TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G166 - aiōnios

Choose a new font size and typeface
αἰώνιος
Transliteration
aiōnios (Key)
Pronunciation
ahee-o'-nee-os
Listen
Part of Speech
adjective
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:208,31

Strong’s Definitions

αἰώνιος aiṓnios, ahee-o'-nee-os; from G165; perpetual (also used of past time, or past and future as well):—eternal, for ever, everlasting, world (began).


KJV Translation Count — Total: 71x

The KJV translates Strong's G166 in the following manner: eternal (42x), everlasting (25x), the world began (with G5550) (2x), since the world began (with G5550) (1x), for ever (1x).

KJV Translation Count — Total: 71x
The KJV translates Strong's G166 in the following manner: eternal (42x), everlasting (25x), the world began (with G5550) (2x), since the world began (with G5550) (1x), for ever (1x).
  1. without beginning and end, that which always has been and always will be

  2. without beginning

  3. without end, never to cease, everlasting

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
αἰώνιος aiṓnios, ahee-o'-nee-os; from G165; perpetual (also used of past time, or past and future as well):—eternal, for ever, everlasting, world (began).
STRONGS G166:
αἰώνιος, -ον, and (in 2 Thessalonians 2:16; Hebrews 9:12; Numbers 25:13; Plato, Tim., p. 38 b. [see below]; Diodorus 1:1; [cf. WHs Appendix, p. 157; Winers Grammar, 69 (67); Buttmann, 26 (23)]) -ος, , -ον, (αἰών);
1. without beginning or end, that which always has been and always will be: θεός, Romans 16:26 ( μόνος αἰώνιος, 2 Macc. 1:25); πνεῦμα, Hebrews 9:14.
2. without beginning: χρόνοις αἰωνίοις, Romans 16:25; πρὸ χρόνων αἰωνίων, 2 Timothy 1:9; Titus 1:2; εὐαγγέλιον, a gospel whose subject-matter is eternal, i. e., the saving purpose of God adopted from eternity, Revelation 14:6.
3. without end, never to cease, everlasting: 2 Corinthians 4:18 (opposed to πρόσκαιρος); αἰώνιον αὐτόν, joined to thee forever as a sharer of the same eternal life, Philemon 1:15; βάρος δόξης, 2 Corinthians 4:17; βασιλεία, 2 Peter 1:11; δόξα, 2 Timothy 2:10; 1 Peter 5:10; ζωή (see ζωή, 2 b.); κληρονομία, Hebrews 9:15; λύτρωσις, Hebrews 9:12; παράκλησις, 2 Thessalonians 2:16; σκηναί, abodes to be occupied forever, Luke 16:9 (the habitations of the blessed in heaven are referred to, cf. John 14:2 [also, dabo eis tabernacula aeterna, quae praeparaveram illis, 4 Esdras (Fritzsche, 5 Esdr.) 2:11]; similarly Hades is called αἰώνιος τόπος, Tobit 3:6, cf. Ecclesiastes 12:5); σωτηρία, Hebrews 5:9; [so Mark 16 WH, in the (rejected) 'Shorter Conclusion'].
Opposite ideas are: κόλασις, Matthew 25:46; κρίμα, Hebrews 6:2; κρίσις, Mark 3:29 (Rec. [but L T WH Tr text ἁμαρτήματος; in Acta Thom. § 47, p. 227 Tdf., ἔσται σοι τοῦτο εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ λύτρον αἰωνίων παραπτωμάτων, it has been plausibly conjectured we should read λύτρον, αἰώνιον (cf. Hebrews 9:12)]); ὄλεθρος [Lachmann text ὀλέθριος], 2 Thessalonians 1:9 (4 Macc. 10:15); πῦρ, Matthew 25:41 (4 Macc. 12:12 αἰωνίῳ πυρὶ κ. βασάνοις, αἳ εἰς ὅλον τὸν αἰῶνα οὐκ ἀνήσουσί σε).
[Of the examples of αἰώνιος from Philo (with whom it is less common than ἀΐδιος, which see, of which there are some fifty instances) the following are noteworthy: de mut. nora. § 2; de caritate § 17; κόλασις αἰ. fragment in Mang. 2:667 at the end (Richter 6:229 middle); cf. de praem, et poen. § 12. Other examples are de alleg, leg. iii., § 70; de poster. Caini § 35; quod deus immut. § 30; quis rer. div. her. § 58; de congressu quaer, erud. § 19; de secular sec 38; de somn. ii. § 43; de Josepho § 24; quod omn. prob. book § 4, § 18; de ebrietate § 32; de Abrah. § 10; ζωὴ αἰ.: de secular § 15; Θεός () αἰ.: de plantat. § 2, § 18 (twice), § 20 (twice); de mundo § 2. from Josephus: Antiquities 7, 14, 5; 12, 7, 3; 15, 10, 5; b. j. 1, 33, 2; 6, 2, I; κλέος αἰ. Antiquities 4, 6, 5; b. j. 3, 8, 5, μνήμη αἱ.: Antiquities 1, 13, 4; 6, 14, 4; 10, 11, 7; 15, 11, 1; οἶκον μὲν αἰώνιον ἔχεις (of God), Antiquities 8, 4, 2; ἐφυλάχθη Ἰωάννης δεσμοῖς αἰωνίοις, b. j. 6, 9, 4.
SYNONYMS: ἀΐδιος, αἰώνιος: ἀΐδ. covers the complete philosophic idea — without beginning and without end; also either without beginning or without end; as respects the past, it is applied to what has existed time out of mind. αἰώνιος (from Plato on) gives prominence to the immeasurableness of eternity (while such words as συνεχής continuous, unintermitted, διατελής perpetual, lasting to the end, are not so applicable to an abstract term, like αἰών); αἰώνιος accordingly is especially adapted to supersensuous things, see the N. T. Cf. Tim. Locr. 96 c. Θεὸν δὲ τὸν μὲν αἰώνιον νόος ὁρῆ μόνος etc.; Plato, Tim. 37 d. (and Stallbaum at the passage); 38 b. c.; legg. x., p. 904 a. ἀνώλεθρον δὲ ὄν γενόμενον, ἀλλ’ οὐκ αἰώνιον. Cf. also Plato's διαιώνιος (Tim. 38 b.; 39 e.). Schmidt, chapter 45.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Numbers
25:13
Ecclesiastes
12:5
Matthew
25:41; 25:46
Mark
3:29; 16
Luke
16:9
John
14:2
Romans
16:25; 16:26
2 Corinthians
4:17; 4:18
2 Thessalonians
1:9; 2:16; 2:16
2 Timothy
1:9; 2:10
Titus
1:2
Philemon
1:15
Hebrews
5:9; 6:2; 9:12; 9:12; 9:12; 9:14; 9:15
1 Peter
5:10
2 Peter
1:11
Revelation
14:6

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G166 matches the Greek αἰώνιος (aiōnios),
which occurs 71 times in 69 verses in the TR Greek.

Page 1 / 2 (Mat 18:8–Tit 1:2)

Unchecked Copy BoxMat 18:8 - Εἰ δὲ χείρ σου πούς σου σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, κυλλόν, δύο χεῖρας δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxMat 19:16 - Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε ἀγαθε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxMat 19:29 - καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν οἰκίας ἀδελφοὺς ἀδελφὰς πατέρα μητέρα γυναῖκά τέκνα ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον G166 κληρονομήσει
Unchecked Copy BoxMat 25:41 - Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον G166 τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxMat 25:46 - καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον G166 οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxMar 3:29 - ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα ἀλλ᾽ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου G166 κρίσεως,
Unchecked Copy BoxMar 10:17 - Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον G166 κληρονομήσω
Unchecked Copy BoxMar 10:30 - ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxLuk 10:25 - Καὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν Καὶ λέγων, Διδάσκαλε τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον G166 κληρονομήσω
Unchecked Copy BoxLuk 16:9 - κἀγὼ ὑμῖν λέγω ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας ἵνα ὅταν ἐκλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους G166 σκηνάς
Unchecked Copy BoxLuk 18:18 - Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον G166 κληρονομήσω
Unchecked Copy BoxLuk 18:30 - ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxJhn 3:15 - ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxJhn 3:16 - Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxJhn 3:36 - πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· G166 δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν ἀλλ᾽ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν
Unchecked Copy BoxJhn 4:14 - ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα ἀλλὰ τὸ ὕδωρ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxJhn 4:36 - καὶ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον G166 ἵνα καὶ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ θερίζων
Unchecked Copy BoxJhn 5:24 - Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον G166 καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν
Unchecked Copy BoxJhn 5:39 - ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον G166 ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·
Unchecked Copy BoxJhn 6:27 - ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον G166 ἣν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ πατὴρ ἐσφράγισεν θεός
Unchecked Copy BoxJhn 6:40 - τοῦτο δὲ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντος με, ἵνα πᾶς θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον G166 καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
Unchecked Copy BoxJhn 6:47 - ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν πιστεύων εἰς ἐμὲ, ἔχει ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxJhn 6:54 - τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον G166 καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
Unchecked Copy BoxJhn 6:68 - ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα ῥήματα ζωῆς αἰωνίου G166 ἔχεις
Unchecked Copy BoxJhn 10:28 - κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον G166 δίδωμι αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου
Unchecked Copy BoxJhn 12:25 - φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν καὶ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον G166 φυλάξει αὐτήν
Unchecked Copy BoxJhn 12:50 - καὶ οἶδα ὅτι ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός G166 ἐστιν οὖν λαλῶ ἐγὼ καθὼς εἴρηκέν μοι πατήρ οὕτως λαλῶ
Unchecked Copy BoxJhn 17:2 - καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός ἵνα πᾶν δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxJhn 17:3 - αὕτη δέ ἐστιν αἰώνιος G166 ζωή ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν
Unchecked Copy BoxAct 13:46 - παρρησιασάμενοί δὲ Παῦλος καὶ Βαρναβᾶς εἶπον, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου G166 ζωῆς ἰδού, στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη
Unchecked Copy BoxAct 13:48 - ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον· G166
Unchecked Copy BoxRom 2:7 - τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxRom 5:21 - ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ οὕτως καὶ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον G166 διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
Unchecked Copy BoxRom 6:22 - νυνὶ δέ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ θεῷ ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy BoxRom 6:23 - τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος G166 ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν
Unchecked Copy BoxRom 16:25 - Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις G166 σεσιγημένου
Unchecked Copy BoxRom 16:26 - φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου G166 θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος
Unchecked Copy Box2Co 4:17 - τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον G166 βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν
Unchecked Copy Box2Co 4:18 - μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια G166
Unchecked Copy Box2Co 5:1 - Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον G166 ἐν τοῖς οὐρανοῖς
Unchecked Copy BoxGal 6:8 - ὅτι σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy Box2Th 1:9 - οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον G166 ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Th 2:16 - Αὐτὸς δὲ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν G166 καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι
Unchecked Copy Box1Ti 1:16 - ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον G166
Unchecked Copy Box1Ti 6:12 - ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου G166 ζωῆς εἰς ἣν καὶ ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων
Unchecked Copy Box1Ti 6:16 - μόνος ἔχων ἀθανασίαν φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον G166 ἀμήν
Unchecked Copy Box1Ti 6:19 - ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς αἰωνιόυ G166 ζωῆς
Unchecked Copy Box2Ti 1:9 - τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατ᾽ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων G166
Unchecked Copy Box2Ti 2:10 - διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου G166
Unchecked Copy BoxTit 1:2 - ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου G166 ἣν ἐπηγγείλατο ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων G166

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Mat 18:8–Tit 1:2) Mat 18:8–Tit 1:2

BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan