LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1705 - empi(m)plēmi

Choose a new font size and typeface
ἐμπί(μ)πλημι
Transliteration
empi(m)plēmi (Key)
Pronunciation
em-pip'-lay-mee
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
mGNT
5x in 5 unique form(s)
TR
5x in 5 unique form(s)
LXX
115x in 45 unique form(s)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 6:128,840

Strong’s Definitions

ἐμπίπλημι empíplēmi, em-pip'-lay-mee; from G1722 and the base of G4118; to fill in (up), i.e. (by implication) to satisfy (literally or figuratively):—fill.


KJV Translation Count — Total: 5x

The KJV translates Strong's G1705 in the following manner: fill (4x), be full (1x).

KJV Translation Count — Total: 5x
The KJV translates Strong's G1705 in the following manner: fill (4x), be full (1x).
  1. to fill up, fill full

  2. to take one's fill of, glut one's desire for, satisfy, satiate

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἐμπίπλημι empíplēmi, em-pip'-lay-mee; from G1722 and the base of G4118; to fill in (up), i.e. (by implication) to satisfy (literally or figuratively):—fill.
STRONGS G1705:
ἐμπίπλημι [not ἐμπιμπλ. (see ἐν, III. 3); for euphony's sake, Lob. ad Phryn., p. 95; Veitch, p. 536] and ἐμπιπλάω (from which form comes the present participle ἐμπιπλῶν, Acts 14:17 [Winers Grammar, § 14, 1 f.; Buttmann, 66 (58)]); 1 aorist ἐνέπλησα; 1 aorist passive ἐνεπλήσθην; perfect passive participle ἐμπεπλησμένος; Sept. for מָלֵא and in passive often for שָׂבַע to be satiated; in Greek writings from Homer down; to fill up, fill full: τινά τινος, to bestow something bountifully on one, Luke 1:53; Acts 14:17, (Jeremiah 38:14 (Jer. 31:14); Psalm 106:9 (Ps. 107:9); Isaiah 29:19; Sir. 4:12); to fill with food, i. e. satisfy, satiate; passive, Luke 6:25; John 6:12, (Deuteronomy 6:11; Deuteronomy 8:10; Ruth 2:14; Nehemiah 9:25, etc.); to take one's fill of, glut one's desire for: passive with the genitive of person, one's contact and companionship, Romans 15:24; cf. Kypke at the passage; τοῦ κάλλους αὐτῆς, gazing at her beauty, Susanna 32.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Deuteronomy
6:11; 8:10
Ruth
2:14
Nehemiah
9:25
Psalms
106:9; 107:9
Isaiah
29:19
Jeremiah
31:14; 38:14
Luke
1:53; 6:25
John
6:12
Acts
14:17; 14:17
Romans
15:24

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1705 matches the Greek ἐμπί(μ)πλημι (empi(m)plēmi),
which occurs 115 times in 113 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 3 (Gen 42:25–Pro 6:30)

Unchecked Copy BoxGen 42:25 - ἐνετείλατο δὲ Ιωσηφ ἐμπλῆσαι G1705 τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν σίτου καὶ ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον ἑκάστου εἰς τὸν σάκκον αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς οὕτως
Unchecked Copy BoxExo 15:9 - εἶπεν ἐχθρός διώξας καταλήμψομαι μεριῶ σκῦλα ἐμπλήσω G1705 ψυχήν μου ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου κυριεύσει χείρ μου
Unchecked Copy BoxExo 28:3 - καὶ σὺ λάλησον πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῇ διανοίᾳ οὓς ἐνέπλησα G1705 πνεύματος αἰσθήσεως καὶ ποιήσουσιν τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν Ααρων εἰς τὸ ἅγιον ἐν ἱερατεύσει μοι
Unchecked Copy BoxExo 28:41 - καὶ ἐνδύσεις αὐτὰ Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ χρίσεις αὐτοὺς καὶ ἐμπλήσεις G1705 αὐτῶν τὰς χεῖρας καὶ ἁγιάσεις αὐτούς ἵνα ἱερατεύωσίν μοι
Unchecked Copy BoxExo 31:3 - καὶ ἐνέπλησα G1705 αὐτὸν πνεῦμα θεῖον σοφίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης ἐν παντὶ ἔργῳ
Unchecked Copy BoxExo 35:31 - καὶ ἐνέπλησεν G1705 αὐτὸν πνεῦμα θεῖον σοφίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης πάντων
Unchecked Copy BoxExo 35:35 - ἐνέπλησεν G1705 αὐτοὺς σοφίας καὶ συνέσεως διανοίας πάντα συνιέναι ποιῆσαι τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου καὶ τὰ ὑφαντὰ καὶ ποικιλτὰ ὑφᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἀρχιτεκτονίας ποικιλίας
Unchecked Copy BoxLev 26:26 - ἐν τῷ θλῖψαι ὑμᾶς σιτοδείᾳ ἄρτων καὶ πέψουσιν δέκα γυναῖκες τοὺς ἄρτους ὑμῶν ἐν κλιβάνῳ ἑνὶ καὶ ἀποδώσουσιν τοὺς ἄρτους ὑμῶν ἐν σταθμῷ καὶ φάγεσθε καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῆτε G1705
Unchecked Copy BoxNum 14:21 - ἀλλὰ ζῶ ἐγὼ καὶ ζῶν τὸ ὄνομά μου καὶ ἐμπλήσει G1705 δόξα κυρίου πᾶσαν τὴν γῆν
Unchecked Copy BoxDeu 6:11 - οἰκίας πλήρεις πάντων ἀγαθῶν ἃς οὐκ ἐνέπλησας G1705 λάκκους λελατομημένους οὓς οὐκ ἐξελατόμησας ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας οὓς οὐ κατεφύτευσας καὶ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς G1705
Unchecked Copy BoxDeu 8:10 - καὶ φάγῃ καὶ ἐμπλησθήσῃ G1705 καὶ εὐλογήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ἧς ἔδωκέν σοι
Unchecked Copy BoxDeu 8:12 - μὴ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς G1705 καὶ οἰκίας καλὰς οἰκοδομήσας καὶ κατοικήσας ἐν αὐταῖς
Unchecked Copy BoxDeu 11:15 - καὶ δώσει χορτάσματα ἐν τοῖς ἀγροῖς σου τοῖς κτήνεσίν σου καὶ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς G1705
Unchecked Copy BoxDeu 14:29 - καὶ ἐλεύσεται λευίτης ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ μερὶς οὐδὲ κλῆρος μετὰ σοῦ καὶ προσήλυτος καὶ ὀρφανὸς καὶ χήρα ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ φάγονται καὶ ἐμπλησθήσονται G1705 ἵνα εὐλογήσῃ σε κύριος θεός σου ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις οἷς ἐὰν ποιῇς
Unchecked Copy BoxDeu 23:25 - (LXX 23:26)ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὸν ἀμπελῶνα τοῦ πλησίον σου φάγῃ σταφυλὴν ὅσον ψυχήν σου ἐμπλησθῆναι G1705 εἰς δὲ ἄγγος οὐκ ἐμβαλεῖς
Unchecked Copy BoxDeu 26:12 - ἐὰν δὲ συντελέσῃς ἀποδεκατῶσαι πᾶν τὸ ἐπιδέκατον τῶν γενημάτων τῆς γῆς σου ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ τὸ δεύτερον ἐπιδέκατον δώσεις τῷ Λευίτῃ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ καὶ φάγονται ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ ἐμπλησθήσονται G1705
Unchecked Copy BoxDeu 27:7 - καὶ θύσεις ἐκεῖ θυσίαν σωτηρίου κυρίῳ τῷ θεῷ σου καὶ φάγῃ καὶ ἐμπλησθήσῃ G1705 καὶ εὐφρανθήσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου
Unchecked Copy BoxDeu 31:20 - εἰσάξω γὰρ αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι καὶ φάγονται καὶ ἐμπλησθέντες G1705 κορήσουσιν καὶ ἐπιστραφήσονται ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους καὶ λατρεύσουσιν αὐτοῖς καὶ παροξυνοῦσίν με καὶ διασκεδάσουσιν τὴν διαθήκην μου
Unchecked Copy BoxDeu 32:15 - καὶ ἔφαγεν Ιακωβ καὶ ἐνεπλήσθη G1705 καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος ἐλιπάνθη ἐπαχύνθη ἐπλατύνθη καὶ ἐγκατέλιπεν θεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἀπέστη ἀπὸ θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 33:23 - καὶ τῷ Νεφθαλι εἶπεν Νεφθαλι πλησμονὴ δεκτῶν καὶ ἐμπλησθήτω G1705 εὐλογίαν παρὰ κυρίου θάλασσαν καὶ λίβα κληρονομήσει
Unchecked Copy BoxDeu 34:9 - καὶ Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη ἐνεπλήσθη G1705 πνεύματος συνέσεως ἐπέθηκεν γὰρ Μωυσῆς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτόν καὶ εἰσήκουσαν αὐτοῦ οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐποίησαν καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ
Unchecked Copy BoxJdg 17:5 - καὶ ἀνὴρ Μιχα αὐτῷ οἶκος θεοῦ καὶ ἐποίησεν εφουδ καὶ θεραφιν καὶ ἐνέπλησεν G1705 τὴν χεῖρα ἑνὸς τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς ἱερέα
Unchecked Copy BoxJdg 17:12 - καὶ ἐνέπλησεν G1705 Μιχα τὴν χεῖρα τοῦ Λευίτου καὶ ἐγενήθη αὐτῷ τὸ παιδάριον εἰς ἱερέα καὶ ἦν ἐν τῷ οἴκῳ Μιχα
Unchecked Copy BoxRth 2:14 - καὶ εἶπεν αὐτῇ Βοος ἤδη ὥρᾳ τοῦ φαγεῖν πρόσελθε ὧδε καὶ φάγεσαι τῶν ἄρτων καὶ βάψεις τὸν ψωμόν σου ἐν τῷ ὄξει καὶ ἐκάθισεν Ρουθ ἐκ πλαγίων τῶν θεριζόντων καὶ ἐβούνισεν αὐτῇ Βοος ἄλφιτον καὶ ἔφαγεν καὶ ἐνεπλήσθη G1705 καὶ κατέλιπεν
Unchecked Copy BoxRth 2:18 - καὶ ἦρεν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἶδεν πενθερὰ αὐτῆς συνέλεξεν καὶ ἐξενέγκασα Ρουθ ἔδωκεν αὐτῇ κατέλιπεν ἐξ ὧν ἐνεπλήσθη G1705
Unchecked Copy Box2Ki 3:25 - καὶ τὰς πόλεις καθεῖλον καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαθὴν ἔρριψαν ἀνὴρ τὸν λίθον καὶ ἐνέπλησαν G1705 αὐτὴν καὶ πᾶσαν πηγὴν ὕδατος ἐνέφραξαν καὶ πᾶν ξύλον ἀγαθὸν κατέβαλον ἕως τοῦ καταλιπεῖν τοὺς λίθους τοῦ τοίχου καθῃρημένους καὶ ἐκύκλευσαν οἱ σφενδονῆται καὶ ἐπάταξαν αὐτήν
Unchecked Copy Box2Ch 5:13 - καὶ ἐγένετο μία φωνὴ ἐν τῷ σαλπίζειν καὶ ἐν τῷ ψαλτῳδεῖν καὶ ἐν τῷ ἀναφωνεῖν φωνῇ μιᾷ τοῦ ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν τῷ κυρίῳ καὶ ὡς ὕψωσαν φωνὴν ἐν σάλπιγξιν καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν ὀργάνοις τῶν ᾠδῶν καὶ ἔλεγον ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι ἀγαθόν ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ οἶκος ἐνεπλήσθη G1705 νεφέλης δόξης κυρίου
Unchecked Copy Box2Ch 5:14 - καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς τοῦ στῆναι λειτουργεῖν ἀπὸ προσώπου τῆς νεφέλης ὅτι ἐνέπλησεν G1705 δόξα κυρίου τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxNeh 9:25 - καὶ κατελάβοσαν πόλεις ὑψηλὰς καὶ ἐκληρονόμησαν οἰκίας πλήρεις πάντων ἀγαθῶν λάκκους λελατομημένους ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας καὶ πᾶν ξύλον βρώσιμον εἰς πλῆθος καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐνεπλήσθησαν G1705 καὶ ἐλιπάνθησαν καὶ ἐτρύφησαν ἐν ἀγαθωσύνῃ σου τῇ μεγάλῃ
Unchecked Copy BoxJob 8:21 - ἀληθινῶν δὲ στόμα ἐμπλήσει G1705 γέλωτος τὰ δὲ χείλη αὐτῶν ἐξομολογήσεως
Unchecked Copy BoxJob 9:18 - οὐκ ἐᾷ γάρ με ἀναπνεῦσαι ἐνέπλησεν G1705 δέ με πικρίας
Unchecked Copy BoxJob 15:2 - πότερον σοφὸς ἀπόκρισιν δώσει συνέσεως πνεύματος καὶ ἐνέπλησεν G1705 πόνον γαστρὸς
Unchecked Copy BoxJob 19:22 - διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ κύριος ἀπὸ δὲ σαρκῶν μου οὐκ ἐμπίπλασθε G1705
Unchecked Copy BoxJob 20:11 - ὀστᾶ αὐτοῦ ἐνεπλήσθησαν G1705 νεότητος αὐτοῦ καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ χώματος κοιμηθήσεται
Unchecked Copy BoxJob 22:18 - ὃς δὲ ἐνέπλησεν G1705 τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀγαθῶν βουλὴ δὲ ἀσεβῶν πόρρω ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJob 23:4 - εἴποιμι δὲ ἐμαυτοῦ κρίμα τὸ δὲ στόμα μου ἐμπλήσαιμι G1705 ἐλέγχων
Unchecked Copy BoxJob 33:24 - ἀνθέξεται τοῦ μὴ πεσεῖν αὐτὸν εἰς θάνατον ἀνανεώσει δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὥσπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου τὰ δὲ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐμπλήσει G1705 μυελοῦ
Unchecked Copy BoxJob 38:39 - θηρεύσεις δὲ λέουσιν βοράν ψυχὰς δὲ δρακόντων ἐμπλήσεις G1705
Unchecked Copy BoxJob 40:13 - κρύψον δὲ εἰς γῆν ἔξω ὁμοθυμαδόν τὰ δὲ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας ἔμπλησον G1705
Unchecked Copy BoxPsa 22:26 - (LXX 21:27)φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται G1705 καὶ αἰνέσουσιν κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος
Unchecked Copy BoxPsa 63:5 - (LXX 62:6)ὡσεὶ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη G1705 ψυχή μου καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου
Unchecked Copy BoxPsa 78:29 - (LXX 77:29)καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐνεπλήσθησαν G1705 σφόδρα καὶ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ἤνεγκεν αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxPsa 90:14 - (LXX 89:14)ἐνεπλήσθημεν G1705 τὸ πρωὶ τοῦ ἐλέους σου καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν
Unchecked Copy BoxPsa 91:16 - (LXX 90:16)μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω G1705 αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου
Unchecked Copy BoxPsa 103:5 - (LXX 102:5)τὸν ἐμπιπλῶντα G1705 ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ νεότης σου
Unchecked Copy BoxPsa 105:40 - (LXX 104:40)ᾔτησαν καὶ ἦλθεν ὀρτυγομήτρα καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἐνέπλησεν G1705 αὐτούς
Unchecked Copy BoxPsa 107:9 - (LXX 106:9)ὅτι ἐχόρτασεν ψυχὴν κενὴν καὶ ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησεν G1705 ἀγαθῶν
Unchecked Copy BoxPsa 145:16 - (LXX 144:16)ἀνοίγεις σὺ τὴν χεῖρά σου καὶ ἐμπιπλᾷς G1705 πᾶν ζῷον εὐδοκίας
Unchecked Copy BoxPsa 147:14 - (LXX 147:3) τιθεὶς τὰ ὅριά σου εἰρήνην καὶ στέαρ πυροῦ ἐμπιπλῶν G1705 σε
Unchecked Copy BoxPro 6:30 - οὐ θαυμαστὸν ἐὰν ἁλῷ τις κλέπτων κλέπτει γὰρ ἵνα ἐμπλήσῃ G1705 τὴν ψυχὴν πεινῶν

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/3 (Gen 42:25–Pro 6:30) Gen 42:25–Pro 6:30

2. LOAD PAGE 2 Pro 8:21–Eze 32:4

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan