Search Bible
Click for Help   Click for QuickNav   Click for Advanced Search Options
Search TR
Your Bible Version is the TR
Go to Top
Link to This Page Cite This Page
Share this page Follow the BLB
Printable Page
 
 
Left Context Bar Edge 1Left Context Bar BackgroundLeft Context Bar Edge 2Previous Strongs NumberCopy VersesCopy OptionsShow StrongsRed Letter OnNext Strongs NumberRight Context Bar Edge 2Right Context Bar BackgroundRight Context Bar Edge 1
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3972 - paulos

Choose a new font size and typeface
Παῦλος
Transliteration
paulos (Key)
Pronunciation
pow'-los
Listen
Part of Speech
proper masculine noun
Root Word (Etymology)
Of Latin origin
Strong’s Definitions

Παῦλος Paûlos, pow'-los; of Latin origin; (little; but remotely from a derivative of G3973, meaning the same); Paulus, the name of a Roman and of an apostle:—Paul, Paulus.


KJV Translation Count — Total: 164x

The KJV translates Strong's G3972 in the following manner: Paul (163x), Paulus (the deputy) (1x).

KJV Translation Count — Total: 164x
The KJV translates Strong's G3972 in the following manner: Paul (163x), Paulus (the deputy) (1x).
  1. Paul or Paulus = "small or little"

    1. Paul was the most famous of the apostles and wrote a good part of the NT, the 14 Pauline epistles1

    2. Paulus was a deputy or pro-consul of Cyprus and is said to be a prudent man, in the management of affairs, as a governor1. Note by BLB [Some people believe that there are 14 Pauline epistles, including the book of Hebrews.]

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
Παῦλος Paûlos, pow'-los; of Latin origin; (little; but remotely from a derivative of G3973, meaning the same); Paulus, the name of a Roman and of an apostle:—Paul, Paulus.
STRONGS G3972:
Παῦλος, Παύλου, (a Latin proper name, Paulus), Paul. Two persons of this name are mentioned in the N. T., viz.:
1. Sergius Paulus, a Roman propraetor (proconsul; cf. Σέργιος, and B. D., under the phrase, Sergius Paulus), converted to Christ by the agency of the apostle Paul: Acts 13:7.
2. the apostle Paul, whose Hebrew name was Saul (see Σαούλ, Σαῦλος). He was born at Tarsus in Cilicia (Acts 9:11; Acts 21:39; Acts 22:3) of Jewish parents (Philippians 3:5). His father was a Pharisee (Acts 23:6) and a Roman citizen; hence, he himself was a Roman citizen by birth (Acts 22:28; Acts 16:37). He was endowed with remarkable gifts, both moral and intellectual. He learned the trade of a σκηνοποιός (which see). Brought to Jerusalem in early youth, he was thoroughly indoctrinated in the Jewish theology by the Pharisee Gamaliel (Acts 22:3; Acts 5:34). At first he attacked and persecuted the Christians most fiercely; at length, on his way to Damascus, he was suddenly converted to Christ by g miracle, and became an indefatigable and undaunted preacher of Christ; and the founder of many Christian churches. And not only by his unwearied labors did he establish a claim to the undying esteem of the friends of Christianity, but also by the fact, which appears from his immortal Epistles, that he caught perfectly the mind of his heavenly Master and taught most unequivocally that salvation was designed by God for all men who repose a living faith in Jesus Christ, and that bondage to the Mosaic law is wholly incompatible with the spiritual liberty of which Christ is the author. By his zeal and doctrine he drew upon himself the deadly hatred of the Jews, who at Jerusalem in the year 57 (or 58 according to the more common opinion; yet see the chronological table in Meyer (or Lange) on Acts; Farrar, St. Paul, ii. excurs. x.) brought about his imprisonment; and as a captive he was carried first to Caesarea in Palestine, and two years later to Rome, where he suffered martyrdom (in the year 64). For the number of those daily grows smaller who venture to defend the ecclesiastical tradition for which Eusebius is responsible (h. e. 2, 22, 2) (but of which traces seem to be found in Clement of Rome, 1 Cor. 5, 7 [ET]; can. Murator. (cf. Westcott, Canon, 5th edition, p. 521f)), according to which Paul, released from this imprisonment, is said to have preached in Spain and Asia Minor; and subsequently, imprisoned a second-time, to have been at length put to death at Rome in the year 67 or 68, while Nero was still emperor. (On this point cf. Meyer on Romans, Introduction, § 1; Harnack on Clement to the Romans, the passage cited; Lightfoot, ibid., p. 49f; Holtzmann, Die Pastoralbriefe, Einl., chapter iv., p. 37ff; references in Heinichen's note on Eusebius, h. e. as above; see Hofmann, Die heilige Schrift Neuen Testaments. 5ter Theil, p. 4ff; Farrar, St. Paul, vol. ii. excurs. viii.; Schaff, History of Apostolic Christianity (1882), p. 331f) Paul is mentioned in the N. T. not only in the Acts and in the Epistles from his pen, but also in 2 Peter 3:15. (For bibliog. references respecting his life and its debatable points see the article Paulus by Woldemar Schmidt in Herzog edition 2 vol. xi., pp. 356-389.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Acts
5:34; 9:11; 13:7; 16:37; 21:39; 22:3; 22:3; 22:28; 23:6
1 Corinthians
5; 5:7
Philippians
3:5
2 Peter
3:15

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3972 matches the Greek Παῦλος (paulos),
which occurs 164 times in 160 verses in the TR Greek.

Page 1 / 4 (Act 13:7–Act 19:6)

Unchecked Copy BoxAct 13:7 - ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ G3972 ἀνδρὶ συνετῷ οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ·
Unchecked Copy BoxAct 13:9 - Σαῦλος δέ καὶ Παῦλος G3972 πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου καὶ ἀτενίσας εἰς αὐτὸν
Unchecked Copy BoxAct 13:13 - Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ τὸν Παῦλον G3972 ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα
Unchecked Copy BoxAct 13:16 - ἀναστὰς δὲ Παῦλος G3972 καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν ἀκούσατε
Unchecked Copy BoxAct 13:43 - λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ G3972 καὶ τῷ Βαρναβᾷ οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς ἐπιμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxAct 13:45 - ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου G3972 λεγομένοις ἀντιλέγοντες καὶ βλασφημοῦντες
Unchecked Copy BoxAct 13:46 - παρρησιασάμενοί δὲ Παῦλος G3972 καὶ Βαρναβᾶς εἶπον, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς ἰδού, στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη
Unchecked Copy BoxAct 13:50 - οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας καὶ τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον G3972 καὶ τὸν Βαρναβᾶν καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν
Unchecked Copy BoxAct 14:9 - οὗτος ἤκουεν τοῦ Παύλου G3972 λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ σωθῆναι
Unchecked Copy BoxAct 14:11 - οἵ δὲ ὄχλοι ἰδόντες ἐποίησεν Παῦλος G3972 ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς
Unchecked Copy BoxAct 14:12 - ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρναβᾶν Δία τὸν δὲ Παῦλον G3972 Ἑρμῆν ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ἡγούμενος τοῦ λόγου
Unchecked Copy BoxAct 14:14 - ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρναβᾶς καὶ Παῦλος G3972 διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν εἰσεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον κράζοντες
Unchecked Copy BoxAct 14:19 - Ἐπῆλθον δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον G3972 ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως νομίσαντες αὐτὸν τεθνάναι
Unchecked Copy BoxAct 15:2 - γενομένης οὖν στάσεως καὶ συζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ G3972 καὶ τῷ Βαρναβᾷ πρὸς αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον G3972 καὶ Βαρναβᾶν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου
Unchecked Copy BoxAct 15:12 - Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος καὶ ἤκουον Βαρναβᾶ καὶ Παύλου G3972 ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι᾽ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxAct 15:22 - Τότε ἔδοξεν τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ G3972 καὶ Βαρναβᾷ Ἰούδαν τὸν ἐπικαλούμενον Βαρσαβᾶν καὶ Σιλᾶν ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς
Unchecked Copy BoxAct 15:25 - ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν ἐκλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρναβᾷ καὶ Παύλῳ G3972
Unchecked Copy BoxAct 15:35 - Παῦλος G3972 δὲ καὶ Βαρναβᾶς διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου
Unchecked Copy BoxAct 15:36 - Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν Παῦλος G3972 πρὸς Βαρναβᾶν Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου πῶς ἔχουσιν
Unchecked Copy BoxAct 15:38 - Παῦλος G3972 δὲ ἠξίου τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον μὴ συμπαραλαβεῖν τοῦτον
Unchecked Copy BoxAct 15:40 - Παῦλος G3972 δὲ ἐπιλεξάμενος Σιλᾶν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν·
Unchecked Copy BoxAct 16:3 - τοῦτον ἠθέλησεν Παῦλος G3972 σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις· ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες τὸν πατὲρα αὐτοῦ ὅτι Ἕλλην ὑπῆρχεν
Unchecked Copy BoxAct 16:9 - καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς ὤφθη τῷ Παύλῳ G3972 ἀνὴρ τις ἦν Μακεδών ἑστὼς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν
Unchecked Copy BoxAct 16:14 - καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων σεβομένη τὸν θεόν ἤκουεν ἡς κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου G3972
Unchecked Copy BoxAct 16:17 - αὕτη κατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ G3972 καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν, ὁδὸν σωτηρίας
Unchecked Copy BoxAct 16:18 - τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος G3972 καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν Παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς· καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
Unchecked Copy BoxAct 16:19 - ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον G3972 καὶ τὸν Σιλᾶν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας
Unchecked Copy BoxAct 16:25 - Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος G3972 καὶ Σιλᾶς προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν θεόν ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι·
Unchecked Copy BoxAct 16:28 - ἐφώνησεν δὲ φωνῇ μεγάλῃ Παῦλος G3972 λέγων, Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε
Unchecked Copy BoxAct 16:29 - αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ G3972 καὶ τῷ Σιλᾷ
Unchecked Copy BoxAct 16:36 - ἀπήγγειλεν δὲ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους τούτους πρὸς τὸν Παῦλον G3972 ὅτι ἀπεστάλκασιν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε· νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ
Unchecked Copy BoxAct 16:37 - δὲ Παῦλος G3972 ἔφη πρὸς αὐτούς Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας ἔβαλον εἰς φυλακήν καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν οὐ γάρ ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν
Unchecked Copy BoxAct 17:2 - κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ G3972 εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέγετο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν
Unchecked Copy BoxAct 17:4 - καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ G3972 καὶ τῷ Σιλᾷ τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι
Unchecked Copy BoxAct 17:10 - Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ τῆς νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον G3972 καὶ τὸν Σιλᾶν εἰς Βέροιαν οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν
Unchecked Copy BoxAct 17:13 - Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου G3972 λόγος τοῦ θεοῦ ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες τοὺς ὄχλους
Unchecked Copy BoxAct 17:14 - εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον G3972 ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ὡς ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὑπέμενον δὲ τε Σιλᾶς καὶ Τιμόθεος ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxAct 17:15 - οἱ δὲ καθιστῶντες τὸν Παῦλον G3972 ἤγαγον αὐτὸν ἕως Ἀθηνῶν καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σιλᾶν καὶ Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν
Unchecked Copy BoxAct 17:16 - Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου G3972 παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντι κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν
Unchecked Copy BoxAct 17:22 - Σταθεὶς δὲ Παῦλος G3972 ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη Ἄνδρες Ἀθηναῖοι κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ
Unchecked Copy BoxAct 17:33 - καὶ οὕτως Παῦλος G3972 ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν
Unchecked Copy BoxAct 18:1 - Μετὰ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς Παῦλος G3972 ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον
Unchecked Copy BoxAct 18:5 - Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας τε Σιλᾶς καὶ Τιμόθεος συνείχετο τῷ πνεύματι Παῦλος G3972 διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις τὸν Χριστόν Ἰησοῦν
Unchecked Copy BoxAct 18:9 - εἶπεν δὲ κύριος δι᾽ ὁράματος ἐν νυκτὶ τῷ Παύλῳ G3972 Μὴ φοβοῦ ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς
Unchecked Copy BoxAct 18:12 - Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος τῆς Ἀχαΐας κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ G3972 καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα
Unchecked Copy BoxAct 18:14 - μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου G3972 ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους Εἰ μὲν οὖν ἦν ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν Ἰουδαῖοι κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόμην ὑμῶν·
Unchecked Copy BoxAct 18:18 - δὲ Παῦλος G3972 ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας κειράμενος τὴν κεφαλήν ἐν Κεγχρεαῖς εἶχεν γὰρ εὐχήν
Unchecked Copy BoxAct 19:1 - Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλῶ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον G3972 διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρών τινας μαθητάς
Unchecked Copy BoxAct 19:4 - εἶπεν δὲ Παῦλος G3972 Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν
Unchecked Copy BoxAct 19:6 - καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου G3972 τὰς χεῖρας ἦλθεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/4 (Act 13:7–Act 19:6) Act 13:7–Act 19:6

2. LOAD PAGE 2 Act 19:11–Act 24:27

BLB Searches
Search the Bible
Search TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
Search TR

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan


Donate Contact

Blue Letter Bible study tools make reading, searching and studying the Bible easy and rewarding.

Blue Letter Bible is a 501(c)(3) nonprofit organization