TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3000 - latreuō

Choose a new font size and typeface
λατρεύω
Transliteration
latreuō (Key)
Pronunciation
lat-ryoo'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
From latris (a hired menial)
mGNT
21x in 13 unique form(s)
TR
21x in 13 unique form(s)
LXX
89x in 25 unique form(s)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 4:58,503

Trench's Synonyms: xxxv. λατρεύω, λειτουργέω.

Strong’s Definitions

λατρεύω latreúō, lat-ryoo'-o; from λάτρις látris (a hired menial); to minister (to God), i.e. render religious homage:—serve, do the service, worship(-per).


KJV Translation Count — Total: 21x

The KJV translates Strong's G3000 in the following manner: serve (16x), worship (3x), do the service (1x), worshipper (1x).

KJV Translation Count — Total: 21x
The KJV translates Strong's G3000 in the following manner: serve (16x), worship (3x), do the service (1x), worshipper (1x).
  1. to serve for hire

  2. to serve, minister to, either to the gods or men and used alike of slaves and freemen

    1. in the NT, to render religious service or homage, to worship

    2. to perform sacred services, to offer gifts, to worship God in the observance of the rites instituted for his worship

      1. of priests, to officiate, to discharge the sacred office

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
λατρεύω latreúō, lat-ryoo'-o; from λάτρις látris (a hired menial); to minister (to God), i.e. render religious homage:—serve, do the service, worship(-per).
STRONGS G3000:
λατρεύω; future λατρεύσω; 1 aorist ἐλάτρευσα; (λάτρις a hireling, Latin latro in Ennius and Plautus; λάτρον hire); in Greek writings
a. to serve for hire;
b. universally, to serve, minister to, either gods or men, and used alike of slaves and of freemen; in the N. T. to render religious service or homage, to worship (Hebrew עָבַד, Deuteronomy 6:13; Deuteronomy 10:12; Joshua 24:15); in a broad sense, λατρεύειν Θεῷ: Matthew 4:10 and Luke 4:8, (after Deuteronomy 6:13); Acts 7:7; Acts 24:14; Acts 27:23; Hebrews 9:14; Revelation 7:15; Revelation 22:3; of the worship of idols, Acts 7:42; Romans 1:25 (Exodus 20:5; Exodus 23:24; Ezekiel 20:32). Phrases relating to the manner of worshipping are these: Θεῷ (so R G) λατρεύειν πενυματι (dative of instrumentality), with the spirit or soul, Philippians 3:3, but L T Tr WH have correctly restored πενυαμτι Θεοῦ, i. e. prompted by, filled with, the Spirit of God, so that the dative of the person (τῷ Θεῷ) is suppressed; ἐν τῷ πνεύματι μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, in my spirit in delivering the glad tidings, Romans 1:9; τῷ Θεῷ ἐν καθαρά συνειδήσει, 2 Timothy 1:3; μετά αἰδοῦς καί εὐλαβείας or (so L T Tr WH) μετά εὐλαβείας καί δέους, Hebrews 12:28; ἐν ὁσιότητι καί δικαιοσύνη, Luke 1:74; (without the dative Θεῷ) νηστείαις καί δεήσεσι, Luke 2:37; λατρεύειν, absolutely, to worship God (cf. Winer's Grammar, 593 (552)), Acts 26:7. in the strict sense; to perform sacred services, to offer gifts, to worship God in the observance of the rites instituted for his worship: absolutely, Hebrews 9:9; Hebrews 10:2; specifically, of the priests, to officiate, to discharge the sacred office: with a dative of the sacred thing to which the service is rendered, Hebrews 8:5; Hebrews 13:10. (Euripides, others.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Exodus
20:5; 23:24
Deuteronomy
6:13; 6:13; 10:12
Joshua
24:15
Ezekiel
20:32
Matthew
4:10
Luke
1:74; 2:37; 4:8
Acts
7:7; 7:42; 24:14; 26:7; 27:23
Romans
1:9; 1:25
Philippians
3:3
2 Timothy
1:3
Hebrews
8:5; 9:9; 9:14; 10:2; 12:28; 13:10
Revelation
7:15; 22:3

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3000 matches the Greek λατρεύω (latreuō),
which occurs 21 times in 21 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 4:10 - τότε λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Ὕπαγε Σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις G3000
Unchecked Copy BoxLuk 1:74 - τοῦ δοῦναί ἡμῖν ἀφόβως ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας λατρεύειν G3000 αὐτῷ
Unchecked Copy BoxLuk 2:37 - καὶ αὐτὴ χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοηκοντατεσσάρων οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα G3000 νύκτα καὶ ἡμέραν
Unchecked Copy BoxLuk 4:8 - καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν Ἰησοῦς Ὑπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· Γέγραπται γὰρ προσκυνήσεις Κύριον τὸν θεόν σου καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις G3000
Unchecked Copy BoxAct 7:7 - καὶ τὸ ἔθνος ἐὰν δουλεύσωσιν κρινῶ ἐγώ εἶπεν θεὸς καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν G3000 μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ
Unchecked Copy BoxAct 7:42 - ἔστρεψεν δὲ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν G3000 τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσαράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ οἶκος Ἰσραήλ
Unchecked Copy BoxAct 24:14 - ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω G3000 τῷ πατρῴῳ θεῷ πιστεύων πάσιν τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς προφήταις γεγραμμένοις
Unchecked Copy BoxAct 26:7 - εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον G3000 ἐλπίζει καταντῆσαι περὶ ἡς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι βασιλεῦ Ἀγρίππα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων
Unchecked Copy BoxAct 27:23 - παρέστη γάρ μοι τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἄγγελος τοῦ θεοῦ οὗ εἰμι καὶ λατρεύω G3000
Unchecked Copy BoxRom 1:9 - μάρτυς γάρ μού ἐστιν θεός λατρεύω G3000 ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι (TR 1:10)πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου
Unchecked Copy BoxRom 1:25 - οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν G3000 τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
Unchecked Copy BoxPhl 3:3 - ἡμεῖς γάρ ἐσμεν περιτομή οἱ πνεύματι Θεῷ λατρεύοντες G3000 καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες
Unchecked Copy Box2Ti 1:3 - Χάριν ἔχω τῷ θεῷ λατρεύω G3000 ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας
Unchecked Copy BoxHeb 8:5 - οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν G3000 τῶν ἐπουρανίων καθὼς κεχρημάτισται Μωσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν Ὅρα γάρ φησίν ποιήσῃς πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει·
Unchecked Copy BoxHeb 9:9 - ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα καθ᾽ ὃν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα G3000
Unchecked Copy BoxHeb 9:14 - πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν G3000 θεῷ ζῶντι
Unchecked Copy BoxHeb 10:2 - ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας G3000 ἅπαξ κεκαθαρμένους
Unchecked Copy BoxHeb 12:28 - Διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν δι᾽ ἡς λατρεύωμεν G3000 εὐαρέστως τῷ θεῷ μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας
Unchecked Copy BoxHeb 13:10 - ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες G3000
Unchecked Copy BoxRev 7:15 - διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ λατρεύουσιν G3000 αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς
Unchecked Copy BoxRev 22:3 - καὶ πᾶν κατανάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι καὶ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν G3000 αὐτῷ
BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan