερ νέφος ἀποκαθαρθὲν ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος καταβῇ εἰς ᾅδην G86 οὐκέτι μὴ ἀναβῇ
Unchecked Copy BoxJob 11:8 - ὑψηλὸς οὐρανός καὶ τί ποιήσεις βαθύτερα δὲ τῶν ἐν ᾅδου G86 τί οἶδας
Unchecked Copy BoxJob 14:13 - εἰ γὰρ ὄφελον ἐν ᾅδῃ G86 με ἐφύλαξας ἔκρυψας δέ με ἕως ἂν παύσηταί σου ὀργὴ καὶ τάξῃ μοι χρόνον ἐν μνείαν μου ποιήσῃ
Unchecked Copy BoxJob 17:13 - ἐὰν γὰρ ὑπομείνω ᾅδης G86 μου οἶκος ἐν δὲ γνόφῳ ἔστρωταί μου στρωμνή
Unchecked Copy BoxJob 17:16 - μετ᾽ ἐμοῦ εἰς ᾅδην G86 καταβήσονται ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ χώματος καταβησόμεθα
Unchecked Copy BoxJob 21:13 - συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοῖς τὸν βίον αὐτῶν ἐν δὲ ἀναπαύσει ᾅδου G86 ἐκοιμήθησαν
Unchecked Copy BoxJob 26:6 - γυμνὸς ᾅδης G86 ἐπώπιον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔστιν περιβόλαιον τῇ ἀπωλείᾳ
Unchecked Copy BoxJob 33:22 - ἤγγισεν δὲ εἰς θάνατον ψυχὴ αὐτοῦ δὲ ζωὴ αὐτοῦ ἐν ᾅδῃ G86
Unchecked Copy BoxJob 38:17 - ἀνοίγονται δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου πυλωροὶ δὲ ᾅδου G86 ἰδόντες σε ἔπτηξαν
Unchecked Copy BoxPsa 6:5 - (LXX 6:6)ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ μνημονεύων σου ἐν δὲ τῷ ᾅδῃ G86 τίς ἐξομολογήσεταί σοι
Unchecked Copy BoxPsa 9:17 - (LXX 9:18)ἀποστραφήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ᾅδην G86 πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 16:10 - (LXX 15:10)ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην G86 οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν
Unchecked Copy BoxPsa 18:5 - (LXX 17:6)ὠδῖνες ᾅδου G86 περιεκύκλωσάν με προέφθασάν με παγίδες θανάτου
Unchecked Copy BoxPsa 30:3 - (LXX 29:4)κύριε ἀνήγαγες ἐξ ᾅδου G86 τὴν ψυχήν μου ἔσωσάς με ἀπὸ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον
Unchecked Copy BoxPsa 31:17 - (LXX 30:18)κύριε μὴ καταισχυνθείην ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεβεῖς καὶ καταχθείησαν εἰς ᾅδου G86
Unchecked Copy BoxPsa 49:14 - (LXX 48:15)ὡς πρόβατα ἐν ᾅδῃ G86 ἔθεντο θάνατος ποιμαίνει αὐτούς καὶ κατακυριεύσουσιν αὐτῶν οἱ εὐθεῖς τὸ πρωί καὶ βοήθεια αὐτῶν παλαιωθήσεται ἐν τῷ ᾅδῃ G86 ἐκ τῆς δόξης αὐτῶν
Unchecked Copy BoxPsa 49:15 - (LXX 48:16)πλὴν θεὸς λυτρώσεται τὴν ψυχήν μου ἐκ χειρὸς ᾅδου G86 ὅταν λαμβάνῃ με διάψαλμα
Unchecked Copy BoxPsa 55:15 - (LXX 54:16)ἐλθέτω θάνατος ἐπ᾽ αὐτούς καὶ καταβήτωσαν εἰς ᾅδου G86 ζῶντες ὅτι πονηρίαι ἐν ταῖς παροικίαις αὐτῶν ἐν μέσῳ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxPsa 86:13 - (LXX 85:13)ὅτι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ ᾅδου G86 κατωτάτου
Unchecked Copy BoxPsa 88:3 - (LXX 87:4)ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ψυχή μου καὶ ζωή μου τῷ ᾅδῃ G86 ἤγγισεν
Unchecked Copy BoxPsa 89:48 - (LXX 88:49)τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃς ζήσεται καὶ οὐκ ὄψεται θάνατον ῥύσεται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ᾅδου G86 διάψαλμα
Unchecked Copy BoxPsa 94:17 - (LXX 93:17)εἰ μὴ ὅτι κύριος ἐβοήθησέν μοι παρὰ βραχὺ παρῴκησεν τῷ ᾅδῃ G86 ψυχή μου
Unchecked Copy BoxPsa 115:17 - (LXX 113:25)οὐχ οἱ νεκροὶ αἰνέσουσίν σε κύριε οὐδὲ πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς ᾅδου G86
Unchecked Copy BoxPsa 116:3 - (LXX 114:3)περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου κίνδυνοι ᾅδου G86 εὕροσάν με θλῖψιν καὶ ὀδύνην εὗρον
Unchecked Copy BoxPsa 139:8 - (LXX 138:8)ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν σὺ εἶ ἐκεῖ ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην G86 πάρει
Unchecked Copy BoxPsa 141:7 - (LXX 140:7)ὡσεὶ πάχος γῆς διερράγη ἐπὶ τῆς γῆς διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν παρὰ τὸν ᾅδην G86
Unchecked Copy BoxPro 1:12 - καταπίωμεν δὲ αὐτὸν ὥσπερ ᾅδης G86 ζῶντα καὶ ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐκ γῆς
Unchecked Copy BoxPro 2:18 - ἔθετο γὰρ παρὰ τῷ θανάτῳ τὸν οἶκον αὐτῆς καὶ παρὰ τῷ ᾅδῃ G86 μετὰ τῶν γηγενῶν τοὺς ἄξονας αὐτῆς
Unchecked Copy BoxPro 5:5 - τῆς γὰρ ἀφροσύνης οἱ πόδες κατάγουσιν τοὺς χρωμένους αὐτῇ μετὰ θανάτου εἰς τὸν ᾅδην G86 τὰ δὲ ἴχνη αὐτῆς οὐκ ἐρείδεται
Unchecked Copy BoxPro 7:27 - ὁδοὶ ᾅδου G86 οἶκος αὐτῆς κατάγουσαι εἰς τὰ ταμίεια τοῦ θανάτου
Unchecked Copy BoxPro 9:18 - δὲ οὐκ οἶδεν ὅτι γηγενεῖς παρ᾽ αὐτῇ ὄλλυνται καὶ ἐπὶ πέτευρον ᾅδου G86 συναντᾷ
Unchecked Copy BoxPro 14:12 - ἔστιν ὁδὸς δοκεῖ ὀρθὴ εἶναι παρὰ ἀνθρώποις τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται εἰς πυθμένα ᾅδου G86
Unchecked Copy BoxPro 15:11 - ᾅδης G86 καὶ ἀπώλεια φανερὰ παρὰ τῷ κυρίῳ πῶς οὐχὶ καὶ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων
Unchecked Copy BoxPro 15:24 - ὁδοὶ ζωῆς διανοήματα συνετοῦ ἵνα ἐκκλίνας ἐκ τοῦ ᾅδου G86 σωθῇ
Unchecked Copy BoxPro 16:25 - εἰσὶν ὁδοὶ δοκοῦσαι εἶναι ὀρθαὶ ἀνδρί τὰ μέντοι τελευταῖα αὐτῶν βλέπει εἰς πυθμένα ᾅδου G86
Unchecked Copy BoxPro 27:20 - ᾅδης G86 καὶ ἀπώλεια οὐκ ἐμπίμπλανται ὡσαύτως καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄπληστοι
Unchecked Copy BoxPro 30:16 - ᾅδης G86 καὶ ἔρως γυναικὸς καὶ τάρταρος καὶ γῆ οὐκ ἐμπιπλαμένη ὕδατος καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ οὐ μὴ εἴπωσιν ἀρκεῖ
Unchecked Copy BoxEcc 9:10 - πάντα ὅσα ἂν εὕρῃ χείρ σου τοῦ ποιῆσαι ὡς δύναμίς σου ποίησον ὅτι οὐκ ἔστιν ποίημα καὶ λογισμὸς καὶ γνῶσις καὶ σοφία ἐν ᾅδῃ G86 ὅπου σὺ πορεύῃ ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxSng 8:6 - θές με ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὸν βραχίονά σου ὅτι κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη σκληρὸς ὡς ᾅδης G86 ζῆλος περίπτερα αὐτῆς περίπτερα πυρός φλόγες αὐτῆς
Unchecked Copy BoxIsa 5:14 - καὶ ἐπλάτυνεν ᾅδης G86 τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ διήνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ τοῦ μὴ διαλιπεῖν καὶ καταβήσονται οἱ ἔνδοξοι καὶ οἱ μεγάλοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ λοιμοὶ αὐτῆς

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 37:35–Isa 5:14) Gen 37:35–Isa 5:14

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan