LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4130 - pimplēmi

Choose a new font size and typeface
πίμπλημι
Transliteration
pimplēmi (Key)
Pronunciation
pim'-play-mee
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
A prolonged form of a primary pleo {pleh'-o} (which appears only as an alternate in certain tenses and in the reduplicated form pimplemi)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 6:128,*

Strong’s Definitions

πλήθω plḗthō, play'-tho; a prolonged form of a primary πλέω pléō pleh'-o (which appears only as an alternate in certain tenses and in the reduplicated form πιμπλημι pimplemi); to "fill" (literally or figuratively (imbue, influence, supply)); specially, to fulfil (time):—accomplish, full (…come), furnish.


KJV Translation Count — Total: 24x

The KJV translates Strong's G4130 in the following manner: fill (18x), accomplish (4x), furnish (1x), full ... come (1x).

KJV Translation Count — Total: 24x
The KJV translates Strong's G4130 in the following manner: fill (18x), accomplish (4x), furnish (1x), full ... come (1x).
  1. to fill

  2. to be fulfilled, to be filled

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
πλήθω plḗthō, play'-tho; a prolonged form of a primary πλέω pléō pleh'-o (which appears only as an alternate in certain tenses and in the reduplicated form πιμπλημι pimplemi); to "fill" (literally or figuratively (imbue, influence, supply)); specially, to fulfil (time):—accomplish, full (…come), furnish.
STRONGS G4130:
πίμπλημι; (a lengthened form of the theme ΠΛΑΩ, whence πλέος, πλήρης (cf. Curtius, § 366)): 1 aorist ἔπλησα; passive, 1 future πλησθήσομαι; 1 aorist ἐπλήσθην; from Homer on; the Sept. for מָלֵא, also for הִשְׂבִּיעַ (to satiate) and passive, שָׂבַע (to be full); to fill: τί, Luke 5:7; τί τίνος (Winer's Grammar, § 30, 8 b.), a thing with something, Matthew 27:48; (John 19:29 R G); in the passive, Matthew 22:10; Acts 19:29; (ἐκ τῆς ὀσμῆς, John 12:3 Tr marginal reading; cf. Winers Grammar, as above note; Buttmann, § 132, 12). what wholly takes possession of the mind is said to fill it: passive, φοβοῦ, Luke 5:26; θάμβους, Acts 3:10; ἀνοίας, Luke 6:11; ζήλου, Acts 5:17; Acts 13:45; θυμοῦ, Luke 4:28; Acts 3:10; πνεύματος ἁγίου, Luke 1:15, 41, 67; Acts 2:4; Acts 4:8, 31; Acts 9:17; Acts 13:9. prophecies are said πλησθῆναι, i. e. to come to pass, to be confirmed by the event, Luke 21:22 G L T Tr WH (for Rec. πληρωθῆναι). time is said πλησθῆναι, to be fulfilled or completed, i. e. finished, elapsed, Luke 1:23, 57 (Winers Grammar, 324 (304); Buttmann, 267 (230)); Luke 2:6, 21f; so נִמְלָא, Job 15:32; and מִלֵּא to (ful-)fill the time, i. e. to complete, fill up, Genesis 29:27; Job 39:2. (Compare: ἐμπίπλημι.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
29:27
Job
15:32; 39:2
Matthew
22:10; 27:48
Luke
1:15; 1:23; 1:41; 1:57; 1:67; 2:6; 2:21; 4:28; 5:7; 5:26; 6:11; 21:22
John
12:3; 19:29
Acts
2:4; 3:10; 3:10; 4:8; 4:31; 5:17; 9:17; 13:9; 13:45; 19:29

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4130 matches the Greek πίμπλημι (pimplēmi),
which occurs 100 times in 97 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 6:11–Pro 3:10)

Unchecked Copy BoxGen 6:11 - ἐφθάρη δὲ γῆ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ ἐπλήσθη G4130 γῆ ἀδικίας
Unchecked Copy BoxGen 6:13 - καὶ εἶπεν θεὸς πρὸς Νωε καιρὸς παντὸς ἀνθρώπου ἥκει ἐναντίον μου ὅτι ἐπλήσθη G4130 γῆ ἀδικίας ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ ἰδοὺ ἐγὼ καταφθείρω αὐτοὺς καὶ τὴν γῆν
Unchecked Copy BoxGen 21:19 - καὶ ἀνέῳξεν θεὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς καὶ εἶδεν φρέαρ ὕδατος ζῶντος καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔπλησεν G4130 τὸν ἀσκὸν ὕδατος καὶ ἐπότισεν τὸ παιδίον
Unchecked Copy BoxGen 24:16 - δὲ παρθένος ἦν καλὴ τῇ ὄψει σφόδρα παρθένος ἦν ἀνὴρ οὐκ ἔγνω αὐτήν καταβᾶσα δὲ ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔπλησεν G4130 τὴν ὑδρίαν καὶ ἀνέβη
Unchecked Copy BoxGen 26:15 - καὶ πάντα τὰ φρέατα ὤρυξαν οἱ παῖδες τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ χρόνῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιιμ καὶ ἔπλησαν G4130 αὐτὰ γῆς
Unchecked Copy BoxGen 44:1 - καὶ ἐνετείλατο Ιωσηφ τῷ ὄντι ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοῦ λέγων πλήσατε G4130 τοὺς μαρσίππους τῶν ἀνθρώπων βρωμάτων ὅσα ἐὰν δύνωνται ἆραι καὶ ἐμβάλατε ἑκάστου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τοῦ στόματος τοῦ μαρσίππου
Unchecked Copy BoxExo 2:16 - τῷ δὲ ἱερεῖ Μαδιαμ ἦσαν ἑπτὰ θυγατέρες ποιμαίνουσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ιοθορ παραγενόμεναι δὲ ἤντλουν ἕως ἔπλησαν G4130 τὰς δεξαμενὰς ποτίσαι τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ιοθορ
Unchecked Copy BoxExo 8:21 - (LXX 8:17)ἐὰν δὲ μὴ βούλῃ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου ἰδοὺ ἐγὼ ἐπαποστέλλω ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τοὺς θεράποντάς σου καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τοὺς οἴκους ὑμῶν κυνόμυιαν καὶ πλησθήσονται G4130 αἱ οἰκίαι τῶν Αἰγυπτίων τῆς κυνομυίης καὶ εἰς τὴν γῆν ἐφ᾽ ἧς εἰσιν ἐπ᾽ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxExo 10:6 - καὶ πλησθήσονταί G4130 σου αἱ οἰκίαι καὶ αἱ οἰκίαι τῶν θεραπόντων σου καὶ πᾶσαι αἱ οἰκίαι ἐν πάσῃ γῇ τῶν Αἰγυπτίων οὐδέποτε ἑωράκασιν οἱ πατέρες σου οὐδὲ οἱ πρόπαπποι αὐτῶν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας γεγόνασιν ἐπὶ τῆς γῆς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐκκλίνας Μωυσῆς ἐξῆλθεν ἀπὸ Φαραω
Unchecked Copy BoxExo 16:12 - εἰσακήκοα τὸν γογγυσμὸν τῶν υἱῶν Ισραηλ λάλησον πρὸς αὐτοὺς λέγων τὸ πρὸς ἑσπέραν ἔδεσθε κρέα καὶ τὸ πρωὶ πλησθήσεσθε G4130 ἄρτων καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν
Unchecked Copy BoxExo 16:32 - εἶπεν δὲ Μωυσῆς τοῦτο τὸ ῥῆμα συνέταξεν κύριος πλήσατε G4130 τὸ γομορ τοῦ μαν εἰς ἀποθήκην εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἵνα ἴδωσιν τὸν ἄρτον ὃν ἐφάγετε ὑμεῖς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὡς ἐξήγαγεν ὑμᾶς κύριος ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxExo 40:34 - καὶ ἐκάλυψεν νεφέλη τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ δόξης κυρίου ἐπλήσθη G4130 σκηνή
Unchecked Copy BoxExo 40:35 - καὶ οὐκ ἠδυνάσθη Μωυσῆς εἰσελθεῖν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ὅτι ἐπεσκίαζεν ἐπ᾽ αὐτὴν νεφέλη καὶ δόξης κυρίου ἐπλήσθη G4130 σκηνή
Unchecked Copy BoxLev 9:17 - καὶ προσήνεγκεν τὴν θυσίαν καὶ ἔπλησεν G4130 τὰς χεῖρας ἀπ᾽ αὐτῆς καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον χωρὶς τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ πρωινοῦ
Unchecked Copy BoxLev 16:12 - καὶ λήμψεται τὸ πυρεῖον πλῆρες ἀνθράκων πυρὸς ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ ἀπέναντι κυρίου καὶ πλήσει G4130 τὰς χεῖρας θυμιάματος συνθέσεως λεπτῆς καὶ εἰσοίσει ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος
Unchecked Copy BoxLev 19:29 - οὐ βεβηλώσεις τὴν θυγατέρα σου ἐκπορνεῦσαι αὐτήν καὶ οὐκ ἐκπορνεύσει γῆ καὶ γῆ πλησθήσεται G4130 ἀνομίας
Unchecked Copy BoxJos 9:13 - καὶ οὗτοι οἱ ἀσκοὶ τοῦ οἴνου οὓς ἐπλήσαμεν G4130 καινούς καὶ οὗτοι ἐρρώγασιν καὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα ἡμῶν πεπαλαίωται ἀπὸ τῆς πολλῆς ὁδοῦ σφόδρα
Unchecked Copy Box1Sa 16:1 - καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Σαμουηλ ἕως πότε σὺ πενθεῖς ἐπὶ Σαουλ κἀγὼ ἐξουδένωκα αὐτὸν μὴ βασιλεύειν ἐπὶ Ισραηλ πλῆσον G4130 τὸ κέρας σου ἐλαίου καὶ δεῦρο ἀποστείλω σε πρὸς Ιεσσαι ἕως εἰς Βηθλεεμ ὅτι ἑόρακα ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἐμοὶ βασιλεύειν
Unchecked Copy Box1Ki 8:10 - καὶ ἐγένετο ὡς ἐξῆλθον οἱ ἱερεῖς ἐκ τοῦ ἁγίου καὶ νεφέλη ἔπλησεν G4130 τὸν οἶκον
Unchecked Copy Box1Ki 8:11 - καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς στῆναι λειτουργεῖν ἀπὸ προσώπου τῆς νεφέλης ὅτι ἔπλησεν G4130 δόξα κυρίου τὸν οἶκον
Unchecked Copy Box1Ki 18:35 - καὶ διεπορεύετο τὸ ὕδωρ κύκλῳ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὴν θααλα ἔπλησαν G4130 ὕδατος
Unchecked Copy Box1Ki 20:27 - (LXX 21:27)καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐπεσκέπησαν καὶ παρεγένοντο εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν καὶ παρενέβαλεν Ισραηλ ἐξ ἐναντίας αὐτῶν ὡσεὶ δύο ποίμνια αἰγῶν καὶ Συρία ἔπλησεν G4130 τὴν γῆν
Unchecked Copy Box2Ki 3:17 - ὅτι τάδε λέγει κύριος οὐκ ὄψεσθε πνεῦμα καὶ οὐκ ὄψεσθε ὑετόν καὶ χειμάρρους οὗτος πλησθήσεται G4130 ὕδατος καὶ πίεσθε ὑμεῖς καὶ αἱ κτήσεις ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν
Unchecked Copy Box2Ki 3:20 - καὶ ἐγένετο τὸ πρωὶ ἀναβαινούσης τῆς θυσίας καὶ ἰδοὺ ὕδατα ἤρχοντο ἐξ ὁδοῦ Εδωμ καὶ ἐπλήσθη G4130 γῆ ὕδατος
Unchecked Copy Box2Ki 4:6 - ἕως ἐπλήσθησαν G4130 τὰ σκεύη καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτῆς ἐγγίσατε ἔτι πρός με σκεῦος καὶ εἶπον αὐτῇ οὐκ ἔστιν ἔτι σκεῦος καὶ ἔστη τὸ ἔλαιον
Unchecked Copy Box2Ki 9:24 - καὶ ἔπλησεν G4130 Ιου τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ τόξῳ καὶ ἐπάταξεν τὸν Ιωραμ ἀνὰ μέσον τῶν βραχιόνων αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν τὸ βέλος διὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ καὶ ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ki 10:21 - καὶ ἀπέστειλεν Ιου ἐν παντὶ Ισραηλ λέγων καὶ νῦν πάντες οἱ δοῦλοι τοῦ Βααλ καὶ πάντες οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ προφῆται αὐτοῦ μηδεὶς ἀπολειπέσθω ὅτι θυσίαν μεγάλην ποιῶ ὃς ἂν ἀπολειφθῇ οὐ ζήσεται καὶ ἦλθον πάντες οἱ δοῦλοι τοῦ Βααλ καὶ πάντες οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ προφῆται αὐτοῦ οὐ κατελείφθη ἀνήρ ὃς οὐ παρεγένετο καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον τοῦ Βααλ καὶ ἐπλήσθη G4130 οἶκος τοῦ Βααλ στόμα εἰς στόμα
Unchecked Copy Box2Ki 21:16 - καί γε αἷμα ἀθῷον ἐξέχεεν Μανασσης πολὺ σφόδρα ἕως οὗ ἔπλησεν G4130 τὴν Ιερουσαλημ στόμα εἰς στόμα πλὴν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ ὧν ἐξήμαρτεν τὸν Ιουδαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου
Unchecked Copy Box2Ki 23:14 - καὶ συνέτριψεν τὰς στήλας καὶ ἐξωλέθρευσεν τὰ ἄλση καὶ ἔπλησεν G4130 τοὺς τόπους αὐτῶν ὀστέων ἀνθρώπων
Unchecked Copy Box2Ki 24:4 - καί γε αἷμα ἀθῷον ἐξέχεεν καὶ ἔπλησεν G4130 τὴν Ιερουσαλημ αἵματος ἀθῴου καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἱλασθῆναι
Unchecked Copy Box2Ch 7:1 - καὶ ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων προσευχόμενος καὶ τὸ πῦρ κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας καὶ δόξα κυρίου ἔπλησεν G4130 τὸν οἶκον
Unchecked Copy Box2Ch 7:2 - καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅτι ἔπλησεν G4130 δόξα κυρίου τὸν οἶκον
Unchecked Copy Box2Ch 16:14 - καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ μνήματι ὤρυξεν ἑαυτῷ ἐν πόλει Δαυιδ καὶ ἐκοίμισαν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης καὶ ἔπλησαν G4130 ἀρωμάτων καὶ γένη μύρων μυρεψῶν καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ἐκφορὰν μεγάλην ἕως σφόδρα
Unchecked Copy BoxEzr 9:11 - ἃς ἔδωκας ἡμῖν ἐν χειρὶ δούλων σου τῶν προφητῶν λέγων γῆ εἰς ἣν εἰσπορεύεσθε κληρονομῆσαι αὐτήν γῆ μετακινουμένη ἐστὶν ἐν μετακινήσει λαῶν τῶν ἐθνῶν ἐν μακρύμμασιν αὐτῶν ὧν ἔπλησαν G4130 αὐτὴν ἀπὸ στόματος ἐπὶ στόμα ἐν ἀκαθαρσίαις αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJob 3:15 - μετὰ ἀρχόντων ὧν πολὺς χρυσός οἳ ἔπλησαν G4130 τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀργυρίου
Unchecked Copy BoxJob 31:31 - εἰ δὲ καὶ πολλάκις εἶπον αἱ θεράπαιναί μου τίς ἂν δῴη ἡμῖν τῶν σαρκῶν αὐτοῦ πλησθῆναι G4130 λίαν μου χρηστοῦ ὄντος
Unchecked Copy BoxPsa 17:14 - (LXX 16:14)κύριε ἀπὸ ὀλίγων ἀπὸ γῆς διαμέρισον αὐτοὺς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν καὶ τῶν κεκρυμμένων σου ἐπλήσθη G4130 γαστὴρ αὐτῶν ἐχορτάσθησαν υἱῶν καὶ ἀφῆκαν τὰ κατάλοιπα τοῖς νηπίοις αὐτῶν
Unchecked Copy BoxPsa 26:10 - (LXX 25:10)ὧν ἐν χερσὶν ἀνομίαι δεξιὰ αὐτῶν ἐπλήσθη G4130 δώρων
Unchecked Copy BoxPsa 38:7 - (LXX 37:8)ὅτι αἱ ψύαι μου ἐπλήσθησαν G4130 ἐμπαιγμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου
Unchecked Copy BoxPsa 65:4 - (LXX 64:5)μακάριος ὃν ἐξελέξω καὶ προσελάβου κατασκηνώσει ἐν ταῖς αὐλαῖς σου πλησθησόμεθα G4130 ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ οἴκου σου ἅγιος ναός σου θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ
Unchecked Copy BoxPsa 65:11 - (LXX 64:12)εὐλογήσεις τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου καὶ τὰ πεδία σου πλησθήσονται G4130 πιότητος
Unchecked Copy BoxPsa 80:9 - (LXX 79:10)ὡδοποίησας ἔμπροσθεν αὐτῆς καὶ κατεφύτευσας τὰς ῥίζας αὐτῆς καὶ ἐπλήσθη G4130 γῆ
Unchecked Copy BoxPsa 88:3 - (LXX 87:4)ὅτι ἐπλήσθη G4130 κακῶν ψυχή μου καὶ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισεν
Unchecked Copy BoxPsa 104:28 - (LXX 103:28)δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν ἀνοίξαντος δέ σου τὴν χεῖρα τὰ σύμπαντα πλησθήσονται G4130 χρηστότητος
Unchecked Copy BoxPsa 123:3 - (LXX 122:3)ἐλέησον ἡμᾶς κύριε ἐλέησον ἡμᾶς ὅτι ἐπὶ πολὺ ἐπλήσθημεν G4130 ἐξουδενώσεως
Unchecked Copy BoxPsa 123:4 - (LXX 122:4)ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη G4130 ψυχὴ ἡμῶν τὸ ὄνειδος τοῖς εὐθηνοῦσιν καὶ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις
Unchecked Copy BoxPsa 126:2 - (LXX 125:2)τότε ἐπλήσθη G4130 χαρᾶς τὸ στόμα ἡμῶν καὶ γλῶσσα ἡμῶν ἀγαλλιάσεως τότε ἐροῦσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐμεγάλυνεν κύριος τοῦ ποιῆσαι μετ᾽ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxPro 1:13 - τὴν κτῆσιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῆ καταλαβώμεθα πλήσωμεν G4130 δὲ οἴκους ἡμετέρους σκύλων
Unchecked Copy BoxPro 1:31 - τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλησθήσονται G4130
Unchecked Copy BoxPro 3:10 - ἵνα πίμπληται G4130 τὰ ταμίειά σου πλησμονῆς σίτου οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 6:11–Pro 3:10) Gen 6:11–Pro 3:10

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan