LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4327 - prosdechomai

Choose a new font size and typeface
προσδέχομαι
Transliteration
prosdechomai (Key)
Pronunciation
pros-dekh'-om-ahee
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 2:57,146

Strong’s Definitions

προσδέχομαι prosdéchomai, pros-dekh'-om-ahee; from G4314 and G1209; to admit (to intercourse, hospitality, credence, or (figuratively) endurance); by implication, to await (with confidence or patience):—accept, allow, look (wait) for, take.


KJV Translation Count — Total: 14x

The KJV translates Strong's G4327 in the following manner: look for (4x), wait for (3x), receive (3x), waited for (with G2258) (1x), allow (1x), take (1x), accept (1x).

KJV Translation Count — Total: 14x
The KJV translates Strong's G4327 in the following manner: look for (4x), wait for (3x), receive (3x), waited for (with G2258) (1x), allow (1x), take (1x), accept (1x).
  1. to receive to one's self, to admit, to give access to one's self

    1. to admit one, receive one into intercourse and companionship

    2. to receive one (coming from some place)

    3. to accept (not to reject) a thing offered

  2. to expect: the fulfilment of promises

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
προσδέχομαι prosdéchomai, pros-dekh'-om-ahee; from G4314 and G1209; to admit (to intercourse, hospitality, credence, or (figuratively) endurance); by implication, to await (with confidence or patience):—accept, allow, look (wait) for, take.
STRONGS G4327:
προσδέχομαι; deponent middle; imperfect προσεδεχόμην; 1 aorist προσεδεξαμην;
1. as in Greek writings from Aeschylus and Herodotus down, "to receive to oneself, to admit, to give access to oneself': τινα, to admit one, receive into intercourse and companionship, τούς ἁμαρτωλούς, Luke 15:2; to receive one (coming from some place), Romans 16:2; Philippians 2:29 ( 1 Chronicles 12:18); τί, to accept (not to reject) a thing offered: οὐ προσδεξάμενοι, to reject, Hebrews 11:35; προσδέχονται ἐλπίδα, to admit (accept) hope, i. e. not to repudiate but to entertain, embrace, its substance, Acts 24:15 (others refer this to the next head ( R. V. text look for)); not to shun, to bear, an impending evil ( A. V. took the spoiling etc.), Hebrews 10:34.
2. as from Homer down, to expect ( A. V. look for, trait for): τινα, Luke 12:36; τί, Mark 15:43; Luke 2:25, 38; Luke 23:51; ( Acts 23:21); Titus 2:13; Jude 1:21; τάς ἐπαγγελίας, the fulfilment of the promises, Hebrews 11:13 Lachmann (Cf. δέχομαι, at the endl
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

1 Chronicles
12:18
Mark
15:43
Luke
2:25; 2:38; 12:36; 15:2; 23:51
Acts
23:21; 24:15
Romans
16:2
Philippians
2:29
Titus
2:13
Hebrews
10:34; 11:13; 11:35
Jude
1:21

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4327 matches the Greek προσδέχομαι (prosdechomai),
which occurs 33 times in 31 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 32:20 - (LXX 32:21)καὶ ἐρεῖτε ἰδοὺ παῖς σου Ιακωβ παραγίνεται ὀπίσω ἡμῶν εἶπεν γάρ ἐξιλάσομαι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τοῖς δώροις τοῖς προπορευομένοις αὐτοῦ καὶ μετὰ τοῦτο ὄψομαι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἴσως γὰρ προσδέξεται G4327 τὸ πρόσωπόν μου
Unchecked Copy BoxExo 10:17 - προσδέξασθε G4327 οὖν μου τὴν ἁμαρτίαν ἔτι νῦν καὶ προσεύξασθε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν καὶ περιελέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸν θάνατον τοῦτον
Unchecked Copy BoxExo 22:11 - (LXX 22:10)ὅρκος ἔσται τοῦ θεοῦ ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων μὴν μὴ αὐτὸν πεπονηρεῦσθαι καθ᾽ ὅλης τῆς παρακαταθήκης τοῦ πλησίον καὶ οὕτως προσδέξεται G4327 κύριος αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀποτείσει
Unchecked Copy BoxExo 36:3 - καὶ ἔλαβον παρὰ Μωυσῆ πάντα τὰ ἀφαιρέματα ἃ ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου ποιεῖν αὐτά καὶ αὐτοὶ προσεδέχοντο G4327 ἔτι τὰ προσφερόμενα παρὰ τῶν φερόντων τὸ πρωὶ πρωί
Unchecked Copy BoxLev 26:43 - καὶ γῆ ἐγκαταλειφθήσεται ὑπ᾽ αὐτῶν τότε προσδέξεται G4327 γῆ τὰ σάββατα αὐτῆς ἐν τῷ ἐρημωθῆναι αὐτὴν δι᾽ αὐτούς καὶ αὐτοὶ προσδέξονται G4327 τὰς αὐτῶν ἀνομίας ἀνθ᾽ ὧν τὰ κρίματά μου ὑπερεῖδον καὶ τοῖς προστάγμασίν μου προσώχθισαν τῇ ψυχῇ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxRth 1:13 - μὴ αὐτοὺς προσδέξεσθε G4327 ἕως οὗ ἁδρυνθῶσιν ἢ αὐτοῖς κατασχεθήσεσθε τοῦ μὴ γενέσθαι ἀνδρί μὴ δή θυγατέρες μου ὅτι ἐπικράνθη μοι ὑπὲρ ὑμᾶς ὅτι ἐξῆλθεν ἐν ἐμοὶ χεὶρ κυρίου
Unchecked Copy Box1Ch 12:18 - (LXX 12:19)καὶ πνεῦμα ἐνέδυσε τὸν Αμασαι ἄρχοντα τῶν τριάκοντα καὶ εἶπεν πορεύου καὶ λαός σου Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι εἰρήνη εἰρήνη σοι καὶ εἰρήνη τοῖς βοηθοῖς σου ὅτι ἐβοήθησέν σοι θεός σου καὶ προσεδέξατο G4327 αὐτοὺς Δαυιδ καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων
Unchecked Copy Box2Ch 36:21 - τοῦ πληρωθῆναι λόγον κυρίου διὰ στόματος Ιερεμιου ἕως τοῦ προσδέξασθαι G4327 τὴν γῆν τὰ σάββατα αὐτῆς σαββατίσαι πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ἐρημώσεως αὐτῆς ἐσαββάτισεν εἰς συμπλήρωσιν ἐτῶν ἑβδομήκοντα
Unchecked Copy BoxEst 9:23 - καὶ προσεδέξαντο G4327 οἱ Ιουδαῖοι καθὼς ἔγραψεν αὐτοῖς Μαρδοχαῖος
Unchecked Copy BoxEst 9:27 - καὶ ἔστησεν καὶ προσεδέχοντο G4327 οἱ Ιουδαῖοι ἐφ᾽ ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοῖς προστεθειμένοις ἐπ᾽ αὐτῶν οὐδὲ μὴν ἄλλως χρήσονται αἱ δὲ ἡμέραι αὗται μνημόσυνον ἐπιτελούμενον κατὰ γενεὰν καὶ γενεὰν καὶ πόλιν καὶ πατριὰν καὶ χώραν
Unchecked Copy BoxJob 2:9 - χρόνου δὲ πολλοῦ προβεβηκότος εἶπεν αὐτῷ γυνὴ αὐτοῦ μέχρι τίνος καρτερήσεις λέγων
Unchecked Copy BoxJob 2:9 - (LXX 2:9a)ἰδοὺ ἀναμένω χρόνον ἔτι μικρὸν προσδεχόμενος G4327 τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου
Unchecked Copy BoxJob 2:9 - (LXX 2:9b)ἰδοὺ γὰρ ἠφάνισταί σου τὸ μνημόσυνον ἀπὸ τῆς γῆς υἱοὶ καὶ θυγατέρες ἐμῆς κοιλίας ὠδῖνες καὶ πόνοι οὓς εἰς τὸ κενὸν ἐκοπίασα μετὰ μόχθων
Unchecked Copy BoxJob 2:9 - (LXX 2:9c)σύ τε αὐτὸς ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων κάθησαι διανυκτερεύων αἴθριος
Unchecked Copy BoxJob 2:9 - (LXX 2:9d)κἀγὼ πλανῆτις καὶ λάτρις τόπον ἐκ τόπου περιερχομένη καὶ οἰκίαν ἐξ οἰκίας προσδεχομένη G4327 τὸν ἥλιον πότε δύσεται ἵνα ἀναπαύσωμαι τῶν μόχθων καὶ τῶν ὀδυνῶν αἵ με νῦν συνέχουσιν
Unchecked Copy BoxJob 2:9 - (LXX 2:9e)ἀλλὰ εἰπόν τι ῥῆμα εἰς κύριον καὶ τελεύτα
Unchecked Copy BoxJob 29:23 - ὥσπερ γῆ διψῶσα προσδεχομένη G4327 τὸν ὑετόν οὕτως οὗτοι τὴν ἐμὴν λαλιάν
Unchecked Copy BoxJob 33:20 - πᾶν δὲ βρωτὸν σίτου οὐ μὴ δύνηται προσδέξασθαι G4327 καὶ ψυχὴ αὐτοῦ βρῶσιν ἐπιθυμήσει
Unchecked Copy BoxPsa 6:9 - (LXX 6:10)εἰσήκουσεν κύριος τῆς δεήσεώς μου κύριος τὴν προσευχήν μου προσεδέξατο G4327
Unchecked Copy BoxPsa 55:8 - (LXX 54:9)προσεδεχόμην G4327 τὸν σῴζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ καταιγίδος
Unchecked Copy BoxPsa 104:11 - (LXX 103:11)ποτιοῦσιν πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ προσδέξονται G4327 ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxPro 15:15 - πάντα τὸν χρόνον οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν κακῶν προσδέχονται G4327 κακά οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἡσυχάζουσιν διὰ παντός
Unchecked Copy BoxIsa 28:10 - θλῖψιν ἐπὶ θλῖψιν προσδέχου G4327 ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι ἔτι μικρὸν ἔτι μικρὸν
Unchecked Copy BoxIsa 42:1 - Ιακωβ παῖς μου ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ Ισραηλ ἐκλεκτός μου προσεδέξατο G4327 αὐτὸν ψυχή μου ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει
Unchecked Copy BoxIsa 45:4 - ἕνεκεν Ιακωβ τοῦ παιδός μου καὶ Ισραηλ τοῦ ἐκλεκτοῦ μου ἐγὼ καλέσω σε τῷ ὀνόματί σου καὶ προσδέξομαί G4327 σε σὺ δὲ οὐκ ἔγνως με
Unchecked Copy BoxIsa 55:12 - ἐν γὰρ εὐφροσύνῃ ἐξελεύσεσθε καὶ ἐν χαρᾷ διδαχθήσεσθε τὰ γὰρ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ ἐξαλοῦνται προσδεχόμενοι G4327 ὑμᾶς ἐν χαρᾷ καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐπικροτήσει τοῖς κλάδοις
Unchecked Copy BoxEze 20:40 - διότι ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου μου ἐπ᾽ ὄρους ὑψηλοῦ λέγει κύριος κύριος ἐκεῖ δουλεύσουσίν μοι πᾶς οἶκος Ισραηλ εἰς τέλος καὶ ἐκεῖ προσδέξομαι G4327 καὶ ἐκεῖ ἐπισκέψομαι τὰς ἀπαρχὰς ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἀφορισμῶν ὑμῶν ἐν πᾶσιν τοῖς ἁγιάσμασιν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxEze 20:41 - ἐν ὀσμῇ εὐωδίας προσδέξομαι G4327 ὑμᾶς ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν με ὑμᾶς ἐκ τῶν λαῶν καὶ εἰσδέχεσθαι ὑμᾶς ἐκ τῶν χωρῶν ἐν αἷς διεσκορπίσθητε ἐν αὐταῖς καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν ὑμῖν κατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν λαῶν
Unchecked Copy BoxEze 32:10 - καὶ στυγνάσουσιν ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐκστάσει ἐκστήσονται ἐν τῷ πέτασθαι τὴν ῥομφαίαν μου ἐπὶ πρόσωπα αὐτῶν προσδεχόμενοι G4327 τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἀφ᾽ ἡμέρας πτώσεώς σου
Unchecked Copy BoxEze 43:27 - καὶ ἔσται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπέκεινα ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου ὑμῶν καὶ προσδέξομαι G4327 ὑμᾶς λέγει κύριος
Unchecked Copy BoxHos 8:13 - διότι ἐὰν θύσωσιν θυσίαν καὶ φάγωσιν κρέα κύριος οὐ προσδέξεται G4327 αὐτά νῦν μνησθήσεται τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ ἐκδικήσει τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτοὶ εἰς Αἴγυπτον ἀπέστρεψαν καὶ ἐν Ἀσσυρίοις ἀκάθαρτα φάγονται
Unchecked Copy BoxAmo 5:22 - (LXX 5:22)διότι καὶ ἐὰν ἐνέγκητέ μοι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ὑμῶν οὐ προσδέξομαι G4327 αὐτά καὶ σωτηρίου ἐπιφανείας ὑμῶν οὐκ ἐπιβλέψομαι
Unchecked Copy BoxMic 6:7 - (LXX 6:7)εἰ προσδέξεται G4327 κύριος ἐν χιλιάσιν κριῶν ἢ ἐν μυριάσιν χειμάρρων πιόνων εἰ δῶ πρωτότοκά μου ἀσεβείας καρπὸν κοιλίας μου ὑπὲρ ἁμαρτίας ψυχῆς μου
Unchecked Copy BoxMal 1:8 - (LXX 1:8)διότι ἐὰν προσαγάγητε τυφλὸν εἰς θυσίαν οὐ κακόν καὶ ἐὰν προσαγάγητε χωλὸν ἄρρωστον οὐ κακόν προσάγαγε δὴ αὐτὸ τῷ ἡγουμένῳ σου εἰ προσδέξεται G4327 αὐτό εἰ λήμψεται πρόσωπόν σου λέγει κύριος παντοκράτωρ
Unchecked Copy BoxMal 1:10 - (LXX 1:10)διότι καὶ ἐν ὑμῖν συγκλεισθήσονται θύραι καὶ οὐκ ἀνάψετε τὸ θυσιαστήριόν μου δωρεάν οὐκ ἔστιν μου θέλημα ἐν ὑμῖν λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ θυσίαν οὐ προσδέξομαι G4327 ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxMal 1:13 - (LXX 1:13)καὶ εἴπατε ταῦτα ἐκ κακοπαθείας ἐστίν καὶ ἐξεφύσησα αὐτὰ λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ εἰσεφέρετε ἁρπάγματα καὶ τὰ χωλὰ καὶ τὰ ἐνοχλούμενα καὶ ἐὰν φέρητε τὴν θυσίαν εἰ προσδέξομαι G4327 αὐτὰ ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν λέγει κύριος παντοκράτωρ
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan