TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2967 - kōlyō

Choose a new font size and typeface
κωλύω
Transliteration
kōlyō (Key)
Pronunciation
ko-loo'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
From the base of κολάζω (G2849)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

κωλύω kōlýō, ko-loo'-o; from the base of G2849; to estop, i.e. prevent (by word or act):—forbid, hinder, keep from, let, not suffer, withstand.


KJV Translation Count — Total: 23x

The KJV translates Strong's G2967 in the following manner: forbid (17x), hinder (2x), withstand (1x), keep from (1x), let (1x), not suffer (1x).

KJV Translation Count — Total: 23x
The KJV translates Strong's G2967 in the following manner: forbid (17x), hinder (2x), withstand (1x), keep from (1x), let (1x), not suffer (1x).
  1. to hinder, prevent forbid

  2. to withhold a thing from anyone

  3. to deny or refuse one a thing

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
κωλύω kōlýō, ko-loo'-o; from the base of G2849; to estop, i.e. prevent (by word or act):—forbid, hinder, keep from, let, not suffer, withstand.
STRONGS G2967:
κωλύω; imperfect 1 person plural ἐκωλύομεν (Mark 9:38 T Tr text WH); 1 aorist ἐκώλυσα; passive, present κωλύομαι; 1 aorist ἐκωλύθην; (from κόλος, lopped, clipped; properly, to cut off, cut short, hence) to hinder, prevent, forbid; (from Pindar down); the Sept. for כָּלָא, twice (viz. 1 Samuel 25:26; 2 Samuel 13:13) for מָנַע : τινα followed by an infinitive (Winer's Grammar, § 65, 2 β.; cf. Buttmann, § 148,13), Matthew 19:14; Luke 23:2; Acts 16:6; Acts 24:23; 1 Thessalonians 2:16; Hebrews 7:23; τί κωλύει με βαπτισθῆναι; what doth hinder me from being (to be) baptized? Acts 8:36; the infinitive is omitted, as being evident from what has gone before, Mark 9:38; Mark 10:14; Luke 9:49; Luke 11:52; Luke 18:16; Acts 11:17; Romans 1:13; 3 John 1:10; αὐτόν is lacking, because it has preceded, Luke 9:50; the accusative is lacking, because easily supplied from the context, 1 Timothy 4:3; as often in Greek writings, construction with τινα τίνος, to keep one from a thing, Acts 27:43; with the accusative of the thing, τήν παραφρονίαν, to restrain, check, 2 Peter 2:16; τό λαλεῖν γλωσαις, 1 Corinthians 14:39; τί, followed by τοῦ μή, can anyone hinder the water (which offers itself), that these should not be baptized? Acts 10:47; in imitation of the Hebrew כָּלָא followed by מִן of the person and the § of the thing, to withhold a thing from anyone, i. e. to deny or refuse one a thing: Luke 6:29 (Buttmann, § 132, 5) (τό μνημεῖον ἀπό σου, Genesis 23:6). (Compare: διακωλύω.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
23:6
1 Samuel
25:26
2 Samuel
13:13
Matthew
19:14
Mark
9:38; 9:38; 10:14
Luke
6:29; 9:49; 9:50; 11:52; 18:16; 23:2
Acts
8:36; 10:47; 11:17; 16:6; 24:23; 27:43
Romans
1:13
1 Corinthians
14:39
1 Thessalonians
2:16
1 Timothy
4:3
Hebrews
7:23
2 Peter
2:16
3 John
1:10

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2967 matches the Greek κωλύω (kōlyō),
which occurs 23 times in 23 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 19:14 - δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε G2967 αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν
Unchecked Copy BoxMar 9:38 - ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ Ἰωάννης λέγων, Διδάσκαλε εἴδομέν τινα τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν καὶ ἐκωλύσαμεν G2967 αὐτόν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν·
Unchecked Copy BoxMar 9:39 - δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Μὴ κωλύετε G2967 αὐτόν οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με·
Unchecked Copy BoxMar 10:14 - ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε G2967 αὐτά τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 6:29 - τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς G2967
Unchecked Copy BoxLuk 9:49 - Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάννης εἶπεν Ἐπιστάτα εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα τά δαιμόνια καὶ ἐκωλύσαμεν G2967 αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν
Unchecked Copy BoxLuk 9:50 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς Μὴ κωλύετε· G2967 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾽ ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν
Unchecked Copy BoxLuk 11:52 - οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε, καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε G2967
Unchecked Copy BoxLuk 18:16 - δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε G2967 αὐτά τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 23:2 - ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες Τοῦτον εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος καὶ κωλύοντα G2967 Καίσαρι φόρους διδόναι λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι
Unchecked Copy BoxAct 8:36 - ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ καί φησιν εὐνοῦχος Ἰδού, ὕδωρ· τί κωλύει G2967 με βαπτισθῆναι
Unchecked Copy BoxAct 10:47 - Μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαί G2967 δύναται τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον καθὼς καὶ ἡμεῖς
Unchecked Copy BoxAct 11:17 - εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ἐγὼ δὲ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι G2967 τὸν θεόν
Unchecked Copy BoxAct 16:6 - διελθόντες δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν Γαλατικὴν χώραν κωλυθέντες G2967 ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ·
Unchecked Copy BoxAct 24:23 - διαταξάμενος τε τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον, ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν G2967 τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν προσέρχεσθαι αὐτῷ
Unchecked Copy BoxAct 27:43 - δὲ ἑκατόνταρχος βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν G2967 αὐτοὺς τοῦ βουλήματος ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορρίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι
Unchecked Copy BoxRom 1:13 - οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ἐκωλύθην G2967 ἄχρι τοῦ δεῦρο ἵνα καρπὸν τινὰ σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν
Unchecked Copy Box1Co 14:39 - ὥστε ἀδελφοί ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν καὶ τὸ λαλεῖν γλώσσαις· μὴ κωλύετε G2967
Unchecked Copy Box1Th 2:16 - κωλυόντων G2967 ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε ἔφθασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὀργὴ εἰς τέλος
Unchecked Copy Box1Ti 4:3 - κωλυόντων G2967 γαμεῖν ἀπέχεσθαι βρωμάτων θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσιν τὴν ἀλήθειαν
Unchecked Copy BoxHeb 7:23 - καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι G2967 παραμένειν·
Unchecked Copy Box2Pe 2:16 - ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν G2967 τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν
Unchecked Copy Box3Jo 1:10 - διὰ τοῦτο ἐὰν ἔλθω ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει G2967 καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει
BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan