MGNT

MGNT

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4655 - skotos

Choose a new font size and typeface
σκότος
Transliteration
skotos (Key)
Pronunciation
skot'-os
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
From the base of σκιά (G4639)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 7:423,1049

Trench's Synonyms: c. σκότος, γνόφος, ζόφος, ἀχλύς.

Strong’s Definitions

σκότος skótos, skot'-os; from the base of G4639; shadiness, i.e. obscurity (literally or figuratively):—darkness.


KJV Translation Count — Total: 32x

The KJV translates Strong's G4655 in the following manner: darkness (32x).

KJV Translation Count — Total: 32x
The KJV translates Strong's G4655 in the following manner: darkness (32x).
  1. darkness

    1. of night darkness

    2. of darkened eyesight or blindness

  2. metaph.

    1. of ignorance respecting divine things and human duties, and the accompanying ungodliness and immorality, together with their consequent misery in hell

    2. persons in whom darkness becomes visible and holds sway

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
σκότος skótos, skot'-os; from the base of G4639; shadiness, i.e. obscurity (literally or figuratively):—darkness.
STRONGS G4655:
σκότος, σκότου, σκοτου, (cf. σκοτία, at the beginning), from Homer down, darkness: Hebrews 12:18 Rec. (cf. WHs Appendix, p. 158; Winer's Grammar, 66 (64); B 22 (20)).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Hebrews
12:18

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4655 matches the Greek σκότος (skotos),
which occurs 32 times in 31 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 4:16 - λαὸς καθήμενος ἐν σκότει G4655 φῶς εἶδεν μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxMat 6:23 - ἐὰν δὲ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος G4655 ἐστίν τὸ σκότος G4655 πόσον
Unchecked Copy BoxMat 8:12 - οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος G4655 τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
Unchecked Copy BoxMat 22:13 - τότε βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος G4655 τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
Unchecked Copy BoxMat 25:30 - καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος G4655 τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
Unchecked Copy BoxMat 27:45 - ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος G4655 ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
Unchecked Copy BoxMar 15:33 - καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος G4655 ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
Unchecked Copy BoxLuk 1:79 - ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει G4655 καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης
Unchecked Copy BoxLuk 11:35 - σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος G4655 ἐστίν
Unchecked Copy BoxLuk 22:53 - καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ὥρα καὶ ἐξουσία τοῦ σκότους G4655
Unchecked Copy BoxLuk 23:44 - καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος G4655 ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
Unchecked Copy BoxJhn 3:19 - αὕτη δέ ἐστιν κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος G4655 τὸ φῶς ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα
Unchecked Copy BoxAct 2:20 - ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος G4655 καὶ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ
Unchecked Copy BoxAct 13:11 - καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ παραχρῆμά τε ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος G4655 καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς
Unchecked Copy BoxAct 26:18 - ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους G4655 εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ
Unchecked Copy BoxRom 2:19 - πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν φῶς τῶν ἐν σκότει G4655
Unchecked Copy BoxRom 13:12 - νὺξ προέκοψεν δὲ ἡμέρα ἤγγικεν ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους G4655 ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός
Unchecked Copy Box1Co 4:5 - ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε ἕως ἂν ἔλθῃ κύριος ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους G4655 καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν καὶ τότε ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy Box2Co 4:6 - ὅτι θεὸς εἰπών ἐκ σκότους G4655 φῶς λάμψει ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Unchecked Copy Box2Co 6:14 - μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος G4655
Unchecked Copy BoxEph 5:8 - ἦτε γάρ ποτε σκότος G4655 νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε
Unchecked Copy BoxEph 5:11 - καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους G4655 μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε
Unchecked Copy BoxEph 6:12 - ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς πρὸς τὰς ἐξουσίας πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους G4655 τούτου πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις
Unchecked Copy BoxCol 1:13 - ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους G4655 καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Th 5:4 - ὑμεῖς δέ ἀδελφοί οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει G4655 ἵνα ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ
Unchecked Copy Box1Th 5:5 - πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους G4655
Unchecked Copy BoxHeb 12:18 - οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ καὶ κεκαυμένῳ πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ ζόφῳ καὶ θυέλλῃ
Unchecked Copy Box1Pe 2:9 - ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν βασίλειον ἱεράτευμα ἔθνος ἅγιον λαὸς εἰς περιποίησιν ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους G4655 ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς
Unchecked Copy Box2Pe 2:17 - οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι οἷς ζόφος τοῦ σκότους G4655 τετήρηται
Unchecked Copy Box1Jo 1:6 - ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει G4655 περιπατῶμεν ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν
Unchecked Copy BoxJde 1:13 - κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας ἀστέρες πλανῆται οἷς ζόφος τοῦ σκότους G4655 εἰς αἰῶνα τετήρηται
BLB Searches
Search the Bible
MGNT
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
MGNT

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan