TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1949 - epilambanomai

Choose a new font size and typeface
ἐπιλαμβάνομαι
Transliteration
epilambanomai (Key)
Pronunciation
ep-ee-lam-ban'-om-ahee
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 4:9,*

Strong’s Definitions

ἐπιλαμβάνομαι epilambánomai, ep-ee-lam-ban'-om-ahee; middle voice from G1909 and G2983; to seize (for help, injury, attainment, or any other purpose; literally or figuratively):—catch, lay hold (up-)on, take (by, hold of, on).


KJV Translation Count — Total: 19x

The KJV translates Strong's G1949 in the following manner: took (11x), caught (2x), took on (1x), lay hold on (2x), take hold (2x), laid hold upon (1x).

KJV Translation Count — Total: 19x
The KJV translates Strong's G1949 in the following manner: took (11x), caught (2x), took on (1x), lay hold on (2x), take hold (2x), laid hold upon (1x).
  1. to take in addition, to lay hold of, take possession of, overtake, attain, attain to

    1. to lay hold of or to seize upon anything with the hands, to take hold of, lay hold of

    2. metaph. to rescue one from peril, to help, succour

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἐπιλαμβάνομαι epilambánomai, ep-ee-lam-ban'-om-ahee; middle voice from G1909 and G2983; to seize (for help, injury, attainment, or any other purpose; literally or figuratively):—catch, lay hold (up-)on, take (by, hold of, on).
STRONGS G1949:
ἐπιλαμβάνω; 2 aorist middle ἐπελαβόμην; to take in addition (cf. ἐπί, D. 4), to take, lay hold of, take possession of, overtake, attain to. In the Bible only in the middle; the Sept. for אָחַז and הֶחֱזִיק;
a. properly, to lay hold of or to seize upon anything with the hands (German sichanetwasanhalten): τῶν ἀφλαστων νηός, Herodotus 6, 114; hence, universally, to take hold of, lag hold of: with the genitive of person, Matthew 14:31; Luke 9:47. (Tr WH accusative); (Luke 23:26 R G); Acts 17:19; Acts 21:30, 33; with the accusative of person, Luke 23:26 L T Tr WH, but in opposition see Meyer; for where the participle ἐπιλαβόμενος is in this sense joined with an accusative, the accusative, by the σχῆμα ἀπό κοίνου, depends also upon the accompanying finite verb (cf. Buttmann, § 132, 9; (so Winer's Grammar, (edited by Lünem.) 202 (190))): Acts 9:27; Acts 16:19; Acts 18:17, cf. Luke 14:4. with the genitive of a thing: τῆς χειρός τίνος, Mark 8:23; Acts 23:19; of a leader, and thus metaphorically, of God, Hebrews 8:9 (cf. Winers Grammar, 571 (531); Buttmann, 316 (271)); with the genitive of a person and of a thing: ἐπιλαμβάνειν τίνος λόγου, ῤήματος, to take anyone in his speech, i. e. to lay hold of something said by him which can be turned against him, Luke 20:20 (Tr λόγον), 26 (WH Tr marginal reading τοῦ for αὐτοῦ); ἐπιλαμβάνειν τῆς αἰωνίου (others, ὄντως) ζωῆς, to seize upon, lay hold of, i. e. to struggle to obtain eternal life, 1 Timothy 6:12, 19 (cf. Winers Grammar, 312 (293)).
b. by a metaphor drawn from laying hold of another to rescue him from peril, to help, to succor (cf. German sicheinesannehmen): τίνος, Hebrews 2:16; in this sense used besides only in Sir. 4:11 and Schol. ad Aeschylus Pers. 739. In Appian. bel. civ. 4, 96 the active is thus used with the dative: ἡμῖν τό δαιμόνιον ἐπιλαμβανει.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
14:31
Mark
8:23
Luke
9:47; 14:4; 20:20; 23:26; 23:26
Acts
9:27; 16:19; 17:19; 18:17; 21:30; 21:33; 23:19
1 Timothy
6:12; 6:19
Hebrews
2:16; 8:9

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1949 matches the Greek ἐπιλαμβάνομαι (epilambanomai),
which occurs 19 times in 18 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 14:31 - εὐθέως δὲ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο G1949 αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ Ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας
Unchecked Copy BoxMar 8:23 - καὶ ἐπιλαβόμενος G1949 τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτόν Εἴ τι βλέπει
Unchecked Copy BoxLuk 9:47 - δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενος G1949 παιδίου, ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ
Unchecked Copy BoxLuk 14:4 - οἱ δὲ ἡσύχασαν καὶ ἐπιλαβόμενος G1949 ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν
Unchecked Copy BoxLuk 20:20 - Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι ἵνα ἐπιλάβωνται G1949 αὐτοῦ λόγου εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος
Unchecked Copy BoxLuk 20:26 - καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι G1949 αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν
Unchecked Copy BoxLuk 23:26 - Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν ἐπιλαβόμενοι G1949 Σίμωνος τινος Κυρηναίου τοῦ ἐρχόμενου ἀπ᾽ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ
Unchecked Copy BoxAct 9:27 - Βαρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόμενος G1949 αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
Unchecked Copy BoxAct 16:19 - ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι G1949 τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας
Unchecked Copy BoxAct 17:19 - ἐπιλαβόμενοί G1949 τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον λέγοντες Δυνάμεθα γνῶναι τίς καινὴ αὕτη ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή
Unchecked Copy BoxAct 18:17 - ἐπιλαβόμενοι G1949 δὲ πάντες οἱ Ἕλληνες Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος· καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν
Unchecked Copy BoxAct 21:30 - ἐκινήθη τε πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ καὶ ἐπιλαβόμενοι G1949 τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι
Unchecked Copy BoxAct 21:33 - τότε ἐγγίσας χιλίαρχος ἐπελάβετο G1949 αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσιν δυσίν καὶ ἐπυνθάνετο τίς ἂν εἴη καὶ τί ἐστιν πεποιηκώς
Unchecked Copy BoxAct 23:19 - ἐπιλαβόμενος G1949 δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν ἐπυνθάνετο Τί ἐστιν ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι
Unchecked Copy Box1Ti 6:12 - ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως ἐπιλαβοῦ G1949 τῆς αἰωνίου ζωῆς εἰς ἣν καὶ ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων
Unchecked Copy Box1Ti 6:19 - ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον ἵνα ἐπιλάβωνται G1949 τῆς αἰωνιόυ ζωῆς
Unchecked Copy BoxHeb 2:16 - οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται G1949 ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται G1949
Unchecked Copy BoxHeb 8:9 - οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου G1949 μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν λέγει κύριος·
BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan