LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1856 - exōtheō

Choose a new font size and typeface
ἐξωθέω
Transliteration
exōtheō (Key)
Pronunciation
ex-o-theh'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
From ἐκ (G1537) and otheo (to push)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ἐξωθέω exōthéō, ex-o-theh'-o; from G1537 and ὠθέω ōthéō (to push); to expel; by implication, to propel:—drive out, thrust in.


KJV Translation Count — Total: 2x

The KJV translates Strong's G1856 in the following manner: drive out (1x), thrust in (1x).

KJV Translation Count — Total: 2x
The KJV translates Strong's G1856 in the following manner: drive out (1x), thrust in (1x).
  1. to thrust out

  2. expel from one's abode

  3. to propel, drive

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἐξωθέω exōthéō, ex-o-theh'-o; from G1537 and ὠθέω ōthéō (to push); to expel; by implication, to propel:—drive out, thrust in.
STRONGS G1856:
ἐξωθέω, -ῶ: 1 aorist ἔξῶσα [so accented by G T edition 7 Tr, but L WH ἐξῶσα] and in Tdf. ἐξέωσα [WHs Appendix, p. 162] (cf. Winers Grammar, p. 90 (86); [Buttmann, 69 (61); Stephanus Thesaurus and Veitch, under the word ὠθέω]); to thrust out; expel from one's abode: Acts 7:45 (Thucydides, Xenophon, others). to propel, drive: τὸ πλοῖον εἰς αἰγιαλόν, Acts 27:39 [WH text ἐκσῶσαι; see ἐκσώζω], (the same use in Thucydides, Xenophon, others).

Related entry:
[ἐκσώζω: 1 aorist ἐξέσωσα; to save from, either to keep or to rescue from danger (from Aeshcylus and Herodotus down): εἰς αἰγιαλὸν ἐκσῶσαι τὸ πλοῖον to bring the ship safe to shore, Acts 27:39 WH text; others ἐξῶσαι, see ἐξωθέω, and εἰ I. 7 c.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Acts
7:45; 27:39; 27:39

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1856 matches the Greek ἐξωθέω (exōtheō),
which occurs 25 times in 24 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxDeu 13:5 - (LXX 13:6)καὶ προφήτης ἐκεῖνος τὸ ἐνύπνιον ἐνυπνιαζόμενος ἐκεῖνος ἀποθανεῖται ἐλάλησεν γὰρ πλανῆσαί σε ἀπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου τοῦ λυτρωσαμένου σε ἐκ τῆς δουλείας ἐξῶσαί G1856 σε ἐκ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐνετείλατό σοι κύριος θεός σου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ καὶ ἀφανιεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
Unchecked Copy Box2Sa 14:13 - καὶ εἶπεν γυνή ἵνα τί ἐλογίσω τοιοῦτο ἐπὶ λαὸν θεοῦ ἐκ στόματος τοῦ βασιλέως λόγος οὗτος ὡς πλημμέλεια τοῦ μὴ ἐπιστρέψαι τὸν βασιλέα τὸν ἐξωσμένον G1856 αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Sa 14:14 - ὅτι θανάτῳ ἀποθανούμεθα καὶ ὥσπερ τὸ ὕδωρ τὸ καταφερόμενον ἐπὶ τῆς γῆς οὐ συναχθήσεται καὶ λήμψεται θεὸς ψυχήν καὶ λογιζόμενος τοῦ ἐξῶσαι G1856 ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐξωσμένον G1856
Unchecked Copy Box2Sa 15:14 - καὶ εἶπεν Δαυιδ πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ τοῖς ἐν Ιερουσαλημ ἀνάστητε καὶ φύγωμεν ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν σωτηρία ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ ταχύνατε τοῦ πορευθῆναι ἵνα μὴ ταχύνῃ καὶ καταλάβῃ ἡμᾶς καὶ ἐξώσῃ G1856 ἐφ᾽ ἡμᾶς τὴν κακίαν καὶ πατάξῃ τὴν πόλιν στόματι μαχαίρης
Unchecked Copy Box2Sa 23:6 - ὥσπερ ἄκανθα ἐξωσμένη G1856 πάντες αὐτοί ὅτι οὐ χειρὶ λημφθήσονται
Unchecked Copy Box2Ki 17:21 - ὅτι πλὴν Ισραηλ ἐπάνωθεν οἴκου Δαυιδ καὶ ἐβασίλευσαν τὸν Ιεροβοαμ υἱὸν Ναβατ καὶ ἐξέωσεν G1856 Ιεροβοαμ τὸν Ισραηλ ἐξόπισθεν κυρίου καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην
Unchecked Copy BoxPsa 5:10 - (LXX 5:11)κρῖνον αὐτούς θεός ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλίων αὐτῶν κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν ἔξωσον G1856 αὐτούς ὅτι παρεπίκρανάν σε κύριε
Unchecked Copy BoxPro 2:22 - ὁδοὶ ἀσεβῶν ἐκ γῆς ὀλοῦνται οἱ δὲ παράνομοι ἐξωσθήσονται G1856 ἀπ᾽ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxIsa 41:2 - τίς ἐξήγειρεν ἀπὸ ἀνατολῶν δικαιοσύνην ἐκάλεσεν αὐτὴν κατὰ πόδας αὐτοῦ καὶ πορεύσεται δώσει ἐναντίον ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς ἐκστήσει καὶ δώσει εἰς γῆν τὰς μαχαίρας αὐτῶν καὶ ὡς φρύγανα ἐξωσμένα G1856 τὰ τόξα αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 8:3 - ὅτι εἵλοντο τὸν θάνατον τὴν ζωήν καὶ πᾶσιν τοῖς καταλοίποις τοῖς καταλειφθεῖσιν ἀπὸ τῆς γενεᾶς ἐκείνης ἐν παντὶ τόπῳ οὗ ἐὰν ἐξώσω G1856 αὐτοὺς ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxJer 16:15 - ἀλλά ζῇ κύριος ὃς ἀνήγαγεν τὸν οἶκον Ισραηλ ἀπὸ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν οὗ ἐξώσθησαν G1856 ἐκεῖ καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 23:2 - διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τοὺς ποιμαίνοντας τὸν λαόν μου ὑμεῖς διεσκορπίσατε τὰ πρόβατά μου καὶ ἐξώσατε G1856 αὐτὰ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθε αὐτά ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς κατὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν
Unchecked Copy BoxJer 23:3 - καὶ ἐγὼ εἰσδέξομαι τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ μου ἀπὸ πάσης τῆς γῆς οὗ ἐξῶσα G1856 αὐτοὺς ἐκεῖ καὶ καταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν νομὴν αὐτῶν καὶ αὐξηθήσονται καὶ πληθυνθήσονται
Unchecked Copy BoxJer 23:8 - ἀλλά ζῇ κύριος ὃς συνήγαγεν ἅπαν τὸ σπέρμα Ισραηλ ἀπὸ γῆς βορρᾶ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν οὗ ἐξῶσεν G1856 αὐτοὺς ἐκεῖ καὶ ἀπεκατέστησεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 24:9 - καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς διασκορπισμὸν εἰς πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς παραβολὴν καὶ εἰς μῖσος καὶ εἰς κατάραν ἐν παντὶ τόπῳ οὗ ἐξῶσα G1856 αὐτοὺς ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxJer 46:28 - (LXX 26:28)μὴ φοβοῦ παῖς μου Ιακωβ λέγει κύριος ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἰμι ὅτι ποιήσω συντέλειαν ἐν παντὶ ἔθνει εἰς οὓς ἐξῶσά G1856 σε ἐκεῖ σὲ δὲ οὐ μὴ ποιήσω ἐκλιπεῖν καὶ παιδεύσω σε εἰς κρίμα καὶ ἀθῷον οὐκ ἀθῳώσω σε
Unchecked Copy BoxJer 49:36 - (LXX 25:16)καὶ ἐπάξω ἐπὶ Αιλαμ τέσσαρας ἀνέμους ἐκ τῶν τεσσάρων ἄκρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν πᾶσιν τοῖς ἀνέμοις τούτοις καὶ οὐκ ἔσται ἔθνος οὐχ ἥξει ἐκεῖ οἱ ἐξωσμένοι G1856 Αιλαμ
Unchecked Copy BoxJer 50:6 - (LXX 27:6)πρόβατα ἀπολωλότα ἐγενήθη λαός μου οἱ ποιμένες αὐτῶν ἐξῶσαν G1856 αὐτούς ἐπὶ τὰ ὄρη ἀπεπλάνησαν αὐτούς ἐξ ὄρους ἐπὶ βουνὸν ᾤχοντο ἐπελάθοντο κοίτης αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 50:17 - (LXX 27:17)πρόβατον πλανώμενον Ισραηλ λέοντες ἐξῶσαν G1856 αὐτόν πρῶτος ἔφαγεν αὐτὸν βασιλεὺς Ασσουρ καὶ οὗτος ὕστερον τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ βασιλεὺς Βαβυλῶνος
Unchecked Copy BoxJer 51:34 - (LXX 28:34)κατέφαγέν με ἐμερίσατό με κατέλαβέν με σκεῦος λεπτὸν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατέπιέν με ὡς δράκων ἔπλησεν τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς τρυφῆς μου ἐξῶσέν G1856 με
Unchecked Copy BoxJoe 2:20 - καὶ τὸν ἀπὸ βορρᾶ ἐκδιώξω ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ ἐξώσω G1856 αὐτὸν εἰς γῆν ἄνυδρον καὶ ἀφανιῶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην καὶ ἀναβήσεται σαπρία αὐτοῦ καὶ ἀναβήσεται βρόμος αὐτοῦ ὅτι ἐμεγάλυνεν τὰ ἔργα αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJoe 3:6 - (LXX 4:6)καὶ τοὺς υἱοὺς Ιουδα καὶ τοὺς υἱοὺς Ιερουσαλημ ἀπέδοσθε τοῖς υἱοῖς τῶν Ἑλλήνων ὅπως ἐξώσητε G1856 αὐτοὺς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν
Unchecked Copy BoxMic 2:9 - (LXX 2:9)διὰ τοῦτο ἡγούμενοι λαοῦ μου ἀπορριφήσονται ἐκ τῶν οἰκιῶν τρυφῆς αὐτῶν διὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν ἐξώσθησαν G1856 ἐγγίσατε ὄρεσιν αἰωνίοις
Unchecked Copy BoxMic 4:6 - (LXX 4:6)ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγει κύριος συνάξω τὴν συντετριμμένην καὶ τὴν ἐξωσμένην G1856 εἰσδέξομαι καὶ οὓς ἀπωσάμην
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan