LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G5401 - phobos

Choose a new font size and typeface
φόβος
Transliteration
phobos (Key)
Pronunciation
fob'-os
Listen
Part of Speech
masculine noun
Root Word (Etymology)
From a primary phebomai (to be put in fear)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 9:189,1272

Trench's Synonyms: x. δειλία, φόβος, εὐλάβεια.

Strong’s Definitions

φόβος phóbos, fob'-os; from a primary φέβομαι phébomai (to be put in fear); alarm or fright:—be afraid, + exceedingly, fear, terror.


KJV Translation Count — Total: 47x

The KJV translates Strong's G5401 in the following manner: fear (41x), terror (3x), miscellaneous (3x).

KJV Translation Count — Total: 47x
The KJV translates Strong's G5401 in the following manner: fear (41x), terror (3x), miscellaneous (3x).
  1. fear, dread, terror

    1. that which strikes terror

  2. reverence for one's husband

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
φόβος phóbos, fob'-os; from a primary φέβομαι phébomai (to be put in fear); alarm or fright:—be afraid, + exceedingly, fear, terror.
STRONGS G5401:
φόβος, φοβοῦ, (φέβομαι; like φόρος, τρόμος, πόνος, from φέρω, τρέμω, πένομαι), from Homer down, the Sept. for יִרְאָה, פַּחַד, אֵימָה (terror), חִתִּית (terror);
1. fear, dread, terror; in a subjective sense (οὐδέν ἐστι φόβος εἰ μή προδοσία τῶν ἀπό λογισμοῦ βοηθημάτων, Wis. 17:11; προσδοκίαν λέγω κακοῦ τοῦτο, εἴτε φόβον, εἴτε δέος καλεῖτε, Plato, Protag., p. 358 d.): universally, 1 John 4:18; φόβος ἐπί τινα πίπτει (Acts 19:17 L Tr); Revelation 11:11 Rec.; ἐπιπίπτει, Luke 1:12; Acts 19:17 (R G T WH; Revelation 11:11 L T Tr WH); ἐγένετο, Luke 1:65; Acts 5:5, 11; λαμβάνει τινα, Luke 7:16 (Homer Iliad 11, 402); γίνεται τίνι, Acts 2:43; πλησθῆναι φοβοῦ, Luke 5:26; συνέχεσθαι φόβῳ, Luke 8:37; ἔχειν φόβον, 1 Timothy 5:20 (Herodotus 8, 12); κατεργάζεσθαι; τίνι φόβον, 2 Corinthians 7:11; φοβεῖσθαι φόβον (see φοβέω, 2), Mark 9:41; Luke 2:9; with a genitive of the object added, 1 Peter 3:14 (so Winer's Grammar, § 32, 2; others subject. genitive); ἀπό φοβοῦ, for fear, Luke 21:26; ἀπό τοῦ φοβοῦ, for the fear, with which they were struck, Matthew 14:26; with a genitive of the object added, Matthew 28:4; εἰς φόβον, unto (that ye may) fear, Romans 8:15; μετά φοβοῦ, Matthew 28:8; with καί τρόμου added, 2 Corinthians 7:15; Ephesians 6:5; Philippians 2:12; ἐν φόβῳ καί ἐν τρόμῳ (see τρόμος), 1 Corinthians 2:3; τινα ἐν φόβῳ σῴζειν (Rec.), ἐλεαν (L T Tr WH), with anxious heed lest ye be defiled by the wickedness of those whom ye are rescuing, Jude 1:23; plural φόβοι, feelings of fear, fears (Winer's Grammar, 176 (166)), 2 Corinthians 7:5; φόβος τίνος, genitive of the object (our fear of one): τῶν Ἰουδαίων, John 7:13; John 19:38; John 20:19; βασανισμοῦ, Revelation 18:10, 15; θανάτου, Hebrews 2:15 (Xenophon, mem. l, 4, 7). In an objective sense, that which strikes terror: φόβος ἀγαθῶν ἔργων, or more correctly (with L T Tr WH) τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ, a terror to (or for), Romans 13:3.
2. reverence, respect (for authority, rank, dignity): Romans 13:7; 1 Peter 2:18; 1 Peter 3:16 (15); ἐν φόβῳ ἀναστροφή, behavior coupled with (cf. ἐν, I. 5 e.) reverence for one's husband, 1 Peter 3:2; φόβος with a genitive of the object: τοῦ κυρίου, Acts 9:31; 2 Corinthians 5:11; Χριστοῦ, Ephesians 5:21 (not Rec.); Θεοῦ, Romans 3:18; 2 Corinthians 7:1; (Ephesians 5:21 Rec.); Θεοῦ is omitted as suggested by the context, 1 Peter 1:17; (often in the O. T. יְהוָה יִרְאַת and אֱלֹהִים יִרְאַת). (Synonyms: see δειλία, δέος, at the end; cf. φοβέω.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
14:26; 28:4; 28:8
Mark
9:41
Luke
1:12; 1:65; 2:9; 5:26; 7:16; 8:37; 21:26
John
7:13; 19:38; 20:19
Acts
2:43; 5:5; 5:11; 9:31; 19:17; 19:17
Romans
3:18; 8:15; 13:3; 13:7
1 Corinthians
2:3
2 Corinthians
5:11; 7:1; 7:5; 7:11; 7:15
Ephesians
5:21; 5:21; 6:5
Philippians
2:12
1 Timothy
5:20
Hebrews
2:15
1 Peter
1:17; 2:18; 3:2; 3:14; 3:16
1 John
4:18
Jude
1:23
Revelation
11:11; 11:11; 18:10; 18:15

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G5401 matches the Greek φόβος (phobos),
which occurs 121 times in 116 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 3 (Gen 9:2–Psa 14:5)

Unchecked Copy BoxGen 9:2 - καὶ τρόμος ὑμῶν καὶ φόβος G5401 ἔσται ἐπὶ πᾶσιν τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης ὑπὸ χεῖρας ὑμῖν δέδωκα
Unchecked Copy BoxGen 15:12 - περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς ἔκστασις ἐπέπεσεν τῷ Αβραμ καὶ ἰδοὺ φόβος G5401 σκοτεινὸς μέγας ἐπιπίπτει αὐτῷ
Unchecked Copy BoxGen 31:42 - εἰ μὴ θεὸς τοῦ πατρός μου Αβρααμ καὶ φόβος G5401 Ισαακ ἦν μοι νῦν ἂν κενόν με ἐξαπέστειλας τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον τῶν χειρῶν μου εἶδεν θεὸς καὶ ἤλεγξέν σε ἐχθές
Unchecked Copy BoxGen 31:53 - θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ναχωρ κρινεῖ ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ὤμοσεν Ιακωβ κατὰ τοῦ φόβου G5401 τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ισαακ
Unchecked Copy BoxGen 35:5 - καὶ ἐξῆρεν Ισραηλ ἐκ Σικιμων καὶ ἐγένετο φόβος G5401 θεοῦ ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ αὐτῶν καὶ οὐ κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxExo 15:16 - ἐπιπέσοι ἐπ᾽ αὐτοὺς φόβος G5401 καὶ τρόμος μεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν ἕως ἂν παρέλθῃ λαός σου κύριε ἕως ἂν παρέλθῃ λαός σου οὗτος ὃν ἐκτήσω
Unchecked Copy BoxExo 20:20 - καὶ λέγει αὐτοῖς Μωυσῆς θαρσεῖτε ἕνεκεν γὰρ τοῦ πειράσαι ὑμᾶς παρεγενήθη θεὸς πρὸς ὑμᾶς ὅπως ἂν γένηται φόβος G5401 αὐτοῦ ἐν ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμαρτάνητε
Unchecked Copy BoxExo 23:27 - καὶ τὸν φόβον G5401 ἀποστελῶ ἡγούμενόν σου καὶ ἐκστήσω πάντα τὰ ἔθνη εἰς οὓς σὺ εἰσπορεύῃ εἰς αὐτούς καὶ δώσω πάντας τοὺς ὑπεναντίους σου φυγάδας
Unchecked Copy BoxDeu 2:25 - ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐνάρχου δοῦναι τὸν τρόμον σου καὶ τὸν φόβον G5401 σου ἐπὶ πρόσωπον πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ οἵτινες ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσονται καὶ ὠδῖνας ἕξουσιν ἀπὸ προσώπου σου
Unchecked Copy BoxDeu 11:25 - οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπον ὑμῶν τὸν τρόμον ὑμῶν καὶ τὸν φόβον G5401 ὑμῶν ἐπιθήσει κύριος θεὸς ὑμῶν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς ἐφ᾽ ἧς ἐὰν ἐπιβῆτε ἐπ᾽ αὐτῆς ὃν τρόπον ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς
Unchecked Copy BoxDeu 28:67 - τὸ πρωὶ ἐρεῖς πῶς ἂν γένοιτο ἑσπέρα καὶ τὸ ἑσπέρας ἐρεῖς πῶς ἂν γένοιτο πρωί ἀπὸ τοῦ φόβου G5401 τῆς καρδίας σου φοβηθήσῃ καὶ ἀπὸ τῶν ὁραμάτων τῶν ὀφθαλμῶν σου ὧν ὄψῃ
Unchecked Copy BoxDeu 32:25 - ἔξωθεν ἀτεκνώσει αὐτοὺς μάχαιρα καὶ ἐκ τῶν ταμιείων φόβος G5401 νεανίσκος σὺν παρθένῳ θηλάζων μετὰ καθεστηκότος πρεσβύτου
Unchecked Copy BoxJos 2:9 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ἐπίσταμαι ὅτι δέδωκεν ὑμῖν κύριος τὴν γῆν ἐπιπέπτωκεν γὰρ φόβος G5401 ὑμῶν ἐφ᾽ ἡμᾶς
Unchecked Copy Box2Sa 23:3 - λέγει θεὸς Ισραηλ ἐμοὶ ἐλάλησεν φύλαξ Ισραηλ παραβολὴν εἰπόν ἐν ἀνθρώπῳ πῶς κραταιώσητε φόβον G5401 θεοῦ
Unchecked Copy Box1Ch 14:17 - καὶ ἐγένετο ὄνομα Δαυιδ ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ κύριος ἔδωκεν τὸν φόβον G5401 αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη
Unchecked Copy Box2Ch 19:7 - καὶ νῦν γενέσθω φόβος G5401 κυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ φυλάσσετε καὶ ποιήσετε ὅτι οὐκ ἔστιν μετὰ κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἀδικία οὐδὲ θαυμάσαι πρόσωπον οὐδὲ λαβεῖν δῶρα
Unchecked Copy Box2Ch 19:9 - καὶ ἐνετείλατο πρὸς αὐτοὺς λέγων οὕτως ποιήσετε ἐν φόβῳ G5401 κυρίου ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν πλήρει καρδίᾳ
Unchecked Copy Box2Ch 26:5 - καὶ ἦν ἐκζητῶν τὸν κύριον ἐν ταῖς ἡμέραις Ζαχαριου τοῦ συνίοντος ἐν φόβῳ G5401 κυρίου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἐζήτησεν τὸν κύριον καὶ εὐόδωσεν αὐτῷ κύριος
Unchecked Copy BoxNeh 5:9 - καὶ εἶπα οὐκ ἀγαθὸς λόγος ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε οὐχ οὕτως ἐν φόβῳ G5401 θεοῦ ἡμῶν ἀπελεύσεσθε ἀπὸ ὀνειδισμοῦ τῶν ἐθνῶν τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν
Unchecked Copy BoxNeh 5:15 - καὶ τὰς βίας τὰς πρώτας ἃς πρὸ ἐμοῦ ἐβάρυναν ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἐλάβοσαν παρ᾽ αὐτῶν ἐν ἄρτοις καὶ ἐν οἴνῳ ἔσχατον ἀργύριον δίδραχμα τεσσαράκοντα καὶ οἱ ἐκτετιναγμένοι αὐτῶν ἐξουσιάζονται ἐπὶ τὸν λαόν καὶ ἐγὼ οὐκ ἐποίησα οὕτως ἀπὸ προσώπου φόβου G5401 θεοῦ
Unchecked Copy BoxNeh 6:16 - καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσαν πάντες οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν καὶ ἐφοβήθησαν πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν καὶ ἐπέπεσεν φόβος G5401 σφόδρα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν καὶ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐγενήθη τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦτο
Unchecked Copy BoxEst 1:22 - καὶ ἀπέστειλεν εἰς πᾶσαν τὴν βασιλείαν κατὰ χώραν κατὰ τὴν λέξιν αὐτῶν ὥστε εἶναι φόβον G5401 αὐτοῖς ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν
Unchecked Copy BoxEst 8:17 - κατὰ πόλιν καὶ χώραν οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ πρόσταγμα οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ ἔκθεμα χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τοῖς Ιουδαίοις κώθων καὶ εὐφροσύνη καὶ πολλοὶ τῶν ἐθνῶν περιετέμοντο καὶ ιουδάιζον διὰ τὸν φόβον G5401 τῶν Ιουδαίων
Unchecked Copy BoxEst 9:3 - οἱ γὰρ ἄρχοντες τῶν σατραπῶν καὶ οἱ τύραννοι καὶ οἱ βασιλικοὶ γραμματεῖς ἐτίμων τοὺς Ιουδαίους γὰρ φόβος G5401 Μαρδοχαίου ἐνέκειτο αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxJob 3:24 - πρὸ γὰρ τῶν σίτων μου στεναγμός μοι ἥκει δακρύω δὲ ἐγὼ συνεχόμενος φόβῳ G5401
Unchecked Copy BoxJob 3:25 - φόβος G5401 γάρ ὃν ἐφρόντισα ἦλθέν μοι καὶ ὃν ἐδεδοίκειν συνήντησέν μοι
Unchecked Copy BoxJob 4:6 - πότερον οὐχ φόβος G5401 σού ἐστιν ἐν ἀφροσύνῃ καὶ ἐλπίς σου καὶ ἀκακία τῆς ὁδοῦ σου
Unchecked Copy BoxJob 4:13 - φόβοι G5401 δὲ καὶ ἠχὼ νυκτερινή ἐπιπίπτων φόβος G5401 ἐπ᾽ ἀνθρώπους
Unchecked Copy BoxJob 9:34 - ἀπαλλαξάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὴν ῥάβδον δὲ φόβος G5401 αὐτοῦ μή με στροβείτω
Unchecked Copy BoxJob 13:11 - πότερον οὐχὶ δεινὰ αὐτοῦ στροβήσει ὑμᾶς φόβος G5401 δὲ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιπεσεῖται ὑμῖν
Unchecked Copy BoxJob 13:21 - τὴν χεῖρα ἀπ᾽ ἐμοῦ ἀπέχου καὶ φόβος G5401 σου μή με καταπλησσέτω
Unchecked Copy BoxJob 15:4 - οὐ καὶ σὺ ἀπεποιήσω φόβον G5401 συνετελέσω δὲ ῥήματα τοιαῦτα ἔναντι τοῦ κυρίου
Unchecked Copy BoxJob 15:21 - δὲ φόβος G5401 αὐτοῦ ἐν ὠσὶν αὐτοῦ ὅταν δοκῇ ἤδη εἰρηνεύειν ἥξει αὐτοῦ καταστροφή
Unchecked Copy BoxJob 20:25 - διεξέλθοι δὲ διὰ σώματος αὐτοῦ βέλος ἀστραπαὶ δὲ ἐν διαίταις αὐτοῦ περιπατήσαισαν ἐπ᾽ αὐτῷ φόβοι G5401
Unchecked Copy BoxJob 21:9 - οἱ οἶκοι αὐτῶν εὐθηνοῦσιν φόβος G5401 δὲ οὐδαμοῦ μάστιξ δὲ παρὰ κυρίου οὐκ ἔστιν ἐπ᾽ αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxJob 25:2 - τί γὰρ προοίμιον ἢ φόβος G5401 παρ᾽ αὐτοῦ ποιῶν τὴν σύμπασαν ἐν ὑψίστῳ
Unchecked Copy BoxJob 31:23 - φόβος G5401 γὰρ κυρίου συνέσχεν με καὶ ἀπὸ τοῦ λήμματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω
Unchecked Copy BoxJob 33:7 - οὐχ φόβος G5401 μού σε στροβήσει οὐδὲ χείρ μου βαρεῖα ἔσται ἐπὶ σοί
Unchecked Copy BoxJob 33:15 - ἐν μελέτῃ νυκτερινῇ ὡς ὅταν ἐπιπίπτῃ δεινὸς φόβος G5401 ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐπὶ νυσταγμάτων ἐπὶ κοίτης
Unchecked Copy BoxJob 33:16 - τότε ἀνακαλύπτει νοῦν ἀνθρώπων ἐν εἴδεσιν φόβου G5401 τοιούτοις αὐτοὺς ἐξεφόβησεν
Unchecked Copy BoxJob 38:17 - ἀνοίγονται δέ σοι φόβῳ G5401 πύλαι θανάτου πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν
Unchecked Copy BoxJob 39:3 - ἐξέθρεψας δὲ αὐτῶν τὰ παιδία ἔξω φόβου G5401 ὠδῖνας αὐτῶν ἐξαποστελεῖς
Unchecked Copy BoxJob 39:16 - ἀπεσκλήρυνεν τὰ τέκνα αὐτῆς ὥστε μὴ ἑαυτῇ εἰς κενὸν ἐκοπίασεν ἄνευ φόβου G5401
Unchecked Copy BoxJob 39:19 - σὺ περιέθηκας ἵππῳ δύναμιν ἐνέδυσας δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ φόβον G5401
Unchecked Copy BoxJob 41:14 - (LXX 41:6)πύλας προσώπου αὐτοῦ τίς ἀνοίξει κύκλῳ ὀδόντων αὐτοῦ φόβος G5401
Unchecked Copy BoxJob 41:25 - (LXX 41:17)στραφέντος δὲ αὐτοῦ φόβος G5401 θηρίοις τετράποσιν ἐπὶ γῆς ἁλλομένοις
Unchecked Copy BoxPsa 2:11 - δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν φόβῳ G5401 καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ
Unchecked Copy BoxPsa 5:7 - (LXX 5:8)ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ G5401 σου
Unchecked Copy BoxPsa 14:3 - (LXX 13:3)πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρεώθησαν οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός τάφος ἀνεῳγμένος λάρυγξ αὐτῶν ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν οὐκ ἔστιν φόβος G5401 θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxPsa 14:5 - (LXX 13:5)ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ G5401 οὗ οὐκ ἦν φόβος G5401 ὅτι θεὸς ἐν γενεᾷ δικαίᾳ

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/3 (Gen 9:2–Psa 14:5) Gen 9:2–Psa 14:5

2. LOAD PAGE 2 Psa 19:9–Jer 48:43

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan