LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3845 - parabainō

Choose a new font size and typeface
παραβαίνω
Transliteration
parabainō (Key)
Pronunciation
par-ab-ah'-ee-no
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
From παρά (G3844) and the base of βάσις (G939)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 5:736,772

Strong’s Definitions

παραβαίνω parabaínō, par-ab-ah'-ee-no; from G3844 and the base of G939; to go contrary to, i.e. violate a command:—(by) transgress(-ion).


KJV Translation Count — Total: 4x

The KJV translates Strong's G3845 in the following manner: transgression (3x), fall by transgression (1x).

KJV Translation Count — Total: 4x
The KJV translates Strong's G3845 in the following manner: transgression (3x), fall by transgression (1x).
  1. to go by the side of

  2. to go past or pass over without touching a thing

  3. to overstep, neglect, violate, transgress

  4. so to go past as to turn aside from

    1. to depart, leave, be turned from

  5. one who abandons his trust

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
παραβαίνω parabaínō, par-ab-ah'-ee-no; from G3844 and the base of G939; to go contrary to, i.e. violate a command:—(by) transgress(-ion).
STRONGS G3845:
παραβαίνω; 2 aorist παρέβην; properly, to go by the side of (in Homer twice παρβεβαως of one who stands by another's side in a war-chariot, Iliad 11,522; 13, 708 (but here of men on foot)); to go past or to pass over without touching a thing; tropically, to overstep, neglect, violate, transgress, with an accusative of the thing (often so in secular authors from Aeschylus down (cf. παρά, IV. 1 and 2)): τήν παράδοσιν, Matthew 15:2; τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ, Matthew 15:3; παραβαίνων, he that transgresseth, oversteppeth, i. e. who does not hold to the true doctrine, opposed to μένειν ἐν τῇ διδαχή, 2 John 1:9 R G (where L T Tr WH προάγων (which see)) (so οἱ παραβαίνοντες, transgressors of the law, Sir. 40:14 (cf. Josephus, contra Apion 2, 18, 2; 29, 4; 30, 1)); (τήν διαθήκην, Joshua 7:11, 15; Ezekiel 16:59, and often; τό ῤῆμα κυρίου, Numbers 14:41; 1 Samuel 15:24, etc.; τάς συνθήκας, Polybius 7, 5, 1; Josephus, Antiquities 4, 6, 5; Aelian v. h. 10, 2; besides, παραβ. δίκην. τόν νόμον, τούς ὅρκους, πίστιν, etc., in Greek writings). In imitation of the Hebrew סוּר followed by מִן, we find παραβαίνειν ἐκ τίνος and ἀπό τίνος, so to go past as to turn aside from, i. e. to depart, leave, be turned from: ἐκ τῆς ὁδοῦ, Exodus 32:8; Deuteronomy 9:12; ἀπό τῶν ἐντολῶν, Deuteronomy 17:20; ἀποπο τῶν λόγων, Deuteronomy 28:14, the Alex. manuscript; once so in the N. T.: ἐκ (L T Tr WH ἀπό) τῆς ἀποστολῆς, of one who abandons his trust (R. V. fell away], Acts 1:25. (In the Sept. also for עָבַר, הֵפִיר, to break, שָׁטָה, to deviate, turn aside.) (Synonym: παραβαίνειν to overstep, παραπορεύεσθαι to proceed by the side of, παρέρχεσθαι to go past.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Exodus
32:8
Numbers
14:41
Deuteronomy
9:12; 17:20; 28:14
Joshua
7:11; 7:15
1 Samuel
15:24
Ezekiel
16:59
Matthew
15:2; 15:3
Acts
1:25
2 John
1:9

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3845 matches the Greek παραβαίνω (parabainō),
which occurs 37 times in 37 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxExo 32:8 - παρέβησαν G3845 ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον καὶ προσκεκυνήκασιν αὐτῷ καὶ τεθύκασιν αὐτῷ καὶ εἶπαν οὗτοι οἱ θεοί σου Ισραηλ οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxLev 26:40 - καὶ ἐξαγορεύσουσιν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰς ἁμαρτίας τῶν πατέρων αὐτῶν ὅτι παρέβησαν G3845 καὶ ὑπερεῖδόν με καὶ ὅτι ἐπορεύθησαν ἐναντίον μου πλάγιοι
Unchecked Copy BoxNum 5:12 - λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ἀνδρὸς ἀνδρὸς ἐὰν παραβῇ G3845 γυνὴ αὐτοῦ καὶ παρίδῃ αὐτὸν ὑπεριδοῦσα
Unchecked Copy BoxNum 5:19 - καὶ ὁρκιεῖ αὐτὴν ἱερεὺς καὶ ἐρεῖ τῇ γυναικί εἰ μὴ κεκοίμηταί τις μετὰ σοῦ εἰ μὴ παραβέβηκας G3845 μιανθῆναι ὑπὸ τὸν ἄνδρα τὸν σεαυτῆς ἀθῴα ἴσθι ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐλεγμοῦ τοῦ ἐπικαταρωμένου τούτου
Unchecked Copy BoxNum 5:20 - εἰ δὲ σὺ παραβέβηκας G3845 ὑπ᾽ ἀνδρὸς οὖσα μεμίανσαι καὶ ἔδωκέν τις τὴν κοίτην αὐτοῦ ἐν σοὶ πλὴν τοῦ ἀνδρός σου
Unchecked Copy BoxNum 5:29 - οὗτος νόμος τῆς ζηλοτυπίας ᾧ ἐὰν παραβῇ G3845 γυνὴ ὑπ᾽ ἀνδρὸς οὖσα καὶ μιανθῇ
Unchecked Copy BoxNum 14:41 - καὶ εἶπεν Μωυσῆς ἵνα τί ὑμεῖς παραβαίνετε G3845 τὸ ῥῆμα κυρίου οὐκ εὔοδα ἔσται ὑμῖν
Unchecked Copy BoxNum 22:18 - καὶ ἀπεκρίθη Βαλααμ καὶ εἶπεν τοῖς ἄρχουσιν Βαλακ ἐὰν δῷ μοι Βαλακ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου οὐ δυνήσομαι παραβῆναι G3845 τὸ ῥῆμα κυρίου τοῦ θεοῦ ποιῆσαι αὐτὸ μικρὸν μέγα ἐν τῇ διανοίᾳ μου
Unchecked Copy BoxNum 24:13 - ἐάν μοι δῷ Βαλακ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου οὐ δυνήσομαι παραβῆναι G3845 τὸ ῥῆμα κυρίου ποιῆσαι αὐτὸ πονηρὸν καλὸν παρ᾽ ἐμαυτοῦ ὅσα ἐὰν εἴπῃ θεός ταῦτα ἐρῶ
Unchecked Copy BoxNum 27:14 - διότι παρέβητε G3845 τὸ ῥῆμά μου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν ἐν τῷ ἀντιπίπτειν τὴν συναγωγὴν ἁγιάσαι με οὐχ ἡγιάσατέ με ἐπὶ τῷ ὕδατι ἔναντι αὐτῶν τοῦτό ἐστιν ὕδωρ ἀντιλογίας Καδης ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν
Unchecked Copy BoxDeu 1:43 - καὶ ἐλάλησα ὑμῖν καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου καὶ παρέβητε G3845 τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ παραβιασάμενοι ἀνέβητε εἰς τὸ ὄρος
Unchecked Copy BoxDeu 9:12 - καὶ εἶπεν κύριος πρός με ἀνάστηθι κατάβηθι τὸ τάχος ἐντεῦθεν ὅτι ἠνόμησεν λαός σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου παρέβησαν G3845 ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα
Unchecked Copy BoxDeu 9:16 - καὶ ἰδὼν ὅτι ἡμάρτετε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ ἐποιήσατε ὑμῖν ἑαυτοῖς χωνευτὸν καὶ παρέβητε G3845 ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐνετείλατο ὑμῖν κύριος
Unchecked Copy BoxDeu 11:16 - πρόσεχε σεαυτῷ μὴ πλατυνθῇ καρδία σου καὶ παραβῆτε G3845 καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxDeu 17:20 - ἵνα μὴ ὑψωθῇ καρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ἵνα μὴ παραβῇ G3845 ἀπὸ τῶν ἐντολῶν δεξιὰ ἀριστερά ὅπως ἂν μακροχρονίσῃ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ
Unchecked Copy BoxDeu 28:14 - οὐ παραβήσῃ G3845 ἀπὸ πάντων τῶν λόγων ὧν ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερὰ πορεύεσθαι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων λατρεύειν αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxJos 7:11 - ἡμάρτηκεν λαὸς καὶ παρέβη G3845 τὴν διαθήκην ἣν διεθέμην πρὸς αὐτούς καὶ κλέψαντες ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος ἐνέβαλον εἰς τὰ σκεύη αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJos 7:15 - καὶ ὃς ἂν ἐνδειχθῇ κατακαυθήσεται ἐν πυρὶ καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτῷ ὅτι παρέβη G3845 τὴν διαθήκην κυρίου καὶ ἐποίησεν ἀνόμημα ἐν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxJos 11:15 - ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ Μωυσῆς ὡσαύτως ἐνετείλατο τῷ Ἰησοῖ καὶ οὕτως ἐποίησεν Ἰησοῦς οὐ παρέβη G3845 οὐδὲν ἀπὸ πάντων ὧν συνέταξεν αὐτῷ Μωυσῆς
Unchecked Copy BoxJos 23:16 - ἐν τῷ παραβῆναι G3845 ὑμᾶς τὴν διαθήκην κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἣν ἐνετείλατο ὑμῖν καὶ πορευθέντες λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς
Unchecked Copy Box1Sa 12:21 - καὶ μὴ παραβῆτε G3845 ὀπίσω τῶν μηθὲν ὄντων οἳ οὐ περανοῦσιν οὐθὲν καὶ οἳ οὐκ ἐξελοῦνται ὅτι οὐθέν εἰσιν
Unchecked Copy Box1Sa 15:24 - καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ ἡμάρτηκα ὅτι παρέβην G3845 τὸν λόγον κυρίου καὶ τὸ ῥῆμά σου ὅτι ἐφοβήθην τὸν λαὸν καὶ ἤκουσα τῆς φωνῆς αὐτῶν
Unchecked Copy Box2Ki 18:12 - ἀνθ᾽ ὧν ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ παρέβησαν G3845 τὴν διαθήκην αὐτοῦ πάντα ὅσα ἐνετείλατο Μωυσῆς δοῦλος κυρίου καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ οὐκ ἐποίησαν
Unchecked Copy BoxJob 14:17 - ἐσφράγισας δέ μου τὰς ἀνομίας ἐν βαλλαντίῳ ἐπεσημήνω δέ εἴ τι ἄκων παρέβην G3845
Unchecked Copy BoxPsa 119:119 - (LXX 118:119)παραβαίνοντας G3845 ἐλογισάμην πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰ μαρτύριά σου διὰ παντός
Unchecked Copy BoxIsa 24:5 - δὲ γῆ ἠνόμησεν διὰ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν διότι παρέβησαν G3845 τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προστάγματα διαθήκην αἰώνιον
Unchecked Copy BoxIsa 66:24 - καὶ ἐξελεύσονται καὶ ὄψονται τὰ κῶλα τῶν ἀνθρώπων τῶν παραβεβηκότων G3845 ἐν ἐμοί γὰρ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσθήσεται καὶ ἔσονται εἰς ὅρασιν πάσῃ σαρκί
Unchecked Copy BoxJer 5:28 - καὶ παρέβησαν G3845 κρίσιν οὐκ ἔκριναν κρίσιν ὀρφανοῦ καὶ κρίσιν χήρας οὐκ ἐκρίνοσαν
Unchecked Copy BoxEze 16:59 - τάδε λέγει κύριος καὶ ποιήσω ἐν σοὶ καθὼς ἐποίησας ὡς ἠτίμωσας ταῦτα τοῦ παραβῆναι G3845 τὴν διαθήκην μου
Unchecked Copy BoxEze 17:15 - καὶ ἀποστήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐξαποστέλλειν ἀγγέλους ἑαυτοῦ εἰς Αἴγυπτον τοῦ δοῦναι αὐτῷ ἵππους καὶ λαὸν πολύν εἰ κατευθυνεῖ εἰ διασωθήσεται ποιῶν ἐναντία καὶ παραβαίνων G3845 διαθήκην εἰ σωθήσεται
Unchecked Copy BoxEze 17:16 - ζῶ ἐγώ λέγει κύριος ἐὰν μὴ ἐν τόπῳ βασιλεὺς βασιλεύσας αὐτόν ὃς ἠτίμωσεν τὴν ἀράν μου καὶ ὃς παρέβη G3845 τὴν διαθήκην μου μετ᾽ αὐτοῦ ἐν μέσῳ Βαβυλῶνος τελευτήσει
Unchecked Copy BoxEze 17:18 - καὶ ἠτίμωσεν ὁρκωμοσίαν τοῦ παραβῆναι G3845 διαθήκην καὶ ἰδοὺ δέδωκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ πάντα ταῦτα ἐποίησεν αὐτῷ μὴ σωθήσεται
Unchecked Copy BoxEze 17:19 - διὰ τοῦτο εἰπόν τάδε λέγει κύριος ζῶ ἐγὼ ἐὰν μὴ τὴν διαθήκην μου ἣν παρέβη G3845 καὶ τὴν ὁρκωμοσίαν μου ἣν ἠτίμωσεν καὶ δώσω αὐτὰ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxEze 44:7 - τοῦ εἰσαγαγεῖν ὑμᾶς υἱοὺς ἀλλογενεῖς ἀπεριτμήτους καρδίᾳ καὶ ἀπεριτμήτους σαρκὶ τοῦ γίνεσθαι ἐν τοῖς ἁγίοις μου καὶ ἐβεβήλουν αὐτὰ ἐν τῷ προσφέρειν ὑμᾶς ἄρτους στέαρ καὶ αἷμα καὶ παρεβαίνετε G3845 τὴν διαθήκην μου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDan 9:11 - καὶ πᾶς Ισραηλ παρέβησαν G3845 τὸν νόμον σου καὶ ἐξέκλιναν τοῦ μὴ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς σου καὶ ἐπῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς κατάρα καὶ ὅρκος γεγραμμένος ἐν νόμῳ Μωυσέως δούλου τοῦ θεοῦ ὅτι ἡμάρτομεν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxHos 6:7 - αὐτοὶ δέ εἰσιν ὡς ἄνθρωπος παραβαίνων G3845 διαθήκην ἐκεῖ κατεφρόνησέν μου
Unchecked Copy BoxHos 8:1 - εἰς κόλπον αὐτῶν ὡς γῆ ὡς ἀετὸς ἐπ᾽ οἶκον κυρίου ἀνθ᾽ ὧν παρέβησαν G3845 τὴν διαθήκην μου καὶ κατὰ τοῦ νόμου μου ἠσέβησαν
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan