TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1360 - dioti

Choose a new font size and typeface
διότι
Transliteration
dioti (Key)
Pronunciation
dee-ot'-ee
Listen
Part of Speech
conjunction
Root Word (Etymology)
mGNT
23x in 1 unique form(s)
TR
22x in 1 unique form(s)
LXX
305x in 1 unique form(s)
Strong’s Definitions

διότι dióti, dee-ot'-ee; from G1223 and G3754; on the very account that, or inasmuch as:—because (that), for, therefore.


KJV Translation Count — Total: 22x

The KJV translates Strong's G1360 in the following manner: because (10x), for (8x), because that (3x), therefore (1x).

KJV Translation Count — Total: 22x
The KJV translates Strong's G1360 in the following manner: because (10x), for (8x), because that (3x), therefore (1x).
  1. on this account that, because

  2. for

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
διότι dióti, dee-ot'-ee; from G1223 and G3754; on the very account that, or inasmuch as:—because (that), for, therefore.
STRONGS G1360:
διότι, conjunction, equivalent to διὰ τοῦτο, ὅτι;
1. on this account that, because, [cf. Winer's Grammar, 445 (415)]: Luke 2:7; Luke 21:28; [Acts 18:35, where R G διό]; Acts 17:31 Rec.; Acts 20:26 T WH Tr marginal reading; Acts 22:18; 1 Corinthians 15:9; Galatians 2:16 (L T Tr WH ὅτι); Philippians 2:26; 1 Thessalonians 2:8; 1 Thessalonians 4:6; Hebrews 11:5, 23; James 4:3; 1 Peter 1:16, 24; 1 Peter 2:6 [Rec. διὸ καί].
2. for (cf. Fritzsche on Romans 1:19, vol. i., p. 57f; [per contra Meyer at the passage; Ellicott on Galatians 2:16; (cf. Jebb in Vincent and Dickson, Modern Greek etc. edition 2, Appendix, § 80, 3)]): Luke 1:13; Acts 10:20 Rec.; Acts 18:10; Romans 1:19, 21; Romans 3:20; Romans 8:7; (1 Thessalonians 2:18 L T Tr WH for R G διό); [1 Peter 1:16b Tdf. From Herodotus down.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Luke
1:13; 2:7; 21:28
Acts
10:20; 17:31; 18:10; 20:26; 22:18
Romans
1:19; 1:19; 1:21; 3:20; 8:7
1 Corinthians
15:9
Galatians
2:16; 2:16
Philippians
2:26
1 Thessalonians
2:8; 2:18; 4:6
Hebrews
11:5; 11:23
James
4:3
1 Peter
1:16; 1:16; 1:24; 2:6

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1360 matches the Greek διότι (dioti),
which occurs 22 times in 21 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxLuk 1:13 - εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ἄγγελος Μὴ φοβοῦ Ζαχαρία διότι G1360 εἰσηκούσθη δέησίς σου καὶ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην
Unchecked Copy BoxLuk 2:7 - καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ διότι G1360 οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι
Unchecked Copy BoxLuk 21:28 - ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν διότι G1360 ἐγγίζει ἀπολύτρωσις ὑμῶν
Unchecked Copy BoxAct 10:20 - ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος διότι G1360 ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς
Unchecked Copy BoxAct 17:31 - διότι G1360 ἔστησεν ἡμέραν ἐν μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ὥρισεν πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
Unchecked Copy BoxAct 18:10 - διότι G1360 ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε διότι G1360 λαός ἐστίν μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
Unchecked Copy BoxAct 22:18 - καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἰερουσαλήμ διότι G1360 οὐ παραδέξονταί σου τὴν μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ
Unchecked Copy BoxRom 1:19 - διότι G1360 τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· γὰρ θεὸς αὐτοῖς ἐφανέρωσεν
Unchecked Copy BoxRom 1:21 - διότι G1360 γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν εὐχαρίστησαν ἀλλ᾽ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἀσύνετος αὐτῶν καρδία
Unchecked Copy BoxRom 3:20 - διότι G1360 ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας
Unchecked Copy BoxRom 8:7 - διότι G1360 τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς θεόν τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται οὐδὲ γὰρ δύναται·
Unchecked Copy Box1Co 15:9 - Ἐγὼ γάρ εἰμι ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος διότι G1360 ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ·
Unchecked Copy BoxGal 2:16 - εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου διότι G1360 οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ
Unchecked Copy BoxPhl 2:26 - ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς καὶ ἀδημονῶν διότι G1360 ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν
Unchecked Copy Box1Th 2:8 - οὕτως ἱμειρόμενοι ὑμῶν εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς διότι G1360 ἀγαπητοὶ ἡμῖν γεγένησθε
Unchecked Copy Box1Th 4:6 - τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ διότι G1360 ἔκδικος κύριος περὶ πάντων τούτων καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα
Unchecked Copy BoxHeb 11:5 - Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον καὶ οὐχ εὑρίσκετο, διότι G1360 μετέθηκεν αὐτὸν θεός πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως αὐτοῦ μεμαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ θεῷ·
Unchecked Copy BoxHeb 11:23 - Πίστει Μωσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ διότι G1360 εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως
Unchecked Copy BoxJas 4:3 - αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε διότι G1360 κακῶς αἰτεῖσθε ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε
Unchecked Copy Box1Pe 1:16 - διότι G1360 γέγραπται Ἅγιοι γένεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι
Unchecked Copy Box1Pe 1:24 - διότι G1360 πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη χόρτος καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν·
BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan