LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3542 - nomē

Choose a new font size and typeface
νομή
Transliteration
nomē (Key)
Pronunciation
nom-ay'
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
From the same as νόμος (G3551)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

νομή nomḗ, nom-ay'; feminine from the same as G3551; pasture, i.e. (the act) feeding (figuratively, spreading of a gangrene), or (the food) pasturage:—X eat, pasture.


KJV Translation Count — Total: 2x

The KJV translates Strong's G3542 in the following manner: pasture (1x), eat (with G2192) (1x).

KJV Translation Count — Total: 2x
The KJV translates Strong's G3542 in the following manner: pasture (1x), eat (with G2192) (1x).
  1. pasturage, fodder, food

    1. fig. he shall not want the needful supplies for the true life

  2. growth, increase

    1. of evils spreading like a gangrene

    2. of ulcers

    3. of a conflagration

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
νομή nomḗ, nom-ay'; feminine from the same as G3551; pasture, i.e. (the act) feeding (figuratively, spreading of a gangrene), or (the food) pasturage:—X eat, pasture.
STRONGS G3542:
νομή, νομῆς, (νέμω to pasture), from Homer (i. e. batrach.) down;
1. pasturage, fodder, food: in figurative discourse εὑρήσει νομήν, i. e. he shall not want the needful supplies for the true life, John 10:9; (the Sept. for מִרְעֶה, מַרְעִית, נָוֶה).
2. tropically, growth, increase (German Umsicbfressen, Umsichgreifen): of evils spreading like a gangrene, 2 Timothy 2:17 (of ulcers, νομήν ποιεῖται ἕλκος, Polybius 1, 81, 6; of a conflagration, τό πῦρ λαμβάνει νομήν, 11, 4 (5), 4 cf. 1, 48, 5; Josephus, b. j. 6, 2, 9).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

John
10:9
2 Timothy
2:17

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3542 matches the Greek νομή (nomē),
which occurs 34 times in 31 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 47:4 - εἶπαν δὲ τῷ Φαραω παροικεῖν ἐν τῇ γῇ ἥκαμεν οὐ γάρ ἐστιν νομὴ G3542 τοῖς κτήνεσιν τῶν παίδων σου ἐνίσχυσεν γὰρ λιμὸς ἐν γῇ Χανααν νῦν οὖν κατοικήσομεν οἱ παῖδές σου ἐν γῇ Γεσεμ
Unchecked Copy Box1Sa 28:24 - καὶ τῇ γυναικὶ ἦν δάμαλις νομὰς G3542 ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἔσπευσεν καὶ ἔθυσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβεν ἄλευρα καὶ ἐφύρασεν καὶ ἔπεψεν ἄζυμα
Unchecked Copy Box1Ch 4:39 - καὶ ἐπορεύθησαν ἕως τοῦ ἐλθεῖν Γεραρα ἕως τῶν ἀνατολῶν τῆς Γαι τοῦ ζητῆσαι νομὰς G3542 τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν
Unchecked Copy Box1Ch 4:40 - καὶ εὗρον νομὰς G3542 πίονας καὶ ἀγαθάς καὶ γῆ πλατεῖα ἐναντίον αὐτῶν καὶ εἰρήνη καὶ ἡσυχία ὅτι ἐκ τῶν υἱῶν Χαμ τῶν κατοικούντων ἐκεῖ ἔμπροσθεν
Unchecked Copy Box1Ch 4:41 - καὶ ἤλθοσαν οὗτοι οἱ γεγραμμένοι ἐπ᾽ ὀνόματος ἐν ἡμέραις Εζεκιου βασιλέως Ιουδα καὶ ἐπάταξαν τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τοὺς Μιναίους οὓς εὕροσαν ἐκεῖ καὶ ἀνεθεμάτισαν αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ᾤκησαν ἀντ᾽ αὐτῶν ὅτι νομαὶ G3542 τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxJob 20:17 - μὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων μηδὲ νομὰς G3542 μέλιτος καὶ βουτύρου
Unchecked Copy BoxJob 39:8 - κατασκέψεται ὄρη νομὴν G3542 αὐτοῦ καὶ ὀπίσω παντὸς χλωροῦ ζητεῖ
Unchecked Copy BoxPsa 74:1 - (LXX 73:1)συνέσεως τῷ Ασαφ ἵνα τί ἀπώσω θεός εἰς τέλος ὠργίσθη θυμός σου ἐπὶ πρόβατα νομῆς G3542 σου
Unchecked Copy BoxPsa 79:13 - (LXX 78:13)ἡμεῖς δὲ λαός σου καὶ πρόβατα τῆς νομῆς G3542 σου ἀνθομολογησόμεθά σοι εἰς τὸν αἰῶνα εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἐξαγγελοῦμεν τὴν αἴνεσίν σου
Unchecked Copy BoxPsa 95:7 - (LXX 94:7)ὅτι αὐτός ἐστιν θεὸς ἡμῶν καὶ ἡμεῖς λαὸς νομῆς G3542 αὐτοῦ καὶ πρόβατα χειρὸς αὐτοῦ σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε
Unchecked Copy BoxPsa 100:3 - (LXX 99:3)γνῶτε ὅτι κύριος αὐτός ἐστιν θεός αὐτὸς ἐποίησεν ἡμᾶς καὶ οὐχ ἡμεῖς λαὸς αὐτοῦ καὶ πρόβατα τῆς νομῆς G3542 αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPro 24:15 - μὴ προσαγάγῃς ἀσεβῆ νομῇ G3542 δικαίων μηδὲ ἀπατηθῇς χορτασίᾳ κοιλίας
Unchecked Copy BoxIsa 49:9 - λέγοντα τοῖς ἐν δεσμοῖς ἐξέλθατε καὶ τοῖς ἐν τῷ σκότει ἀνακαλυφθῆναι καὶ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν βοσκηθήσονται καὶ ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις νομὴ G3542 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 10:21 - ὅτι οἱ ποιμένες ἠφρονεύσαντο καὶ τὸν κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν διὰ τοῦτο οὐκ ἐνόησεν πᾶσα νομὴ G3542 καὶ διεσκορπίσθησαν
Unchecked Copy BoxJer 10:25 - ἔκχεον τὸν θυμόν σου ἐπὶ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα σε καὶ ἐπὶ γενεὰς αἳ τὸ ὄνομά σου οὐκ ἐπεκαλέσαντο ὅτι κατέφαγον τὸν Ιακωβ καὶ ἐξανήλωσαν αὐτὸν καὶ τὴν νομὴν G3542 αὐτοῦ ἠρήμωσαν
Unchecked Copy BoxJer 23:1 - οἱ ποιμένες οἱ διασκορπίζοντες καὶ ἀπολλύοντες τὰ πρόβατα τῆς νομῆς G3542 μου
Unchecked Copy BoxJer 23:3 - καὶ ἐγὼ εἰσδέξομαι τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ μου ἀπὸ πάσης τῆς γῆς οὗ ἐξῶσα αὐτοὺς ἐκεῖ καὶ καταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν νομὴν G3542 αὐτῶν καὶ αὐξηθήσονται καὶ πληθυνθήσονται
Unchecked Copy BoxJer 23:10 - ὅτι ἀπὸ προσώπου τούτων ἐπένθησεν γῆ ἐξηράνθησαν αἱ νομαὶ G3542 τῆς ἐρήμου καὶ ἐγένετο δρόμος αὐτῶν πονηρὸς καὶ ἰσχὺς αὐτῶν οὐχ οὕτως
Unchecked Copy BoxJer 50:7 - (LXX 27:7)πάντες οἱ εὑρίσκοντες αὐτοὺς κατανάλισκον αὐτούς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν εἶπαν μὴ ἀνῶμεν αὐτούς ἀνθ᾽ ὧν ἥμαρτον τῷ κυρίῳ νομῇ G3542 δικαιοσύνης τῷ συναγαγόντι τοὺς πατέρας αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 50:19 - (LXX 27:19)καὶ ἀποκαταστήσω τὸν Ισραηλ εἰς τὴν νομὴν G3542 αὐτοῦ καὶ νεμήσεται ἐν τῷ Καρμήλῳ καὶ ἐν ὄρει Εφραιμ καὶ ἐν τῷ Γαλααδ καὶ πλησθήσεται ψυχὴ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJer 50:45 - (LXX 27:45)διὰ τοῦτο ἀκούσατε τὴν βουλὴν κυρίου ἣν βεβούλευται ἐπὶ Βαβυλῶνα καὶ λογισμοὺς αὐτοῦ οὓς ἐλογίσατο ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Χαλδαίους ἐὰν μὴ διαφθαρῇ τὰ ἀρνία τῶν προβάτων αὐτῶν ἐὰν μὴ ἀφανισθῇ νομὴ G3542 ἀπ᾽ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxLam 1:6 - καὶ ἐξῆλθεν ἐκ θυγατρὸς Σιων πᾶσα εὐπρέπεια αὐτῆς ἐγένοντο οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ὡς κριοὶ οὐχ εὑρίσκοντες νομὴν G3542 καὶ ἐπορεύοντο ἐν οὐκ ἰσχύι κατὰ πρόσωπον διώκοντος
Unchecked Copy BoxEze 25:5 - καὶ δώσω τὴν πόλιν τοῦ Αμμων εἰς νομὰς G3542 καμήλων καὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων εἰς νομὴν G3542 προβάτων καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος
Unchecked Copy BoxEze 34:14 - ἐν νομῇ G3542 ἀγαθῇ βοσκήσω αὐτούς καὶ ἐν τῷ ὄρει τῷ ὑψηλῷ Ισραηλ ἔσονται αἱ μάνδραι αὐτῶν ἐκεῖ κοιμηθήσονται καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται ἐν τρυφῇ ἀγαθῇ καὶ ἐν νομῇ G3542 πίονι βοσκηθήσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων Ισραηλ
Unchecked Copy BoxEze 34:18 - καὶ οὐχ ἱκανὸν ὑμῖν ὅτι τὴν καλὴν νομὴν G3542 ἐνέμεσθε καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς νομῆς G3542 ὑμῶν κατεπατεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν καὶ τὸ καθεστηκὸς ὕδωρ ἐπίνετε καὶ τὸ λοιπὸν τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἐταράσσετε
Unchecked Copy BoxHos 13:6 - κατὰ τὰς νομὰς G3542 αὐτῶν καὶ ἐνεπλήσθησαν εἰς πλησμονήν καὶ ὑψώθησαν αἱ καρδίαι αὐτῶν ἕνεκα τούτου ἐπελάθοντό μου
Unchecked Copy BoxJoe 1:18 - τί ἀποθήσομεν ἑαυτοῖς ἔκλαυσαν βουκόλια βοῶν ὅτι οὐχ ὑπῆρχεν νομὴ G3542 αὐτοῖς καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων ἠφανίσθησαν
Unchecked Copy BoxAmo 1:2 - (LXX 1:2)καὶ εἶπεν κύριος ἐκ Σιων ἐφθέγξατο καὶ ἐξ Ιερουσαλημ ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἐπένθησαν αἱ νομαὶ G3542 τῶν ποιμένων καὶ ἐξηράνθη κορυφὴ τοῦ Καρμήλου
Unchecked Copy BoxNah 2:11 - (LXX 2:12)ποῦ ἐστιν τὸ κατοικητήριον τῶν λεόντων καὶ νομὴ G3542 οὖσα τοῖς σκύμνοις οὗ ἐπορεύθη λέων τοῦ εἰσελθεῖν ἐκεῖ σκύμνος λέοντος καὶ οὐκ ἦν ἐκφοβῶν
Unchecked Copy BoxZep 2:6 - (LXX 2:6)καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ G3542 ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων
Unchecked Copy BoxZep 2:15 - (LXX 2:15)αὕτη πόλις φαυλίστρια ἡ κατοικοῦσα ἐπ᾽ ἐλπίδι λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἔστιν μετ᾽ ἐμὲ ἔτι πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμόν νομὴ G3542 θηρίων πᾶς διαπορευόμενος δι᾽ αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan