KJV

KJV

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

The Blue Letter Bible

Synonyms of the New Testament :: Richard C. Trench

Choose a new font size and typeface

Table of Contents

Preface to the Eighth Edition

Preface to the Ninth Edition

 1. Ἐκκλησία, συναγωγή, πανήγυρις.
 2. θειότης, θεότης.
 3. ἱερόν, ναός.
 4. ἐπιτιμάω, ἐλέγχω (αἰτία, ἔλεγχος).
 5. ἀνάθημα, ἀνάθεμα.
 6. προφητεύω, μαντεύομαι.
 7. τιμωρία, κόλασις.
 8. ἀληθής, ἀληθινός.
 9. θεράπων, δοῦλος, διάκονος, οἰκέτης, ὑπηρέτης.
 10. δειλία, φόβος, εὐλάβεια.
 11. κακία, κακοήθεια.
 12. ἀγαπάω, φιλέω.
 13. θάλασσα, πέλαγος.
 14. σκληρός, αὐστηρός.
 15. εἰκών, ὁμοίωσις, ὁμοίωμα.
 16. ἀσωτία, ἀσέλγεια.
 17. θιγγάνω, ἅπτομαι, ψηλαφάω.
 18. παλιγγενεσία, ἀνακαίνωσις.
 19. αἰσχύνη, αἰδώς, ἐντροπή.
 20. αἰδώς, σωφροσύνη.
 21. σύρω, ἕλκω.
 22. ὁλόκληρος, τέλειος, ἄρτιος.
 23. στέφανος, διάδημα.
 24. πλεονεξία, φιλαργυρία.
 25. βόσκω, ποιμαίνω.
 26. ζῆλος, φθόνος.
 27. ζωή, βίος.
 28. κύριος, δεσπότης.
 29. ἀλαζών, ὑπερήφανος, ὑβριστής.
 30. ἀντίχριστος, ψευδόχριστος.
 31. μολύνω, μιαίνω.
 32. παιδεία, νουθεσία.
 33. ἄφεσις, πάρεσις.
 34. μωρολογία, αἰσχρολογία, εὐτραπελία.
 35. λατρεύω, λειτουργέω.
 36. πένης, πτωχός.
 37. θυμός, ὀργή, παροργισμός.
 38. ἔλαιον, μύρον (χρίω, ἀλείφω).
 39. Ἑβραῖος, Ἰουδαῖος, Ἰσραηλίτης.
 40. αἰτέω, ἐρωτάω.
 41. ἀνάπαυσις, ἄνεσις.
 42. ταπεινοφροσύνη, πραότης.
 43. πραότης, ἐπιείκεια.
 44. κλέπτης, λῃστής.
 45. πλύνω, νίπτω, λούω.
 46. φῶς, φέγγος, φωστήρ, λύχνος, λαμπάς.
 47. χάρις, ἔλεος.
 48. θεοσεβής, εὐσεβής, εὐλαβής, θρῆσκος, δεισιδαίμων.
 49. κενός, μάταιος.
 50. ἱμάτιον, χιτών, ἱματισμός, χλαμύς, στολή, ποδήρης.
 51. εὐχή, προσευχή, δέησις, ἔντευξις, εὐχαριστία, αἴτημα, ἱκετηία
 52. ἀσύνθετος, ἄσπονδος.
 53. μακροθυμία, ὑπομονή, ἀνοχή.
 54. στρηνιάω, τρυφάω, σπαταλάω.
 55. θλῖψις, στενοχωρία.
 56. ἁπλοῦς, ἀκέραιος, ἄκακος, ἄδολος.
 57. χρόνος, καιρός.
 58. φέρω, φορέω.
 59. κόσμος, αἰών.
 60. νέος καινός.
 61. μέθη, πότος, οἰνοφλυγία, κῶμος, κραιπάλη.
 62. καπηλεύω, δολόω.
 63. ἀγαθωσύνη, χρηστότης.
 64. δίκτυον, ἀμφίβληστρον, σαγήνη.
 65. λυπέομαι, πενθέω, θρηνέω, κόπτω.
 66. ἁμαρτία, ἁμάρτημα, ἀσέβεια, παρακοή, ἀνομία, παρανομία, παράβασις, παράπτωμα, ἀγνόημα, ἥττημα
 67. ἀρχαῖος, παλαιός.
 68. ἄφθαρτος, ἀμάραντος, ἀμαράντινος.
 69. μετανοέω, μεταμέλομαι.
 70. μορφή, σχῆμα, ἰδέα.
 71. ψυχικός, σαρκικός.
 72. σαρκικός, σάρκινος.
 73. πνοή, πνεῦμα, ἄνεμος, λαῖλαψ, θύελλα.
 74. δοκιμάζω, πειράζω.
 75. σοφία, φρόνησις, γνῶσις, ἐπίγνωσις.
 76. λαλέω, λέγω (λαλιά, λόγος).
 77. ἀπολύτρωσις, καταλλαγή, ἱλασμός.
 78. ψαλμός, ὕμνος, ᾠδή.
 79. ἀγράμματος, ἰδιώτης.
 80. δοκέω, φαίνομαι.
 81. ζῶον, θηρίον.
 82. ὑπέρ, ἀντί.
 83. φονεύς, ἀνθρωποκτόνος, σικάριος.
 84. κακός, πονηρός, φαῦλος.
 85. εἰλικρινής, καθαρός.
 86. πόλεμος, μάχη.
 87. πάθος, ἐπιθυμία, ὁρμή, ὄρεξις.
 88. ἱερός, ὅσιος, ἅγιος, ἁγνός.
 89. φωνή, λόγος.
 90. λόγος, μῦθος.
 91. τέρας, σημεῖον, δύναμις, μεγαλεῖον, ἔνδοξον, παράδοξον, θαυμάσιον
 92. κόσμιος, σεμνός, ἱεροπρεπής.
 93. αὐθάδης, φίλαυτος.
 94. ἀποκάλυψις, ἐπιφάνεια, φανέρωσις.
 95. ἄλλος, ἕτερος.
 96. ποιέω, πράσσω.
 97. βωμός, θυσιαστήριον.
 98. λαός, ἕθνος, δῆμος, ὄχλος.
 99. βαπτισμός, βάπτισμα.
 100. σκότος, γνόφος, ζόφος, ἀχλύς.
 101. βέβηλος, κοινός.
 102. μόχθος, πόνος, κόπος.
 103. ἄμωμος, ἄμεμπτος, ἀνέγκλητος, ἀνεπίληπτος.
 104. βραδύς, νωθρός, ἀργός.
 105. δημιουργός, τεχνίτης.
 106. ἀστεῖος, ὡραῖος, καλός.
 107.  
  1. ἐλπίς, πίστις
  2. πρεσβύτης, γέρων
  3. φρέαρ, πηγή
  4. σχίσμα, αἵρεσις
  5. μακροθυμία, πραότης
  6. ἀνάμνησισ, ὑπόμνησις
  7. φόρος, τέλος
  8. τύπος, ἀλληγορούμενον
  9. λοιδορέω, βλασφημέω
  10. ὀφείλει, δεῖ
  11. πραΰς, ἡσύχιος
  12. τεθεμελιωμένος, ἑδραῖος
  13. θνητός, νεκρός
  14. ἔλεος, οἰκτιρμός
  15. ψιθυριστής, καταλάλος
  16. ἄχρηστος, ἀχρεῖος
  17. νομικός, νομοδιδάσκαλος, γραμματεύς

Some Etymological Notes

Index of SynonymsTitle Page Information

Title: Synonyms of the New Testament
Author: Richard Chenevix Trench, D.D.
Date: 1915
Source: London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. Ltd.
BLB Searches
Search the Bible
KJV
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
KJV

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan

CONTENT DISCLAIMER:

The Blue Letter Bible ministry and the BLB Institute hold to the historical, conservative Christian faith, which includes a firm belief in the inerrancy of Scripture. Since the text and audio content provided by BLB represent a range of evangelical traditions, all of the ideas and principles conveyed in the resource materials are not necessarily affirmed, in total, by this ministry.