TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4218 - pote

Choose a new font size and typeface
ποτέ
Transliteration
pote (Key)
Pronunciation
pot-eh'
Listen
Part of Speech
particle
Root Word (Etymology)
From the base of πού (G4225) and τέ (G5037)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ποτέ poté, pot-eh'; from the base of G4225 and G5037; indefinite adverb, at some time, ever:—afore-(any, some-)time(-s), at length (the last), (+ n- )ever, in the old time, in time past, once, when.


KJV Translation Count — Total: 29x

The KJV translates Strong's G4218 in the following manner: in time past (5x), at any time (3x), in times past (3x), sometimes (3x), sometime (3x), once (2x), not translated (1x), miscellaneous (9x).

KJV Translation Count — Total: 29x
The KJV translates Strong's G4218 in the following manner: in time past (5x), at any time (3x), in times past (3x), sometimes (3x), sometime (3x), once (2x), not translated (1x), miscellaneous (9x).
  1. once i.e. formerly, aforetime, at some time

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ποτέ poté, pot-eh'; from the base of G4225 and G5037; indefinite adverb, at some time, ever:—afore-(any, some-)time(-s), at length (the last), (+ n- )ever, in the old time, in time past, once, when.
STRONGS G4218:
ποτέ, an enclitic particle, from Homer down;
1. once, i. e. at some time or other, formerly, aforetime;
a. of the Past: John 9:13; Romans 7:9; Romans 11:30; Galatians 1:13, 23 (cf. Winer's Grammar, § 15, 7); Ephesians 2:2f, 11, 13; Ephesians 5:8; Colossians 1:21; Colossians 3:7; 1 Thessalonians 2:5; Titus 3:3; Philemon 1:11; 1 Peter 2:10; 1 Peter 3:5, 20; ἤδη πότε, now at length, Philippians 4:10.
b. of the future: Luke 22:32; ἤδη πότε, now at length, Romans 1:10.
2. ever: after a negative, οὐδείς πότε, Ephesians 5:29 (Buttmann, 202 (175).); οὐ... πότε, 2 Peter 1:21; μή πότε (see μήποτε); after οὐ μή with the aorist subjunctive 2 Peter 1:10; in a question, τίς πότε, 1 Corinthians 9:7; Hebrews 1:5, 13; ὁποῖοί πότε, whatsoever, Galatians 2:6 (but some would render πότε here formerly, once; cf. Lightfoot ad loc.).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Luke
22:32
John
9:13
Romans
1:10; 7:9; 11:30
1 Corinthians
9:7
Galatians
1:13; 1:23; 2:6
Ephesians
2:2; 2:11; 2:13; 5:8; 5:29
Philippians
4:10
Colossians
1:21; 3:7
1 Thessalonians
2:5
Titus
3:3
Philemon
1:11
Hebrews
1:5; 1:13
1 Peter
2:10; 3:5; 3:20
2 Peter
1:10; 1:21

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4218 matches the Greek ποτέ (pote),
which occurs 29 times in 28 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxLuk 22:32 - ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλείπῃ πίστις σου· καὶ σύ ποτε G4218 ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου
Unchecked Copy BoxJhn 9:13 - Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε G4218 τυφλόν
Unchecked Copy BoxRom 1:10 - δεόμενος εἴπως ἤδη ποτὲ G4218 εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς
Unchecked Copy BoxRom 7:9 - ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ· G4218 ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἁμαρτία ἀνέζησεν ἐγὼ δὲ ἀπέθανον
Unchecked Copy BoxRom 11:30 - ὥσπερ γὰρ καὶ ὑμεῖς ποτε G4218 ἠπειθήσατε τῷ θεῷ νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ
Unchecked Copy Box1Co 9:7 - τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ G4218 τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει
Unchecked Copy BoxGal 1:13 - Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε G4218 ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν
Unchecked Copy BoxGal 1:23 - μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι διώκων ἡμᾶς ποτε G4218 νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε G4218 ἐπόρθει
Unchecked Copy BoxGal 2:6 - ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι ὁποῖοί ποτε G4218 ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο
Unchecked Copy BoxEph 2:2 - ἐν αἷς ποτε G4218 περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας·
Unchecked Copy BoxEph 2:3 - ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε G4218 ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν καὶ ἤμεν τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί·
Unchecked Copy BoxEph 2:11 - Διὸ μνημονεύετε ὅτι ὑμεῖς ποτὲ G4218 τὰ ἔθνη ἐν σαρκί οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου
Unchecked Copy BoxEph 2:13 - νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε G4218 ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ
Unchecked Copy BoxEph 5:8 - ἦτε γάρ ποτε G4218 σκότος νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε
Unchecked Copy BoxEph 5:29 - οὐδεὶς γάρ ποτε G4218 τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλ᾽ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν καθὼς καὶ Κύριος τὴν ἐκκλησίαν
Unchecked Copy BoxPhl 4:10 - Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ G4218 ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν ἐφ᾽ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ
Unchecked Copy BoxCol 1:21 - Καὶ ὑμᾶς ποτε G4218 ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς νυνί δέ ἀποκατήλλαξεν
Unchecked Copy BoxCol 3:7 - ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε G4218 ὅτε ἐζῆτε ἐν αὔτοις
Unchecked Copy Box1Th 2:5 - οὔτε γάρ ποτε G4218 ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν καθὼς οἴδατε οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας θεὸς μάρτυς
Unchecked Copy BoxTit 3:3 - Ἦμεν γάρ ποτε G4218 καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι ἀπειθεῖς πλανώμενοι δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες στυγητοί μισοῦντες ἀλλήλους
Unchecked Copy BoxPhm 1:11 - τόν ποτέ G4218 σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον
Unchecked Copy BoxHeb 1:5 - Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε G4218 τῶν ἀγγέλων Υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν
Unchecked Copy BoxHeb 1:13 - πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε G4218 Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου
Unchecked Copy Box1Pe 2:10 - οἵ ποτε G4218 οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες
Unchecked Copy Box1Pe 3:5 - οὕτως γάρ ποτε G4218 καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν
Unchecked Copy Box1Pe 3:20 - ἀπειθήσασίν ποτε G4218 ὅτε ἅπαξ ἐξεδέχετο τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ εἰς ἣν ὀλίγαι, τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος
Unchecked Copy Box2Pe 1:10 - διὸ μᾶλλον ἀδελφοί σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε G4218
Unchecked Copy Box2Pe 1:21 - οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτέ G4218 προφητεία ἀλλ᾽ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν οἱ ἅγιοι θεοῦ ἄνθρωποι
BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan