LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G997 - boētheō

Choose a new font size and typeface
βοηθέω
Transliteration
boētheō (Key)
Pronunciation
bo-ay-theh'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:628,108

Strong’s Definitions

βοηθέω boēthéō, bo-ay-theh'-o; from G998; to aid or relieve:—help, succor.


KJV Translation Count — Total: 8x

The KJV translates Strong's G997 in the following manner: help (6x), succour (2x).

KJV Translation Count — Total: 8x
The KJV translates Strong's G997 in the following manner: help (6x), succour (2x).
  1. to help, succour, bring aid

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
βοηθέω boēthéō, bo-ay-theh'-o; from G998; to aid or relieve:—help, succor.
STRONGS G997:
βοηθέω, -ῶ; 1 aorist ἐβοήθησα; (from βοή a cry and θέω to run); in the Sept. chiefly for עָזַר; in Greek writings from [Aeschylus and] Herodotus down; properly, to run to the cry (of those in danger); hence universally, to help, succor, bring aid: τινί, Matthew 15:25; Mark 9:22, 24 (βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ, "quod fiduciae meac deest bonitate tua supple," Grotius); Acts 16:9; Acts 21:28; 2 Corinthians 6:2; Hebrews 2:18; Revelation 12:16.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
15:25
Mark
9:22; 9:24
Acts
16:9; 21:28
2 Corinthians
6:2
Hebrews
2:18
Revelation
12:16

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G997 matches the Greek βοηθέω (boētheō),
which occurs 70 times in 70 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 49:25–Psa 119:117)

Unchecked Copy BoxGen 49:25 - παρὰ θεοῦ τοῦ πατρός σου καὶ ἐβοήθησέν G997 σοι θεὸς ἐμὸς καὶ εὐλόγησέν σε εὐλογίαν οὐρανοῦ ἄνωθεν καὶ εὐλογίαν γῆς ἐχούσης πάντα ἕνεκεν εὐλογίας μαστῶν καὶ μήτρας
Unchecked Copy BoxDeu 22:27 - ὅτι ἐν τῷ ἀγρῷ εὗρεν αὐτήν ἐβόησεν νεᾶνις ἡ μεμνηστευμένη καὶ βοηθήσων G997 οὐκ ἦν αὐτῇ
Unchecked Copy BoxDeu 28:29 - καὶ ἔσῃ ψηλαφῶν μεσημβρίας ὡσεὶ ψηλαφήσαι τυφλὸς ἐν τῷ σκότει καὶ οὐκ εὐοδώσει τὰς ὁδούς σου καὶ ἔσῃ τότε ἀδικούμενος καὶ διαρπαζόμενος πάσας τὰς ἡμέρας καὶ οὐκ ἔσται σοι βοηθῶν G997
Unchecked Copy BoxDeu 28:31 - μόσχος σου ἐσφαγμένος ἐναντίον σου καὶ οὐ φάγῃ ἐξ αὐτοῦ ὄνος σου ἡρπασμένος ἀπὸ σοῦ καὶ οὐκ ἀποδοθήσεταί σοι τὰ πρόβατά σου δεδομένα τοῖς ἐχθροῖς σου καὶ οὐκ ἔσται σοι βοηθῶν G997
Unchecked Copy BoxDeu 32:38 - ὧν τὸ στέαρ τῶν θυσιῶν αὐτῶν ἠσθίετε καὶ ἐπίνετε τὸν οἶνον τῶν σπονδῶν αὐτῶν ἀναστήτωσαν καὶ βοηθησάτωσαν G997 ὑμῖν καὶ γενηθήτωσαν ὑμῖν σκεπασταί
Unchecked Copy BoxJos 10:4 - δεῦτε ἀνάβητε πρός με καὶ βοηθήσατέ G997 μοι καὶ ἐκπολεμήσωμεν Γαβαων αὐτομόλησαν γὰρ πρὸς Ἰησοῦν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ
Unchecked Copy BoxJos 10:6 - καὶ ἀπέστειλαν οἱ κατοικοῦντες Γαβαων πρὸς Ἰησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ εἰς Γαλγαλα λέγοντες μὴ ἐκλύσῃς τὰς χεῖράς σου ἀπὸ τῶν παίδων σου ἀνάβηθι πρὸς ἡμᾶς τὸ τάχος καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς καὶ βοήθησον G997 ἡμῖν ὅτι συνηγμένοι εἰσὶν ἐφ᾽ ἡμᾶς πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινήν
Unchecked Copy BoxJos 10:33 - τότε ἀνέβη Αιλαμ βασιλεὺς Γαζερ βοηθήσων G997 τῇ Λαχις καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ἰησοῦς ἐν στόματι ξίφους καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἕως τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῶν σεσῳσμένον καὶ διαπεφευγότα
Unchecked Copy Box1Sa 7:12 - καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ λίθον ἕνα καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἀνὰ μέσον Μασσηφαθ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς παλαιᾶς καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αβενεζερ λίθος τοῦ βοηθοῦ καὶ εἶπεν ἕως ἐνταῦθα ἐβοήθησεν G997 ἡμῖν κύριος
Unchecked Copy Box2Sa 8:5 - καὶ παραγίνεται Συρία Δαμασκοῦ βοηθῆσαι G997 τῷ Αδρααζαρ βασιλεῖ Σουβα καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ ἐν τῷ Σύρῳ εἴκοσι δύο χιλιάδας ἀνδρῶν
Unchecked Copy Box2Sa 18:3 - καὶ εἶπαν οὐκ ἐξελεύσῃ ὅτι ἐὰν φυγῇ φύγωμεν οὐ θήσουσιν ἐφ᾽ ἡμᾶς καρδίαν καὶ ἐὰν ἀποθάνωμεν τὸ ἥμισυ ἡμῶν οὐ θήσουσιν ἐφ᾽ ἡμᾶς καρδίαν ὅτι σὺ ὡς ἡμεῖς δέκα χιλιάδες καὶ νῦν ἀγαθὸν ὅτι ἔσῃ ἡμῖν ἐν τῇ πόλει βοήθεια τοῦ βοηθεῖν G997
Unchecked Copy Box2Sa 21:17 - καὶ ἐβοήθησεν G997 αὐτῷ Αβεσσα υἱὸς Σαρουιας καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόφυλον καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν τότε ὤμοσαν οἱ ἄνδρες Δαυιδ λέγοντες οὐκ ἐξελεύσῃ ἔτι μεθ᾽ ἡμῶν εἰς πόλεμον καὶ οὐ μὴ σβέσῃς τὸν λύχνον Ισραηλ
Unchecked Copy Box1Ki 1:7 - καὶ ἐγένοντο οἱ λόγοι αὐτοῦ μετὰ Ιωαβ τοῦ υἱοῦ Σαρουιας καὶ μετὰ Αβιαθαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐβοήθουν G997 ὀπίσω Αδωνιου
Unchecked Copy Box2Ki 14:26 - ὅτι εἶδεν κύριος τὴν ταπείνωσιν Ισραηλ πικρὰν σφόδρα καὶ ὀλιγοστοὺς συνεχομένους καὶ ἐσπανισμένους καὶ ἐγκαταλελειμμένους καὶ οὐκ ἦν βοηθῶν G997 τῷ Ισραηλ
Unchecked Copy Box1Ch 12:1 - καὶ οὗτοι οἱ ἐλθόντες πρὸς Δαυιδ εἰς Σωκλαγ ἔτι συνεχομένου ἀπὸ προσώπου Σαουλ υἱοῦ Κις καὶ οὗτοι ἐν τοῖς δυνατοῖς βοηθοῦντες G997 ἐν πολέμῳ
Unchecked Copy Box1Ch 12:18 - (LXX 12:19)καὶ πνεῦμα ἐνέδυσε τὸν Αμασαι ἄρχοντα τῶν τριάκοντα καὶ εἶπεν πορεύου καὶ λαός σου Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι εἰρήνη εἰρήνη σοι καὶ εἰρήνη τοῖς βοηθοῖς σου ὅτι ἐβοήθησέν G997 σοι θεός σου καὶ προσεδέξατο αὐτοὺς Δαυιδ καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων
Unchecked Copy Box1Ch 12:19 - (LXX 12:20)καὶ ἀπὸ Μανασση προσεχώρησαν πρὸς Δαυιδ ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς ἀλλοφύλους ἐπὶ Σαουλ εἰς πόλεμον καὶ οὐκ ἐβοήθησεν G997 αὐτοῖς ὅτι ἐν βουλῇ ἐγένετο παρὰ τῶν στρατηγῶν τῶν ἀλλοφύλων λεγόντων ἐν ταῖς κεφαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐπιστρέψει πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ Σαουλ
Unchecked Copy Box1Ch 12:33 - (LXX 12:34)καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν πολέμου ἐν πᾶσιν σκεύεσιν πολεμικοῖς πεντήκοντα χιλιάδες βοηθῆσαι G997 τῷ Δαυιδ οὐχ ἑτεροκλινῶς
Unchecked Copy Box1Ch 12:36 - (LXX 12:37)καὶ ἀπὸ τοῦ Ασηρ ἐκπορευόμενοι βοηθῆσαι G997 εἰς πόλεμον τεσσαράκοντα χιλιάδες
Unchecked Copy Box1Ch 18:5 - καὶ ἦλθεν Σύρος ἐκ Δαμασκοῦ βοηθῆσαι G997 Αδρααζαρ βασιλεῖ Σουβα καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ ἐν τῷ Σύρῳ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδας ἀνδρῶν
Unchecked Copy Box1Ch 19:19 - καὶ εἶδον παῖδες Αδρααζαρ ὅτι ἐπταίκασιν ἀπὸ προσώπου Ισραηλ καὶ διέθεντο μετὰ Δαυιδ καὶ ἐδούλευσαν αὐτῷ καὶ οὐκ ἠθέλησεν Σύρος τοῦ βοηθῆσαι G997 τοῖς υἱοῖς Αμμων ἔτι
Unchecked Copy Box2Ch 19:2 - καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ Ιου τοῦ Ανανι ὁ προφήτης καὶ εἶπεν αὐτῷ βασιλεῦ Ιωσαφατ εἰ ἁμαρτωλῷ σὺ βοηθεῖς G997 μισουμένῳ ὑπὸ κυρίου φιλιάζεις διὰ τοῦτο ἐγένετο ἐπὶ σὲ ὀργὴ παρὰ κυρίου
Unchecked Copy Box2Ch 26:13 - καὶ μετ᾽ αὐτῶν δύναμις πολεμικὴ τριακόσιαι χιλιάδες καὶ ἑπτακισχίλιοι πεντακόσιοι οὗτοι οἱ ποιοῦντες πόλεμον ἐν δυνάμει ἰσχύος βοηθῆσαι G997 τῷ βασιλεῖ ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους
Unchecked Copy Box2Ch 26:15 - καὶ ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ μηχανὰς μεμηχανευμένας λογιστοῦ τοῦ εἶναι ἐπὶ τῶν πύργων καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν βάλλειν βέλεσιν καὶ λίθοις μεγάλοις καὶ ἠκούσθη κατασκευὴ αὐτῶν ἕως πόρρω ὅτι ἐθαυμαστώθη τοῦ βοηθηθῆναι G997 ἕως οὗ κατίσχυσεν
Unchecked Copy Box2Ch 28:16 - ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν Αχαζ πρὸς βασιλέα Ασσουρ βοηθῆσαι G997 αὐτῷ
Unchecked Copy BoxEzr 5:2 - τότε ἀνέστησαν Ζοροβαβελ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ Ἰησοῦς υἱὸς Ιωσεδεκ καὶ ἤρξαντο οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τὸν ἐν Ιερουσαλημ καὶ μετ᾽ αὐτῶν οἱ προφῆται τοῦ θεοῦ βοηθοῦντες G997 αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxEst 8:11 - ὡς ἐπέταξεν αὐτοῖς χρῆσθαι τοῖς νόμοις αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει βοηθῆσαί G997 τε αὑτοῖς καὶ χρῆσθαι τοῖς ἀντιδίκοις αὐτῶν καὶ τοῖς ἀντικειμένοις αὐτῶν ὡς βούλονται
Unchecked Copy BoxEst 9:16 - οἱ δὲ λοιποὶ τῶν Ιουδαίων οἱ ἐν τῇ βασιλείᾳ συνήχθησαν καὶ ἑαυτοῖς ἐβοήθουν G997 καὶ ἀνεπαύσαντο ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀπώλεσαν γὰρ αὐτῶν μυρίους πεντακισχιλίους τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ Αδαρ καὶ οὐδὲν διήρπασαν
Unchecked Copy BoxJob 4:20 - καὶ ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας οὐκέτι εἰσίν παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ἑαυτοῖς βοηθῆσαι G997 ἀπώλοντο
Unchecked Copy BoxJob 20:14 - καὶ οὐ μὴ δυνηθῇ βοηθῆσαι G997 ἑαυτῷ χολὴ ἀσπίδος ἐν γαστρὶ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJob 26:2 - τίνι πρόσκεισαι ἢ τίνι μέλλεις βοηθεῖν G997 πότερον οὐχ πολλὴ ἰσχὺς καὶ βραχίων κραταιός ἐστιν
Unchecked Copy BoxJob 29:12 - διέσωσα γὰρ πτωχὸν ἐκ χειρὸς δυνάστου καὶ ὀρφανῷ οὐκ ἦν βοηθός ἐβοήθησα G997
Unchecked Copy BoxPsa 22:11 - (LXX 21:12)μὴ ἀποστῇς ἀπ᾽ ἐμοῦ ὅτι θλῖψις ἐγγύς ὅτι οὐκ ἔστιν βοηθῶν G997
Unchecked Copy BoxPsa 28:7 - (LXX 27:7)κύριος βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου ἐπ᾽ αὐτῷ ἤλπισεν καρδία μου καὶ ἐβοηθήθην G997 καὶ ἀνέθαλεν σάρξ μου καὶ ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι αὐτῷ
Unchecked Copy BoxPsa 37:40 - (LXX 36:40)καὶ βοηθήσει G997 αὐτοῖς κύριος καὶ ῥύσεται αὐτοὺς καὶ ἐξελεῖται αὐτοὺς ἐξ ἁμαρτωλῶν καὶ σώσει αὐτούς ὅτι ἤλπισαν ἐπ᾽ αὐτόν
Unchecked Copy BoxPsa 40:13 - (LXX 39:14)εὐδόκησον κύριε τοῦ ῥύσασθαί με κύριε εἰς τὸ βοηθῆσαί G997 μοι πρόσχες
Unchecked Copy BoxPsa 41:3 - (LXX 40:4)κύριος βοηθήσαι G997 αὐτῷ ἐπὶ κλίνης ὀδύνης αὐτοῦ ὅλην τὴν κοίτην αὐτοῦ ἔστρεψας ἐν τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 44:26 - (LXX 43:27)ἀνάστα κύριε βοήθησον G997 ἡμῖν καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου
Unchecked Copy BoxPsa 46:5 - (LXX 45:6) θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς οὐ σαλευθήσεται βοηθήσει G997 αὐτῇ θεὸς τὸ πρὸς πρωί
Unchecked Copy BoxPsa 54:4 - (LXX 53:6)ἰδοὺ γὰρ θεὸς βοηθεῖ G997 μοι καὶ κύριος ἀντιλήμπτωρ τῆς ψυχῆς μου
Unchecked Copy BoxPsa 70:5 - (LXX 69:6)ἐγὼ δὲ πτωχὸς καὶ πένης θεός βοήθησόν G997 μοι βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ κύριε μὴ χρονίσῃς
Unchecked Copy BoxPsa 79:9 - (LXX 78:9)βοήθησον G997 ἡμῖν θεὸς σωτὴρ ἡμῶν ἕνεκα τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου κύριε ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου
Unchecked Copy BoxPsa 86:17 - (LXX 85:17)ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν καὶ ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές με καὶ αἰσχυνθήτωσαν ὅτι σύ κύριε ἐβοήθησάς G997 μοι καὶ παρεκάλεσάς με
Unchecked Copy BoxPsa 94:17 - (LXX 93:17)εἰ μὴ ὅτι κύριος ἐβοήθησέν G997 μοι παρὰ βραχὺ παρῴκησεν τῷ ᾅδῃ ψυχή μου
Unchecked Copy BoxPsa 94:18 - (LXX 93:18)εἰ ἔλεγον σεσάλευται πούς μου τὸ ἔλεός σου κύριε βοηθεῖ G997 μοι
Unchecked Copy BoxPsa 107:12 - (LXX 106:12)καὶ ἐταπεινώθη ἐν κόποις καρδία αὐτῶν ἠσθένησαν καὶ οὐκ ἦν βοηθῶν G997
Unchecked Copy BoxPsa 107:41 - (LXX 106:41)καὶ ἐβοήθησεν G997 πένητι ἐκ πτωχείας καὶ ἔθετο ὡς πρόβατα πατριάς
Unchecked Copy BoxPsa 109:26 - (LXX 108:26)βοήθησόν G997 μοι κύριε θεός μου σῶσόν με κατὰ τὸ ἔλεός σου
Unchecked Copy BoxPsa 119:86 - (LXX 118:86)πᾶσαι αἱ ἐντολαί σου ἀλήθεια ἀδίκως κατεδίωξάν με βοήθησόν G997 μοι
Unchecked Copy BoxPsa 119:117 - (LXX 118:117)βοήθησόν G997 μοι καὶ σωθήσομαι καὶ μελετήσω ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου διὰ παντός

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 49:25–Psa 119:117) Gen 49:25–Psa 119:117

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan